Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels maatwerkvoorziening gemeente Aalsmeer 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels maatwerkvoorziening gemeente Aalsmeer 2022

Zaaknummer: Z21-080708

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 9 december 2021;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels maatwerkvoorziening gemeente Aalsmeer 2022

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt: de persoon met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering en die voor 35% of meer arbeidsongeschikt is;

 • belanghebbende: de natuurlijke persoon die in aanmerking wenst te komen voor een tegemoetkoming bij een chronische ziekte of handicap; of de natuurlijke persoon die in aanmerking wenst te komen voor de collectieve ziektekostenverzekeringen;

 • bijstandsnorm: de norm die op een alleenstaande of gehuwden van toepassing is als bedoeld in artikel 20 eerste lid, artikel 21 of artikel 22 van de wet. Op een alleenstaande ouder is de norm als bedoeld in artikel 20 tweede lid onder b en 21 onder b van de wet van toepassing, verminderd met 10%;

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • eigen risico: Wettelijk verplicht eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet;

 • maatwerkvoorziening: voorziening op aanvraag voor belanghebbende met een chronische ziekte of handicap. Met inbegrepen een collectieve ziektekostenverzekering en een tegemoetkoming voor niet verzekerbare meerkosten en eigen risico zorgverzekering;

 • minimum inkomen: een inkomen van ten hoogste 130% van het op datum aanvraag geldende netto wettelijk minimumloon;

 • wet:Participatiewet.

Artikel 2 Collectieve ziektekostenverzekeringen

 • 1.

  Het college stelt de collectieve ziektekostenverzekeringen voor inwoners met hoge zorgkosten beschikbaar aan belanghebbenden met een inkomen van ten hoogste 130% van de relevante bijstandsnorm.

 • 2.

  De collectieve ziektekostenverzekeringen bestaan uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een gemeentepakket en kan alleen als totaalpakket worden afgesloten.

 • 3.

  Op de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering wordt de collectiviteitkorting in mindering gebracht. De resterende netto premie komt voor rekening van de verzekerde en de premie voor het gemeentepakket komt voor rekening van de gemeente.

 • 4.

  Deelname aan de collectieve ziektekostenverzekeringen is slechts mogelijk vanaf 1 januari van ieder kalenderjaar.

 • 5.

  In afwijking van het vierde lid is deelname aan de collectieve verzekering per eerste van de volgende kalendermaand mogelijk, indien belanghebbende is verzekerd bij de verzekeraar die de collectieve ziektekostenverzekering uitvoert.

 • 6.

  Indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van de collectieve ziektekostenverzekering wordt de verzekering per de eerste van de volgende kalendermaand omgezet in een basisverzekering en aanvullende verzekering en vervalt het gemeentepakket.

Artikel 3 Tegemoetkoming niet verzekerbare meerkosten en eigen risico zorgverzekering

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag een tegemoetkoming per 12 maanden per persoon aan inwoners met een chronische ziekte of handicap.

 • 2.

  Tot de doelgroep behoort de belanghebbende met een chronische ziekte of handicap met een minimum inkomen, indien:

  • a.

   geen recht op een tegemoetkoming arbeidsongeschikten via het UWV vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid bestaat; en

  • b.

   aantoonbaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag het volledige eigen risico is verbruikt.

 • 3.

  De hoogte van de tegemoetkoming uit het eerste lid is gelijk aan het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten via het UWV zoals genoemd in artikel 61a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Het college neemt alleen aanvragen in behandeling wanneer deze zijn ingediend door middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming kan één keer per jaar worden ingediend van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 5 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Artikel 6 Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen op het moment van de aanvraag van aanvrager en de partner van de aanvrager of daarmee gelijkgestelde.

 • 2.

  Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de maand van de aanvraag bepalend.

 • 3.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit de eigen onderneming;

  • c.

   inkomen uit een uitkering;

  • d.

   inkomen uit verhuur; en

  • e.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 7 Terugvordering en verhaal

 • 1.

  Indienachteraf blijkt dat op basis van onjuiste of onvolledige informatie ten onrechte een tegemoetkoming is verstrekt, dan dient de gemeente over te gaan tot terugvordering.

 • 2.

  Invordering en terugvordering vinden plaats op de wijze zoals in de wet en de beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Aalsmeer is bepaald.

Artikel 8 Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming of de collectieve ziektekostenverzekering kan het college, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels hier alsnog in aanmerking voor komt, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  De beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels maatwerkvoorziening Aalsmeer 2022.

 • 3.

  Op het moment van inwerkingtreding van deze Beleidsregels maatwerkvoorziening Aalsmeer 2022 worden de Beleidsregels tegemoetkoming hoge zorgkosten gemeente Aalsmeer van 8 maart 2016 gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 11 Overgangsrecht

Bij aanvragen om een voorziening ingediend voor 1 januari 2022 is het recht van toepassing zoals dat gold ten tijde van de aanvraag. Bij het nemen van een besluit op bezwaar geldt het recht zoals dat gold op het moment van indiening van de aanvraag.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte