Regeling vervalt per 01-01-2025

Aanjaagregeling Keunst en Kultuer Dantumadiel 2022-2025

Geldend van 12-04-2022 t/m 31-12-2024

Intitulé

Aanjaagregeling Keunst en Kultuer Dantumadiel 2022-2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DANTUMADIEL;

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening gemeente Dantumadiel (ASV);

Gelet op artikel 3 van de ASV;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n

vast te stellen de navolgende regeling: Aanjaagregeling Keunst en Kultuer Dantumadiel 2022-2025

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Culturele activiteit: een openbaar toegankelijke activiteit op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, muziek of cultureel erfgoed (of een combinatie van deze disciplines). De activiteit is nieuw of is een aanvulling op een bestaande reguliere activiteit.

2. Reguliere activiteiten: alle activiteiten die al uitgevoerd worden.

3. Subsidiabele kosten: kosten die de aanvrager redelijkerwijs moet maken om de activiteit uit te voeren en die rechtstreeks verbonden zijn met de activiteit.

Artikel 2 Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Dantumadiel is van toepassing op deze regeling.

Artikel 3 Doel van deze regeling

Een extra impuls geven aan een divers en laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelen genoemd in het programma Mienskip.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:

1.Rechtspersonen zonder winstoogmerk afkomstig uit de gemeente Dantumadiel;

2.Makers die afkomstig zijn uit de gemeente Dantumadiel, aantoonbaar werkzaam zijn in de cultuursector in Dantumadiel en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 5 Toegankelijkheid

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieontvanger verplichten er voor te zorgen dat de accommodatie of locatie bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een lichamelijke beperking.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel kan een subsidieaanvraag worden geweigerd indien:

a) de activiteit in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van het doel van deze regeling;

b) de activiteit al in voldoende mate in de gemeente wordt georganiseerd en uitgevoerd;

c) het een reguliere ( gesubsidieerde) activiteit betreft;

d) de activiteit niet wordt uitgevoerd in de gemeente Dantumadiel;

e) de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.

Artikel 8 Subsidieplafond en wijze van verdeling

1. Het subsidieplafond is per kalenderjaar € 25.000.

2. Subsidieverzoeken worden behandeld op volgorde van binnenkomst .

3. Verstrekking vindt plaats totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor het organiseren van (deels) nieuwe culturele activiteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, muziek en cultureel erfgoed (of een combinatie van deze disciplines).

Artikel 10 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • a.

  80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000 voor een activiteit met een verwacht bezoekers-/deelnemersaantal van tenminste 500;

 • b.

  80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500 voor een activiteit met een verwacht bezoekers-/deelnemersaantal tot 500;

 • 2.

  Voor activiteiten die voor en/of door jongeren gemaakt worden, wordt de hoogte van de subsidie zoals bepaald in lid 1 van dit artikel verhoogd met € 500 per aanvraag.

 • 3.

  Voor activiteiten die tot stand komen door samenwerking van twee of meer culturele organisaties of makers wordt de hoogte van de subsidie zoals bepaald in lid 1 van dit artikel verhoogd met € 250 per aanvraag.

Artikel 11 Aanvulling op regeling Keunst en Kultuer

 • 1.

  De subsidieregeling Keunst en Kultuer is de voorliggende regeling.

 • 2.

  De maximale bijdrage zoals bepaald in artikel 10.1 van de Aanjaagregeling kan bovenop de bijdrage uit de subsidieregeling Keunst en Kultuer komen. Samen zijn ze niet meer dan 80% van de subsidiabele kosten.

Artikel 12 Aanvullende verplichting subsidieontvanger

De subsidieontvanger levert na afloop van het initiatief of activiteit beeldmateriaal aan dat geschikt is voor publicatie, voorzien van een toelichting, waaruit blijkt dat de activiteit is uitgevoerd.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Aanjaagregeling Keunst en Kultuer Dantumadiel 2022 - 2025’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie en geldt tot 1 januari 2025.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 29 maart 2022.

N. L. Agricola

burgemeester

R. Dijksterhuis

gemeentesecretaris