Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 APV (rookverbod Grenspark Kalmthoutse Heide)

Geldend van 08-04-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 APV (rookverbod Grenspark Kalmthoutse Heide)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 5 april 2022;

overwegende dat:

- natuurbranden een steeds groter risico vormen binnen de gemeente Woensdrecht;

- de burgemeesters van Kalmthout, Essen en Woensdrecht, in het belang van natuurbrandpreventie in Grenspark de Kalmthoutse Heide, de wens hebben uitgesproken om in het gebied een permanent rookverbod te laten gelden;

- de Algemene Plaatselijke Verordening van Woensdrecht de mogelijkheid biedt om perioden en plaatsen aan te wijzen waarbinnen roken verboden is in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan;

gelet op artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

besluit:

Het gebied dat plaatselijk bekend staat als het Grenspark Kalmthoutse Heide aan te wijzen als plaats waarbinnen het in de bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan, verboden is om te roken gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘’Aanwijzingsbesluit rookverbod Grenspark Kalmthoutse Heide’’.

Dit besluit treedt in werking op de dag na datum van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 5 april 2022,

burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

de secretaris, de burgemeester,

A.P.E. Baart MBA, drs. J.J.C. Adriaansen

Bijlage

Bezwaar

Het kan zijn dat u het met dit besluit niet eens bent. U kunt binnen 6 weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht. U kunt digitaal bezwaar maken via het formulier op onze website. U hebt daarvoor uw DigiD nodig.

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken door het bezwaarschrift te sturen aan het college: postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;

- de datum van het bezwaarschrift;

- een afschrift of omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;

- de reden van uw bezwaar.

Als er bij het bezwaar sprake is van spoedeisendheid, kunt u bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda om een voorlopige voorziening verzoeken. Hierover vindt u op www.rechtspraak.nl meer informatie.