Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2022

Geldend van 08-04-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2022

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van het presidium van 17 januari 2022,

Gelet op de artikelen 84, 147 jo. 149 van de Gemeentewet;

gelet op de ‘Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid’ van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgave december 2020;

gelet op de ‘Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester'

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgave oktober

2017;

BESLUIT:

 • I.

  Tot het instellen van een Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad;

 • II.

  de navolgende Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2022 vast te stellen;

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • gesprek: klankbordgesprek van de raad met de burgemeester;

 • commissie: de commissie op grond van artikel 84 Gemeentewet die klankbordgesprekken voorbereidt en voert met de burgemeester en bestaat uit de leden van de fracties die in de raad vertegenwoordigd zijn;

 • commissaris: commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant;

 • griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet benoemde functionaris;

Artikel 2. Taak

De commissie heeft tot taak het voorbereiden van en voeren van klankbordgesprekken met de burgemeester.

Artikel 3 Samenstelling en voorzitterschap

 • 1. De commissie bestaat uit zoveel leden als er fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

 • 2. De leden van de commissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad. Van elke fractie wordt één raadslid benoemd.

 • 3. Het lidmaatschap van de commissie eindigt indien:

  • a.

   Het lid ophoudt lid te zijn van de raad;

  • b.

   Het lid ontslag neemt als lid van de commissie en daarvan schriftelijk mededeling doet aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd.

 • 4. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 5. De waarnemend voorzitter van de raad treedt op als voorzitter van de commissie.

 • 6. De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 7. De commissie kan zich laten bijstaan door een externe gespreksleider.

 • 8. De voorzitter leidt het gesprek, tenzij de commissie besluit zich te laten bijstaan door een externe gespreksleider.

 • 9. De voorzitter waarborgt het open en lerende karakter van het gesprek, waakt voor politiek geladen bijdragen en let op de verdeling van de spreektijd.

 • 10. De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar buiten.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De griffier is secretaris van de commissie.

 • 2. De secretaris is geen lid van de commissie en heeft daarin geen stemrecht.

Artikel 5 Quorum

 • 1. Met het oog op de gewenste afspiegeling van de raad vindt het gesprek alleen dan plaats wanneer ten minste de helft plus 1 van de leden van de commissie aanwezig zal zijn.

 • 2. Bij te veel afmeldingen stelt de griffier alle betrokkenen daarvan per ommegaande in kennis; betrokkenen ontvangen vervolgens zo spoedig mogelijk een nieuwe uitnodiging.

 • 3. Betrokkenen die niet in staat zijn het gesprek bij te wonen delen dit tijdig mee.

Artikel 6 Het gesprek

 • 1. De griffier agendeert en organiseert de gesprekken.

 • 2. Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten.

 • 3. Uitgangspunt bij het gesprek is de profielschets waarop de burgemeester is benoemd.

Artikel 7 Bijzondere bepalingen over klankbordgesprekken

 • 1. De commissie houdt minimaal eens per jaar een klankbordgesprek met de burgemeester.

 • 2. Indien de fractievoorzitters dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maken, houdt de commissie tussentijds een klankbordgesprek met de burgemeester.

 • 3. In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens binnen een termijn van drie tot zes maanden een evaluatiegesprek plaats.

 • 4. Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van en de afspraken uit het vorige klankbordgesprek.

 • 5. In het laatste klankbordgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

Artikel 8 Geheimhouding

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2. De commissie legt in elke vergadering en elk gesprek, op grond van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3. De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 9, eerste lid, en 10, eerste en zesde lid van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4. De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe deze verordening verplicht, niet opheffen.

 • 5. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing, de adviseur en de personen bij wie overeenkomstig artikel 9 van deze verordening informatie is ingewonnen.

Artikel 9 Voorbereiding

 • 1. De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om, voor zover van toepassing, het verslag van het voorgaande gesprek in te zien.

 • 2. De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3. De commissie kan bij derden informatie inwinnen over de wijze waarop de burgemeester de verschillende rollen van het ambt vervult.

 • 4. De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester.

 • 5. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het klankbordgesprek vast.

 • 6. Uiterlijk een week voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de burgemeester namens de voorzitter een uitnodiging; die bevat in ieder geval plaats, tijdstip, agenda en bespreekpunten.

Artikel 10. Verslaglegging

 • 1. Van het klankbordgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt voor alle raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de griffier.

 • 2. Het verslag bevat de feitelijke gegevens van tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek en geeft een duidelijk en feitelijk beeld (op hoofdlijnen) van het besprokene.

 • 3. Een lid van de commissie kan laten aantekenen, dat hij of zij het niet eens is met het verslag of een specifiek onderdeel ervan.

 • 4. Alvorens het verslag vast te stellen, krijgen alle gespreksdeelnemers de gelegenheid te reageren op het concept.

 • 5. Het verslag wordt door alle deelnemers aan het gesprek door ondertekening vastgesteld.

 • 6. Een afschrift van het verslag met eventuele aantekening wordt toegezonden aan de burgemeester en de commissaris.

Artikel 10 Archivering

De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder het origineel van het vastgestelde verslag.

Artikel 11 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12 Ontbinding

De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 28 maart 2022

de griffier

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

de voorzitter

C.J.M. van den Elsen