Beleidsregels openbare laadpalen voor elektrische voertuigen gemeente Katwijk 2022

Geldend van 09-04-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels openbare laadpalen voor elektrische voertuigen gemeente Katwijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014;

B E S L U I T vast te stellen de:

Beleidsregels openbare laadpalen voor elektrische voertuigen gemeente Katwijk 2022

Doel van de beleidsregels

Het doel van de beleidsregels is om:

 • particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en exploitanten van openbare laadpalen duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van openbare laadpalen in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen bij deze laadpalen;

 • particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en exploitanten van openbare laadpalen te informeren over de te volgen procedure voor het plaatsen in de openbare ruimte;

 • aanvragen voor het plaatsen van openbare laadpalen en het aanwijzen van bijbehorende parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen op een zelfde en gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen en af te handelen.

Deze beleidsregels zijn alleen van toepassing op openbare laadpalen in de openbare ruimte bij locaties waar openbaar kan worden geparkeerd. Bij het doorontwikkelen van openbare laadvoorzieningen anders dan laadpalen, kunnen de beleidsregels ook daarop van toepassing worden verklaard.

Beleidsregels

1. Begripsbepalingen

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  elektrisch voertuig: elektrisch voertuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen;

 • b.

  laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij horende en achterliggende kabels en installaties, die op niet-discriminerende basis toegang verleent aan gebruikers in de gehele Europese Unie om een elektrisch voertuig op te laden. Een laadpaal kan één of meer laadpunten bevatten;

 • c.

  laadplek: locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en één of twee parkeervakken uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen door middel van een verkeersbesluit.

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk.

 • e.

  plankaart: een door het college vastgestelde digitale kaart waarop alle bestaande en potentiële laadplekken in de gemeente Katwijk zijn aangegeven;

 • f.

  exploitant: een bedrijf dat openbare laadpalen in de gemeente Katwijk plaatst, beheert en exploiteert;

 • g.

  aanvrager: een exploitant van openbare laadpalen, die een aanvraag doet om een openbare laadpaal te mogen plaatsen;

 • h.

  indiener:

  • i.

   een particulier die beschikt over een elektrisch voertuig en woonachtig is in de gemeente Katwijk.

  • ii.

   een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Katwijk en beschikt over één of meerdere elektrische voertuigen of een of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/beschikken over een elektrisch voertuig;

  • iii.

   een aanbieder van elektrische deelauto’s.

 • i.

  verzoek: een door de indiener ingediend verzoek tot plaatsing van een openbare laadpaal, die dient te voldoen aan door het college te bepalen voorwaarden tot plaatsing van een laadpaal.

 • j.

  laadpas: abonnementspas, waarmee de houder de accu van een elektrisch voertuig ad hoc kan opladen bij alle openbare laadpalen.

 • k.

  gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die beschikt over een elektrisch voertuig en een laadpas, die op een laadlocatie zijn of haar elektrisch voertuig wil opladen;

 • l.

  vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Katwijk;

 • m.

  verkeersbesluit: het besluit door of namens het college, op basis van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12, aanhef en onder a, onder I, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarmee de parkeerplaatsen bij een openbare laadpaal worden aangewezen als laadplek door middel van het plaatsen van een verkeersbord E4 (P) “opladen elektrische voertuigen” met een onderbord OB504 met 2 pijlen en een witte kruismarkering op de aangewezen parkeerplaatsen;

 • n.

  samenwerkingsovereenkomst: een overeenkomst tussen de gemeente Katwijk en een exploitant van openbare laadpalen met afspraken onder welke voorwaarden de exploitant een laadpaal op de openbare weg in de gemeente Katwijk mag plaatsen en om rechten en verplichtingen vast te leggen. Deze overeenkomst heeft betrekking op het plaatsen, beheren en onderhouden van een of meerdere laadpalen op een of meerdere laadplekken in de gemeente. In deze overeenkomst verklaart de exploitant de beleidsregels te onderschrijven en te zullen naleven.

 • o.

  Nadere regels parkeren: besluit van het college tot nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van parkeergelden;

2. Aanvraagprocedure laadpaal

 • a.

  Een aanvraag bij de gemeente Katwijk voor een vergunning voor het plaatsen van een laadpaal op de openbare weg kan alleen worden ingediend door een exploitant van openbare laadpalen waarmee de gemeente Katwijk een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan.

 • b.

  De gemeente brengt leges in rekening bij de aanvrager voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een laadpaal. Het geldende tarief wordt jaarlijks vastgesteld in de Legesverordening Katwijk die is te vinden op de website overheid.nl.

 • c.

  Een aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal kan door een exploitant worden gedaan:

  • i.

   op initiatief van de exploitant (zie verder lid e van dit artikel);

  • ii.

   op verzoek van een indiener (zie verder lid f en g van dit artikel).

 • d.

  Voor alle aanvragen geldt dat in beginsel alleen laadplekken kunnen worden aangevraagd, die zijn opgenomen op de bij deze beleidsregels behorende plankaart. Bij uitzondering kan het college toestemming verlenen om af te wijken van de plankaart. In dat geval dient de aanvraag daartoe goed gemotiveerd te zijn en de laadplek dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • i.

