Besluit verbod op onttrekking grondwater

Geldend van 06-04-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit verbod op onttrekking grondwater

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel;

overwegende dat

 • -

  het dagelijks bestuur op basis van artikel 3.13 van de keur de mogelijkheid heeft om een onttrekkingsverbod voor grondwater af te kondigen in geval van grote waterschaarste;

 • -

  de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel gezamenlijk een beleidsregel ‘agrarische beregening uit grondwater bij schaarste’ hebben vastgesteld in het kader van het gezamenlijke beleid voor beregenen uit grondwater;

 • -

  het doel van het onttrekkingsverbod is om verdroging van de bovenste grondlagen tegen te gaan en de grondwatervoorraad voor landbouw en natuur te beschermen;

 • -

  de inzet van het onttrekkingsverbod per gebied afzonderlijk zijn bepaald en hiervoor tien gebieden zijn onderscheiden in Brabant;

 • -

  voor het instellen van het onttrekkingsverbod de voorjaarsgrondwaterstanden (GVG) als ijkpunt worden genomen;

 • -

  in beginsel een onttrekkingsverbod wordt ingesteld op 1 april als meer dan de helft van het aantal grondwatermeetpunten in een deelgebied onder de vastgestelde kritieke voorjaarsgrondwaterstand (25% GVG) staat;

 • -

  het onttrekkingsverbod in principe geldt voor een vaste periode van twee maanden;

 • -

  op 1 april 2022 is gebleken dat in het deelgebied Beneden Dommel als bedoeld in figuur A.2 van de beleidsregel ‘agrarische beregening uit grondwater bij schaarste’ (zie kaartbijlage) meer dan de helft van de peilbuizen een onderschrijding heeft van de 25%GVG;

 • -

  deze beleidsregel van toepassing is op het verbod om grondwater te onttrekken om grasland te beregenen in de overige gebieden (hoofdzakelijk agrarische gebieden) en beperkte invloedsgebieden N2000 voor vergunninghouders met een bedrijfswaterplan;

 • -

  de overige gebieden en beperkt invloedsgebieden N2000 zijn aangewezen op de keurkaart behorende bij de “Algemene regels Grondwater’’;

 • -

  hierbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen bestaande en nieuwe vergunninghouders en vergunninghouders die na de inwerkintreding van de nieuwe keur onder de algemene regels voor grondwater vallen;

 • -

  kleine onttrekkingen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene regels Grondwater ook onder het verbod vallen voor het onttrekken van grondwater voor grasland;

 • -

  dat onder het beregenen van grasland wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning en gras op sport- en recreatieterreinen;

 • -

  graszodenteelt wordt uitgezonderd van het onttrekkingsverbod omdat dit wordt gezien als gewasteelt;

 • -

  voor kunstgrasvelden in het beleid niets is geregeld en deze worden uitgezonderd van het verbod.

gelet op

artikel 3.13, eerste lid, van de Keur Waterschap De Dommel 2015;

besluit

 • -

  een algeheel tijdelijk verbod in te stellen om water te onttrekken aan grondwater in het beheergebied van Waterschap De Dommel om grasland te beregenen in overige gebieden en beperkte invloedsgebieden N2000 voor vergunninghouders met een bedrijfswaterplan;

 • -

  dat dit verbod tot het onttrekken van grondwater uitsluitend geldt voor het deelgebied Beneden Dommel als bedoeld in figuur A.2 van de beleidsregel ‘agrarische beregening uit grondwater bij schaarste’ zoals is aangeduid op de kaartbijlage behorende bij dit besluit verbod op onttrekking grondwater;

 • -

  dat het verbod niet geldt voor het beregenen binnen 48 uur na een emissiearme aanwending van organische mest;

 • -

  dat dit verbod mede van toepassing is op het beregenen van grasland met behulp van een kleine onttrekking als bedoeld in artikel 3 van de Algemene regels Grondwater;

 • -

  dat het verbod niet geldt voor graszodenteelt;

 • -

  dat het verbod niet geldt voor kunstgrasvelden;

 • -

  dat het onttrekkingsverbod twee maanden van kracht is vanaf 1 april 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 1 april 2022

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur,

E. de Ridder

watergraaf

H.J. Kielenstijn

Secretaris

Bijlage 1 kaart onttrekkingsverbod

Klik op onderstaande kaart om het onttrekkingsverbod te bekijken.

Voor overige informatie zie www.dommel.nl

afbeelding binnen de regeling

Inzage

De deelgebieden waarop een tijdelijk verbod geldt zijn aangeduid op de kaartbijlage. Het dagelijks bestuur heeft eerder ook al een besluit genomen tot het instellen van een tijdelijk verbod tot het onttrekken van grondwater voor het deelgebied Boven Dommel. Deze bijlage kunt u downloaden (linkerzijde van deze pagina).

Inwerkingtreding

Het onttrekkingsverbod geldt met ingang van 1 april 2022 en blijft 2 maanden van kracht.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken tegen het bij:

Waterschap De Dommel

Dagelijks bestuur

t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel.

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in elk geval te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • de gronden van het bezwaar.

Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan:

voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant

sector bestuursrecht

Postbus 90.125

5200 MA Den Bosch

In de gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Aart van Wessel, telefoonnummer (0411) 618618.