Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente IJsselstein 2022

Geldend van 08-04-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente IJsselstein 2022

Het college van de gemeente IJsselstein;

Overwegende,

 • -

  dat kunst en cultuur van invloed is op het welbevinden van alle inwoners, op het woon- en leefklimaat en de promotie van de stad,

 • -

  dat daarom deelname aan kunst en cultuur t.b.v. persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt,

 • -

  dat daarvoor een aansprekend kunst- en cultuuraanbod nagestreefd wordt,

 • -

  dat samenwerking in de culturele sector van belang is,

 • -

  dat laagdrempelige toegang voor alle inwoners moet worden bevorderd ongeacht afkomst, leeftijd, politieke voorkeur, sociale klasse en lichamelijke of verstandelijke beperking,

gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein,

 • -

  de beleidsnota Kunst en Cultuur 2021,

besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling kunst en cultuur gemeente IJsselstein 2022.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Amateurkunst: kunstbeoefening die niet beroepsmatig worden uitgeoefend;

 • d.

  Amateurkunstvereniging: een vereniging, waarvan leden samen, niet beroepshalve, een kunstdiscipline beoefenen in IJsselstein;

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  Culturele activiteiten: activiteiten op het gebied van kunstdisciplines;

 • g.

  Culturele instelling: een rechtspersoon die haar activiteiten uitsluitend in IJsselstein uitvoert, en gevestigd is in IJsselstein;

 • h.

  Cultureel leven IJsselstein: het samenstel van uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, van amateurs tot professionals, plaatsvindend in IJsselstein;

 • i.

  Cultuurparticipatie: betrokkenheid bij de uitvoering van culturele activiteiten of deelname aan culturele activiteiten;

 • j.

  Culturele productie: een door de aanvrager georganiseerde, publiektoegankelijke activiteit op het gebied kunst en cultuur met een duidelijk doel en een begin- en einddatum;

 • k.

  Inclusiviteit en diversiteit binnen het kunst- en cultuurveld: het bereiken van alle inwonersdoelgroepen en een divers, toegankelijk aanbod in culturele activiteiten door culturele instellingen;

 • l.

  Incidentele subsidie: subsidie voor eenmalige projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager;

 • m.

  Kunst en cultuureducatie: de kunstzinnige oriëntatie en scholing in alle kunstdisciplines;

 • n.

  Kunstdisciplines: audiovisuele vorming, beeldende vorming, dans, drama, film, letteren, media, muziek, theater en een combinatie van deze disciplines (cross-overs);

 • o.

  Meerjarige toezegging: het toezeggen van meerjarige subsidie tot en met 2025 gericht op innovatie in het aanbod of het bereiken van nieuw publiek;

 • p.

  Professionele kunst: kunstactiviteiten die beroepsmatig worden uitgeoefend;

 • q.

  Structurele subsidie: subsidie die voor meerdere opeenvolgende periodes aan een instelling wordt verstrekt;

 • r.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel

Doel van de subsidieregeling is het stimuleren van culturele activiteiten door en voor inwoners in IJsselstein. Dit houdt in het borgen van de IJsselsteinse cultuur waarin het verleden wordt ‘doorverteld’, het bestaande wordt gekoesterd en versterkt, en het nieuwe wordt omarmd. De kunst- en cultuuractiviteiten dragen bij aan:

 • a)

  het bevorderen van de talentontwikkeling van inwoners;

 • b)

  het actief deelnemen aan een vorm van amateurkunst of –cultuur (in verenigingsverband) door inwoners, ongeacht leeftijd, achtergrond en of beperking t.b.v. persoonlijke ontwikkeling;

 • c)

  het versterken van de waarde van cultuur voor inwoners en de stad;

 • d)

  het vergroten en zichtbaar maken van de maatschappelijke functie van cultuur;

 • e)

  het verbreden of vernieuwen van het culturele leven in IJsselstein en daarmee bijdragen aan een aantrekkelijke stad;

 • f)

  het vergroten van de samenwerking met instellingen/ partners binnen en buiten het culturele veld in de stad (culturele netwerken).

Artikel 4 Toetsingscriteria

In aanvulling op de ASV en de Awb gelden de volgende toetsingscriteria:

 • 1.

  Cultureel inhoudelijke kwaliteit;

  • a.

   Visie: uit het jaarplan blijkt voor de komende jaren een visie op de betreffende discipline voor de stad en de inwoners;

  • b.

   Ambities: er worden duidelijke jaardoelen gesteld en op welke wijze die bereikt worden. In de aanvraag wordt aangetoond dat de inhoud van het plan relevant is voor de beoogde doelgroep(en);

  • c.

   Vakmanschap: uit de aanvraag blijkt het inzicht voor het realiseren van kwalitatief aanbod dat aansluit bij de meerjarige visie.

 • 2.

  Zakelijke kwaliteit;

  • a.

   Begroting: een realistische, financiële onderbouwing die inzicht geeft in verwachte kosten en inkomsten. Het gevraagde subsidiebedrag staat in verhouding tot het te verwachten resultaat en bereik (ad. 1.b.);

  • b.

   Het benoemen van eventuele andere financieringsbronnen zoals bijdrage van andere gemeenten, fondsen, bedrijven en overige inkomsten;

  • c.

   Mate waarin betrokken professionele makers worden bekostigd voor hun diensten/ werk;

  • d.

   Hanteren van de Governance Code Cultuur volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. Voor besturen van amateurverenigingen, bestaande uit vrijwilligers, geldt dat zij handelen volgens de principes van goed bestuur;

 • 3.

  Belang voor de stad en inwoners;

  • a.

   Wat is het beoogde publieksbereik en welke presentatiemomenten zijn er in de stad;

  • b.

   Mate waarin samenwerking is met (IJsselsteinse culturele) instellingen en organisaties of het aantal betrokken (amateur)kunstenaars bij culturele activiteiten of presentatiemomenten;

  • c.

   Spreiding van activiteiten over de stad (binnenstad en wijken);

  • d.

   Mate waarin een culturele activiteit aanvullend is op het bestaande culturele aanbod;

  • e.

   Culturele activiteiten dragen bij aan het ontdekken van een gemeenschappelijk IJsselsteins gevoel.

 • 4.

  Opgaven uit de Cultuurnota: inclusiviteit, talentontwikkeling, samenwerking. De aanvrager vermeldt in de subsidieaanvraag op welke wijze de activiteiten aansluiten bij de opgaven uit de cultuurnota:

  • a.

   INCLUSIVITEIT

   Het streven naar een cultureel leven dat bestaat uit een gevarieerd aanbod waardoor het aantrekkelijk en toegankelijk is voor vele, verschillende doelgroepen (naar leeftijd en leefstijl). Culturele initiatieven dragen hieraan bij door:

   • i.

    Het bevorderen van nieuw/ andersoortig aanbod voor (deels) nieuwe doelgroepen;

   • ii.

    Bijdragen aan een inclusieve samenleving: het bevorderen van cultuurparticipatie onder mensen die te maken hebben met barrières.

  • b.

   TALENTONTWIKKELING

   Het stimuleren van talentontwikkeling. Initiatieven op dit vlak dragen bij aan een of meerdere van onderstaande doelstellingen:

   • i.

    Gericht op het stimuleren van actieve deelname aan kunst en cultuur ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling;

   • ii.

    Gericht op het ontdekken en ontplooien van talenten.

  • c.

   SAMENWERKING:

   Het stimuleren van samenwerking in de cultuursector. Door samenwerking ontstaan en groeien culturele netwerken. Culturele netwerken zijn een instrument voor participatie, persoonlijke ontwikkeling en preventie.

   Door samenwerking ontstaat meer ruimte om op trends in kunst en cultuur in te spelen. Het bevordert inspiratie en innovatie in het cultuuraanbod van de stad. Ook samenwerking tussen culturele cultuurmakers of met partners buiten de sector kan leiden tot vernieuwing in het aanbod. Dit kan worden gebruikt om het aanbod voor een breder publiek aantrekkelijk te maken. Samenwerking draagt bij aan onderstaande punten:

   • i.

    Creëren van meer maatschappelijke waarden waardoor de relevantie van kunst en cultuur voor onze samenleving vergroot wordt. Initiatieven op dit vlak dragen bij aan een of meerdere van onderstaande doelstellingen:

    • 1.

     Stimuleren van ontmoetingen rondom kunst en cultuur;

    • 2.

     Aanbod is laagdrempelig en toegankelijk en gericht op het bereiken van nieuw publiek;

   • ii.

    Realiseren van zichtbare producties (uitvoering, voorstelling, expositie) in wijken, waarmee een of meer specifieke doelgroepen in die wijk bereikt worden.

Artikel 5 Wie kan een subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een structurele of incidentele subsidie wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Hieronder de vereisten waaraan de aanvrager moet voldoen.

 • 1.

  In afwijking van artikel 7 van de ASV lid komen natuurlijke personen in aanmerking voor incidentele subsidie als:

  • a.

   De aanvrager woont in IJsselstein;

  • b.

   De culturele activiteit, zonder winstoogmerk, georganiseerd wordt voor inwoners van IJsselstein én bijdraagt aan het culturele leven van de stad;

  • c.

   De aanvraag geen hoger subsidiebedrag bevat dan €500;

  • d.

   Er niet meer dan één aanvraag per aanvrager per jaar wordt ingediend en voor zover het door de raad beschikbaar gestelde subsidieplafond niet bereikt is.

 • 2.

  Incidentele en structurele aanvragen van rechtspersonen kunnen alleen worden toegekend als voldaan wordt aan de volgende criteria:

  • a.

   De organisatie is statutair in de gemeente IJsselstein gevestigd en voert haar activiteiten uit op een locatie binnen de gemeente IJsselstein;

  • b.

