Sanctiestrategie horeca Purmerend

Geldend van 09-04-2022 t/m heden

Intitulé

Sanctiestrategie horeca Purmerend

De burgemeester van de gemeente Purmerend en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft,

B E S L U I T E N:

 • 1.

  De bijgevoegde Sanctiestrategie horeca Purmerend vast te stellen.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt. Op die dag wordt ingetrokken de Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster.

 • 3.

  De raad via bijgevoegde brief te informeren.

Redactionele opmerking: de Sanctiestrategie horeca Purmerend is in originele opmaak (pdf) als externe bijlage aan deze publicatie toegevoegd.

Inhoud

1.Inleiding3

1.1 Aanleiding 3

1.2 Wettelijk kader 3

1.3 Beleidskader 4

1.4 Terugblik periode 2019-2021 4

1.5 Leeswijzer 6

2. Stappenplannen7

2.1 Categorieën overtredingen en stappenplannen 7

2.2 Aspecten uitgelicht 9

2.3 Handhavingstabel Alcoholwet 12

2.4 Handhavingstabel Apv Purmerend en samenhangend beleid 17

2.5 Handhavingstabel Wet op de kansspelen 26

1. Inleiding

Voor u ligt de Sanctiestrategie horeca Purmerend (hierna: sanctiestrategie horeca). In de sanctiestrategie horeca wordt uiteengezet op welke wijze de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders (welk bestuursorgaan bevoegd is, hangt van de overtreding af) van de gemeente Purmerend hun handhavende bevoegdheden zullen inzetten die zij hebben op grond van de Alcoholwet en titel VA, paragraaf 2 van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok). Tevens heeft deze sanctiestrategie betrekking op hoofdstuk 2, afdeling 4 en 5 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021 (hierna: Apv).

1.1 Aanleiding

Vooruitlopend op de fusie, hebben de burgemeesters en colleges van de gemeenten Purmerend en Beemster in 2019 de geharmoniseerde Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster vastgesteld. Inmiddels is de fusie tussen Purmerend en Beemster een feit. Bovendien is er een nieuwe Apv vastgesteld en is de Drank- en Horecawet gewijzigd naar Alcoholwet. Vanwege deze wijzigingen is het noodzakelijk om de sanctiestrategie horeca te actualiseren. Dit moment biedt tevens de kans om ervaringen met de sanctiestrategie mee te nemen en naar aanleiding hiervan verbeteringen door te voeren.

De sanctiestrategie horeca heeft gelding voor onbepaalde tijd en kan indien noodzakelijk en gewenst tussentijds worden gewijzigd. De titel van het document is gewijzigd naar Sanctiestrategie horeca Purmerend.

De sanctiestrategie horeca treedt in werking de dag nadat deze bekend is gemaakt en vanaf dat moment worden overtredingen afgehandeld volgens de in deze sanctiestrategie opgenomen stappenplannen. Tot het moment van inwerkingtreding van deze sanctiestrategie worden overtredingen nog afgehandeld volgens de stappenplannen van de Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster.

1.2 Wettelijk kader

De sanctiestrategie horeca heeft betrekking op de Alcoholwet, Apv (en in dit verband ook het terrassenbeleid en beleidsregels ontheffing sluitingsuren openbare inrichtingen) en Wok. De Alcoholwet reguleert de verkoop van alcoholhoudende dranken en bewaakt de verantwoorde verstrekking van alcohol. De uitvoerings- en handhavingsbevoegdheden komen toe aan de burgemeester. Het toezicht op de Alcoholwet in de gemeente Purmerend wordt uitgevoerd door het team Toezicht en Handhaving (hierna: T&H).

De Wok reguleert en beheerst kansspelen. In Titel VA, paragraaf 2 van de Wok zijn regels opgenomen over het aanwezig hebben van kansspelautomaten in een horeca-inrichting. Voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten in een horeca-inrichting is een aanwezigheidsvergunning vereist. Alle inrichtingen die in het bezit zijn van een geldige Alcoholwetvergunning kunnen in Purmerend in aanmerking komen voor een aanwezigheidsvergunning voor maximaal twee kansspelautomaten. Daarnaast verbiedt de Wok gokzuilen.

In hoofdstuk 2, afdeling 4 en 5 van de Apv zijn regels gesteld met betrekking tot het exploiteren van een openbare inrichting, het exploiteren van een terras, sluitingstijden, regels ter voorkoming van oneerlijke mededinging bij paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden.

1.3 Beleidskader

De sanctiestrategie horeca hangt nauw samen met diverse beleidskaders. In de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend (hierna: nota VTH) worden de bestuurlijke uitgangspunten en beleidskeuzes over de regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht, Apv en bijzondere wetten (waaronder Alcoholwet en Wok) beschreven. Ook wordt in de nota VTH de basis nalevingstrategie van de gemeente vastgelegd. De nalevingsstrategie bestaat uit een toezicht-, sanctie- en gedoogstrategie. In uitwerking op de nota VTH zet de gemeente jaarlijks middels een uitvoeringsprogramma uiteen welke activiteiten zij voor het komende jaar gaat uitvoeren op het terrein van (onder andere) de Alcoholwet, Apv en de Wok.

Daarnaast heeft de gemeenteraad het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2019-2022 vastgesteld. In dit plan beschrijft de gemeente op welke wijze zij alcoholgebruik door jongeren en jongvolwassenen wil voorkomen en terugdringen. Tevens heeft de gemeente apart terrassenbeleid en beleidsregels voor de ontheffing sluitingsuren van openbare inrichtingen.

Daarnaast geldt apart beleid artikel 13b Opiumwet gemeente Purmerend 2021. Indien in een horeca-inrichting drugs wordt aangetroffen, wordt conform dit beleid gesanctioneerd. Omdat handhavingsbeleid met betrekking tot drugs een bredere reikwijdte heeft dan alleen de horecabedrijven, is ervoor gekozen om deze geen integraal onderdeel van de sanctiestrategie horeca te laten zijn. Ook de Beleidsregels Wet Bibob Purmerend 2021 hebben een bredere reikwijdte en zijn daarom geen onderdeel van deze sanctiestrategie horeca. Op grond van de Bibob beleidsregels kan de Bibob-toets worden toegepast bij bijvoorbeeld aanvragen om een exploitatievergunning voor een horecabedrijf, een alcoholwetvergunning voor een horecabedrijf, wijziging aanhangsel alcoholwetvergunning en de aanwezigheidsvergunning.

1.4 Terugblik periode 2019-2021

In de jaarlijkse evaluatieverslagen VTH worden de uitgevoerde activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving op de Alcoholwet uitgebreid geëvalueerd. Hier worden enkele bijzonderheden uit de periode 2019-2021 uitgelicht.

In 2019 is gestart met de uitvoering van het nieuwe preventie- en handhavingsplan alcohol. Zo is een nieuw werkproces vastgesteld over de inzet van testkopers bij de controle op en de bestuursrechtelijke handhaving van artikel 20 Alcoholwet. In 2019 zijn conform dit werkproces testkopers ingezet bij thuisbezorgbedrijven. Uit dit onderzoek bleek dat de naleving bij deze branche 0% was. De betrokken ondernemers zijn hiervan op de hoogte gesteld en hebben een waarschuwingsbrief ontvangen. Daarnaast is aan twee thuisbezorgbedrijven een boete opgelegd. Dit is het laatste onderzoek dat door de gemeente zelf is uitgevoerd, want als gevolg van de nieuwe Alcoholwet (die op 1 juli 2021 in werking is getreden en de DHW heeft vervangen) is het toezicht op de ‘’verkoop op afstand’’ van alcohol overgegaan van de gemeente naar de NVWA.

Verder zijn in 2019 en 2020 testkopers (met mondkapje) ingezet bij snackbars en bij supermarkten. Bij de snackbars hebben we geconstateerd dat de naleving in 2019 50% was en in 2020 is dit verbeterd naar 75%. In 2019 betrof dit een nulmeting en daarom zijn de ondernemers persoonlijk geïnformeerd, is voorlichting gegeven en zijn geen boetes opgelegd. In 2020 zijn de betrokken snackbars per brief van de geconstateerde overtredingen op de hoogte gesteld. Bij een overtreding is er gewaarschuwd en bij een positieve uitslag is een complimentbrief verstuurd. Er zijn geen boetes opgelegd.

