Regeling vervalt per 01-01-2026

Afwegingskader regionaal budget Jeugd t.b.v. transformatie, preventie, vroegsignalering en versterken omgeving Regio Noord-Limburg

Geldend van 13-04-2022 t/m 31-12-2025

Intitulé

Afwegingskader regionaal budget Jeugd t.b.v. transformatie, preventie, vroegsignalering en versterken omgeving Regio Noord-Limburg

1. Doel

De regiogemeenten in Noord-Limburg geven gezamenlijk uitvoering aan het ‘Regionaal Beleidsplan Jeugd 2022 en verder’. Vanuit dat beleidsplan geeft de regio Noord-Limburg invulling aan de transformatie en wordt ingezet in op positieve gezondheid, preventie, vroegsignalering en het versterken van de omgeving. Het regionaal afwegingskader is bedoeld om nieuwe initiatieven te beoordelen. Het regionaal budget is bestemd voor de borging van bestaande projecten, zoals Nu Niet Zwanger (NNZ), 1000 kansen, Gelukkig Ouderschap (GO), Begeleide omgang regeling niveau 1 (BOR) en Steun door jou, en het mogelijk maken van nieuwe initiatieven.

2. Begripsomschrijvingen

In dit afwegingskader wordt verstaan onder:

 • a.

  draagvlak: het initiatief wordt inhoudelijk en financieel goedgekeurd door ten minste vijf van de zeven Noord-Limburgse gemeenten.

 • b.

  duurzaam: we stellen inwoners in staat om zelf en met hun omgeving het gewone leven (weer) op te pakken. Initiatieven hebben effect op het welzijn van inwoners op de korte én lange termijn.

 • c.

  initiatief: een voorgenomen activiteit of investering die duurzaam bijdraagt aan de gezondheid van inwoners, preventie, vroegsignalering en het stimuleren van een sterke omgeving;

 • d.

  initiatiefnemer: rechtspersoon zonder winstoogmerk, maatschappelijke organisatie, zorgaanbieder, stichting of vereniging.

 • e.

  maatschappelijke organisatie: semi-publieke organisaties met een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbieden.

 • f.

  omgeving: het eigen netwerk van inwoners (buren, vrienden, collega’s, familie), gemeenschapshuizen en wijkcentra, de scholen, de bibliotheek, het verenigingsleven en sportfaciliteiten;

 • g.

  organisatie: vereniging, stichting, maatschappelijke organisatie, rechtspersoon zonder winstoogmerk of zorgaanbieder.

3. Doelgroep waaraan een bijdrage kan worden verleend

Een bijdrage wordt enkel verleend aan organisaties.

4. Initiatieven die voor een bijdrage in aanmerking komen

Een initiatief komt in aanmerking voor een bijdrage wanneer:

 • a.

  het initiatief plaatsvindt in een aaneengesloten periode in 2022, 2023, 2024 en/of 2025;

 • b.

  het initiatief in minimaal 3 van de 7 Noord-Limburgse gemeenten uitgevoerd wordt en dit in ieder geval 1 middelgrote of grote gemeente en 1 kleine gemeente betreft;

 • c.

  het initiatief door minimaal vijf gemeenten wordt goedgekeurd;

 • d.

  de opdrachtnemer resultaten kan borgen, transparant is in het geven van inzicht in resultaten en resultaten over kan dragen naar andere partijen, zodat dit ten gunste komt aan het hele jeugdstelsel.

 • e.

  het initiatief na een positieve eindevaluatie in de gehele regio Noord-Limburg kan worden uitgerold;

 • f.

  het initiatief een regionale toegevoegde waarde heeft en er rekening gehouden wordt met een regionale spreiding van initiatieven;

 • g.

  de initiatiefnemer een plan van aanpak kan overleggen waarin is opgenomen welke effecten bereikt worden en op welke manier dit initiatief aansluit bij de doelstellingen uit het Regionaal beleidsplan Jeugd 2022 en verder.

 • h.

  een bijdrage levert aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen:

  • positieve gezondheid

  • problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en preventief aangepakt

  • de eigen kracht van gezinnen wordt versterkt

  • de omgeving wordt versterkt

  • leren en verbeteren

 • i.

  wordt ingediend en uitgevoerd namens minimaal twee organisaties

 • j.

  kan rekenen op inhoudelijk en financieel draagvlak van gemeenten

 • k.

  een leerzaam en duurzaam karakter heeft.

5. Aanvraag

Een aanvraag voor een bijdrage kan alleen worden ingediend door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier en een projectplan met begroting. Op het aanvraagformulier moet duidelijk worden aangegeven:

 • a.

  naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en handtekening van de contactpersoon van de aanvragende partij;

 • b.

  welk bedrag wordt aangevraagd en een overzicht van de kosten;

 • c.

  een beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning, wijze van uitvoering van het initiatief, monitoring, de wijze waarop resultaten gerapporteerd worden en de wijze waarop cliëntparticipatie plaatsvindt.

6. Plafond regionaal budget en wijze van verdeling

 • 1. Het plafond van het regionaal budget dat besteed kan worden aan de borging van bestaande initiatieven en nieuwe initiatieven bedraagt € 475.000,-.

 • 2. Verstrekking van de bijdragen vindt plaats op basis van inhoudelijke beoordeling, totdat het plafond van het regionaal budget is bereikt.

 • 3. Verstrekking van een bijdrage vindt plaats na een ondertekende opdrachtbevestiging of overeenkomst.

7. Verantwoording

 • 1. Ieder half jaar vindt een tussentijdse evaluatie van het project plaats op basis van vooraf afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (inhoudelijk en financieel). De verantwoordelijkheid voor de tussentijdse evaluatie ligt bij de initiatiefnemers.

 • 2. Na afronding van het initiatief vindt een eindevaluatie plaats op basis van vooraf afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (inhoudelijk en financieel). De verantwoordelijkheid voor de eindevaluatie ligt bij de initiatiefnemers.

8. Aanvullende weigeringsgronden

Een bijdrage kan worden geweigerd wanneer er sprake is van één of meer van de volgende gevallen:

 • a.

  Het voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten is of dreigt in gevaar te komen.

 • b.

  De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.

 • c.

  De bijdrage wordt ingezet voor geleden omzetverlies of vergelijkbare financiële exploitatietekorten.

 • d.

  Het initiatief heeft voornamelijk betrekking op privébelangen van de initiatiefnemer.

 • e.

  Het initiatief komt in aanmerking voor andere gemeentelijke bijdragen.

 • f.

  Het initiatief vergelijkbaar is met een ander initiatief waar al in is voorzien, waardoor het initiatief geen inhoudelijke meerwaarde heeft.

9. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan, ten gunste van de initiatiefnemer, afgeweken worden van de bepalingen in dit afwegingskader.

10. Inwerkingtreding

 • 1. Dit afwegingskader treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2. Dit afwegingskader vervalt op 01-01-2026.

11. Citeertitel

Dit afwegingskader wordt aangehaald als: Afwegingskader regionaal budget Jeugd t.b.v. transformatie, preventie, vroegsignalering en versterken omgeving Regio Noord-Limburg.

Ondertekening

Aldus vastgesteld,

Panningen, 28 maart 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,

L.P.H. Breukers

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo