Mandaatbesluit subsidie Stichting Slachtofferhulp (2010)

Geldend van 24-08-2010 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit subsidie Stichting Slachtofferhulp (2010)

Vaststelling van het mandaatbesluit (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) bij besluit van burgemeester en wethouders van Nijmegen van 24 augustus 2010.

Het besluit is in werking getreden op 24 augustus 2010.

Mandaatbesluit

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen

Besluit:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Tiel te mandateren om namens hem subsidie te verlenen en vast te stellen aan de Stichting Slachtofferhulp, alsmede om namens hem ten aanzien van genoemde stichting te besluiten over:

  • het aanvullen en /of buiten behandeling laten van een aanvraag (4:5 Awb);

  • het afwijzen van een aanvraag conform artikel 4:6 Awb;

  • het weigeren of lager vaststellen van de subsidie (4:35 en 4:46 Awb);

  • het opleggen van verplichtingen (4:37, 4:38 en 4:40 Awb);

  • de ambtshalve vaststelling van de subsidie (4:47 Awb)

  • intrekking en wijzigen van de subsidie (4:48 t/m 4:51 Awb)

  • de terugvordering van de subsidie (4:52 t/m 4:57 Awb).

Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.

Aldus ondertekend op 24 augustus 2010

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

Ondertekening

de gemeentesecretaris,

drs. B. van der Ploeg

de burgemeester,

mr. Th.C. de Graaf