De totale naleving bij de supermarkten was 77,8%. Er kan gesteld worden dat de supermarkten de regels serieus nemen en er veel aan doen om het resultaat te verbeteren (bijvoorbeeld betere aanduidingen van ID tonen tot 25 jaar, cursussen en trainingsavonden voor nieuwe werknemers en meer aanwezigheid van leidinggevenden in de avonduren voor ondersteuning bij lastige klanten). De toezichthouders hebben een groot deel van de ondernemers bezocht en een persoonlijke terugkoppeling gegeven.

Vermeldenswaardig is dat er in 2019 ook een onderzoek naar de naleving van het verbod op doorschenken aan klanten in kennelijke staat van dronkenschap in de commerciële horeca van Purmerend en Beemster heeft plaatsgevonden. Twee acteurs speelden dat ze dronken waren en probeerden om alcohol te kopen. In totaal is bij 21 horeca locaties onderzoek gedaan. De resultaten zijn als volgt:

 • Bij twaalf van de 21 aankooppogingen (57%) is er nageleefd, waarvan vijf keer door de toegang te weigeren.

 • Bij de overige negen aankooppogingen (43%) werd er alcohol verkocht en is er dus niet nageleefd.

Voor de betrokken ondernemers is een zogenaamde ‘normsessie’ doorschenken bij dronkenschap georganiseerd. De ondernemers zijn geïnformeerd over de resultaten en daarna speelden acteurs de fasen van dronkenschap na op basis van een toegestuurd document om dronkenschap te herkennen. Alle aanwezige horecaondernemers gaven aan dat zij als professionals dronkenschap wel herkennen. Ze waren het erover eens dat de fase ‘’duidelijk onder invloed’’ de grens is. Tijdens de normsessie kwamen verder de aspecten die een rol spelen bij het wel/niet doorschenken aan de orde. Ook zijn ideeën uitgewisseld over praktische oplossingen bij dronkenschap.

In 2019 zijn, naast de reguliere controles, ook de evenementen gecontroleerd waar alcohol werd geschonken. Het gaat dan om bijvoorbeeld Reuring, Electronic Picnic en Luilak.

Vanaf maart 2020 is het leven, en ook de toegestane horeca activiteiten, ingrijpend gewijzigd als gevolg van het coronavirus. Sindsdien zijn evenementen (grotendeels) verboden en is de horeca een tijd dicht en deels open geweest. Gebleken is dat de werkzaamheden van handhaving zijn verschoven en vooral betrekking hebben gehad op het controleren van de naleving van de coronamaatregelen. De nadruk lag hier op het toezicht op de coronamaatregelen, zoals het houden van afstand en verboden groepsvorming. Ook is toezicht gehouden naar aanleiding van klachten en meldingen en is indien nodig opgetreden. In de coronatijd is ook geprobeerd om zoveel mogelijk oplossingsgericht te werken en alleen bestuursrechtelijk op te treden als dit niet anders kon.

Een belangrijke verandering is de al eerder genoemde Alcoholwet. Er zijn diverse zaken gewijzigd, waaronder het vervallen van het besluit inrichtingen Drank- en Horecawet, het nieuwe Alcoholbesluit, gewijzigde regels voor de verkoop op afstand, grenzen aan prijsacties, de strafbaarstelling van het doorgeven aan alcohol aan minderjarigen en het bijschrijven van dag-leidinggevenden. Alle horecaondernemers en sportkantines zijn per brief door de burgemeesters geïnformeerd over deze wijzigingen. In aanloop naar de fusie tussen Purmerend en Beemster zijn ook lokale regels geharmoniseerd. Het gaat om een nieuwe Apv, terrassenbeleid en beleidsregels over de ontheffing sluitingsuren.

In overeenstemming met de sanctiestrategie horeca zijn alle overtredingen volgens vaste stappen afgehandeld. In de periode 2019-2021 is als volgt bestuursrechtelijk opgetreden:

 • Aantal waarschuwingsbrieven: 30 in 2019, 14 in 2020;

 • Schorsen/intrekken vergunning: 1 keer in 2019, 1 keer in 2020 en 1 keer in 2021;

 • Aantal bestuurlijke boetes: 8 in 2019;

 • Aantallen processen-verbaal: 14 in 2019.

Ten opzichte van de Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster is deze nieuwe sanctiestrategie op de volgende punten aangepast:

 • De paragrafen 2.1 en 2.2 zijn tekstueel aangepast op de Alcoholwet en de gefuseerde gemeente Purmerend.

 • De handhavingstabel DHW is aangepast naar de Alcoholwet. Hierdoor zijn sommige artikelen komen te vervallen, zoals artikel 15 lid 2, 20 lid 2 en 44. Daarnaast keert artikel 19 niet terug in de handhavingstabel. Dit komt omdat het toezicht en de handhaving op de verkoop van alcohol op afstand is overgegaan naar de NVWA. Verder is in de tabel artikel 20 lid 1 (voor het onderdeel wederverstrekking) en de artikelen 25a tot en met 25g ingevoegd. Dit laatste is alvast vooruitlopend op het eventueel opnemen van deze mogelijkheden in een gemeentelijke verordening.

 • De handhavingstabel Apv is aangepast op de nieuwe Apv Purmerend 2021, het nieuwe terrassenbeleid en de beleidsregels ontheffing sluitingsuren openbare inrichtingen. Voor de duidelijkheid is de tabel nu getiteld: ‘’Handhavingstabel Apv en samenhangend beleid’’. De tabel volgt nu de artikelen van het nieuwe Terrassenbeleid. In geval van overtreding van artikel 15 van het Terrassenbeleid (zonder evenementenvergunning plaatsen van buitentaps en buitenbars) wordt voortaan categorie 3 (bestuurlijke boete) toegepast in plaats van categorie 4 (dwangsom) in verband met de spoedeisendheid die hier vaak mee gemoeid is.

 • In de handhavingstabel Wok keert artikel 30c lid 2 niet meer terug, omdat in de gemeente Purmerend elke inrichting in aanmerking kan komen voor een aanwezigheidsvergunning mits de inrichting in het bezit is van een geldige alcoholwetvergunning. Het maakt dus niet uit of de inrichting als laag- of hoogdrempelig is aan te merken.

1.5 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk delen we de overtredingen in vier categorieën in en wordt per categorie een stappenplan gepresenteerd dat de gemeente gebruikt in geval van overtreding van de Alcoholwet, de Apv en titel VA, paragraaf 2 van de Wok. Vervolgens zijn tabellen opgenomen waarin per overtreding van de Alcoholwet, Apv en Wok wordt aangegeven welk stappenplan wordt gevolgd.

2. Stappenplannen

In dit hoofdstuk worden de overtredingen van de Alcoholwet, Apv (en in dit verband ook het terrassenbeleid en beleidsregels ontheffing sluitingsuren openbare inrichtingen) en Wok naar zwaarte in categorieën ingedeeld. De zwaarte van de bestuurlijke maatregel stemmen we af op het type overtreding per categorie. Per categorie overtreding wordt aangegeven welk stappenplan de gemeente volgt en welke handhavingsinstrumenten worden ingezet.

2.1 Categorieën overtredingen en stappenplannen

In tabel 1 is een schema opgenomen dat door de gemeente Purmerend als stappenplan wordt gebruikt in geval van overtredingen van Alcoholwet, Apv en Wok. In het schema worden de overtredingen naar zwaarte in categorieën ingedeeld. De zwaarte van de bestuurlijke maatregel is vervolgens afgestemd op het type overtreding per categorie.

