Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2022

Geldend van 13-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2021

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2022

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021;

B E S L U I T:

 • I.

  Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 in te trekken.

 • II.

  Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2022 vast te stellen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021;

 • b.

  huishoudelijk afval: alle afvalstoffen, preparaten of andere producten, waarvan de inwoner zich met het oog op de verwijdering ontdoet, van plan is zich te ontdoen of moet ontdoen;

 • c.

  bedrijfsafval: afval van bedrijven en instellingen, anders dan van huishoudens;

 • d.

  inwoner: diegene die afval als eigenaar, houder of vervoerder aanbiedt en een aanslag afvalstoffenheffing ontvangt van gemeente Ouder-Amstel;

 • e.

  milieuparkje: de brengvoorziening met ondergrondse containers voor glas, oud papier en karton en in enkele gevallen textiel en/of huishoudelijk restafval;

 • f.

  milieudepot: de brengvoorziening, als bedoeld in artikel 5 van de verordening, voor afval waar de inwoner zelf de aan te bieden afvalstoffen gescheiden in de daarvoor bestemde middelen dient te deponeren.

  Adressen:

  • -

   Meidoornstraat 28, 1115 BG Duivendrecht

  • -

   Ambachtenstraat 84, 1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

 • g.

  tarieventabel: het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel vastgestelde besluit waarin de tarieven voor de afvalbewerking en –verwerking zijn vermeld.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   GP Groot gevestigd te Alkmaar voor de inzameling van huishoudelijk restafval;

  • b.

   Afval Energiebedrijf (AEB) gevestigd te Amsterdam voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Aan AEB Exploitatie B.V. wordt tot 1 januari 2024 een uitsluitend recht, als bedoeld in artikel 2.24a van de aanbestedingswet, verleend voor de verwerking van al het door of vanwege de gemeente Ouder-Amstel ingezamelde huishoudelijk restafval en soortgelijk afval. Dit uitsluitend recht wordt door AEB Exploitatie B.V. uitgeoefend met inachtneming van de door het college gestelde voorwaarden zoals vastgelegd in de Afvalverwerkingsovereenkomst.

 • 2. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Duo+ voor de inzameling van grof vuil en grof tuinafval;

  • b.

   GP Groot te Alkmaar voor de inzameling van oud papier en karton;

  • c.

   GP Groot te Alkmaar voor de inzameling van verpakkingsglas;

  • d.

   Gemeente Amsterdam voor de inzameling van textiel;

  • e.

   GP Groot te Alkmaar voor de inzameling van bioafval (GFT).

  • f.

   Kringloopbedrijf De Locatie in Amsterdam en Kringloopwinkel De Tulp in Ouderkerk aan de Amstel voor hergebruik geschikt huishoudelijk afval, textiel en wit- en bruingoed;

  • g.

   Stibat voor batterijen (zie de website www.stibat.nl;)

  • h.

   Stichting OPEN voor kleine huishoudelijke apparaten en lampen (zie website www.wecycle.nl);

  • i.

   BENU Apotheek Aemstelwijck, Koningin Wilhelminalaan 44 te Ouderkerk a/d Amstel en Diemer Apotheek Duivendrecht, In de Pelmolen 1 te Duivendrecht voor medicijnen en cosmetica.

 • 3. Voor de in lid 2 onder i aangewezen inzameldiensten gelden de volgende regels op grond van artikel 3, lid 3 van de verordening:

  • a.

   De ingezamelde medicijnen en cosmetica worden rechtstreeks overgedragen aan de depotbeheerders op het Milieudepot;

  • b.

   De ingezamelde medicijnen en cosmetica worden aangeboden in het daartoe ter beschikking gestelde inzamelmiddel;

  • c.

   Het hierboven genoemde inzamelmiddel dient schoon (aan de buitenzijde vrij van gevaarlijke afvalstoffen) te worden aangeboden.

 • 4. Op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening worden voor de volgende huishoudelijke afvalstoffen de volgende voorschriften en/of beperkingen verbonden:

  • a.

   asbest en asbesthoudend materiaal dient dubbel verpakt in plastic gedeponeerd te worden in een inzamelvoorziening op het milieudepot te Ouderkerk aan de Amstel; verpakkingsplastic is gratis af te halen bij een milieudepot;

  • b.

   gevaarlijk en/of klein chemisch afval, zoals benoemd in de Europese Afvalstoffen Lijst (Eural) dient overhandigd te worden aan een medewerker van het milieudepot bij de daarvoor bestemde inzamelvoorziening.

  • c.

   grof tuinafval en losse delen grof huishoudelijk afval ter ophaalinzameling door de Gemeente Ouder-Amstel aangeboden dient gebundeld te worden.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

 • 1. Op grond van artikel 7, lid 1, van de verordening worden de volgende stromen afzonderlijk ingezameld:

  Afzonderlijk aan huis wordt ingezameld:

  • a.

   bioafval bij laagbouwwoningen

  • b.

   huishoudelijk restafval/PMD in het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel

 • Aan te bieden bij een wijkvoorziening:

  • c.

