Besluit tot vaststelling ‘Nadere regels meldingsplichtige straatartiesten 2019’

Geldend van 01-09-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit tot vaststelling ‘Nadere regels meldingsplichtige straatartiesten 2019’

Op grond van artikel 2.4.1, tweede lid (Straatartiest e.d.) van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2019, kan de burgemeester voor straatartiesten e.d. nadere regels stellen in plaats van de vergunningsplicht als bedoeld in het eerste lid van genoemd artikel.

Vanwege het beperkte effect van nader aan te geven categorie straatartiesten e.d. op de openbare orde, veiligheid en het milieu alsmede om de regeldruk te verminderen, maakt de burgemeester gebruik van deze bevoegdheid door vormen van straatartiesten aan te wijzen waarvoor geen vergunningsplicht geldt maar een meldingsplicht.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder straatartiest:

 • 1. Een optreden door één of meerdere personen, voor publiek waarbij door middel van zang en/of instrumenten geluid wordt geproduceerd;

 • 2. Een draaiorgel;

 • 3. Een straatfotograaf;

 • 4. Een tekenaar;

 • 5. Een filmoperateur;

 • 6. Een toneelspeler;

 • 7. Een acrobaat;

 • 8. Een levend standbeeld;

 • 9. Een gids;

De nadere regels zijn bedoeld om een optreden als straatartiest mogelijk te maken en tegelijkertijd om onevenredige overlast te voorkomen. In deze regels wordt een onderscheid gemaakt in een categorie straatartiest tot 6 personen en een categorie straatartiest vanaf 6 personen. In de artikelen 3 en 4 staan de regels vermeld voor een bepaalde categorie straatartiest.

Artikel 2 Regels voor alle categorieën

 • 1. Toestemming wordt verleend voor een bepaalde categorie straatartiest voor maximaal 1 week achtereen gesloten en met een tussenliggende periode van minimaal 1 week.

 • 2. Zonder toestemming van de gemeente mag er niet worden opgetreden.

 • 3. De straatartiest dient de toestemming tijdens het optreden bij zich te hebben. De toestemming dient op verzoek van de politie, de brandweer of een toezichthoudende (gemeente) medewerker, te worden getoond.

 • 4. Het optreden vindt niet gelijktijdig in de buurt van een evenement plaats.

 • 5. Optreden met een versterker is niet toegestaan.

 • 6. In de kerstperiode van 15 november tot en met 31 december mag alleen sfeermuziek ten gehore worden gebracht die past bij de desbetreffende periode.

 • 7. Het is niet toegestaan om zelf langs omstanders te gaan om geld te vragen. Plaatsen van een koffer, bakje of ander voorwerp is toegestaan.

 • 8. Er mogen alleen losse voorwerpen worden geplaatst die functioneel zijn voor het optreden en direct verwijderd kunnen worden. Deze voorwerpen mogen de ondergrond niet beschadigen. Eventuele herstelkosten worden op de veroorzaker verhaald.

 • 9. Op en rondom de speellocatie mag geen afval worden achtergelaten.

 • 10. De doorgang voor het voetgangersverkeer en ander verkeer en de toegang tot winkels mag niet worden belemmerd.

 • 11. Alle aanwijzingen van toezichthoudende (gemeente) medewerker, politie, brandweer dienen direct te worden opgevolgd.

Artikel 3 Regels voor categorie straatartiest tot 6 personen

 • 1. Er wordt maximaal 1 toestemming of vergunning per route per dag afgegeven.

 • 2. Het optreden kan alleen plaatsvinden op de volgende speellocaties met bijbehorende bloktijden:

 • afbeelding binnen de regeling

Artikel 4 Regels voor categorie straatartiest vanaf 6 personen

 • 1. Er wordt maximaal 1 toestemming of vergunning per dag afgegeven.

 • 2. Het optreden kan alleen plaatsvinden op de volgende speellocaties met bijbehorende bloktijden:

 • afbeelding binnen de regeling

Artikel 5 Meldingsplicht

 • 1. Voldoet het optreden aan de regels als bedoeld in artikel 2 en artikel 3 of 4, dan geldt voor dit optreden een meldingsplicht. Na het indienen van de melding ontvangt de straatartiest een toestemming.

 • 2. De straatartiest als bedoeld in artikel 1 meldt dit bij de burgemeester uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het optreden, door middel van een door de burgemeester vastgesteld vastgesteld digitaal meldingsformulier.

 • 3. De burgemeester kan besluiten het optreden als bedoeld in artikel 1 te verbieden vanuit een oogpunt van openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, verkeersveiligheid, veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid, gezondheid of ongewenste of ongewenste cumulatie met evenementen.

 • 4. Indien de regels als bedoeld in artikel 2 en 3 of 4 niet worden nagekomen dan wordt een volgende melding van dezelfde straatartiest, niet meer geaccepteerd.

 • 5. Indien de aanwijzingen zoals genoemd in artikel 2 lid 11, niet worden opgevolgd dan wordt een volgende melding niet meer geaccepteerd.

Artikel 6 Vergunningsplicht

In alle gevallen waarbij de straatartiest e.d. niet voldoet aan deze nadere regels dan geldt voor de betreffende straatartiest de vergunningsplicht als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2019. De burgemeester kan aan die vergunning voorwaarden verbinden.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Nadere regels meldingsplichtige straatartiesten 2019’.

Artikel 8 Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking op 1 september 2019.

Aldus besloten op 20 augustus 2019 door de burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Dr. J.J. Schrijen,

Burgemeester.

Ondertekening