Beleidsregel victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Geldend van 20-01-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid geeft een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf, te sluiten indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord.

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul

Overwegende:

dat overlast vanuit en rond woningen en niet voor publiek toegankelijke lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en een negatieve invloed heeft op de veiligheidsgevoelens van bewoners;

dat de gemeente Valkenburg aan de Geul het vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, het beschermen van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid noodzakelijk acht dat overlast vanuit en rond woningen en niet voor publiek toegankelijke lokalen wordt bestreden, en daarom optreedt tegen deze overlast;

dat artikel 174a Gemeentewet, ook wel aangehaald als de Wet Victoria, het juridisch instrument is om bestuurlijk op te treden tegen overlast vanuit en rond woningen en niet voor publiek toegankelijke lokalen;

dat de burgemeester ingevolge artikel 174a, eerste lid, Gemeentewet de bevoegdheid heeft een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord;

dat het bij de in artikel 174a Gemeentewet bedoelde overlast zowel gaat om daadwerkelijke overlast als om ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde, omdat de rechthebbende in een vorige woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf, voor overlast heeft gezorgd en er aanwijzingen zijn dat hij de huidige woning, lokaal of erf ook op zodanige wijze zal gebruiken (tweede lid);

dat het ingevolge artikel 2E:36 van de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul verboden is een krachtens artikel 174a Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden;

dat de gemeente Valkenburg aan de Geul thans de beleidsregels kent op basis van artikel 13b Opiumwet, het ‘Damoclesbeleid gemeente Valkenburg aan de Geul 2014, en dat in geval van drugshandel vanuit woningen of lokalen en daarbij behorende erven, in beginsel wordt opgetreden op basis van artikel 13b Opiumwet;

dat de reikwijdte van artikel 174a Gemeentewet zich uitdrukkelijk niet beperkt tot drugsgerelateerde overlast en dat daarmee het beleid mede toepasbaar is op andere vormen van overlast;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet kan worden bewerkstelligd dat ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid een einde komt aan overlast vanuit en rond woningen en niet voor publiek toegankelijke lokalen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en niet voor publiek toegankelijke lokalen kan worden voorkomen;

dat geconstateerde overlast vanuit en rond woningen en niet voor publiek toegankelijke lokalen door toepassing van artikel 174a Gemeentewet gevolgd wordt door een reactie die qua intensiteit zo goed mogelijk aansluit bij de aard en de ernst van de overlast (proportionaliteit en subsidiariteit);

gelet op het bepaalde in artikel 174a Gemeentewet:

Besluit:

Ter uitvoering van artikel 174a Gemeentewet het beleid vast te stellen als “Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016”;

Algemeen

 • 1.

  Artikel 174a Gemeentewet geeft de burgemeester de bevoegdheid een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf, te sluiten indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord (eerste lid). Het gaat zowel om daadwerkelijke overlast als om ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde, omdat de rechthebbende in een vorige woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf, voor overlast heeft gezorgd en er aanwijzingen zijn dat hij de huidige woning, lokaal of erf ook op zodanige wijze zal gebruiken (tweede lid).

 • 2.

  Als beleidsuitgangspunt wordt gekozen voor het toepassen van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een last onder bestuursdwang en niet voor oplegging van een last onder dwangsom. De last onder bestuursdwang is een directer middel dat in tegenstelling tot de last onder dwangsom op termijn tot feitelijke beëindiging van de verstoring van de openbare orde zal leiden. Uiteindelijk is het doel om de (mogelijke) ernstige gevolgen van de overlastgevende gedragingen, namelijk de zeer ernstige inbreuk op de leefbaarheid van een wijk, de negatieve invloed op de veiligheidsgevoelens van bewoners en de ernstige verstoring van de openbare orde, zo snel mogelijk teniet te doen. Daarnaast is een dwangsom veelal feitelijk niet invorderbaar.

 • 3.

  Bij oplegging van een last onder bestuursdwang wordt de rechthebbende op de woning of het lokaal gelast de woning of het lokaal te sluiten en gesloten te houden voor een bepaalde periode. Indien niet wordt voldaan aan de last, wordt bestuursdwang toegepast, waarbij in principe wordt gekozen voor sluiting van de woning/het lokaal. Dit moet als de meest effectieve maatregel worden beschouwd om het in punt 2 beschreven doel te bereiken.

Procedure

 • 4.

  Verstoring van de openbare orde wordt uitsluitend aanwezig geacht bij overlast waardoor de veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving van de woning of een niet voor publiek toegankelijk lokaal in ernstige mate worden bedreigd. Aan de hand van concrete, objectieve en verifieerbare gegevens wordt aannemelijk gemaakt dat zich in de woning of het lokaal of op het bij de woning of het lokaal behorende erf dergelijke gedragingen voordoen en dat als gevolg daarvan de openbare orde rond de woning of het lokaal wordt verstoord.

 • 5.

  Voordat tot toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 174a Gemeentewet wordt overgegaan, beoordeelt de burgemeester of er geen andere, minder ingrijpende, middelen voorhanden zijn om de overlast in voldoende mate te bestrijden (subsidiariteit). Daarnaast wordt beoordeeld of het sluiten van de woning of van het niet voor publiek toegankelijk lokaal in verhouding staat tot de overlast (proportionaliteit).

 • 6.

  Alvorens besloten wordt tot toepassing van artikel 174a Gemeentewet, waarschuwt de burgemeester de rechthebbende op de woning of het lokaal en stelt deze op de hoogte van de geconstateerde overlast.

 • 7.

  Bij het opleggen van een last onder bestuursdwang wordt als begunstigingstermijn een periode van 5 werkdagen aangehouden. Binnen deze termijn heeft de rechthebbende de mogelijkheid om de verstoring van de openbare orde te staken en gestaakt te houden. Dit kan door gehoor te geven aan de opgelegde last (sluiten van de woning/het lokaal), maar ook door op andere manier de verstoring van de openbare orde te staken. Wanneer de rechthebbende de verstoring op andere wijze dan sluiting staakt, maar na verloop van tijd opnieuw overlast wordt geconstateerd, kan de burgemeester tot een spoedsluiting overgaan.

 • 8.

  Indien direct ingrijpen van de burgemeester noodzakelijk is om de openbare orde en veiligheid rondom een woning/lokaal te herstellen kan onmiddellijk tot sluiting van de woning/het lokaal worden overgegaan, zonder voorafgaande waarschuwing of begunstigingstermijn. Er is dan sprake van een spoedsluiting.

 • 9.

  Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/het lokaal voor eenieder ontoegankelijk worden gemaakt.

Duur sluiting

 • 10.

  De duur van de sluiting is afhankelijk van de vraag of de woning/het lokaal reeds eerder gesloten is geweest en varieert van een sluiting voor drie maanden tot een sluiting voor twaalf maanden. Hierbij wordt verwezen naar de bijgevoegde handhavingsmatrix.

 • 11.

  In geval van ernstige vrees voor herhaling van de verstoring van de openbare orde kan de burgemeester ingevolge artikel 174a, derde lid, Gemeentewet besluiten de duur van de sluiting te verlengen. De sluiting wordt in dat geval verlengd met eenzelfde periode als de duur van de op dat moment geldende sluiting

.

Overig

 • 12.

  De verantwoordelijkheid voor het zoeken naar vervangende woonruimte ligt in principe bij de rechthebbende(n). Deze moet(en) ook zelf zorgen voor de eventuele opslag van huisraad en/of het vinden van een alternatieve huisvesting voor eventueel aanwezige huisdieren.

 • 13.

  De onderhavige beleidsregels met betrekking tot de toepassing van artikel 174a Gemeentewet vormen een richtlijn waarvan de burgemeester in voorkomende gevallen gemotiveerd kan afwijken.

 • 14.

  Een wijziging in de huursituatie wordt in beginsel als niet terzake doende beschouwd. De ratio hierachter is dat de verhuurder niet met het plaatsen van andere huurders de oplegging van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom kan omzeilen. Het enkel plaatsen van nieuwe huurders leidt niet per definitie tot het beëindigen van een overlastgevende situatie.

Lokalen

 • 15.

  Bij een 1e constatering van ernstige overlast wordt volstaan met een waarschuwing dat de overlast onmiddellijk dient te worden beëindigd. De rechthebbende op het lokaal wordt een periode van twaalf maanden aangezegd, waarbinnen geen ernstige overlast (meer) mag worden geconstateerd.

 • 16.

  Indien binnen twaalf maanden na de 1e constatering een 2e keer ernstige overlast wordt geconstateerd, wordt het lokaal gesloten voor de duur van drie maanden.

 • 17.

  Indien binnen 2 jaar na de 2e constatering een 3e keer ernstige overlast wordt geconstateerd, wordt het lokaal gesloten voor de duur van zes maanden. Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de ondernemer/leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens zienswijze over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekken van de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.

 • 18.

  Indien binnen 2 jaar na de 3e overtreding een 4e keer ernstige overlast wordt geconstateerd, wordt het lokaal gesloten voor de duur van twaalf maanden.

 • 19.

  Bij ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde is de duur van de sluiting gelijk aan de duur van de hieraan voorafgaande sluiting op basis van artikel 174a, eerste lid, Gemeentewet.

Woningen

 • 20.

  Bij een 1e constatering van ernstige overlast wordt volstaan met een waarschuwing dat de overlast onmiddellijk dient te worden beëindigd. De rechthebbende op de woning wordt een periode van twaalf maanden aangezegd, waarbinnen geen ernstige overlast meer mag worden geconstateerd.

 • 21.

  Indien binnen twaalf maanden na de 1e constatering een 2e keer ernstige overlast wordt geconstateerd, wordt de woning gesloten voor de duur van drie maanden.

 • 22.

  Indien binnen 2 jaar na de 2e constatering een 3e keer ernstige overlast wordt geconstateerd, wordt de woning gesloten voor de duur van zes maanden.

 • 23.

  Indien binnen 2 jaar na de 3e overtreding een 4e keer ernstige overlast wordt geconstateerd, wordt de woning gesloten voor de duur van twaalf maanden.

 • 24.

  Bij ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde is de duur van de sluiting gelijk aan de duur van de hieraan voorafgaande sluiting op basis van artikel 174a, eerste lid, Gemeentewet.

Ondertekening

Inwerkingtreding op dag na bekendmaking.

Valkenburg aan de Geul,

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul,

Drs M.J.A. Eurlings

Bijlage I: Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

afbeelding binnen de regeling