   Bioafval bij gestapelde bouw

  • d.

   Papier en karton

  • e.

   Glas

  • f.

   Textiel

  • g.

   Huishoudelijk restafval/PMD in de woonkernen

 • Aan te bieden bij een milieudepot zoals genoemd in artikel 1, onder i:

  • h.

   Tuinafval

  • i.

   Takken

  • j.

   Puin

  • k.

   Metalen

  • l.

   B Hout

  • m.

   Grof vuil

  • n.

   Kunststof hard

  • o.

   Bielzen C Hout

  • p.

   Bouw- en sloopafval

  • q.

   Gips

  • r.

   Dakbedekking

  • s.

   Asbest

  • t.

   Autobanden

  • u.

   Matrassen

  • v.

   Piepschuim

  • w.

   Chemisch afval

 • 2. De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

  • a.

   asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

  • b.

   autobanden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

  • c.

   batterijen: normale huishoudelijke batterijen, inclusief de accubatterijen voor foto- en videocamera's, voor mobiele telefoons en voor snoerloos gereedschap en industriële batterijen;

  • d.

   bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals, gasbeton, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

  • e.

   dakbedekking: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

  • f.

   elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in artikel 1, lid 1, sub b en c van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van 3 februari 2014, met nr. IENM/BSK-2014/14758, zoals nadien gewijzigd, en na inwerkingtreding daarvan de opvolgende regeling van gelijke strekking;

  • g.

   geïmpregneerd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

  • h.

   gips: gipsplaten, gipsblokken etc. uit verbouwingsafval;

  • i.

   gevaarlijk/klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de Europese Afvalstoffen Lijst (Eural) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • j.

   glas: eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

  • k.

   bioafval: biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelenafval en keukenafval afkomstig van huishoudens, kantoren, restaurants, groothandels, kantines, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de levensmiddelenindustrie inclusief etensresten,

  • l.

   grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

  • m.

   (grof) tuinafval: plantaardige of organische vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals (grof) loofafval, snoeihout of bladeren, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

  • n.

   koel- en vriesapparatuur: koel- en vriesapparaten zonder etensresten;

  • o.

   Matrassen; droge matrassen;

  • p.

   oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

  • q.

   oud ijzer/metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

  • r.

   puin: brokken beton, dakpannen, stenen en dergelijke;

  • s.

   textiel: droge kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen, verpakt in een dichte plastic zak;

  • t.

   hout: alle soorten niet-geïmpregneerd hout;

  • u.

   kunststoffen, waaronder gebruiksvoorwerpen van hard plastic;

  • v.

   piepschuim (EPS).

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor huishoudelijk restafval/PMD twee minicontainers (inhoud 240 liter) per gebruiker van een perceel in het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel en verder verzamelcontainers ten behoeve van meerdere huishoudens.

 • b.

  voor bioafval van huishoudens in laagbouwwoningen één minicontainer (inhoud 140 of 240 liter) met groen deksel per gebruiker van een perceel en voor bioafval van huishoudens in gestapelde bouw verzamelcontainers.

 • c.

  voor oud papier en karton verzamelcontainers op wijkniveau en op de milieudepots;

 • d.

  voor glas verzamelcontainers op wijkniveau en op de milieudepots, met vakverdeling voor witglas en overig glas;

 • e.

  voor textiel verzamelcontainers op wijkniveau en op de milieudepots;

 • f.

  voor bladafval in het najaar tijdelijke bladkorven op wijkniveau;

 • g.

  voor alle overige afvalfracties, met uitzondering van huishoudelijk restafval/ PMD, zoals benoemd in artikel 3, bovengrondse containers op de milieudepots;

 • h.

  voor huishoudelijk restafval van huishoudens in het beheergebied van Amsterdam Oost een inzamelmiddel en/of -voorziening zoals beschreven in de afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit van het betreffende stadsdeel.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 7, eerste lid stelt het college de volgende frequentie van de inzameling bij elk perceel in (delen van) de gemeente Ouder-Amstel als volgt vast:

 • a.

  in het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel bioafval om de week op woensdag en bij overige laagbouw en gestapelde bouw bioafval om de week op donderdag, vanaf 7.00 uur.

 • b.

  in het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel huishoudelijk restafval/PMD op woensdag vanaf 7.00 uur

 • c.

  voor het inzamelen van grof huishoudelijk- en tuinafval (op afroep) zijn transportkosten verschuldigd per m3 of een gedeelte daarvan;

 • d.

  de frequentie voor het inzamelen van huishoudelijk restafval van huishoudens in het beheergebied van Amsterdam Oost zoals beschreven in de afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit van het betreffende stadsdeel;

Artikel 6. Ongeadresseerd drukwerk

Op grond van artikel 15a, tweede en derde lid, van de verordening stelt het college de sticker ‘nee-ja’ (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, maar wel huis aan huis bladen), of ‘nee-nee’ (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis aan huis bladen) als middel vast waarop een bewoner of gebruiker van een woning, bedrijf of woonschip kenbaar kan maken geen prijs te stellen op het ontvangen van ongeadresseerd drukwerk.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • a.