Categorie overtreding

Stappenplan indien een overtreding wordt geconstateerd

Categorie 1

Stap 1: opleggen last onder bestuursdwang

Stap 2: toepassen bestuursdwang

Categorie 2

Stap 0: bestuurlijke waarschuwing

Stap 1: tijdelijke sluiting of schorsing/intrekken (exploitatie)vergunning/ontheffing voor 1 week

Stap 2: tijdelijke sluiting of schorsing/intrekken (exploitatie)vergunning/ontheffing voor 4 weken

Stap 3: intrekken (exploitatie)vergunning/ontheffing voor onbepaalde tijd en opleggen last onder bestuursdwang

Stap 4: toepassen bestuursdwang

Categorie 2a

Stap 0: bestuurlijke waarschuwing terugbrengen sluitingstijd

Stap 1: terugbrengen sluitingstijd voor 1 week

Stap 2: terugbrengen sluitingstijd voor 4 weken

Stap 3: terugbrengen sluitingstijd voor 12 weken

Stap 4: intrekken (exploitatie)vergunning en opleggen last onder bestuursdwang en toepassen bestuursdwang

Categorie 3

Stap 0: bestuurlijke waarschuwing

Stap 1: bestuurlijke boete 1

Stap 2: bestuurlijke boete 2 (verhoging met 50%)

Stap 3: bestuurlijke boete 3 (verhoging met 100%)

Stap 4: bij herhaalde overtreding intrekken vergunning/ontheffing of stilleggen

alcoholverkoop voor 12 weken

Categorie 3a

Stap 1: bestuurlijke boete 1

Stap 2: bestuurlijke boete 2 (verhoging met 50%)

Stap 3: bestuurlijke boete 3 (verhoging met 100%)

Stap 4: bij herhaalde overtreding intrekken vergunning/ontheffing of stilleggen

alcoholverkoop voor 12 weken

Categorie 4

Stap 0: bestuurlijke waarschuwing

Stap 1: last onder dwangsom opleggen per termijn/constatering

Stap 2: last onder dwangsom innen

Stap 3: intrekken vergunning/ontheffing en last onder bestuursdwang

Stap 4: toepassen bestuursdwang

Tabel 1: categorieën overtredingen en stappenplannen

Categorie 1-overtredingen

Bij categorie 1-overtredingen gaat het om urgente, ernstige zaken die direct dienen te worden beëindigd, omdat er een acuut gevaar is voor de volksgezondheid, de veiligheid of de omgeving. In deze gevallen moet snel gehandeld worden om tot beëindiging van de overtreding te komen en daarom is het noodzakelijk om direct op te treden.

Bij constatering van de overtreding wordt direct bestuursdwang aangezegd. De bestuursdwang wordt toegepast indien een exploitant niet eigenhandig de illegale situatie doet stoppen. De horecagelegenheid kan dan worden gesloten.

Categorie 2 en 2a-overtredingen

Bij overtredingen in deze categorie gaat het om ernstige zaken, maar is geen sprake van een acute, gevaarlijke situatie. Het gaat bijvoorbeeld om de exploitatie in strijd met de vergunning of niet meer voldoen aan de eisen die aan de leidinggevende(n) worden gesteld. In deze gevallen volgt eerst een bestuurlijke waarschuwing, als voorloper op de eerste stap, namelijk een tijdelijke schorsing/intrekking van de vergunning of ontheffing. De zichtbaarheid van de maatregel wordt bij deze overtredingen van belang geacht voor de effectiviteit.

Soms moet de vergunning op grond van de Alcoholwet en Wok worden ingetrokken. Daarnaast zal de vergunning of ontheffing worden ingetrokken indien het in stand blijven van de vergunning een gevaar vormt voor de openbare orde, veiligheid of volksgezondheid. De wettelijke grondslag voor het intrekken van een vergunning of ontheffing is gelegen in de artikelen 30f en 30l Wok, 31 Alcoholwet en 1:6 Apv Purmerend.

De alcoholwetvergunning kan voor maximaal 12 weken worden geschorst. De schorsing wordt ingezet als een directe intrekking van de vergunning of ontheffing buitenproportioneel is ten opzichte van de overtreding. Het aantal weken van de schorsing wordt verhoogd wanneer dezelfde overtreding nogmaals wordt begaan. De wettelijke grondslag voor het schorsen van een vergunning of ontheffing is gelegen in de artikelen 32 Alcoholwet en 1:6 Apv Purmerend.

Categorie 2a heeft betrekking op overtredingen van de Apv ten aanzien van de sluitingstijden. In de tabellen wordt aangegeven met hoeveel uur de sluitingstijd teruggebracht zal worden.

Categorie 3 en 3a-overtredingen

De categorie 3-overtredingen hebben betrekking op een aantal specifieke overtredingen die niet meer te herstellen zijn. Wanneer de burgemeester voornemens is om een bestuurlijke boete op te leggen, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen tegen de op te leggen boete. Hiervoor hanteren wij een termijn van twee weken. Daarna wordt de sanctie definitief opgelegd.

Categorie 3a heeft betrekking op overtredingen van de Alcoholwet ten aanzien van het verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen kennelijk jonger dan 18 jaar of het anderszins verstrekken van alcohol terwijl dit niet is toegestaan. De gemeente Purmerend wil gezondheidsschade bij jeugdigen door alcoholgebruik tegengaan en hanteert bij deze overtredingen een lik-op-stukbeleid. De gemeente vindt overtredingen ten aanzien van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen zodanig ernstig, dat bij deze overtredingen niet wordt gewaarschuwd en direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd. Tevens kan de verkoop van alcohol in de detailhandel voor ten minste één week en ten hoogste twaalf weken worden verboden wanneer voor de derde maal in één jaar wordt geconstateerd dat alcohol wordt verstrekt aan personen die niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt (artikel 20 eerste lid en artikel 44 Alcoholwet).

Categorie 4-overtredingen

Deze categorie bevat de overtredingen waarvan de verwachting is dat een financiële prikkel er toe leidt dat de overtreding in de toekomst wordt voorkomen. Daarbij valt te denken aan het niet ter plaatse kunnen tonen van een verstrekte vergunning of een terras dat buiten de vergunde afmetingen is uitgestald. In dat geval wordt als voorloper op een bestuurlijke sanctie eerst een waarschuwing gegeven, vervolgens als eerste stap het opleggen van een last onder dwangsom en pas als stap 2, bij volharding in de overtreding, volgt het innen van de dwangsom.

De dwangsom wordt in principe per termijn of per constatering opgelegd. Wanneer de dwangsom niet leidt tot het gewenste nalevingsgedrag kan vervolgens een last onder bestuursdwang of een nieuwe last onder dwangsom met hogere dwangsombedragen worden opgelegd. De hoogte van de dwangsommen voor de Alcoholwet en de Wok zijn gekoppeld aan de bedragen van de bestuurlijke boetes. Bij de hoogte van de dwangsommen bij de Apv wordt gekeken naar de aard van de overtreding en de financiële prikkel die we met de dwangsom willen geven om te komen tot beëindiging van de overtreding.

2.2 Aspecten uitgelicht

Doelstellingen sanctiestrategie horeca

De doelstellingen van de sanctiestrategie horeca zijn:

 • dat de uitvoering van de handhaving zal leiden tot een beter naleefgedrag met als resultaat een grotere leefbaarheid, veiligheid en gezondheid;

 • dat de handhaving in beginsel in alle gevallen gelijk en uniform wordt uitgevoerd;

 • dat burgers, bedrijven en instellingen weten welke middelen worden ingezet voor de handhaving en dat de gemeente daar verantwoording over aflegt.

Communicatie

Handhaving vindt plaats aan de hand van een helder stappenplan. De sanctiestrategie wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad op www.overheid.nl en op de website van de gemeente Purmerend. Hierdoor zijn de ondernemers op de hoogte van de consequenties van overtredingen.

Bestuurlijke waarschuwing

Bij overtredingen in de categorieën 2, 2a, 3 en 4 wordt bij een eerste constatering van een overtreding eerst een bestuurlijke waarschuwing gegeven (stap 0). Bij de tweede constatering binnen een jaar wordt een bestuurlijke maatregel opgelegd. Tegen de waarschuwing staat geen bezwaar en beroep open, omdat dit geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij overtredingen in de categorie 1 en 3a wordt direct bestuursrechtelijk opgetreden.

Bestuurlijke boete

De wettelijke grondslag van de bestuurlijke boete is gelegen in afdeling 5.4 van de Awb, de artikelen 44a en verder van de Alcoholwet en artikel 35c Wok. De bestuurlijke boete zetten wij in om een zogenaamd lik-op-stukbeleid te kunnen voeren op overtredingen die zo ernstig zijn dat we daar meteen tegen willen optreden. Door een directe consequentie (financiële prikkel) te verbinden aan een overtreding wordt het naleefgedrag vergroot.

