Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard

Geldend van 22-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard

de raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wmo 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet.

besluit de Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard vast te stellen.

Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard

Artikel 1 Begripsomschrijving

CAR

Cliëntadviesraad

College

College van burgemeester en wethouders gemeente Dijk en Waard

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzitter

De voorzitter van de cliëntadviesraad

Vicevoorzitter

Vicevoorzitter van de cliëntadviesraad

Secretaris

De secretaris van de cliëntadviesraad

Ambtelijk ondersteuner Wethouder

De portefeuillehouder van de CAR en/of Wmo en/of Jeugdwet

Voorliggende maatschappelijke voorzieningen

Het betreft hier uitsluitend voorzieningen in het sociaal maatschappelijk domein waar (potentiële) cliënten Wmo en Jeugdwet mee te maken hebben en voor zover deze binnen de invloedsfeer van de gemeente liggen.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1. Het doel van de cliëntadviesraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college aangaande het beleid en dienstverlening op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de daarop voorliggende maatschappelijke voorzieningen.

 • 2. De cliëntadviesraad zet zich in voor belangenbehartiging van (potentiële) cliënten uit gemeente Dijk en Waard van de Wmo, de Jeugdwet en de daarop voorliggende maatschappelijke voorzieningen.

 • 3. De cliëntadviesraad zorgt ervoor zicht te houden op wat onder (potentiële) cliënten leeft en waar mogelijk, te komen tot relevante inbreng namens de cliënten. Doel hiervan is het beoordelen van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Artikel 3 Doelgroep

De cliëntadviesraad zet zich in voor de belangenbehartiging van inwoners van de gemeente Dijk en Waard die (potentiële) cliënten zijn in het kader van de Wmo, Jeugdwet en/of daarop voorliggende maatschappelijke voorzieningen.

Artikel 4 Rollen, taken, bevoegdheden

 • 1. De cliëntadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies of doet voorstellen aan het College over onderwerpen inzake het beleid, de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid op het gebied van de onder artikel 2 en 3 genoemde onderwerpen en doelgroepen.

 • 2. De cliëntadviesraad heeft de bevoegdheid genoemde onderwerpen en de daaraan gerelateerde uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente in de overlegvergaderingen met de wethouder aan de orde te stellen.

 • 3. Het college informeert de gemeenteraad actief over de advisering vanuit de cliëntadviesraad.

 • 4. De cliëntadviesraad heeft de bevoegdheid informatie, kennis en kunde uit te wisselen en/ of een samenwerkingsverband aan te gaan met belangenvertegenwoordiging bij andere organisaties.

 • 5. Wanneer besloten stukken/ stukken met geheimhouding worden besproken, worden geen derden tot de bespreking daarvan toegelaten.

 • 6. De cliëntadviesraad heeft het recht om over alle informatie te beschikken die hij nodig acht voor de vervulling van haar taken, mits het verkrijgen van die informatie niet strijdig is met wet- en/of regelgeving.

 • 7. De cliëntadviesraad adviseert niet over:

  • -

   individuele klachten, bezwaar en beroepschriften en andere zaken die op individuele inwoners betrekking hebben;

  • -

   onderwerpen van interne organisatie voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de inwoners;

  • -

   de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten.

Artikel 5 Aanvullende taken

Naast het doen van voorstellen en/of het uitbrengen van advies aan het college heeft de cliëntadviesraad met inachtneming van artikel 4, lid 1, tot taak het:

 • 1.

  bewaken van gemaakte afspraken en overeengekomen regelingen tussen het college en de cliëntadviesraad;

 • 2.

  signaleren van consequenties van vastgesteld beleid;

 • 3.

  doorgeven van deze signalen aan het college en/of de gemeenteraad;

 • 4.

  geven van schriftelijke en mondelinge informatie aan cliëntgroepen over advisering vanuit de cliëntadviesraad;

 • 5.

  fungeren als aanspreekpunt voor cliëntgroepen en belangenorganisaties;

 • 6.

  fungeren als aanspreekpunt voor gemeenteambtenaren en het gemeentebestuur.

Artikel 6 Samenstelling

 • 1. De cliëntadviesraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 13 leden inclusief voorzitter, vicevoorzitter en secretaris.

 • 2. De cliëntadviesraad functioneert onder een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris.

 • 3. De cliëntadviesraad stelt functieprofielen op voor de algemeen leden, voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris.

 • 4. Het college stelt het functieprofiel van de voorzitter vast.

 • 5. De algemeen leden en leden van het dagelijks bestuur worden door de cliëntadviesraad geworven op basis van de opgestelde functieprofielen.

 • 6. De leden van de cliëntadviesraad vormen zo veel mogelijk een representatieve vertegenwoordiging van de doelgroepen, maar treden op zonder last of ruggenspraak.

 • 7. De cliëntadviesraad kan op ad hoc basis één of meerdere deskundigen uitnodigen aan de vergadering deel te nemen. Deze personen hebben geen stemrecht met betrekking tot de door de cliëntadviesraad uit te brengen adviezen.

Artikel 7 Benoeming, zitting en beëindiging

 • 1. Benoeming en ontslag van leden van de cliëntadviesraad gebeurt door het college op voorstel van het bestuur van de cliëntadviesraad.

 • 2. De voorzitter wordt voorgedragen door de cliëntadviesraad en benoemd door het college.

 • 3. De voorzitter en de leden worden voor een periode van vier jaar benoemd.

 • 4. De zittingsduur van alle leden (inclusief bestuur) kan maximaal eenmaal worden verlengd met vier jaar.

 • 5. Een rooster van zittingstermijnen en aftreden wordt bijgehouden in het huishoudelijk reglement.

 • 6. Het lidmaatschap eindigt:

  • a.

   Indien een lid of voorzitter daar zelf om verzoekt;

  • b.

   Bij overlijden;

  • c.

   Bij niet functioneren middels het bepaalde in artikel 7 lid 8.

 • 7. Tot gedwongen ontslag van een lid zal het college niet over gaan alvorens er hoor en wederhoor van het betrokken lid en het bestuur hebben plaatsgevonden.

 • 8. Tot gedwongen ontslag van bestuursleden zal het college niet overgaan alvorens er hoor en wederhoor van het betrokken bestuurslid en (een afvaardiging van) leden van de cliëntadviesraad hebben plaatsgevonden.

 • 9. Het lidmaatschap van de cliëntadviesraad is op geen enkele wijze van invloed op de behandeling van leden als cliënten door medewerkers van de gemeente.

 • 10. Ambtenaren in dienst van gemeente Dijk en Waard, leden van het college, de gemeenteraad of fractievertegenwoordigers van de gemeente Dijk en Waard kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de cliëntadviesraad.

Artikel 8 Vacatures & werving

 • 1. Bij vervulling van een vacature voor een lid wordt geworven op basis van een door de cliëntadviesraad vastgesteld functieprofiel.

 • 2. De leden van de cliëntadviesraad stellen een interne sollicitatiecommissie aan, bestaande uit minimaal drie leden. Deze commissie heeft tot taak sollicitatiegesprekken te voeren met kandidaten en doet een voorstel aan het dagelijks bestuur over geschikte kandidaten.

 • 3. Bij gebleken geschiktheid worden deze kandidaten voorgedragen voor benoeming door het college.

 • 4. In geval van langdurige afwezigheid van een lid wordt door de overige leden vastgesteld of er mogelijk sprake is van een vacature of dat tijdelijke vervanging gewenst is.

Artikel 9 Verantwoordelijkheden

 • 1. Het bestuur van de cliëntadviesraad is verantwoordelijk voor het aansturen van de cliëntadviesraad. Tevens verzorgt de voorzitter, al dan niet door middel van het inzetten van anderen, de communicatie met autoriteiten en/of media.

 • 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de cliëntadviesraad.

 • 3. Het bestuur voert periodiek voortgangsgesprekken met de leden van de cliëntadviesraad.

 • 4. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze tijdelijk afwezig is.

 • 5. De secretaris is verantwoordelijk voor de verzorging van de correspondentie, het beheren van het archief en het in overleg met het bestuur samenstellen van de agenda.

