Subsidieregeling RSD FIT! – Gezonde leefstijl en bewegen 2022

Geldend van 15-04-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling RSD FIT! – Gezonde leefstijl en bewegen 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder g, sport, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal:

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling RSD FIT! – Gezonde leefstijl en bewegen 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  eenmalige subsidie: subsidie die eenmalig voor een bepaald kalenderjaar wordt uitgezet en voor een afgebakend project of activiteit wordt verstrekt;

 • b.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband;

 • c.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • d.

  gezonde leefstijl: hieronder wordt een manier van leven verstaan, waarbij gezonde voeding, voldoende beweging en zo min mogelijk verleidingen (roken, drank, drugs) en stress aanwezig zijn;

 • e.

  inclusiviteit en toegankelijkheid: we streven ernaar dat iedereen in de gemeente Roosendaal, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, inkomen of beperking kan meedoen. Sociale verbondenheid is hier ook een belangrijk thema bij, net als positief ouderschap.

 • f.

  positieve gezondheid: Een bredere kijk op gezondheid, die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners van de gemeente Roosendaal gezond en veerkrachtig zijn.

Hiervoor zijn de volgende hoofddoelen opgesteld:

 • a.

  kinderen en jongeren groeien gezond op;

 • b.

  inwoners hebben een actieve en gezonde leefstijl.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • a.

  bevorderen en vergroten van structurele sport- en beweegparticipatie onder inwoners van de gemeente Roosendaal;

 • b.

  bevorderen van een gezonde leefstijl onder inwoners van de gemeente Roosendaal;

 • c.

  bevorderen en vergroten van inclusiviteit en toegankelijkheid in de gemeente Roosendaal als het gaat om randvoorwaarden en activiteiten in relatie tot sport en bewegen.

Artikel 3 Activiteiten die voor een subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en hebben direct betrekking op één van de subdoelen (artikel 2):

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  Activiteiten in de gemeente Roosendaal of investeringen in materiaal gericht op het bevorderen en vergroten van structurele sport- en beweegparticipatie voor onderstaande doelgroepen:

  • a.

   kinderen en jongeren;

  • b.

   volwassenen, die een drempel (bijvoorbeeld fysiek, financieel of geestelijk) ervaren om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

 • 2.

  Activiteiten in de gemeente Roosendaal of investeringen in materiaal of verbeteren van randvoorwaarden gericht op het bevorderen van inclusiviteit en toegankelijkheid als het gaat om sport en bewegen.

 • 3.

  Activiteiten in gemeente Roosendaal gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl ten behoeve van:

  • a.

   kinderen en jongeren, waarbij tevens stimulering is van bewustzijn hierover bij hun omgeving;

  • b.

   volwassenen, met de focus op mensen die gezondheidsachterstanden hebben.

Een activiteit die bestaat uit een reeks van uitvoeringen, op dezelfde dag of verspreid over meerdere aaneengesloten dagen, geldt als één activiteit.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten.

 • 1.

  De aanvrager is partner van RSD FIT!;

 • 2.

  Subsidie kan worden verstrekt aan non-profit organisaties en profit organisaties. Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen.

 • 3.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 4.

  De aanvrager dient geen aanvraag in voor activiteiten die rechtstreeks omzet en/of winst opleveren voor de aanvrager.

 • 5.

  De aanvrager dient geen aanvraag in voor investeringen die direct betrekking hebben op reguliere activiteiten.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag bevat een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van één van de in artikel 2 genoemde subdoelstellingen;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • e.

   de wijze waarop het aanbod aanvullend is ten opzichte van het reeds bestaande aanbod bij de aanvrager;

  • f.

   de wijze waarop de activiteit of investering niet alleen gericht is op bestaande leden of klanten van de aanvrager.

 • 2.

  De aanvraag bevat een sluitende begroting conform verplicht format.

 • 3.

  De aanvraag gaat niet over activiteiten of investeringen in materiaal waarvoor, hetzij door dezelfde aanvrager, hetzij door een andere aanvrager met dezelfde uitvoerder, al in hetzelfde kalenderjaar een aanvraag is gedaan of is toegekend.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

 • 2.

  Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   vergoedingen voor vrijwilligers.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/maximaal aantal aanvragen

 • 1. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 4.000 voor een activiteit.

 • 2. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 2.000 voor een investering in materiaal.

 • 3. Een aanvrager kan maximaal voor 2 verschillende activiteiten en/of investeringen een aanvraag voor subsidie doen.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2022 € 40.000,-.

Artikel 9 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 wordt een subsidieaanvraag voor een subsidie tussen 15 april 2022 en 1 oktober 2022 ingediend bij het college.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de gekozen subdoelstelling genoemd in artikel 2;

  • b.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

  • c.

   Effectiviteit en efficiëntie

   • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet om bij te dragen aan de doelen en te behalen resultaten.

  • d.

   Aanvullend aanbod

   • de activiteit is aanvullend op bestaand aanbod.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen worden beoordeeld, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager als de beoordeling tenminste 6.0 bedraagt en het subsidieplafond of het maximaal aantal aanvragen nog niet is bereikt.

Artikel 11 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Subsidies die voldoen aan hetgeen is bepaald in artikel 10, worden verleend op basis van de volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 4.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 5.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 12 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 13 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties;

  • c.

   actief uit te dragen dat de activiteit of investering onderdeel is van RSD FIT! en zich als ambassadeur van RSD FIT! te presenteren.

  • d.

   na de uitvoering van de activiteit een verslag aan te leveren, waarmee ervaringen en best practices met het RSD FIT! netwerk kunnen worden gedeeld.

  • e.

   na uitvoering van de activiteiten content aan te leveren ten behoeve van de RSD FIT! website.

 • 2. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 15 april 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 5 april 2022,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage Beoordelingsformulier subsidieregeling RSD FIT!