De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie. Dit betekent dat een aantal waarborgen, zoals de plicht tot het geven van cautie (horen), gelden wanneer de burgemeester voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen. In de bijlage van het Alcoholbesluit zijn regels opgenomen over de hoogte van de boete. De hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de Wok zijn bepaald aan de hand van de bedragen van de van toepassing zijnde categorieën zoals bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Toepassen bestuursdwang

De last onder bestuursdwang wordt opgelegd wanneer sprake is van een ernstige en spoedeisende overtreding en de overtreder zelf niet in staat of bereid is de overtreding te beëindigen of ongedaan te maken. Voor zover in de stappenplannen een last onder bestuursdwang is opgenomen, is sprake van een besluit waarin een termijn wordt gegeven waarbinnen de inrichting de exploitatie moet beëindigen of dat de drank direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen. Wordt aan de last niet voldaan, dan wordt de inrichting door de burgemeester gesloten.

Indien een situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit van bestuursdwang opgemaakt. De wettelijke grondslag is gelegen in artikel 125 van de Gemeentewet en afdeling 5.3 van de Awb.

Hersteltermijn/begunstigingstermijn

Daar waar een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang wordt opgelegd, dient op grond van artikel 5:24 en 5:32a van de Awb een termijn te worden gesteld waarbinnen de in het besluit voorgeschreven herstelmaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Na afloop van die termijn is toepassing van bestuursdwang mogelijk en wordt de dwangsom verbeurd. De gemeente Purmerend hanteert een hersteltermijn/begunstigingstermijn van twee weken.

Verjaring

Voor het stappenplan geldt dat een volgende stap wordt gezet wanneer binnen een jaar na een vorige constatering en/of overtreding opnieuw een overtreding plaatsvindt. Een overtreding blijft vijf jaar meetellen. Vindt een overtreding binnen vijf jaar na de vorige overtreding plaats, maar is de vorige keer langer dan een jaar geleden, dan wordt de handhavingsstap herhaald.

Overigens worden de maatregelen per ondernemer toegepast. Indien een ondernemer zijn onderneming tussentijds overdraagt en geen zeggenschap meer heeft over de onderneming en de nieuwe ondernemer een overtreding begaat, dan volgt eerst een bestuurlijke waarschuwing.

Zienswijze

Voorafgaand aan een besluit tot het nemen van een bestuurlijke maatregel worden belanghebbenden (zoals de alcoholverstrekker of horeca-exploitant) uitgenodigd voor een zienswijzengesprek. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het zienswijzengesprek ontvangen de belanghebbenden een schriftelijke uitnodiging. Tijdens het zienswijzengesprek worden de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zijn of haar reactie te geven over het voorgenomen besluit. De belanghebbenden kunnen zich hierbij laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

Belangenafweging besluit

Op basis van het voorgenomen besluit en eventueel ingediende zienswijzen weegt de burgemeester in zijn besluitvorming over het treffen van een bestuurlijke maatregel het belang van de belanghebbenden af tegen het belang dat het overtreden artikel beoogt te beschermen.

De burgemeester weegt in zijn belangenafweging ook eventuele verzachtende of verzwarende omstandigheden mee. Van verzachtende omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als de betrokkene in het verleden geen overtredingen heeft begaan, hij/zij uit eigen beweging maatregelen neemt ter beëindiging van de overtreding of voorkoming van overtreding in de toekomst. Verzwarende omstandigheden kunnen zijn:

 • Meerdere overtredingen begaan;

 • Omvang eventuele gevolgen van de overtreding;

 • Vermoedens van verwijtbaar gedrag.

Besluit

Uiteindelijk resulteert de belangenafweging in een besluit. Indien een belanghebbende het niet eens is met het besluit, kan hij/zij binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De belanghebbende kan de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat verzoeker ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Een verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Afwijken van handhavingstabellen

In specifieke situaties kan gemotiveerd worden afgeweken van de voorgestelde stappenplannen, termijnen en handhavingsinstrumenten. Op grond van artikel 4:84 Awb moet de burgemeester overeenkomstig de handhavingstabellen handelen, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregels te dienen doelen. Er zal altijd worden bekeken of de toe te passen stap of maatregel evenredig en noodzakelijk is en of er wellicht een ander meer geschikt instrument voorhanden is. Indien de burgemeester van de regels afwijkt, moet dit gemotiveerd worden.

2.3 Handhavingstabel Alcoholwet

In tabel 2 geven we per overtreding van de Alcoholwet aan welk stappenplan wordt gevolgd en wat de eventuele bijzonderheden zijn per overtreding.

Artikel

Overtreding

Stappenplan categorie

Bijzonderheden

3

Uitoefenen horecabedrijf of slijtersbedrijf zonder vergunning, maar deze is wel aangevraagd.

4

De dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--

In afwijking van het stappenplan zal, indien de vergunningaanvraag niet volledig is, stap 0 (bestuurlijke waarschuwing) worden overgeslagen.

3

Uitoefenen horecabedrijf of slijtersbedrijf terwijl geen vergunning is aangevraagd, de vergunning is geweigerd, geschorst, buiten behandeling gesteld of ingetrokken.

1

De exploitatie dient binnen uiterlijk 48 uur te zijn gestaakt.

Het toepassen van bestuursdwang houdt in dat de inrichting feitelijk voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging van 3 maanden) wordt gesloten of dat de drank direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen.

Overtreding van dit artikel levert een delict op in de zin van de Wet op de economische delicten. Daarom kan deze overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden afgedaan.

8

Niet (meer) voldoen aan de eisen die aan de leidinggevende(n) worden gesteld.

2

In afwijking van de te volgen stappen van categorie 2, moet de vergunning op grond van artikel 31 lid 1 onder b Alcoholwet worden ingetrokken. Voordat wordt besloten de vergunning in te trekken, wordt de alcoholverstrekker eerst door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek om te bespreken in hoeverre en binnen welke termijn de overtreding kan worden beëindigd.

9 lid 3

Registratie van barvrijwilligers die voorlichtingsinstructie sociale hygiëne hebben gehad niet aanwezig in de inrichting.

4

De dwangsom bedraagt € 250,-- per week met een maximum van € 2.500,--

9 lid 4

Bestuursreglement paracommerciële inrichting niet aanwezig.

4

De dwangsom bedraagt € 250,-- per week met een maximum van € 2.500,--

10

Inrichting voldoet niet langer aan één of meerdere gestelde inrichtingseisen.

2

In afwijking van de te volgen stappen van categorie 2, moet de vergunning op grond van artikel 31 lid 1 onder b Alcoholwet worden ingetrokken. Voordat wordt besloten de vergunning in te trekken, wordt de alcoholverstrekker eerst door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek om te bespreken in hoeverre en binnen welke termijn de overtreding kan worden beëindigd.

12 lid 1 en 2

Verstrekken alcohol in een niet op de vergunning vermelde lokaliteit.

3

De hoogte van de boete is vastgelegd in de bijlage bij het Alcoholbesluit. Deze overtreding is een economisch delict.

13 lid 1

Verstrekking alcohol horecalokaliteit/ terras voor gebruik elders dan ter plaatse.

3a

De hoogte van de boete is vastgelegd in de bijlage bij het Alcoholbesluit. Deze overtreding is een economisch delict.

13 lid 2

Verstrekking alcohol voor gebruik ter plaatse in slijtersbedrijf (dit is slechts toegestaan indien de klant vraagt om de alcoholhoudende drank te proeven).

3a

De hoogte van de boete is vastgelegd in de bijlage bij het Alcoholbesluit. Deze overtreding is een economisch delict.

14 lid 1

Verrichten van andere bedrijfsactiviteiten in slijtersbedrijf.

4

De dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,-- Deze overtreding is een economisch delict.

14 lid 2 en 3

Horecalokaliteit of terras tevens in gebruik hebben voor het uitoefenen van de kleinhandel, zelfbedienings-groothandel of in het derde lid genoemde activiteiten.

3a

De hoogte van de boete is vastgelegd in de bijlage bij het Alcoholbesluit. Deze overtreding is een economisch delict.

Het verkopen van pakketjes lachgas kan als kleinhandel worden aangemerkt en daarom is deze handel vanuit een horecalokaliteit of terras op grond van dit artikel verboden.

15

Uitoefenen kleinhandel, zelfbedieningsgroothandel of een in artikel 14, derde lid, genoemde activiteit in een lokaliteit waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend indien het publiek alleen toegang heeft tot die lokaliteit door een lokaliteit te betreden waar alcohol aanwezig is.

