Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte 2022 Gemeente Land van Cuijk

Geldend van 12-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte 2022 Gemeente Land van Cuijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk ;

Gelet op artikel 2.8, lid 2 onder e van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

Besluit

Aan te wijzen tot ambtenaar bevoegd tot het afnemen van de in artikel 2.8, lid 2 onder e van de Wet BRP bedoelde verklaring de medewerkers van het Team Burgerzaken in de functie van:

  • -

    Kwaliteitsadviseur KCC-Burgerzaken;

  • -

    Specialist Burgerzaken.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

Ondertekening

Cuijk, 29 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk

De secretaris,

J. Postma

De burgemeester (wnd.)

W.A.G. Hillenaar