Artikel 10 Vergaderingen en besluiten

 • 1. De cliëntadviesraad vergadert zo vaak als het bestuur wenselijk acht en tenminste 10 maal per kalenderjaar.

 • 2. De cliëntadviesraad vergadert tenminste tweemaal per jaar met de verantwoordelijk wethouder. Voorts zo vaak als één van beiden dit wenselijk acht en met in achtneming van de noodzakelijk tijd ter voorbereiding.

 • 3. Een advies of initiatiefvoorstel van de cliëntadviesraad wordt met meerderheid van stemmen uitgebracht en schriftelijk vastgelegd.

 • 4. Besluiten van de cliëntadviesraad worden genomen in vergaderingen waarbij minimaal de helft van het aantal leden aanwezig is, waaronder de voorzitter of vicevoorzitter.

 • 5. Stemming over zaken gebeurt hoofdelijk en mondeling.

 • 6. Jaarverslagen, adviezen, agenda en besluitenlijst worden op initiatief en aangeven van de cliëntadviesraad op de gemeentelijke website gepubliceerd.

 • 7. De vergaderingen kunnen bezocht worden door een ieder d.m.v. aanmelding vooraf bij de secretaris.

 • 8. Een ieder kan inspreken nadat zij zich van te voren hebben aangemeld en na goedkeuring van de voorzitter.

Artikel 11 Huishoudelijk reglement

 • 1. De cliëntadviesraad stelt ter aanvulling op de verordening een huishoudelijk reglement op dat ter kennisname aan het college wordt voorgelegd.

 • 2. Het huishoudelijk reglement beschrijft in ieder geval de werkwijze rondom (verzoek tot) advisering door de cliëntadviesraad.

 • 3. In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen in welke gevallen in besloten vergadering kan worden vergadert.

Artikel 12 Ambtelijke ondersteuning

 • 1. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt een vast ambtelijk contactpersoon aangewezen voor de cliëntadviesraad.

 • 2. Contact vanuit de cliëntadviesraad met de ambtelijke organisatie gebeurt in alle gevallen in overleg met de ambtelijke ondersteuner.

 • 3. De ambtelijk ondersteuner is beschikbaar voor agendaoverleg ter voorbereiding op de vergaderingen van de cliëntadviesraad en in overleg indien nodig daarbij aanwezig.

 • 4. De ambtelijk ondersteuner draagt namens het college actief zorg voor het tijdig informeren over beleidsontwikkeling ten aanzien van de doelgroepen zoals vermeld in artikel 3.

 • 5. De gemeente stelt faciliteiten beschikbaar zodat de cliëntadviesraad haar taak naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 13 Budget

 • 1. Jaarlijks wordt aan de cliëntadviesraad een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de onkosten van de leden gemaakt vanwege werkzaamheden voor de cliëntadviesraad.

 • 2. De hoogte van dit budget wordt vastgesteld door het college op grond van een jaarlijks door de cliëntadviesraad ingediend bekostigingsvoorstel.

 • 3. Het budget wordt ten behoeve van de cliëntadviesraad beheerd door het dagelijks bestuur.

Artikel 14 Vergoedingen

 • 1. Het bestuur en leden van de cliëntadviesraad hebben recht op een vergoeding.

 • 2. De vergoedingen zijn gekoppeld aan de geldende vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst.

 • 3. De vergoedingen zijn gebaseerd op deelname aan de reguliere vergaderingen.

 • 4. Extra bijeenkomsten training/ themabijeenkomsten/ etc. zijn niet apart declarabel.

 • 5. Het bestuur heeft recht op een vergoeding welke hoger is dan van algemene leden vanwege de omvang van taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 15 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college na consultatie van het bestuur.

Artikel 16 Citeerregel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard”

Artikel 17 In werking treding

 • 1. Deze verordening treedt in werking 8 dagen na publicatie, en werkt terug tot 1 januari 2022,

 • 2. De ‘Verordening Cliëntenparticipatie Langedijk 2018’ en de ‘Verordening cliëntadviesraad’ van gemeente Heerhugowaard worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2022

de griffier,

de voorzitter,