4

De dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,-- Deze overtreding is een economisch delict.

16

Automatenverkoop alcohol (met uitzondering van hotelkamers).

3a

De hoogte van de boete is vastgelegd in de bijlage bij het Alcoholbesluit. Deze overtreding is een economisch delict.

17

Supermarkt of slijterij verstrekt alcoholhoudende drank anders dan in gesloten verpakking.

3a

De hoogte van de boete is vastgelegd in de bijlage bij het Alcoholbesluit. Deze overtreding is een economisch delict.

18 lid 1

Verkoop zwakalcoholische drank anders dan in slijtersbedrijf of levensmiddelenbedrijf voor gebruik elders dan ter plaatse (uitzonderingen op verbod staan in lid 2).

3a

De hoogte van de boete is vastgelegd in de bijlage bij het Alcoholbesluit. Deze overtreding is een economisch delict.

18 lid 3

Onderscheid tussen zwakalcoholhoudende en alcoholvrije dranken ontbreekt in ruimte van het levensmiddelenbedrijf.

4

De dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,-- Deze overtreding is een economisch delict.

20 lid 1

Verkoop alcoholhoudende drank aan persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

3a

De gemeente Purmerend zet testkopers in bij de handhaving van dit verbod. In het ‘Werkproces inzet testkopers ’ wordt nader omschreven hoe testkopers worden geselecteerd, de omstandigheden die aanleiding geven tot de inzet van testkopers en welke instructies aan de testkopers wordt gegeven. De hoogte van de boete is vastgelegd in de bijlage bij het Alcoholbesluit. Deze overtreding is een economisch delict.

20 lid 1

Wederverstrekking: het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

n.v.t.

Deze overtreding wordt strafrechtelijk afgedaan. Hier is een feitcode voor (E209). De boete bedraagt €100,--

20 lid 3

Leeftijdsgrens niet duidelijk aangegeven bij toegang horeca-/slijtlokaliteit.

2

Deze overtreding is een economisch delict.

20 lid 4

Personen in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van drugs verkeert toegelaten in horeca- en slijtersbedrijf of terras.

1

Indien vanwege de spoedeisendheid geen besluit kan worden afgewacht, wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast. Het toepassen van bestuursdwang houdt in dat de inrichting feitelijk voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging van 3 maanden) wordt gesloten of dat de drank direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen. Tevens kan de burgemeester op grond van artikel 36 Alcoholwet aan andere personen dan hen, die wonen in de ruimte, waarin in strijd met de Alcoholwet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de toegang tot die ruimte te ontzeggen.

Deze overtreding wordt ook strafrechtelijk afgedaan, want blijkens artikel 252 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht wordt: met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie gestraft: 1°. hij die aan iemand die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert, bedwelmende drank verkoopt of toedient.

20 lid 5

In kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van drugs aan het werk zijn in horeca- en slijtersbedrijf.

1

Indien vanwege de spoedeisendheid geen besluit kan worden afgewacht, wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast. Het toepassen van bestuursdwang houdt in dat de inrichting feitelijk voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging van 3 maanden) wordt gesloten of dat de drank direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen. Tevens kan de burgemeester op grond van artikel 36 Alcoholwet aan andere personen dan hen, die wonen in de ruimte, waarin in strijd met de Alcoholwet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de toegang tot die ruimte te ontzeggen. Deze overtreding is een economisch delict.

21

Verstrekken alcoholhoudende drank indien moet worden vermoed dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden.

1

Indien vanwege de spoedeisendheid geen besluit kan worden afgewacht, wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast. Het toepassen van bestuursdwang houdt in dat de inrichting feitelijk voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging van 3 maanden) wordt gesloten of dat de drank direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen. Tevens kan de burgemeester op grond van artikel 36 Alcoholwet aan andere personen dan hen, die wonen in de ruimte, waarin in strijd met de Alcoholwet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de toegang tot die ruimte te ontzeggen.

Deze overtreding is een economisch delict.

22 lid 1

Verstrekken alcoholhoudende drank bij tankstations, winkels bij wegrestaurants en andere ruimten langs de autosnelweg die geen horecabedrijf zijn.

1

De exploitatie dient binnen uiterlijk 48 uur te zijn gestaakt.

Het toepassen van bestuursdwang houdt in dat de inrichting feitelijk voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging van 3 maanden) wordt gesloten of dat de drank direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen. Deze overtreding is een economisch delict. Tevens kan de burgemeester op grond van artikel 36 Alcoholwet aan andere personen dan hen, die wonen in de ruimte, waarin in strijd met de Alcoholwet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de toegang tot die ruimte te ontzeggen.

Deze overtreding is een economisch delict.

24 lid 1 en 2

In een commerciële of paracommerciële inrichting een horecalokaliteit of slijtlokaliteit voor het publiek geopend houden terwijl geen leidinggevende of vereiste persoon aanwezig is.

2

Deze overtreding is een economisch delict.

24 lid 3

Gedurende de tijd dat alcoholhoudende dranken worden verstrekt, een persoon jonger dan 16 jaar dienst laten doen.

2

Op dit verbod zijn uitzonderingen, zie hiervoor de leden 4 en 5. Het gaat dan om 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen die alcohol schenken in het kader van een horecastage.

Deze overtreding is een economisch delict.

25 lid 1

Verbod aanwezigheid alcoholhoudende drank behoudens uitzondering.

2

Deze overtreding is een economisch delict.

25 lid 2

Verbod nuttiging alcoholhoudende drank ter plaatse, in niet zijnde horecabedrijf, behoudens uitzondering.

2

Indien de overtreder geen alcoholwetvergunning heeft, wordt het stappenplan van categorie 4 gevolgd en bedraagt de dwangsom € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--.

Deze overtreding is een economisch delict.

25 lid 3

Verbod alcoholhoudende drank in vervoermiddel kleinhandel, behoudens enkele uitzonderingen.

2

Indien de overtreder geen alcoholwetvergunning heeft, wordt het stappenplan van categorie 4 gevolgd en bedraagt de dwangsom € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--, ook omdat de burgemeester ter zake van deze overtreding geen bestuurlijke boete mag opleggen (dit blijkt uit artikel 44a lid 1). Deze overtreding is een economisch delict.

25a tot en met 25g

Handelen in strijd met in de in de gemeentelijke verordening opgenomen voorschriften ten aanzien van de onderwerpen waartoe de gemeenteraad expliciet bevoegd is volgens deze artikelen.

4

Overtredingen van de artikelen 25a tot en met 25d zijn economische delicten.

29 lid 3

Vergunning en het daarbij behorende aanhangsel en in voorkomende gevallen een afschrift van de aanvraag en de ontvangstbevestiging daarvan zijn niet aanwezig in de inrichting.

4

De dwangsom bedraagt € 250,-- per week met een maximum van € 2.500,-- Deze overtreding is een economisch delict.

30 en 30a lid 1

Vergunninghouder heeft geen melding gedaan van wijziging in inrichting of de vergunninghouder heeft geen melding nieuwe leidinggevende of doorhaling gedaan.

2

In afwijking van de te volgen stappen van categorie 2, moet de vergunning op grond van artikel 31 lid 1 onder d Alcoholwet worden ingetrokken. Voordat wordt besloten de vergunning in te trekken, wordt de alcoholverstrekker eerst door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek om te bespreken in hoeverre en binnen welke termijn de overtreding kan worden beëindigd.

35 lid 1

Zonder ontheffing zwakalcoholhoudende drank verstrekken.

1

Indien vanwege de spoedeisendheid geen besluit kan worden afgewacht, wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast. Het toepassen van bestuursdwang houdt in dat de tap of dat de drank direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen.

35 lid 2

Niet voldoen aan beperkingen/voorschriften die gekoppeld zijn aan de ontheffing.

2

Deze overtreding is een economisch delict.

35 lid 4

Ontheffing niet aanwezig.

4

De dwangsom bedraagt € 250,-- per week met een maximum van € 2.500,-- Deze overtreding is een economisch delict.

38

Ter zake van een aanvraag voor vergunning of een ontheffing bewust onjuiste of onvolledige gegevens verstrekken.

2

Deze overtreding is een economisch delict.

45

Persoon jonger dan 18 jaar, met uitzondering van personen van 16 en 17 jaar die werken in een horecabedrijf, heeft alcohol op publiek toegankelijke plaats aanwezig.

n.v.t.

Op dit verbod bestaan uitzonderingen, zie hiervoor lid 2. Het gaat dan om personen van 16 of 17 jaar die handelen in opdracht van een toezichthouder en om 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen die alcohol schenken in het kader van een horecastage. Deze overtreding wordt strafrechtelijk afgedaan.

Tabel 2: handhavingstabel Alcoholwet

2.4 Handhavingstabel Apv Purmerend en samenhangend beleid

In de Apv van Purmerend zijn regels gesteld over het exploiteren van een openbare inrichting (zoals een restaurant en café), terrassen, het sluitingsuur van openbare inrichtingen en voorkoming van oneerlijke mededinging bij paracommerciële rechtspersonen.

Om een openbare inrichting met eventueel terras te exploiteren in de gemeente Purmerend zijn vergunningen benodigd. Om buiten de voorgeschreven openingstijden van de Apv geopend te mogen zijn, kan men een ontheffing van het sluitingsuur aanvragen. De beschikkingen worden onder voorschriften afgegeven. In de Beleidsregels ontheffing sluitingsuren openbare inrichtingen is aangegeven op welke wijze de burgemeester gebruik maakt van de bevoegdheid om ontheffing van de sluitingstijden te verlenen. In het Terrassenbeleid Purmerend en Beemster 2021 wordt aangegeven waar, op welke tijden en wat er op de terrassen is toegestaan. Om een integrale aanpak te bevorderen zijn in tabel 3 van deze sanctiestrategie de sancties voor de overtredingen van de exploitatie van een openbare inrichting, terrassen, het sluitingsuur en oneerlijke mededinging opgenomen.

Artikel

Overtreding

Stappenplan categorie

Bijzonderheden

2:28 lid 1

Exploiteren van een openbare inrichting en/of terras zonder exploitatievergunning.

1

Er is sprake van illegale exploitatie als:

a. wordt geëxploiteerd bij een overname terwijl er nog geen vergunning is verleend;

b. wordt geëxploiteerd terwijl de vergunning is ingetrokken of geweigerd;

c. wordt geëxploiteerd nadat de exploitatievergunning is vervallen.

De exploitatie dient binnen uiterlijk 48 uur te zijn gestaakt.

Het toepassen van bestuursdwang houdt in dat de inrichting feitelijk voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging van 3 maanden) wordt gesloten of dat de drank direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen.

Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden voor de vergunningplicht voor degenen die op het inwerkingtreden van dit artikel (1 september 2021) reeds een afhaal- en bezorgzaak exploiteren of een openbare inrichting exploiteren in Beemster.

Idem

Wijziging exploitatievorm (activiteit) zonder gewijzigde exploitatievergunning.

Uitbreiding zonder gewijzigde exploitatievergunning terwijl de inrichting een zodanige verandering (uitbreiding in vierkante meters en/of ruimtes) heeft ondergaan dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning omschreven aantal vierkante meters en/of ruimten.

De horecaondernemer (en personeel, waaronder portiers) houden zich bij het toelatingsbeleid en de overige bedrijfsvoering niet aan de "Gedragscode anti-rassendiscriminatie horeca".

Overtreding van de overige voorschriften van de exploitatievergunning.

2

De exploitatievergunning wordt voor respectievelijk 1 week en 4 weken geschorst.

De horecaondernemer (en personeel, waaronder portiers) moeten ervoor zorgdragen dat:

a. duidelijk is dat discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd in de inrichting;

b. bezoekers worden terechtgewezen indien zij zich schuldig maken aan discriminatie.

 

Wijziging exploitant en/of in zeggenschap exploitant(en) zonder gewijzigde exploitatievergunning.

2

De exploitant is verplicht elke wijziging in de zeggenschap (bijv. wijziging in rechtsvorm) door te geven.

In afwijking van het stappenplan van categorie 2, worden deze stappen gevolgd:

- bij stap 0: waarschuwing intrekken exploitatievergunning;

- bij stap 1: intrekken exploitatievergunning.

 

Schijnbeheer (als blijkt dat niet de vergunninghouder feitelijk zeggenschap heeft over en leiding geeft aan de openbare inrichting, maar een persoon die niet als zodanig op de vergunning staat vermeld).

Slecht (levens)gedrag van exploitant.

2

In afwijking van het stappenplan van categorie 2, wordt bij deze overtreding de exploitatievergunning direct ingetrokken.

 

Ontbreken van portiers wanneer dit als voorschrift in de exploitatievergunning is opgenomen in verband met het vereiste veiligheidsniveau ter plaatse.

2

De inrichting wordt voor respectievelijk 1 week en 4 weken gesloten.

 

Ernstig geweld in, vanuit of in de directe omgeving van de openbare inrichting. Als ernstige geweldsincidenten worden in ieder geval beschouwd:

a. incidenten waarbij één of meer vuur-, steek-, of slagwapens is/zijn gebruikt (of met gebruik ervan is gedreigd of aanwezig waren);

b. incidenten waarbij één of meer dodelijke slachtoffer(s) is/zijn gevallen;

c. incidenten waarbij één of meer slachtoffer(s) (zeer ernstig) gewond is/zijn geraakt;

d. (grootschalige) vechtpartijen waarbij grote groepen bezoekers, dan wel personeel, van de openbare inrichting bij betrokken zijn;

e. ernstige zedendelicten (zoals verkrachting)

f. (onvrijwillige) toediening van bedwelmende middelen zoals GHB (lijst II Opiumwet).

2

In afwijking van het stappenplan van categorie 2, wordt bij deze overtreding niet gewaarschuwd en wordt bij:

- een eerste constatering de openbare inrichting voor 2 weken gesloten. In het kader van openbare orde en veiligheid wordt tijdens deze 2 weken onderzocht of sprake is van verwijtbaarheid. Indien sprake is van verwijtbaarheid wordt de openbare inrichting daarna voor 12 weken gesloten.

- een tweede constatering de openbare inrichting voor 2 weken gesloten. In het kader van openbare orde en veiligheid wordt tijdens deze 2 weken onderzocht of sprake is van verwijtbaarheid. Indien sprake is van verwijtbaarheid wordt de openbare inrichting daarna voor 26 weken gesloten en wordt de exploitatievergunning ingetrokken.

 

Geweld in, vanuit of in de directe omgeving van de openbare inrichting, voor zover er geen sprake is van ernstige geweldsincidenten.

Strafbare feiten in of vanuit een openbare inrichting. Niet zijnde drugs- of wapenhandel maar bijvoorbeeld heling.

2

Bij:

- een eerste constatering wordt gesproken met de exploitant en wordt een waarschuwing sluiten openbare inrichting verstuurd.

- een tweede constatering wordt de openbare inrichting voor 1 week gesloten. In het kader van openbare orde en veiligheid wordt tijdens deze week onderzocht of sprake is van verwijtbaarheid. Indien sprake is van verwijtbaarheid wordt de openbare inrichting daarna voor 6 weken gesloten.

- een derde constatering wordt de openbare inrichting voor 1 week gesloten. In het kader van openbare orde en veiligheid wordt tijdens deze week onderzocht of sprake is van verwijtbaarheid. Indien sprake is van verwijtbaarheid wordt de openbare inrichting daarna voor 12 weken gesloten.

- een vierde constatering wordt de openbare inrichting voor 1 week gesloten. In het kader van openbare orde en veiligheid wordt tijdens deze week onderzocht of sprake is van verwijtbaarheid. Indien sprake is van verwijtbaarheid wordt de openbare inrichting daarna voor 26 weken gesloten en wordt de exploitatievergunning ingetrokken.

 

Ten aanzien van de exploitatie: overlast (m.u.v. geluidsoverlast) in, vanuit of in de directe omgeving waar in ieder geval:

a. duidelijke effecten zijn op de woon- en leefomgeving (situering openbare inrichting en het karakter van de omgeving wordt daarbij meegewogen); en

b. de overlast te herleiden is tot de openbare inrichting waarop de klachten betrekking hebben; en

c. het gaat om objectiveerbare overlast.

2a

Ter voorkoming van overlast zijn ook voorschriften opgenomen in de exploitatievergunning van de openbare inrichting.

