Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregel subsidie verbetering huisvesting arbeidsmigranten gemeente Aalsmeer

Geldend van 14-12-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregel subsidie verbetering huisvesting arbeidsmigranten gemeente Aalsmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregel subsidie verbetering huisvesting arbeidsmigranten gemeente Aalsmeer

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1.

  De subsidie is een vorm van eenmalige subsidieverlening als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer.

 • 2.

  Onder arbeidsmigrant wordt verstaan: een internationale werknemer die minder verdient dan de gestelde minimale looneis voor de kenniswerker (€ 29.929 bruto voor werknemers < 30 jaar en € 40.824 bruto voor werknemers > 30 jaar, bron CBS 2019).

 • 3.

  Onder huisvester wordt verstaan: de eigenaar van het pand dat beschikbaar gesteld wordt aan de uitzendorganisatie of rechtstreeks aan de arbeidsmigrant.

 • 4.

  De Stichting Normering Flexwonen: organisatie die de registers van ondernemingen beheert die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen en certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Artikel 2

 • 1.

  De in de Algemene Subsidie Verordening Aalsmeer opgenomen bepalingen zijn van toepassing op de aanvraag, verlening, vaststelling en betaling van de subsidie.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid zijn de in deze beleidsregels opgenomen bepalingen van toepassing op de aanvraag, verlening, vaststelling en betaling van subsidie voor verbetering kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten.

Artikel 3

Een huisvester kan aanspraak maken op een subsidie indien:

 • a.

  voldaan wordt aan de rijksregeling d.d. 6 november 2020, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare groepen. Dat betekent dat alleen maatregelen subsidieerbaar zijn die direct leiden tot een nieuwe huisvestingsvoorziening voor arbeidsmigranten of tot een verbetering van een bestaande huisvestingsvoorziening van arbeidsmigranten;

 • b.

  de huisvester gecertificeerd is bij de Stichting Normering Flexwonen;

 • c.

  voor de maatregel niet eerder een subsidie is verstrekt;

 • d.

  het inkomen van de huurders van de betreffende accommodatie voldoet aan de volgende vereisen: maximaal € 40.024,- voor 1 persoonshuishoudens en maximaal € 44.196,- voor meerpersoonshuishoudens (doelgroep-grens sociale huur 2021);

 • e.

  er bij de gemeente een principe-verzoek voor het huisvestingsplan is ingediend en hiervoor van de gemeente een principe-akkoord is verkregen.

Artikel 4

Subsidieaanvragen ingediend na 1 oktober 2022 worden niet meer in behandeling genomen.

Hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen

Artikel 5 Doel van de regeling

De subsidie komt alleen ten goede aan het maken van een plan voor een nieuwe accommodatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Artikel 6 Subsidieplafond

Voor deze regeling is een subsidieplafond van € 100.000,- vastgesteld.

Artikel 7 Hoogte van het subsidiebedrag

 • 1.

  Per huisvester kan niet meer dan in totaal € 25.000 aan subsidiebedragen worden uitgekeerd.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van de maatregel.

Artikel 8 Overige voorwaarden

 • 1.

  Het gemeentelijk aanvraagformulier voor een subsidie huisvesting arbeidsmigranten dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld;

 • 2.

  Voor het maken van een plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt een ruimtelijk en/of bouwkundig adviesbureau ingeschakeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 14 december 2021.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels subsidie huisvesting arbeidsmigranten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte