Mandaatbesluit project ‘VDL/Nedcar en omgeving’

Geldend van 13-04-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit project ‘VDL/Nedcar en omgeving’

DE DIRECTIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017 en het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2022;

Overwegende:

 • dat aan de programmamanager ‘VDL/Nedcar en omgeving’ ondermandaat is verleend op grond van artikel 3 van het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2022;

 • dat om redenen van doelmatigheid ondermandatering aan de projectleider van het deelproject ‘Aanpassen Infrastructuur Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar’ wenselijk wordt geacht;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1. De directie verleent aan de projectleider van het deelproject ‘Aanpassen Infrastructuur Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar’ ondermandaat, (onder)volmacht, respectievelijk machtiging tot het nemen van de volgende besluiten, met inachtneming van de financiële grenzen zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit:

  • Voor aangelegenheden binnen het door de programmamanager vastgestelde vigerende projectplan, behorend tot de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de projectleider waaronder begrepen hetgeen in bijlage 2 is vervat.

  • Voor contracten op basis van UAV-GC 2005 met betrekking tot de taken en bevoegdheden zoals genoemd in bijlage 3 bij dit besluit.

 • 2. Het mandaat houdt zowel een beslissings- als een ondertekeningsmandaat in.

Artikel 2

Op dit besluit is het bepaalde in de artikelen 7 t/m 10 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit project ‘VDL/Nedcar en omgeving’.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van publicatie in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de directie van de Provincie Limburg, gehouden op 4 april 2022.

De directie voornoemd,

drs. G.H.E. Derks MPA

provinciesecretaris/algemeen directeur

Bijlage 1 bij Mandaatbesluit project ‘VDL/Nedcar en omgeving’

(Bevoegde) Functie

alle bedragen zijn in €  en excl. BTW

Opdrachten voor diensten en leveringen

Opdrachten voor werken

GS

> 215.000

> 5.382.000

Directielid

< 5.382.000

Programmamanager

<   215.000

< 1.000.000

Projectleider

<   100.000

<   100.000

Bijlage 2 bij Mandaatbesluit project ‘VDL/Nedcar en omgeving’

 • o

  Het in overleg met de programmamanager inrichten van de projectorganisatie;

 • o

  het opstellen doel, scope, resultaat en aanpak van het project;

 • o

  het opstellen van het projectplan;

 • o

  het aansturen van het projectteam;

 • o

  de programmamanager ondersteunen bij het opstellen en bewaken van de businesscase/projectopdracht;

 • o

  het verkrijgen van goedkeuring van de programmamanager voor de plannen en autorisatie voor de uitvoering van werkzaamheden;

 • o

  het definiëren van verantwoordelijkheden en het toewijzen van werkzaamheden aan het projectteam;

 • o

  het begroten, budgetteren en bewaken van de uitgaven en het nemen van de noodzakelijke maatregelen om het resultaat te realiseren binnen het overeengekomen budget;

 • o

  het definiëren van activiteiten en of werkpakketten, in volgorde plaatsen en de duur inschatten;

 • o

  het project of de fase plannen, gewenste, geplande en werkelijke data vergelijken en eventueel de planning bijstellen;

 • o

  toezicht houden op en sturen van de voortgang van het project binnen de afgesproken toleranties;

 • o

  het beheer/managen van potentiële wijzigingen;

 • o

  de planning en kosten beheersen met betrekking tot wijzigingen;

 • o

  het voorbereiden van besluitvorming voor de verschillende beslismomenten;

 • o

  het opstellen van nota’s en annotaties ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming

 • o

  het opstellen van rapportages aan de programmamanager;

 • o

  het controleren en verifiëren dat wordt gewerkt conform het geldende kwaliteitssysteem;

 • o

  het managen van risico’s en het implementeren van risicomaatregelen;

 • o

  het escaleren aan de programmamanager als werkzaamheden buiten de toleranties dreigen te raken;

 • o

  het managen van raakvlakken;

 • o

  het opstellen van de totstandkoming van de privaatrechtelijke overeenkomsten (waaronder realisatieovereenkomsten, beheerovereenkomsten etc.);

 • o

  het zorgdragen voor de oplevering van het eindresultaat en het overdragen naar de wegbeheerder;

 • o

  het afsluiten van het project en decharge verkrijgen.

Bijlage 3 bij Mandaatbesluit project ‘VDL/Nedcar en omgeving’

Taken en bevoegdheden contracten op basis van UAV-GC 2005

Nr.

Taken/bevoegdheden

Paragraaf-Artikel

1

Alle correspondentie namens de Opdrachtgever

3

2

Vastlegging acceptatietijdstippen V&G plan

12-4

3

Wijzigingsopdrachten

14-1

4

Termijnstelling mededeling Opdrachtnemer

14-7

5

Mededeling onterechte weigering

14-9

6

Intrekking wijzigingsopdracht

14-12

7

Handhaving wijzgingsopdracht

14-3

8

Weigering ter acceptatie

15-4

9

Schorsing werkzaamheden

16-1

10

Opzegging overeenkomst door Opdrachtgever

18-6

11

Aanwijzing indeling werkterrein

17-2

12

Verzoek om aanlevering documenten

19-3

13

Toetsing personen en ontwerpdocumenten

20-1

14

Toetsing kwaliteitsborging ontwerp

20-2

15

Constatering tekortkoming

20-4

16

Vermelding stop- bijwoonpunten

21-4

17

Toetsing werkzaamheden

21-6

18

Toetsing werkzaamheden

21-7

19

Toetsing kwaliteitsborgingwerkzaamheden

21-8

20

Constatering tekortkoming

21-10

21

Mededeling van acceptatie

22-2

22

Constatering tekortkoming

22-3

23

Verzoek tot nadere informatie

23-4

24

Mededeling m.b.t. acceptatie

23-5

25

Termijnverlening acceptatie

23-7

26

Motivering tot weigering

23-8

27

Mededeling tot hernieuwde acceptatie

23-10

28

Besluit tot intrekking weigering

23-11

29

Besluit tot handhaving weigering

23-12

30

Mededeling tijdstip keuring

24-2

31

Mededeling m.b.t. aanvaarding werk

24-4

32

Mededeling m.b.t. aanvaarding werk

24-6

33

Mededeling aanvaarding werk

24-9

34

Mededeling vervroegde ingebruikneming

26

35

Afgifte prestatieverklaring

33-4

36

Weigering afgifte prestatieverklaring

33-5

37

Weigering behandeling facturen

33-6

38

Opdracht tot uitvoering stelpostwerken

34-4

39

Oplegging boete

36-1

40

Toekenning bonus

36-7

41

Voornemen inroepen zekerheidsstelling

38-2

42

Aanvaarding vervangende zekerheidsstelling

38-4

43

Vordering tot schade vergoeding

41-7

44

Wijzigingsopdracht a.g.v. schade

41-8

45

In gebreke stelling

43-2

46

Sommering curator

43-3

47

Wijziging par. 14 lid 1

44-3

48

Mededeling vergoeding/verlenging

44-6

49

Verzoek tot overleg

44-7

50

Schriftelijke motivering

44-10

51

Aanvaarding prijsaanbieding

45-4

52

Uitnodiging tot overleg

45-5

53

Uitstel besluit prijsaanbieding

45-7

54

Besluit tot niet aanvaarding

45-9

55

Vordering tot gemeenschappelijke opname

46-1