In afwijking van het stappenplan van categorie 2a, wordt:

- bij stap 1: de sluitingstijd voor 4 weken teruggebracht van 02.00 uur naar 24.00 uur (met ontheffing sluitingsuur) of van 01.00 uur naar 22.00 uur (zonder ontheffing sluitingsuur).

- bij stap 2: de sluitingstijd voor 12 weken teruggebracht van 02.00 uur naar 24.00 uur (met ontheffing sluitingsuur) of van 01.00 uur naar 22.00 uur (zonder ontheffing sluitingsuur).

- bij stap 3: intrekken exploitatievergunning.

 

Drugshandel of aanwezigheid handelshoeveelheid drugs in openbare inrichting

2

Er wordt gehandhaafd conform het beleid artikel 13b Opiumwet gemeente Purmerend. Daarnaast wordt bij een eerste constatering de exploitatievergunning voor 4 weken geschorst en bij een tweede constatering wordt de exploitatievergunning ingetrokken.

2:27 lid 2 jo. 2:28 lid 1 jo: Terrassen-beleid Purmerend en Beemster 2021

Artikel 3 Terrassenbeleid

Voeren pleinterras buiten de toegestane periode (1 maart tot en met 31 oktober)

4

De burgemeester kan bij wijze van proef toestemming verlenen om ook in de winter een pleinterras (winterterras) te exploiteren.

Artikel 4 Terrassenbeleid

Terras staat niet vermeld op de alcoholwetvergunning

Muziek (directe overlast voor de omgeving) ten gehore te brengen op het terras.

De horecaondernemer (vergunninghouder) zorgt er niet voor dat het terras en zijn omgeving schoon, schadevrij en in oorspronkelijke blijft.

Gebruiken van materialen op terrassen dat gemakkelijk ontvlambaar of en bij verbranding veel rook doet ontwikkelen of is gemaakt van glas dan wel vergelijkbaar materiaal.

Meer dan twee menuborden plaatsen en/of het plaatsen van menuborden met grotere afmetingen dan 0.80 meter breed en 1.70 meter hoog.

2

4

4

4

4

De terrasvergunning wordt ingetrokken.

Tijdens evenementen is dit wel toegestaan, mits hiervoor vergunning is verleend. De begunstigingstermijn bedraagt 30 minuten en de dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--.

Eventuele schade wordt verhaald op de vergunninghouder. De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

Artikel 5 Terrassenbeleid

Er wordt alcohol op het terras geschonken, maar de exploitant beschikt niet meer over een geldige alcoholwetvergunning.

De exploitant is gewijzigd.

Exploitatie van terrassen tijdens evenementen (in geval van direct gevaar en/of hinder) zonder expliciete goedkeuring van de burgemeester.

Exploitatie van terrassen tijdens evenementen (zonder direct gevaar en/of hinder) zonder expliciete goedkeuring van de burgemeester.

Hinderen van vergunde marktplaatsen en of seizoenstandplaatsen.

Niet betalen van verschuldigde precariobelasting.

2

2

1

4

2

2

De terrasvergunning wordt ingetrokken.

De terrasvergunning is niet meer geldig.

De terrasvergunning is voor evenementen niet geldig tenzij de burgemeester expliciet heeft aangegeven dat het terras geheel of gedeeltelijk geplaatst kan worden.

De terrasvergunning is voor evenementen niet geldig tenzij de burgemeester expliciet heeft aangegeven dat het terras geheel of gedeeltelijk geplaatst kan worden.

De terrasvergunning is niet geldig.

Indien de betaaltermijn van de verschuldigde precariobelasting is verstreken, wordt door team belastingen opgeschaald. Er wordt dan een dwangbevel verstuurd. Dit is een laatste kans om te betalen. Als ook het dwangbevel niet wordt betaald, worden invorderingsmaatregelen genomen. Eventueel kan ook een betalingsregeling worden aangevraagd.

Voor het uitoefenen van het terras moet in ieder geval de precario van het voorgaande jaar volledig betaald zijn. Anders mag het terras niet geëxploiteerd worden.

Artikel 6 Terrassenbeleid

Schenden openingstijden terrassen. Terrassen mogen geopend zijn van 08:00 tot 01:00 uur (of 02:00 uur indien ontheffing is verleend).

4

De dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--.

Artikel 7 Terrassenbeleid

Het gevelterras bevindt zich niet tegen de gevel van het horecabedrijf of is breder dan de gevel van het bedrijf.

Opslag terrasmeubilair en attributen gevelterras (indien de eigenaar/leidinggevende niet aanwezig is): niet zodanig verzekerd opgesteld dat er geen gebruik van gemaakt kan worden, of niet verzekerd gestapeld tegen de gevel of attributen in het horecabedrijf niet goed bevestigd, of gasflessen niet in het horecabedrijf opgeslagen.

Opslag terrasmeubilair en attributen gevelterras (indien de eigenaar/leidinggevende aanwezig is): niet zodanig verzekerd opgesteld dat er geen gebruik van gemaakt kan worden, of niet verzekerd gestapeld tegen de gevel of in het horecabedrijf, of attributen in het horecabedrijf niet goed bevestigd, of gasflessen niet in het horecabedrijf opgeslagen.

4

1

4

De dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--.

Indien vanwege de spoedeisendheid geen besluit kan worden afgewacht, wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast. Als de leidinggevende niet aanwezig is sprake van een groter risico omdat de overtreding dan niet snel ongedaan gemaakt kan worden dan wanneer de leidinggevende niet aanwezig is. Daarom wordt hier categorie 1 toegepast.

In afwijking van het stappenplan van categorie 4 wordt bij deze overtreding niet gewaarschuwd, maar wordt direct een last onder dwangsom opgelegd.

De begunstigingstermijn bij deze overtreding bedraagt 1 uur en de dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--.

Artikel 8 Terrassenbeleid

Plaatsen van attributen op het pleinterras.

Belemmeren van het zicht van publieke camera’s.

Opslag terrasmeubilair pleinterras (indien eigenaar/leidinggevende niet aanwezig is): niet zodanig verzekerd opgesteld dat er geen gebruik van gemaakt kan worden en gestapeld tegen de gevel of in het horecabedrijf.

Opslag terrasmeubilair pleinterras (indien eigenaar/leidinggevende aanwezig is): niet zodanig verzekerd opgesteld dat er geen gebruik van gemaakt kan worden en gestapeld tegen de gevel of in het horecabedrijf.

4

4

1

4

De dwangsom bedraagt € 250,-- per week met een maximum van € 2.500,--.

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

Indien vanwege de spoedeisendheid geen besluit kan worden afgewacht, wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast. Als de leidinggevende niet aanwezig is sprake van een groter risico omdat de overtreding dan niet snel ongedaan gemaakt kan worden dan wanneer de leidinggevende niet aanwezig is. Daarom wordt hier categorie 1 toegepast.

In afwijking van het stappenplan van categorie 4 wordt bij deze overtreding niet gewaarschuwd, maar wordt direct een last onder dwangsom opgelegd.

De begunstigingstermijn bij deze overtreding bedraagt 1 uur en de dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--.

Artikel 9 Terrassenbeleid

Zonder een vergunning een terras op de Koemarkt plaatsen.

Mantelpijpen Koemarkt: kabels en leidingen naar het pleinterras toe, zijn niet via de mantelbuizen aangelegd, of vloeistoffen en leidingen/kabels worden door dezelfde mantelpijp geleid, of kabels en leidingen zijn niet zodanig opgeborgen dat deze niet meer zichtbaar zijn (als geen gebruik meer wordt gemaakt van het pleinterras) of de kabels zijn niet stroomloos gemaakt.

Niet vrij en zichtbaar houden van de gedenktekens op de Koemarkt.

4

4

4

De dwangsom bedraagt € 2.000,-- per week met een maximum van € 20.000,--.

De dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--.

De dwangsom bedraagt € 250,-- per week met een maximum van € 2.500,--.

Artikel 10 Terrassenbeleid

Terrasschotten gevelterras op de Koemarkt en het marktplein in de Middenbeemster is hoger dan 2.10 m of breder dan 3.50 m of voorbij de historische paaltjes.

Terrasschot pleinterras aanwezig.

Terrasschotten algemeen zijn hoger dan 2.10 m of breder dan 2.00 m.

4

4

4

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

Bij wijze van proef kan van deze regel worden afgeweken.

