Regeling vervallen per 31-12-2022

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Subsidieregeling Stimuleringsfonds Aalsmeer

Geldend van 18-05-2021 t/m 30-12-2022

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Subsidieregeling Stimuleringsfonds Aalsmeer

Zaaknummer: Z21-035010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Stedelijke Ontwikkeling;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018;

Overwegende dat:

 • extra investeringen noodzakelijk zijn om de Aalsmeerse economie een stimulans te geven naar aanleiding van de uitbraak van de Covid-19 en de bijbehorende nadelige gevolgen voor de economische sector in Aalsmeer;

 • alle partijen in Aalsmeer, publiek en privaat, een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te investeren in het economische herstel en toekomstbestendigheid van Aalsmeer;

 • uitgaven van het Stimuleringsfonds Aalsmeer gericht moeten zijn op het versterken van de economie in Aalsmeer;

 • een vitale economie bijdraagt aan een prettig leef- en vestigingsklimaat;

 • het Stimuleringsfonds Aalsmeer extra inzet op partijen die extra zijn getroffen door de gevolgen van de Covid-19 uitbraak.

besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling Stimuleringsfonds Aalsmeer

Artikel 1 Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

• adviescommissie: de adviescommissie Stimuleringsfonds Aalsmeer als bedoeld in artikel 6;

• ASV: Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2018;

• college: het College van Burgemeester en Wethouders.

• hoofdaanvrager: lokale ondernemer of bedrijf, gevestigd binnen het postcodegebied van gemeente Aalsmeer.

• penvoerder: persoon of organisatie die de correspondentie rond een project voert en daarmee optreedt als aanspreekpunt namens de hoofdaanvrager.

• collectief: de investering komt ten goede aan een groep ondernemers en bedrijven, veelal binnen een geografisch gebied.

Artikel 2 Toepassingsbereik

De regeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies aan lokale ondernemingen die, naar aanleiding van de uitbraak van de Covid-19 en de bijbehorende nadelige gevolgen voor de economie in Aalsmeer, samen met minimaal een andere ondernemer een investering willen doen ten behoeve van het stimuleren van de lokale Aalsmeerse economie.

Artikel 3 Doelstelling

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven en ondernemers in bepaalde sectoren, zoals de horeca, reis- en evenementenbranche en detailhandel, zijn groot. Zij hebben de nodige kosten gemaakt, geen omzet kunnen draaien en willen maar al te graag weer (verder) open, werkgelegenheid behouden en klaar staan voor klanten. Om bedrijven en ondernemers de mogelijkheid te bieden om weer te investeren (daar waar nu geen geld voor is), is het gebruik van het stimuleringsfonds Aalsmeer mogelijk. Wat willen we bereiken: voorstellen van ondernemers ontvangen, die niet het individuele belang dienen maar een collectief van bedrijven en een stimulans bieden aan de lokale Aalsmeerse economie.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Voor subsidie komen rechtspersonen in aanmerking die actief zijn als lokale ondernemer of bedrijf en een bijdrage leveren aan de lokale economie van Aalsmeer.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid kan subsidie via een penvoerder worden aangevraagd.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het College kan subsidie verlenen voor activiteiten die bijdragen aan het beperken of (deels) opheffen van de economische schade die als gevolg van de uitbraak van Covid-19 in Aalsmeer is ontstaan.

 • 2.

  Voor subsidie komen activiteiten in aanmerking die aantoonbaar;

  • a.

   het collectief belang dienen van een vitale lokale economie;

  • b.

   ten goede komen aan ondernemers en bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis;

  • c.

   bijdragen aan het stimuleren van het lokale bezoek- en vestigingsklimaat; en

  • d.

   samenwerking en verbinding tussen verschillende partijen en sectoren stimuleren.

  • e.

   bij voorkeur investeringen met een meerjarig karakter.

Artikel 6 Adviescommissie Stimuleringsfonds

 • 1.

  Er is een adviescommissie Stimuleringsfonds die het college adviseert omtrent de beslissing op aanvragen op grond van deze regeling.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde commissie bestaat uit vijf leden, die de economische sector in Aalsmeer vertegenwoordigen, en door het College worden benoemd. De leden wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

 • 3.

  De gemeente wijst een liaison aan die namens de gemeente deelneemt aan de adviescommissie. Deze persoon heeft geen stemrecht.

 • 4.

  Bij de advisering omtrent aanvragen, neemt de adviescommissie het bepaalde in deze subsidieregeling in acht.

 • 5.

  De commissie adviseert over een aanvraag binnen een termijn van uiterlijk vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 6.