  In het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel dient huishoudelijk restafval/ PMD en bioafval in de daartoe verstrekte minicontainers, met gesloten deksel en niet zwaarder dan 60 kg, op een ordelijke wijze aangeboden te worden door plaatsing van de minicontainer op de door het college aangewezen en op de website gepubliceerde opstelplaats of op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst en/of medewerkers van de gemeente dienen te worden opgevolgd;

 • b.

  het is verboden afval op of naast een inzamelvoorziening te plaatsen;

 • c.

  het is verboden gevaarlijk of chemisch afval, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval of bouw- en sloopafval in de inzamelvoorziening te deponeren;

 • d.

  afval dat niet in de daarvoor bestemde inzamelvoorziening past, dient naar het milieudepot gebracht te worden;

 • e.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden bij klachten, defecten of volmeldingen van een inzamelvoorziening via de Makkelijk Melden app, de website (melding openbare ruimte) of het KCC via de balie of het algemene telefoonnummer;

 • f.

  het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

 • g.

  klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het milieudepot;

 • h.

  de milieudepots van de gemeente worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 7 van de verordening kunnen worden achter gelaten;

 • i.

  bij de afgifte van afvalstoffen op een milieudepot zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing;

 • j.

  de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een milieudepot kunnen legitimeren, anderen dan inwoners van Ouder-Amstel kan de toegang geweigerd worden;

 • k.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten bij percelen vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de gemeente uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de ophaaldag, per m3 worden kosten in rekening gebracht, een kuub-deel wordt verrekend als 1 m3;

 • l.

  ter aanvulling op lid j. dient het afval op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij het perceel klaar te staan;

 • m.

  het is verboden om grof huishoudelijk afval, grof tuinafval of grote elektrische en elektronische apparaten aan te bieden boven of over de weg of vast te maken aan bomen of aan objecten die zijn bestemd voor of gebruikt worden ten behoeve van de openbare dienst;

 • n.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • o.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • a.

  In het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel moeten huishoudelijke restafvalstoffen/ PMD en bioafval worden aangeboden op woensdag vóór 7.00 uur of dinsdag vanaf 19.00 uur; bij overige laagbouw moet bioafval worden aangeboden op donderdag vóór 7 uur of woensdag vanaf 19:00 uur.

 • b.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage 3 vóór 8.00 uur of de avond ervoor vanaf 19.00 uur;

 • c.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt;

 • d.

  Ondergrondse verzamelcontainers worden afgesloten op oudejaarsdag en tijdens nieuwjaarsnacht ter voorkoming van vuurwerkschade.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelvoorzieningen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke bovengrondse inzamelvoorzieningen worden geplaatst, waarvan de locaties worden bekendgemaakt in het Weekblad voor Ouder-Amstel en de gemeentelijke website.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook het naar aard en samenstelling met huishoudelijke afvalstoffen overeenkomende bedrijfsafval inzamelen.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13, tweede lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • b.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2021.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2022.

Ondertekening

Ouder-Amstel, 22 maart 2022.

R. van Reijswoud, secretaris

J. Langenacker, burgemeester

Bijlage 1. Beheergebieden binnen gemeente Ouder-Amstel

Amsterdam Oost: Amstel Business Park

Amsterdam ZuidOost: Volkstuincomplexen, De Passage, Arena, Golfcourt

Groengebied Amstelland: Ouderkerkerplas en omgeving

Bijlage 2. locaties milieuparkjes in Duivendrecht

Duivendrecht

papier

glas

textiel

Restafval + PMD

 

Jupiter

1

1

 

3

5

Astronautenweg/Neptunus

1

1

 

1

3

Telstarweg/Begoniastraat

1

1

 

1

3

Telstarweg/Dorpsplein

1

1

1

2

5

Waddenlandweg

1

1

 

2

4

Populierstraat/Ommegang

1

1

 

2

4

Kruidenommegang/Parnassiaveld

1

1

 

1

3

Kruidenommegang/Rijksstraatweg

1

1

1

2

5

TOTAAL

8

8

2

14

32

Bijlage 3. locaties milieuparkjes in Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk a/d Amstel

papier

glas

textiel

Restafval + PMD

 

Rembrandt van Rijnweg

1

1

 

2

4

Sluisplein

3

1

1

3

8

Hoofdenburgsingel

1

1

 

1

3

Machineweg

3

1

1

3

8

Koningin Wilhelminalaan

1

1

1

2

5

Gosewijnstraat

1

1

 

2

4

Korendragerstraat (kampje)

1

1

 

2

4

Jan Benninghweg

3

1

1

2

7

Jan Persijnstraat

1

1

 

1

3

Waver 21A (semi-ondergronds)

1

1

 

1

3

TOTAAL

16

10

4

19

49