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

Artikel 11 Terrassenbeleid

Terrasmeubilair is hoger dan 1.20 m.

Parasols zijn niet één egale kleur per terras of vierkant of rechthoekig qua vorm of komt boven de opkroonhoogte van bomen uit.

Zonder toestemming van de gemeente een (semi)permanente parasolvoet in openbaar gebied plaatsen.

Permanente terrasoverkapping en/of serre plaatsen.

4

4

4

4

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

Tijdens evenementen kan van deze regel worden afgeweken.

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

Artikel 12 Terrassenbeleid

In afwijking van de vergunning terrasmeubilair plaatsen welke in strijd is met de referentiebeelden.

4

De dwangsom bedraagt € 500,-- per week met een maximum van € 5.000,--.

Artikel 14 Terrassenbeleid

Bereikbaarheid calamiteitenverkeer: niet waarborgen van een vrije baan van minimaal 4.50 m breed en 4.50 m hoog.

Binnen een straal van 0.9 m van een brandkraan obstakels plaatsen.

Losse snoeren, leidingen en kabels over calamiteitenroutes neerleggen.

Alle (nood)uit- en toegangen van/tot het terras en de horeca-inrichting zijn niet zowel aan de binnen- en als aan de buitenzijde onbelemmerd bereikbaar.

Niet vrijlaten van ten minste 1.50 meter breedte op de looppaden in het winkelcentrum en/of het niet vrijhouden van de gidslijnen, geleidelijnen en mindervalideopritten.

1

4

4

4

4

Indien vanwege de spoedeisendheid geen besluit kan worden afgewacht, wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast.

Voor de gevels van Koemarkt 5, 14, 37-39 en 40 zijn (gemarkeerde) brandkranen aanwezig.

Brandkranen dienen duidelijk zichtbaar en voor de brandweer bereikbaar te blijven.

De dwangsom bedraagt € 2.000,-- per week met een maximum van € 20.000,--.

De dwangsom bedraagt € 2.000,-- per week met een maximum van € 20.000,--.

De dwangsom bedraagt € 2.000,-- per week met een maximum van € 20.000,--.

Artikel 15 Terrassenbeleid

Het zonder evenementenvergunning plaatsen van buitentaps en buitenbars.

3

In geval van spoedeisendheid dient direct opgetreden te worden.

2:29 lid 1

Houder van een openbare inrichting laat inrichting voor bezoekers geopend en/of laat bezoekers toe of verblijven tussen 01.00 en 07.00 uur in de inrichting.

2a

De horecaondernemer kan ontheffing van het sluitingsuur krijgen. De overtreding van artikel 2:29 lid 1 betreft de situatie dat de ondernemer geen ontheffing heeft en zich niet houdt aan de sluitingstijden zoals deze in de Apv zijn neergelegd. In geval van overtreding wordt de sluitingstijd voor respectievelijk 1, 4 en 12 weken teruggebracht van 01.00 uur naar 22.00 uur.

2:29 lid 2

&

2:34d

&

Beleids-

Regels ontheffing sluitingsuren openbare inrichtingen

Overtreding ontheffing sluitingsuur of overige voorschriften van de ontheffing.

Houder van een nachtzaak laat tussen 00.00 uur en de sluitingstijd de aanwezigheid toe van personen jonger dan 16 jaar, tenzij het een restaurant betreft en de persoon jonger dan 16 jaar wordt begeleid door een persoon van 21 jaar of ouder.

2a

Bij de ontheffing sluitingsuur maakt de gemeente Purmerend het volgende onderscheid:

a. ontheffing sluitingsuur natte horeca tot 05.00 uur (na 02.00 uur mogen geen bezoekers meer worden toegelaten tot de openbare inrichting);

b. ontheffing sluitingsuur droge horeca van maandag t/m vrijdag tot 02.00 uur, zaterdag en zondag tot 05.00 uur.

De sluitingstijd wordt voor respectievelijk 1, 4 en 12 weken teruggebracht van 05.00/02.00 uur naar 24.00 uur.

2:30

In het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, of bijzondere omstandigheden, kunnen tijdelijk andere dan de in de Apv aangegeven sluitingstijden worden vastgesteld.

2a

In afwijking van het stappenplan van categorie 2a, wordt:

- bij stap 1: de sluitingstijd voor 4 weken teruggebracht van 02.00 uur naar 24.00 uur (met ontheffing sluitingsuur) of van 01.00 uur naar 22.00 uur (zonder ontheffing sluitingsuur).

- bij stap 2: de sluitingstijd voor 12 weken teruggebracht van 02.00 uur naar 24.00 uur (met ontheffing sluitingsuur) of van 01.00 uur naar 22.00 uur (zonder ontheffing sluitingsuur).

- bij stap 3: intrekken exploitatievergunning.

2:34b lid 1

In paracommerciële inrichting wordt alcoholhoudende drank verstrekt buiten de periode beginnende met twee uur voor aanvang en eindigende met twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving.

2

 

2:34b lid 2

In paracommerciële inrichting wordt alcoholhoudende drank verstrekt tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet (rechtstreeks) bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.

2

 

Tabel 3: handhavingstabel Apv Purmerend en samenhangend beleid

2.5 Handhavingstabel Wet op de kansspelen

In tabel 4 geven we ten slotte voor de overtredingen van titel VA, paragraaf 2 van de Wok aan welk stappenplan wordt gevolgd en wat de eventuele bijzonderheden zijn per overtreding.

Artikel

Overtreding

Stappenplan categorie

Bijzonderheden

30b lid 1

Aanwezigheid kansspelautomaten zonder vergunning.

1

De exploitatie dient binnen uiterlijk 48 uur te zijn gestaakt. Het toepassen van bestuursdwang houdt in dat de inrichting feitelijk voor de duur van 4 weken (indien nodig verlenging van 3 maanden) wordt gesloten of dat de kansspelautomaten direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen. Dit is tevens een economisch delict en dus kan deze overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden afgedaan.

30b lid 1 onder c

Niet meer in het bezit van een alcoholwetvergunning.

2

In afwijking van de te volgen stappen van categorie 2, moet de vergunning direct worden ingetrokken.

30c lid 2

Aanwezigheid van meer kansspelautomaten dan wettelijk toegestaan (maximaal 2).

4

De begunstigingstermijn bedraagt 48 uur. De dwangsom bedraagt € 1.000,-- per week met een maximum van € 10.000,--

30d lid 1

Handelen in strijd met nadere voorschriften en beperkingen aanwezigheidsvergunning.

3a

Op grond van artikel 35c lid 4 Wok mag de boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, zoals bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht bedragen. De burgemeester bepaalt de hoogte van de boete, welke afhankelijk is van alle relevante omstandigheden.

30d lid 4

Niet (meer) voldoen aan de eisen die aan de betrokken personen worden gesteld.

2

In afwijking van de te volgen stappen van categorie 2, moet de vergunning op grond van artikel 30f Wok worden ingetrokken. Voordat wordt besloten de vergunning in te trekken, wordt de exploitant eerst door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek om te bespreken in hoeverre en binnen welke termijn de overtreding kan worden beëindigd.

30f lid 1 en 2

Verstrekken onjuiste of onvolledige gegevens op basis waarvan een andere beslissing genomen zou zijn en/of gewettigde vrees dat van kracht blijven van de vergunning ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

2

In afwijking van de te volgen stappen van categorie 2, moet de vergunning op grond van artikel 30f Wok worden ingetrokken. Voordat wordt besloten de vergunning in te trekken, wordt de exploitant eerst door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek om te bespreken in hoeverre en binnen welke termijn de overtreding kan worden beëindigd.

30g lid 1

Vergunninghouder laat personen beneden de leeftijd van 18 jaar een kansspelautomaat bespelen.

3a

Op grond van artikel 35c lid 4 Wok mag de boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, zoals bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht bedragen. De burgemeester bepaalt de hoogte van de boete, welke afhankelijk is van alle relevante omstandigheden.

30g lid 2

Persoon beneden de leeftijd van 18 jaar bespeelt een kansspelautomaat.

3

De bestuurlijke boete bedraagt € 250,--

Tabel 4: handhavingstabel Wet op de kansspelen

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 15 maart 2022

Ondertekening

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

H.J.C. Welage

de burgemeester,

D. Bijl

Purmerend,

de burgemeester van Purmerend,

D. Bijl