Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen Goeree-Overflakkee 2022

Geldend van 15-04-2022 t/m 30-06-2022

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen Goeree-Overflakkee 2022

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het kabinet extra middelen heeft vrijgemaakt om bij te dragen in de kosten die ondernemers, instellingen en verenigingen maken voor het controleren van het coronatoegangsbewijs of hen daarbij anderszins te faciliteren;

dat in dat verband voor de gemeente Goeree-Overflakkee een bedrag van maximaal € 190.308,- beschikbaar is en zij zelf verantwoordelijk is voor de rechtmatige besteding van deze middelen;

gelet op de Regeling specifieke uitkering controle naleving coronatoegangsbewijzen 2022, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen Goeree-Overflakkee 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • CTB: coronatoegangsbewijs;

 • Trm: Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19;

 • verordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft tot doel om ondernemers en organisaties die gevestigd zijn in de gemeente Goeree-Overflakkee tegemoet te komen in de noodzakelijke kosten die zij voor het uitvoeren van de controle op het CTB op grond van de Trm in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 hebben moeten maken.

Artikel 3 Aanvrager

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemers, (culturele) instellingen, stichtingen en (sport)verenigingen in de gemeente Goeree-Overflakkee, die tijdelijk verplicht waren om te controleren op het CTB op grond van de Wet publieke gezondheid en op grond van artikel 6.30 van de Trm. De gepleegde inzet voor controle moet specifiek plaatsvinden op de betreffende locatie binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en kosten

 • 1. Subsidiabel zijn kosten die door aanvrager gemaakt zijn voor de naleving van controle op het CTB in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De volgende kosten komen in aanmerking:

  • a.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

  • b.

   in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage en vergoedingen;

  • c.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

  • d.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • e.

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • f.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met e.

 • 2. De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

  • a.

   kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten);

  • b.

   kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

  • c.

   kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 5 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 193.308,- voor de periode van de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 30 juni 2022.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 5. Indien vanwege het bereiken van het subsidieplafond een aanvraag niet volledig gehonoreerd kan worden, wordt de subsidie geweigerd voor zover de aanvraag het nog beschikbare bedrag overschrijdt.

 • 6. Per subsidieontvanger wordt slechts eenmaal subsidie verleend.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 19, tweede lid, van de verordening kan subsidie worden aangevraagd tot en met 7 mei 2022.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 3. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 4. In afwijking van artikel 19, derde lid, van de verordening is een aanvraag voor subsidieverlening volledig indien:

  • a.

   het aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld;

  • b.

   alle gevraagde gegevens en bescheiden zijn bijgevoegd.

 • 5. Bij de aanvraag moet in ieder geval meegestuurd:

  • a.

   voor zover de aanvraag betrekking heeft op arbeidskosten: een beschrijving van de (extra) kosten voor loon of inhuur die worden ingezet voor de controle op de CTB’s;

  • b.

   voor zover de aanvraag betrekking heeft op materiele kosten: de hoogte van het bedrag dat de aanvrager besteedt aan de (extra) middelen die worden ingezet voor de controle op de CTB’s;

  • c.

   opgave van de periode waarin de kosten zijn gemaakt.

Artikel 7 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de in artikel 4 genoemde subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000,- per aanvrager, per locatie.

 • 2. De subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verhoogd indien en voor zover bij de behandeling van de aanvragen blijkt dat het subsidieplafond niet wordt bereikt. Daarbij geldt dat het verschil tussen het totaalbedrag aan subsidies op de voet van het eerste lid en het subsidieplafond wordt verdeeld naar rato van de subsidiabele meerkosten per aanvrager.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de verordening genoemde gronden kunnen burgemeester en wethouders de subsidie weigeren, indien:

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan artikel 3, 4 of 6;

 • b.

  op grond van een andere regeling een tegemoetkoming is of kan worden aangevraagd voor de in de aanvraag genoemde kosten; of

 • c.

  de werkzaamheden naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet bijdragen aan het bevorderen of vergemakkelijken van de controle op het CTB.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen voor 7 juni 2022 op de aanvraag.

 • 2. De in het eerste lid gestelde termijn kan worden verdaagd tot uiterlijk 1 juli 2022.

Artikel 10 Vaststelling van de subsidie

Onder toepassing van artikel 12, zevende lid, van de verordening wordt de subsidie gelijktijdig met de toekenning ervan vastgesteld.

Artikel 11 Regeling vanuit een overheid

 • 1. Indien voor de kosten van de activiteit een bijdrage kan worden verkregen uit een regeling vanuit een andere overheid, dan wordt met deze bijdrage rekening gehouden bij het toekennen van de subsidie.

 • 2. Indien voor de kosten van de activiteiten een bijdrage kan worden verkregen vanuit een regeling vanuit een andere overheid, nadat de subsidie is vastgesteld, dan kan de vaststelling worden herzien.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 juli 2022.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen, in afwijking van het tweede lid, besluiten de looptijd van deze regeling te verlengen.

 • 4. Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling zijn verleend.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen Goeree-Overflakkee 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 april 2022 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman