Regeling vervallen per 19-12-2023

Marktverordening gemeente Middelburg 2010

Geldend van 01-01-2022 t/m 18-12-2023

Intitulé

Marktverordening gemeente Middelburg 2010

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het voorstel van het college van 4 november 2010, volgnr. 10-209;

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de marktcommissie van 26 november 2009;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markten;

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

“MARKTVERORDENING MIDDELBURG 2010”.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d. dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e. standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f. standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g. vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • h. wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats;

 • i. anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

 • j. marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • k. markt:

  • 1.

   de warenmarkt op donderdag die op de Markt in Middelburg wordt gehouden;

  • 2.

   de zaterdagmarkt, die op een gedeelte van de Markt in Middelburg wordt gehouden

  • 3.

   de warenmarkt op vrijdagmiddag die in Arnemuiden wordt gehouden;

  • 4.

   de warenmarkt op woensdagmorgen die in Nieuw- en Sint Joosland wordt gehouden.

Artikel 2 De kermis

 • Kermis: de kermis, die gehouden wordt op de Markt en op Plein 1940, ingaande de eerste vrijdag in augustus tot en met de daaropvolgende donderdag.

 • Het college kan regels stellen met betrekking tot de inrichting en openingstijden van de kermis.

Artikel 3 De marktcommissie

 • 1. Er is een marktcommissie die tot taak heeft het college op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen omtrent zaken op de markt betreffende.

 • 2. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de marktcommissie.

Artikel 4 Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1. Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkerplaats.

 • 1. De marktterreinen als bedoeld in artikel 1 onder k met daarop de in dit artikel in het eerste lid onder a, b en c genoemde inrichtingsaspecten worden door het college in plattegrondtekeningen vastgelegd.

 • 2. Het college stelt jaarlijks, de marktcommissie gehoord, voor de markt:

  • a.

   een lijst met branches en;

  • b.

   een maximum aantal standplaatsen per branche vast.

Artikel 5 Bevoegdheden van het college met betrekking tot marktdagen en marktplaatsen

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de Winkeltijdenwet wordt op het college op grond van bijzondere omstandigheden daartoe aangewezen dagen geen markt gehouden.

 • 2. Het college kan in een geval als bedoeld in het eerste lid voor het houden van een markt een andere dag aanwijzen.

 • 3. Het college brengt hun besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid tijdig ter kennis aan belanghebbenden. Bovendien worden deze besluiten bij openbare kennisgeving bekend gemaakt.

Artikel 6 Aanwijzen andere plaats in verband met bijzondere omstandigheden

 • 1. Het college kan op grond van bijzondere omstandigheden, tijdelijk een andere plaats voor het houden van een markt aanwijzen.

 • 2. Het bepaalde in artikel 5, derde lid is in dit geval overeenkomstig van toepassing.

Artikel 7 Nadere regels

 • Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 8. Voorschriften en beperkingen

 • 1. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist.

 • 2. Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 9 Standplaatsvergunning

 • Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 10 Vereisten

 • Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

Artikel 11 Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1. Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 7 van het Marktreglement gemeente Middelburg 2010 de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2. Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 10 genoemde vereisten.

 • 3. Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 7 van het Marktreglement gemeente Middelburg 2010 is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatst genoemde vergunning ingetrokken.

HOOFDSTUK 3. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

 • Onverminderd het bepaalde in artikel11 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog of

 • c. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 13 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

 • Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkerplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkerplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

  • a.

   het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

  • b.

   zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

  • c.

   niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats;

  • d.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 14 Onmiddellijke verwijdering

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

  • a.

   het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

  • b.

   zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

  • c.

   niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats.

Artikel 15 Strafbepaling

 • Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 16 Toezichthouders

 • Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 17 Intrekking oude regeling

 • De Verordening Marktwezen gemeente Middelburg, vastgesteld op 18 mei 1998 laatst gewijzigd 27 augustus 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 18 Overgangsbepalingen

 • 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens Verordening Marktwezen gemeente Middelburg gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Verordening Marktwezen gemeente Middelburg is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 20 Citeertitel

 • Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Middelburg 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 december 2010.

De griffier, de voorzitter,

E.T. Israël. mr. J.M. Schouwenaar.

Bijlage branchverdeling warenmarkten gemeente Middelburg 2022.

BRANCHELIJST WARENMARKT (DONDERDAG) GEMEENTE MIDDELBURG.

Branche-aanduiding

Maximaal

VOEDINGSARTIKELEN.