   Als de organisatie een vereniging is die minimaal 10 actieve, contributie betalende leden die de activiteiten mede uitvoeren, en waarvan minimaal 70% woont in IJsselstein;

  • c.

   De culturele instelling realiseert jaarlijks minimaal twee openbaar toegankelijke culturele activiteiten in IJsselstein, niet zijnde activiteiten vermeld in lid 3 van dit artikel:

   • i.

    zijnde eigen culturele producties of;

   • ii.

    culturele producties georganiseerd door derden (samenwerking/ participatie).

 • 3.

  Een structurele of incidentele subsidie wordt niet verleend voor:

  • a.

   activiteiten waarbij sprake is van een winstoogmerk, de activiteit primair een commercieel belang dient of een wervend karakter heeft;

  • b.

   activiteiten die gezien kunnen worden als een benefiet- of ledenwervingsactiviteit;

  • c.

   activiteiten in het kader van een jubileum;

  • d.

   activiteiten van toeristische evenementenorganisaties;

  • e.

   activiteiten gerelateerd aan volksfeesten zoals bijvoorbeeld Sinterklaasintochten, Carnaval, Oranjefeesten of Kerstmis;

  • f.

   activiteiten van politieke, religieuze of levensbeschouwelijke aard;

  • g.

   activiteiten die bepaalde doelgroepen uitsluiten.

Artikel 6 Subsidiabele kosten en hoogte subsidie

 • 1. Voor een structurele subsidie komen in aanmerking alle noodzakelijke kosten die de te subsidiëren activiteiten omvat ter realisering van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Geen subsidie wordt verleend voor:

  • a.

   kosten van professionele kunstenaars (zoals solisten, orkestleden) voor een voorstelling of concert;

  • b.

   reguliere kosten voor repetitieruimte en huisvesting, met uitzondering van kosten voor een jaarlijks terugkerend concert of voorstelling;

  • c.

   kosten van maaltijden en versnaperingen voor organisatoren, deelnemers, uitvoerenden en bezoekers van culturele projecten.

 • 2. Per organisatie bedraagt de structurele subsidie maximaal 80% van de jaarlijkse kosten voor het realiseren van de te subsidiëren activiteiten;

 • 3. Voor een incidentele subsidie komen in aanmerking alle noodzakelijke kosten van nieuwe projecten of activiteiten die aanvullend zijn op het bestaande aanbod en die bijdragen aan het in artikel 3 genoemde doel.

Artikel 7 Meerjarige toezegging structurele subsidie 2023 t/m 2025 (tijdelijke regel)

In 2022 kan door de aanvrager een meerjarige subsidietoezegging van structurele subsidie voor 2023, 2024 en 2025 aangevraagd worden.

 • 1.

  Toezegging vindt plaats als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De aanvraag bevat een meerjarenplan voor de periode 2023 t/m 2025 waaruit nieuwe activiteiten blijken, gericht op innovatie van het aanbod en het bereiken van nieuw publiek;

  • b.

   Deze meerjarenplanning benoemt ook de doelen en de verwachte resultaten;

  • c.

   Verder gelden ook de toetsingscriteria van artikel 4;

 • 2.

  Verkorte subsidie aanvraagprocedure in 2023 en 2024.

  Na het verkrijgen van een meerjarige toezegging in 2022 kan een aanvrager in de volgende jaren 2023, 2024 een verkorte aanvraag indienen, inhoudend een korte update van het in 2022 ingediende meerjarenplan.

 • 3.

  Een aanvraag tot vaststelling van de structurele subsidie 2023-2025 wordt ingediend voor 1 april 2026.

Artikel 8 Aanvraagtermijnen

 • 1. De aanvragen voor structurele subsidie dienen vóór 1 april voorafgaande aan het subsidiejaar bij de gemeente te zijn ingediend. Met uitzondering van 2022, voor structurele subsidie 2023, daarvoor geldt dat aanvragen voor 1/7/22 ingediend moeten zijn;

 • 2. De aanvragen voor incidentele subsidie dienen minimaal 8 weken vóórafgaand aan de uitvoering van de activiteit bij de gemeente ingediend zijn.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling wordt jaarlijks vastgesteld door de raad;

 • 2. Het college kan, wanneer het subsidieplafond voor structurele subsidie niet wordt bereikt, het restantbedrag benutten voor incidentele subsidies.

Artikel 10 Verdeling subsidies

 • 1. Als het totaal van de aanvragen voor structurele subsidie leidt tot een overschrijding van het subsidieplafond, wordt het beschikbare budget naar rato over de aanvragers verdeeld;

 • 2. Aanvragen voor incidentele subsidie worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Op het moment dat het subsidieplafond voor incidentele subsidie bereikt is, worden alle navolgende aanvragen afgewezen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of - ontvanger gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan;

 • 2. De Beleidsregels Kunst en Cultuur gemeente IJsselstein 2013 worden ingetrokken;

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kunst en cultuur gemeente IJsselstein 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2022

Het college van IJsselstein,

drs. W.M van der Werken

secretaris

mr. P.J.M. van Domburg

burgemeester