Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Sint-Michielsgestel

Geldend van 09-04-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Sint-Michielsgestel

Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel;

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

vast te stellen de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Sint-Michielsgestel

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Participatiewet;

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel;

 • c.

  Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Nadere regels bijzondere bijstand en minimaregelingen Sint-Michielsgestel 2021;

 • d.

  Peildatum: de eerste dag van de maand van de aanvraag, bedoeld in artikel 3 lid 2 a van de Nadere regels bijzonder bijstand en minimaregelingen 2021;

 • e.

  Referteperiode: periode van voorafgaand aan de peildatum bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Nadere regels bijzondere bijstand en minimaregelingen Sint-Michielsgestel 2021.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een zelfstandig huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. De eenmalige energietoeslag is eveneens van toepassing voor huishoudens die een inkomen hebben boven de inkomensgrens, en die vanwege problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject weinig te besteden hebben (VTLB); zie artikel 5 lid 3 onder a-b-c van de Nadere regels bijzondere bijstand en minimaregelingen Sint-Michielsgestel 2021.

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   Jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   Jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;

  • c.

   in 2022 een begunstigend besluit ontvangen hebben vanuit bijzondere bijstand of vanuit het Welzijnsfonds;

  • d.

   een Bbz-uitkering ontvangen in 2022. De een keer verstrekte toeslag zal na afloop van het boekjaar niet teruggevorderd worden;

  • e.

   algemene bijstand ontvangen als AIO gerechtigden van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve.

 • 2. Op 15 maart 2022 wordt ten behoeve van de ambtshalve toekenningen de lijst vastgesteld van inwoners die tot de doelgroep behoren voor de eenmalige energietoeslag.

Artikel 4: Aanvraag

1. Huishouden die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 15 april 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend. Loket Wegwijs zal dit formulier toezenden nadat de inwoner zich gemeld heeft. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5: Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats

 • voor ambtshalve verstrekkingen uiterlijk voor 1 juni 2022;

 • voor toekenningen op aanvraag zo spoedig mogelijk binnen de wettelijke termijn.

Artikel 6: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 april 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen na 31 december 2022.

Artikel 8: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Sint-Michielsgestel 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 5 april 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

de loco-secretaris,

A.H.C. Kooistra

de burgemeester,

H.J. Looijen

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.

De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 31, tweede lid, wordt na onderdeel n een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • o.

  de eenmalige energietoeslag, bedoeld in artikel 35, vierde lid;

B

Artikel 31, tweede lid onderdeel o, vervalt.

C

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

Het vierde en vijfde lid worden vernummerd tot het zesde en zevende lid.

Na het derde lid worden twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:

Lid 4: In afwijking van het eerste lid kan in het jaar 2022 bijzondere bijstand ook aan een alleenstaande of een gezin worden verleend in de vorm van een eenmalige energietoeslag, zonder dat wordt nagegaan of die alleenstaande of dat gezin in dat jaar een sterk gestegen energierekening had.

Lid 5: De in het vierde lid bedoelde toeslag kan in afwijking van artikel 43, eerste lid, ambtshalve worden vastgesteld.

D

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het vierde en vijfde lid vervallen.

 • 2.

  Het zesde en zevende lid worden vernummerd tot het vierde en vijfde lid.

De onderdelen A en C treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wordt geplaatst en werken terug tot 15 maart 2022. De onderdelen B en D treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.