  Een lid van de adviescommissie kan zelf geen aanvraag indienen. Op het moment dat een lid van de adviescommissie onderdeel uitmaakt van een collectieve aanvraag, dan onthoudt hij of zij zich van advies.

Artikel 7 Voorwaarden

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  de onderneming (hoofdaanvrager) is een economisch zelfstandige onderneming, met hoofdvestiging in Aalsmeer;

 • 2.

  voor de onderneming is geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd/verkregen;

 • 3.

  de aanvraag is positief beoordeeld door de adviescommissie met inachtneming van artikel 3, 4 en 5.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag is een tegemoetkoming in activiteiten die een stimulans geven aan de lokale economie Aalsmeer, zoals: materialen voor een gezamenlijk winterterras, het organiseren van een evenement, het verbeteren van de inrichting van een winkelstraat.

 • 2.

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   Voor alle aanvragen geldt dat de gemeente maximaal 75% van de kosten betaalt die nodig zijn om het project uit te voeren, onder voorwaarde dat de activiteit ook gefinancierd wordt door de aanvragers.

  • b.

   De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal € 2.500,- en maximaal € 100.000,-.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 300.000,-.

 • 2.

  Het College kan de hoogte van het subsidieplafond tussentijds wijzigen.

Artikel 10 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend bij het College op het door College beschikbaar gestelde digitale formulier.

 • 2.

  Het aanvraagformulier bevat in ieder geval:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   de doelen of resultaten die daarmee worden nagestreefd, hoe de activiteiten daaraan kunnen bijdragen en in welke mate deze zijn gericht op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;

  • c.

   een begroting van de kosten van de activiteiten en een dekkingsplan;

  • d.

   voor zover de subsidieaanvrager voor dezelfde begrote kosten ook subsidie of een andere financiële bijdrage heeft aangevraagd bij een ander bestuursorgaan, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken van de beoordeling van die aanvraag;

  • e.

   een scan of screenshot van het meest recente digitale bankafschrift waaruit het IBAN rekeningnummer blijkt.

 • 3.

  Bij het aanvraagformulier worden de volgende bijlagen toegevoegd:

  • a.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager, geen rijbewijs zijnde;

  • b.

   het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarin in ieder geval staat: adres hoofdvestiging, SBI-code en het aantal werknemers in loondienst;

 • 4.

  Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 15 november 2022.

Artikel 11 Besluitvorming

 • 1.

  Het College beslist op de aanvraag met inachtneming van het advies van de adviescommissie en de ambtelijke organisatie, binnen een termijn van uiterlijk vier weken.

 • 2.

  Het College kan gemotiveerd afwijken van het advies van de adviescommissie.

Artikel 12 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het College, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 3.

  Indien het College op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

 • 4.

  Uitkeringen vanuit het Stimuleringsfonds Aalsmeer vinden plaats tot 31 december 2022.

Artikel 13 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van de Algemene Subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

 • 1.

  de aanvrager niet tot de doelgroep als bepaald in artikel 4, behoort;

 • 2.

  niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 7.

Artikel 14 Bevoorschotting

Op een verleende subsidie wordt 100% van het subsidiebedrag bevoorschot.

Artikel 15 Aanvraag tot vaststelling

 • 1.

  Een aanvraag om vaststelling wordt uiterlijk dertien weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht ingediend. Burgemeester en wethouders beschikken hierop uiterlijk dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de aanvrager op diens schriftelijke verzoek uitstel verlenen voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling voor de duur van maximaal vier weken.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen een beschikking op een aanvraag voor de duur van maximaal vier weken verdagen.

Artikel 16 Verantwoording subsidies tot € 10.000,-

 • 1.

  Een subsidie van niet meer dan € 10.000,00 wordt direct vastgesteld, tenzij het college anders besluit. In dat geval geeft het college aan op welke wijze de subsidie ontvanger de verantwoordingsaanvraag moet indienen.

Artikel 17 Verantwoording subsidies vanaf € 10.000,- tot € 100.000,-

Een aanvraag tot vaststelling van een subsidie van meer dan € 10.000 doch ten hoogste € 100.000 gaat vergezeld van:

 • 1.

  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht; en

 • 2.

  een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten.

 • 3.

  De jaarrekening (als een subsidieontvanger ingevolge wettelijk voorschrift verplicht is tot het opstellen van een jaarrekening als bedoeld in artikel 361 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)

Artikel 18 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 19 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 18 mei 2021 en vervalt op 31 december 2022.

 • 2.

  Op bezwaarschriften tegen een subsidieverlening of -vaststelling op grond van deze regeling, wordt met toepassing van deze regeling een beslissing genomen.

 • 3.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stimuleringsfonds Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte