Besluit tot vaststelling ‘algemene regels plaatsen containers en steigers 2019’.

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit tot vaststelling ‘algemene regels plaatsen containers en steigers 2019’.

Op grond van artikel 2.5.1 vierde lid (Voorwerpen op, aan of boven de weg) van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2019, kan het college van burgemeester en wethouders voor bepaalde voorwerpen nadere regels stellen in plaats van of naast de vergunningsplicht als bedoeld in het eerste lid van genoemd artikel. Om de regeldruk te verminderen maakt het college van burgemeester en wethouders gebruik van deze bevoegdheid. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de ‘Algemene regels containers en steigers’.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In dit vaststellingenbesluit wordt verstaan onder:

  • a.

   container: een metalen open laadbak van standaardafmetingen die iets kan bevatten;

  • b.

   steiger: een tijdelijke stellage langs een bouwwerk om te (ver)bouwen of voor onderhoud.

Artikel 2 Algemene regels

Het is verboden een container en/of een steiger te plaatsen, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

 • 1.

  een container en steiger mogen op de weg slechts worden geplaatst:

  • a.

   ten behoeve van de uitvoering van een werk ter plaatse;

  • b.

   gedurende maximaal 30 aaneengesloten dagen;

  • c.

   na afloop van de onder b. genoemde periode minstens 30 dagen geen container en steiger worden geplaatst;

  • d.

   als de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg daardoor niet in gevaar worden gebracht, en

  • e.

   aan de uiterste zijde van de rijbaan of, als parkeervakken zonder parkeermeters of parkeerautomaten zijn aangegeven, met inachtneming van de vakken;

 • 1.

  de maximale periode van 30 dagen zoals bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing als het plaatsen van de container en/of steiger een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend;

 • 2.

  een container en steiger mogen niet worden geplaatst:

  • a.

   op gedeelten van de weg, die uitsluitend zijn bestemd voor voetgangers- of rijwielverkeer, als de vrije doorgang van dit verkeer wordt belemmerd;

  • b.

   in openbaar groen;

  • c.

   op trottoirs, tenzij een minimale voetgangersdoorloop van 1,20 meter wordt gewaarborgd;

  • d.

   op de gedeelten van de rijweg waarvoor een parkeerverbod of een verbod om stil te staan geldt;

  • e.

   in de vakken bij parkeermeters of parkeerautomaten;

  • f.

   op een openbare gelegenheid die is ingericht als kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;

  • g.

   zodat beschadiging van het wegdek ontstaat. Voor de kern Valkenburg (zie bijlage 1) geldt als aanvullende voorwaarde dat kunststof of een rijplaat wordt aangebracht onder de container;

  • h.

   als een minimale verkeersdoorgang van 4,5 meter breed en 4,2 meter hoog noodzakelijk voor hulpverleningsdiensten niet wordt gewaarborgd;

  • i.

   als hiervan hinder wordt ondervonden door andere weggebruikers;

  • j.

   als geen maatregelen zijn getroffen, waardoor ongelukken en andere eventualiteiten worden voorkomen;

  • k.

   als deze niet in goede staat van onderhoud zijn en als deze door onbevoegden of ten gevolge van eventuele helling van het wegdek verrijdbaar zijn;

  • l.

   binnen een afstand van 0,75 m van brandkranen, op kolken of putten;

  • m.

   als op de weg geen voor de container en steger bestemde stoffen of materialen liggen;

  • n.

   als in de container voorwerpen of stoffen liggen die kunnen wegwaaien, doordat deze niet aan de bovenzijde van de container zijn afgedekt;

  • o.

   als bij het storten van vuil van een hoger gelegen verdieping geen gebruik wordt gemaakt van een gesloten stortkoker, waarbij de container en steiger door middel van dekzeilen en schotten zo wordt afgeschermd dat geen gevaar ontstaat voor derden en dat derden geen hinder ondervinden van opwaaiend stof;

  • p.

   als op de container en steiger niet de naam van de eigenaar of exploitant staan;

  • q.

   als een container (mede) bestemd voor het deponeren van afval dat kan bederven, niet gesloten is en niet alleen wordt geopend voor het storten van afval;

  • r.

   als een container die wordt gebruikt voor het opslaan van asbest of asbesthoudende stoffen wordt geplaatst zonder dat hiervoor de vereiste publiekrechtelijke toestemming is verleend of een rechtsgeldige melding hiervoor is ingediend;

  • s.

   als deze rondom niet worden voorzien van een rood-wit geblokte markering op een hoogte tussen 40 cm en 80 cm boven het wegdek;

  • t.

   als op de voor- en achterzijde van de container en steiger – gezien in de rijrichting, waarin deze is geplaatst, geen twee goedwerkende witte en rode reflectoren op ten hoogste 40 cm boven het wegdek en niet meer dan 20 cm binnenwaarts van de uiterst linker- en rechterzijde zijn aangebracht;

  • u.

   als van een half uur voor zonsondergang tot een halfuur na zonsopgang en bij dag, door omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, het daglicht onvoldoende is en geen deugdelijke verlichting rondom de container en steiger is aangebracht. Deze verlichting moeten verkeersdeelnemers tijdig kunnen opmerken. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen die aan voertuigen worden gesteld in het Wegenreglement;

  • v.

   als de container niet duidelijk herkenbaar is overeenkomstig markering onverlichte obstakels (CROW nr. 130). Zie hiervoor bijlage 2 Richtlijnen markeren onverlichte obstakels, Crow nummer 130. Tevens dienen op de hoeken van de container aan de wegzijde geleide bakens te worden geplaatst.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Algemene regels containers en steigers 2019’.

Bijlagen:

 • 1.

  kaart aangewezen gebied;

 • 2.

  Richtlijnen markeren en overlichte obstakels

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2018 door het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M Bongarts

Algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen

burgemeester