Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2022 Gemeente Land van Cuijk

Geldend van 12-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2022 Gemeente Land van Cuijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

Gelet op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

Aan te wijzen tot toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP de medewerkers van Team Burgerzaken in de functie van:

  • -

    Kwaliteitsadviseur KCC-Burgerzaken;

  • -

    Specialist Burgerzaken;

  • -

    Senior Medewerker Burgerzaken

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

Ondertekening

Cuijk, 29 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk

De secretaris,

J. Postma

De burgemeester (wnd.)

W.A.G. Hillenaar