   Laadpalen worden zodanig geplaatst dat er geen belemmering optreedt voor weggebruikers.

  • ii.

   Bij plaatsing in een trottoir dient er na plaatsing minimaal 90 cm vrije doorloopruimte over te blijven.

  • iii.

   Laadpalen worden niet geplaatst op een smalle uitstapstrook tussen een parkeerplaats en een fietspad.

  • iv.

   Laadpalen mogen niet binnen drie meter van een boom worden geplaatst.

  • v.

   Laadpalen worden niet geplaatst in de directe nabijheid van andere objecten in de openbare ruimte zoals vuilcontainers, brandputten en straatmeubilair.

  • vi.

   Laadpalen worden bij voorkeur niet geplaatst voor een raam of deur van een woning.

  • vii.

   Laadpalen worden op een logisch vindbare plek geplaatst.

  • viii.

   Er is binnen een jaar geen onderhoud of reconstructie van de openbare ruimte gepland op de laadplek.

  • ix.

   Het is aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er "privé-parkeerplaatsen" gecreëerd worden).

  • x.

   De laadpaal en/of andere laadinfrastructuur kan worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en er kan - eventueel op termijn - twee of meer parkeerplaatsen worden bediend.

  • xi.

   Het betreft een bestaand parkeervak / bestaande parkeervakken.

  • xii.

   De doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) blijft gewaarborgd.

 • e.

  Voor een aanvraag op initiatief van een exploitant gelden de volgende bepalingen:

  • i.

   een aanvraag kan maximaal één maal per jaar uiterlijk 31 oktober worden gedaan;

  • ii.

   aanvrager verklaart alle laadpalen, die in de aanvraag zijn opgenomen, uiterlijk in het daaropvolgende kalenderjaar te plaatsen.

 • f.

  Een indiener kan op ieder moment een verzoek tot plaatsing van een laadpaal rechtstreeks indienen bij een exploitant; op de website van de gemeente Katwijk is een overzicht opgenomen van alle exploitanten die een verzoek in behandeling mogen nemen.

 • g.

  Een aanvraag op verzoek van een indiener wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • i.

   de indiener beschikt aantoonbaar (door middel van een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst) over een elektrisch voertuig;

  • ii.

   de indiener woont of werkt minimaal 18 uur per week aantoonbaar in de gemeente Katwijk;

  • iii.

   de indiener beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein, conform de definitie in de vigerende Nadere regels parkeren Katwijk. Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met een woning of op terrein bij de werkgever, mits de veiligheidsvoorschriften ter plaatse laden van elektrische voertuigen toestaat.

  • iv.

   binnen 200 meter loopafstand van het adres van de indiener is geen of onvoldoende openbare laadcapaciteit aanwezig of aangevraagd; er is sprake van onvoldoende laadcapaciteit als bij de bestaande laadpalen binnen 200 meter loopafstand van het adres van de indiener in de laatste twee maanden voorafgaand aan de aanvraag per laadpaal minimaal 100 laadacties hebben plaatsgevonden met een minimaal totaal verbruik van 1.000 kWh.

  • v.

   bij een verzoek van een aanbieder van elektrische deelauto’s wordt als adres, zoals onder iv. genoemd, de vaste locatie of zone bedoeld waar de deelauto wordt aangeboden.

 • h.

  De vergunning voor het plaatsen van een laadpaal wordt na beoordeling van de aanvraag verstrekt door of namens het college.

 • i.

  De vergunning voor het plaatsen van een laadpaal wordt eerst van kracht en kan dus pas worden gebruikt, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) en de vergunning voor het plaatsen van een laadpaal onherroepelijk zijn geworden.

3. Taken en verantwoordelijkheden omtrent plaatsing en beheer laadpalen en laadplekken

 • a.

  De openbare laadpaal wordt aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. De netbeheerder hiervan in de gemeente Katwijk is Liander. Een exploitant van openbare laadpalen die deze wil aansluiten op het openbare netwerk wendt zich daarvoor dan ook tot Liander. Als Liander opdracht krijgt voor het aansluiten zal zij een vergunning aanvragen of melding (afhankelijk van de graafoppervlakte) bij de gemeente doen. De kosten van het plaatsen en aansluiten van de laadpaal inclusief eventuele goedgekeurde voorzieningen ter bescherming van de laadpaal, zijn voor rekening van de aanvrager.

 • b.

  De aanvrager van de vergunning voor het plaatsen van een laadpaal is tevens de exploitant, installatieverantwoordelijke en beheerder hiervan. De aanvrager is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer en onderhoud van de laadpaal en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening.

 • c.

  De gemeente Katwijk plaatst voor eigen rekening de benodigde verkeersborden en de markering voor de laadplek.

 • d.

  De gemeente Katwijk ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrisch voertuig met de kabel aangesloten is op het laadpunt en actief aan het laden is. Op de laadpaal dient een laadindicator aan te geven of er wordt geladen. In gebieden waar betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren is ingevoerd of waar een maximale parkeerduur of enige andere beperking geldt, geldt deze beperking onverminderd ook voor de laadplekken.

4. Eisen aan de apparatuur en de dienstverlening van exploitanten

 • a.

  De exploitant van de openbare laadpaal is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en gemeenten in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de laadpaal.

 • b.

  De openbare laadpaal is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van zijn / haar elektrische voertuig. De aanvrager zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het laadpunt, via algemeen beschikbare kanalen zoals deze gebruikelijk zijn in de markt voor openbare laaddiensten.

 • c.

  De exploitant beschikt over een website en een app met daarop relevante informatie over de openbare laadpalen voor de gebruiker: het aanvraagproces, de doorlooptijd van een aanvraag, het minimale en maximale laadvermogen, informatie over laadpassen en de laadprijs per kWh inclusief btw die de exploitant in rekening brengt bij de gebruiker.

 • d.

  Het type laadpaal en de uitvoering ervan dient vooraf goedkeuring te krijgen van de gemeente en wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

 • e.

  De laadpaal mag niet worden gebruikt voor reclame-uitingen, anders dan de bedrijfsnaam van de exploitant.

 • f.

  De openbare laadpaal voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen.

 • g.

  Het laadpunt is interoperabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers.

 • h.

  Om te bewerkstelligen dat elektrische vervoertuigen ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, mag de aanvrager van de laadpalen alleen gegarandeerde groene stroom (laten) leveren die duurzaam is opgewekt in Nederland.

5. Wijzigen of intrekken van vergunning en verkeersbesluit

 • a.

  Bij wijziging of intrekken van de beleidsregels

  Na het wijzigen of intrekken van de beleidsregels kan het college ook besluiten om vergunning en verkeersbesluit(en) voor een bestaande laadpaal te wijzigen of in te trekken. Bij intrekking heeft de aanvrager de plicht de openbare laadpaal binnen een door het college aan te geven termijn veilig te verwijderen en de ondergrond in oorspronkelijke staat te herstellen. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente, wanneer de beleidsregels binnen 5 jaar na afgifte van de vergunning worden gewijzigd of ingetrokken. Kosten zijn voor rekening van de aanvrager, wanneer de wijziging later dan 5 jaar na afgifte van de vergunning plaatsvindt.

 • a.

  Bij afwijken van beleidsregels door exploitant

  Indien de aanvrager van een openbare laadpaal zich niet houdt aan de beleidsregels kan het college de vergunning intrekken. In dit geval heeft de aanvrager de plicht de openbare laadpaal binnen een door het college aan te geven termijn veilig te verwijderen en de ondergrond in oorspronkelijke staat te herstellen. De kosten hiervoor zijn voor de rekening van de aanvrager. Het college kan ook verkeersbesluiten waarbij de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen, intrekken.

 • b.

  Bij onderhoud of reconstructie

  Het college kan de vergunning en het verkeersbesluit intrekken, indien er onderhoud of reconstructie van de openbare ruimte plaatsvindt als gevolg waarvan de aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Als de vergunning wordt ingetrokken heeft de aanvrager de plicht de openbare laadpaal veilig te verwijderen op het moment dat het onderhoud of de reconstructie ter plaatse van de laadpaal gaat starten. Kosten hiervoor en voor eventuele herplaatsing zijn voor rekening van de gemeente, wanneer het onderhoud of de reconstructie plaatsvindt binnen 5 jaar na afgifte van de vergunning. Kosten zijn voor rekening van de aanvrager, wanneer het onderhoud of reconstructie later dan 5 jaar na afgifte van de vergunning plaatsvindt. Voor het herplaatsen van de laadpaal zijn de beleidsregels van toepassing (aanvraag, vergunning, verkeersbesluit).

6. Bijzondere omstandigheden

Het college beseft dat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur nieuw en nog volop in ontwikkeling zijn. Met deze beleidsregels wil het college duidelijkheid verschaffen over de voorwaarden, criteria en condities die van toepassing zijn op het aanvragen en realiseren van laadpalen in de gemeente. In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

7. Inwerkingtreding, evaluatie en citeertitel

 • a.

  Deze Beleidsregels openbare laadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Katwijk 2022 treden in werking op de dag, volgende op de dag van bekendmaking ervan.

 • b.

  Deze beleidsregels worden zo nodig geëvalueerd en met opgave van redenen door het college gewijzigd of ingetrokken. Het wijzigen of intrekken van de beleidsregels heeft alleen gevolgen voor nieuwe aanvragen en aanvragen die nog niet zijn goedgekeurd. Voor verleende vergunningen blijven de daarbij geldende beleidsregels van toepassing.

 • c.

  Deze beleidsregels worden genoemd: Beleidsregels openbare laadpalen voor elektrische voertuigen gemeente Katwijk 2022.

Ondertekening

Katwijk, 29 maart 2022,

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

de burgemeester,

ir. C.L. Visser