AB

Kruidenierswaren, reformartikelen

2

AD

Zuivelproducten, eieren en vleeswaren

3

AE

Vlees en vleeswaren

2

AF

Aardappelen, groente en fruit

4

AH

Poelierswaren, wild, gevogelte, eieren en gegrilde artikelen

2

AJ

Vis

3

AK

Brood en banket

2

AM

Zoetwaren en chocolaterieën

2

AY001

Consumptie-ijs, (frituur), frites, snacks, frisdranken

AY002

Geringe etenswaren, frisdranken

(in deze branche mag maximaal twee dezelfde waren verkocht worden)

4

AY003

Noten, zuidvruchten, specerijen en honing

2

AY004

Olijven, tapas, tapenades

2

Branche-aanduiding

Maximaal

TEXTIEL

8001

Klein vak/breiwol

2

8002

Huishoudtextiel

2

8003

Damesconfectie

4

8004

Herenconfectie

2

8005

Kinderkleding

2

8006

Sokken + kousen

2

8007

Mode stoffen

4

8008

Hoeden, petten, handschoenen en sjaals

2

8009

Onder- en nachtkleding, lingerie, badkleding

2

8010

Bedrijfskleding + Schoeisel

Branche-aanduiding

Maximaal

SCHOEISEL, LEDERWAREN EN REISARTIKELEN

DA

Lederwaren en reisartikelen

2

DE

Schoenen

2

Branche-aanduiding

Maximaal

WONINGINRICHTING

EA

Woninginrichting

2

Branche-aanduiding

Maximaal

ANTIQUITEITEN

ED

Antiquiteiten

2

Branche-aanduiding

Maximaal

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

EH

Huishoudelijke artikelen

(in deze branche mag maximaal 1 standplaats worden ingenomen met tafelzeil)

2

Branche-aanduiding

Maximaal

SOUVENIRS

EJ

Souvernirs

2

Branche-aanduiding

Maximaal

BLOEMEN, PLANTEN EN TUINARTIKELEN

EP

Zaden, bloembollen, bomen, perk en moestuinplanten, kamerplanten e.d.

2

Branche-aanduiding

Maximaal

DIEREN EN BENODIGDHEDEN

ER

Dierenvoeding, benodigdheden

2

Branche-aanduiding

Maximaal

HOBBY EN CREATIVITEIT

ES

Wenskaarten, hobby en creativiteit

2

Branche-aanduiding

Maximaal

SPEELGOED, AUDIO EN VIDEO

ET

Speelgoed, horloges en bijouterieën

2

Branche-aanduiding

Maximaal

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE

GD

Drogisterij artikelen en parfumerie

2

Branche-aanduiding

Maximaal

BOEKHANDEL EN WENSKAARTEN

HA

Boekhandel artikelen, wenskaarten

2

Branche-aanduiding

Maximaal

AUTO, MOTOR (BROM)FIETSEN

KD

Auto, motor, (brom)fiets accessoires, gereedschap

2

Branche-aanduiding

Maximaal

SPORT

NA

Sportartikelen, sportkleding, sportschoenen

2

Branche-aanduiding

Maximaal

BRANCHEVREEMDE ARTIKELEN

M

Overige artikelen

2

BRANCHELIJST WARENMARKT (ZATERDAG) GEMEENTE MIDDELBURG.

Branche-aanduiding

Maximaal

VOEDINGSARTIKELEN.

AD

Zuivelproducten, eieren en vleeswaren

AF

Aardappelen, groenten en fruit

2

AY003

Noten, zuidvruchten, specerijen en honing

Branche-aanduiding

Maximaal

BLOEMEN, PLANTEN EN TUINARTIKELEN

EP

Bloemen, planten en tuinartikelen

2

BRANCHELIJST WARENMARKT ARNEMUIDEN GEMEENTE MIDDELBURG.

Branche-aanduiding

Maximaal

VOEDINGSARTIKELEN.

AB

Kruidenierswaren, reformartikelen

AD

Zuivelproducten, eieren en vleeswaren

AE

Vlees en vleeswaren

AF

Aardappelen, groente en fruit

AH

Poelierswaren, wild, gevogelte, eieren en gegrilde artikelen

AJ

Vis

AK

Brood en banket

AM

Zoetwaren en chocolaterieën

AY001

Consumptie-ijs, (frituur) frites, snacks, frisdranken

1

AY002

Geringe etenswaren, frisdranken

(in deze branche mag maximaal twee dezelfde waren verkocht worden)

AY003

Noten, zuidvruchten, specerijen en honing

AY004

Olijven, tapas en tapenades

Branche-aanduiding

Maximaal

TEXTIEL.

B001

Klein vak/breiwol

B002

Huishoudtextiel

B003

Damesconfectie

B004

Herenconfectie

B005

Kinderkleding

B006

Sokken + kousen

B007

Mode stoffen

B008

Hoeden, petten, handschoenen en sjaals

B009

Onder- en nachtkleding, lingerie, badkleding

B010

Bedrijfskleding + Schoeisel

Branche-aanduiding

Maximaal

SCHOEISEL, LEDERWAREN EN REISARTIKELEN.

DA

Lederwaren en reisartikelen

DE

Schoenen

Branche-aanduiding

Maximaal

WONINGINRICHTING.

EA

Woninginrichting

1

Branche-aanduiding

Maximaal

ANTIQUITEITEN.

ED

Antiquiteiten

Branche-aanduiding

Maximaal

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN.

Huishoudelijke artikelen

(in deze branche mag maximaal 1 standplaats worden ingenomen met tafelzeil)

Branche-aanduiding

Maximaal

SOUVENIRS.

EJ

Souvenirs

Branche-aanduiding

Maximaal

BLOEMEN, PLANTEN EN TUINARTIKELEN.

EP

Zaden, bloembollen, bomen, perk en moestuinplanten, kamerplanten e.d.

Branche-aanduiding

Maximaal

DIEREN EN BENODIGDHEDEN.

ER

Dierenvoeding, benodigdheden

Branche-aanduiding

Maximaal

HOBBY EN CREATIVITEIT.

ES

Wenskaarten, hobby en creativiteit

1

Branche-aanduiding

Maximaal

SPEELGOED, AUDIO EN VIDEO.

ET

Speelgoed, audio en video

Branche-aanduiding

Maximaal

SIERADEN, HORLOGES EN BIJOUTERIEEN.

FB

Sieraden, horloges en bijouterieën

Branche-aanduiding

Maximaal

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE.

GD

Drogisterij artikelen en parfumerie

Branche-aanduiding

Maximaal

BOEKHANDEL EN WENSKAARTEN

HA

Boekhandel artikelen, wenskaarten

Branche-aanduiding

Maximaal

AUTO, MOTOR (BROM)FIETSEN

KD

Auto, motor, (brom)fiets accessoires, gereedschap

Branche-aanduiding

Maximaal

SPORT

NA

Sportartikelen, sportkleding, sportschoenen

Branche-aanduiding

Maximaal

BRANCHEVREEMDE ARTIKELEN

M

Overige artikelen

BRANCHELIJST WARENMARKT NIEUW EN SINT JOOSLAND GEMEENTE MIDDELBURG.

Branche-aanduiding

Maximaal

VOEDINGSARTIKELEN.

AB

Kruidenierswaren, reformartikelen

AD

Zuivelproducten, eieren en vleeswaren

AE

Vlees en vleeswaren

AF

Aardappelen, groente en fruit

AH

Poelierswaren, wild, gevogelte, eieren en gegrilde artikelen

AJ

Vis

AK

Brood en banket

1

AM

Zoetwaren en chocolaterieën

AY001

Consumptie-ijs, (frituur) frites, snacks, frisdranken

AY002

Geringe etenswaren, frisdranken

(in deze branche mag maximaal twee dezelfde waren verkocht worden)

AY003

Noten, zuidvruchten, specerijen en honing

AY004

Olijven, tapas en tapenades

Branche-aanduiding

Maximaal

TEXTIEL.

B001

Klein vak/breiwol

B002

Huishoudtextiel

B003

Damesconfectie

1

B004

Herenconfectie

B005

Kinderkleding

B006

Sokken + kousen

B007

Mode stoffen

B008

Hoeden, petten, handschoenen en sjaals

B009

Onder- en nachtkleding, lingerie, badkleding

B010

Bedrijfskleding + Schoeisel

1

Branche-aanduiding

Maximaal

SCHOEISEL, LEDERWAREN EN REISARTIKELEN.

DA

Lederwaren en reisartikelen

DE

Schoenen

Branche-aanduiding

Maximaal

WONINGINRICHTING.

EA

Woninginrichting

1

Branche-aanduiding

Maximaal

ANTIQUITEITEN.

ED

Antiquiteiten

1

Branche-aanduiding

Maximaal

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN.

Huishoudelijke artikelen

(in deze branche mag maximaal 1 standplaats worden ingenomen met tafelzeil)

Branche-aanduiding

Maximaal

SOUVENIRS.

EJ

Souvenirs

Branche-aanduiding

Maximaal

BLOEMEN, PLANTEN EN TUINARTIKELEN.

EP

Zaden, bloembollen, bomen, perk en moestuinplanten, kamerplanten e.d.

Branche-aanduiding

Maximaal

DIEREN EN BENODIGDHEDEN.

ER

Dierenvoeding, benodigdheden

Branche-aanduiding

Maximaal

HOBBY EN CREATIVITEIT.

ES

Wenskaarten, hobby en creativiteit

1

Branche-aanduiding

Maximaal

SPEELGOED, AUDIO EN VIDEO.

ET

Speelgoed, audio en video

1

Branche-aanduiding

Maximaal

SIERADEN, HORLOGES EN BIJOUTERIEEN.

FB

Sieraden, horloges en bijouterieën

Branche-aanduiding

Maximaal

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE.

GD

Drogisterij artikelen en parfumerie

Branche-aanduiding

Maximaal

BOEKHANDEL EN WENSKAARTEN

HA

Boekhandel artikelen, wenskaarten

Branche-aanduiding

Maximaal

AUTO, MOTOR (BROM)FIETSEN

KD

Auto, motor, (brom)fiets accessoires, gereedschap

Branche-aanduiding

Maximaal

SPORT

NA

Sportartikelen, sportkleding, sportschoenen

Branche-aanduiding

Maximaal

BRANCHEVREEMDE ARTIKELEN

M

Overige artikelen