Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021

Geldend van 07-04-2022 t/m 02-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 06-05-2021

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Aa en Hunze, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op:

 • -

  artikelen 160 en 171 Gemeentewet;

 • -

  titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het navolgende Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  machtiging: de bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling

 • d.

  portefeuillehouder: een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, verantwoordelijk voor bepaalde (beleids)onderwerpen;

 • e.

  betrokken diensten: diensten, instanties en (advies)organen welke, al dan niet verplicht op grond van wet- en regelgeving, ter voorbereiding op een besluit een advies uitbrengen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

 • 2. De gemandateerde kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 • 3. Van de mogelijkheid om een besluit in mandaat of volmacht te nemen, wordt geen gebruik gemaakt, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

  • c.

   de betrokken portefeuillehouder, dan wel het bevoegde orgaan dit kenbaar heeft gemaakt;

  • d.

   indien een betrokken dienst over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht.

Artikel 3 Algemeen mandaat

 • 1. Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar verlenen mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, voor al hun bevoegdheden aan de algemeen directeur, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet en behoudens de bevoegdheden die zijn genoemd in bijlage 1.

 • 2. Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar verlenen mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, voor al hun bevoegdheden aan de teamleiders, voor zover die bevoegdheden behoren tot het taakgebied van die leidinggevenden, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet en behoudens de bevoegdheden die zijn genoemd in bijlagen 1 en 2.

 • 3. De algemeen directeur kan voor wat betreft de bevoegdheden genoemd in bijlage 2 algemeen ondermandaat verlenen aan de adjunct directeur.

 • 4. Een teamleider kan, na goedkeuring door de algemeen directeur, algemeen ondermandaat verlenen van de bevoegdheden die aan hem zijn gemandateerd, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen ondermandaatverlening verzet en behoudens personele aangelegenheden.

Artikel 4 Vervanging (onder)mandaathouder

 • 1. Bij afwezigheid van de algemeen directeur, wordt deze vervangen door de adjunct directeur.

 • 2. Bij afwezigheid van een teamleider kan een teamleider van een ander team deze vervangen.

 • 3. Bij afwezigheid van de ondermandaathouder, wordt deze vervangen door de direct leidinggevende of diens vervanger.

Artikel 5 Ondertekening

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, als volgt:

Namens [bestuursorgaan]

[handtekening]

Naam (onder)mandaathouder

Functie (onder)mandaathouder

Een krachtens mandaat en bij vervanging genomen besluit vermeldt de functie van degene die wordt vervangen met daarachter tussen haakjes ‘plv’, als volgt:

Namens [bestuursorgaan]

handtekening

Naam plaatsvervanger

Functie (onder)mandaathouder (plv)

Artikel 6 Inwerkingtreding en slotbepalingen

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 6 mei 2021.

 • 3. Dit besluit treedt in de plaats van het Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2020. Het Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2020 wordt vanaf de datum inwerkingtreding van het Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021 ingetrokken.

 • 4. De onder het Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2020 genomen ondermandaatbesluiten blijven onverminderd van kracht bij inwerkingtreding van het Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021.

Ondertekening

Gieten, 29 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze,

R.L.H. Schoonderbeek

secretaris

A.W. Hiemstra

burgemeester

De burgemeester van Aa en Hunze,

A.W. Hiemstra

De heffingsambtenaar van Aa en Hunze,

T. Vos

De invorderingsambtenaar van Aa en Hunze,

T. Vos

Bijlage 1

Bevoegdheden die, ingevolge artikel 3, lid 1 van dit besluit, voorbehouden blijven aan het college respectievelijk de burgemeester.

Publiekrechtelijke bevoegdheden

Het doen van voorstellen aan de raad.

Het vaststellen van regels omtrent de ambtelijke organisatie.

Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels.

Het oninbaar verklaren van vorderingen van meer dan € 10.000.

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 177 lid 2 Gemeentewet.

Het aangaan van bestuursovereenkomsten.

Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet in een bestuursrechtelijke procedure met uitzondering van procedures in het kader van de bedrijfsvoering (P&O).

Het aangaan van verplichtingen waarover de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken of waarover de raad om informatie heeft gevraagd.

Het verlenen, vaststellen en weigeren van subsidies op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht (incidentele subsidies) vanaf € 5.000.

Het nemen van een beslissing op bezwaar, indien het besluit door de directeur in mandaat is genomen of de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Privaatrechtelijke bevoegdheden

Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

Het besluit tot het aanvragen van surseance van betaling of faillissement.

Het nemen van besluiten over het vergoeden van schade die meer dan € 25.000 bedraagt en die niet wordt gedekt door de verzekering.

Het besluiten tot aankoop of verkoop van onroerende zaken voor een prijs hoger dan €25.000,-.

Het oninbaar verklaren van vorderingen van meer dan € 10.000.

Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet voor een privaatrechtelijk rechtsgeding over een vordering van meer dan € 25.000.

Personele bevoegdheden

Het benoemen en ontslaan van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de adjunct directeur.

Het nemen van besluiten ten aanzien van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Het inzetten van ambtenaren in geval van een staking bij een particulier bedrijf.

Het vaststellen van het functieniveau van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Het aanhouden van een ontslagverzoek als strafontslag wordt overwogen.

Het aanhouden van een ontslagverzoek totdat er een uitspraak is van de strafrechter of het besluit tot disciplinaire bestraffing onherroepelijk is geworden.

Het verlenen van strafontslag.

Overige bevoegdheden

Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in organen van publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 Gemeentewet.

Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet.

Bijlage 2

Bevoegdheden die, ingevolge artikel 3, lid 1 en lid 2, van dit besluit, voorbehouden blijven aan de algemeen directeur.

Het aanstellen en ontslaan van de teamleiders.

Het verlenen van ontslag wegens reorganisatie of verminderde behoefte aan arbeidskrachten.

Het jaarlijks in afstemming met de Ondernemingsraad aanwijzen van verplichte verlofdagen.

Het vaststellen van functieniveaus conform het reglement functiewaardering.

Het verlenen van toestemming tot het dragen van een gemeentelijk uniform of dienstkleding bij het deelnemen aan betogingen of optochten.

Het vaststellen van een overwerkvergoeding in bijzondere situaties (oorlog, rampen, e.d.).

Het uitvoeren van de regeling melden integriteitsschending.

Het uitvoeren van de rechtspositieregeling bijzondere groepen ambtenaren.

Het nemen van besluiten ten aanzien van de teamleider.

Het verlenen van een schadeloosstelling en vergoeding van kosten in niet elders voorziene gevallen.

Het treffen van disciplinaire maatregelen, niet zijnde strafontslag.

Het opleggen van een (tijdelijke) ordemaatregel en het ontzeggen van toegang tot de dienst.

Het (gedeeltelijk) inhouden van salaris tijdens een schorsing in het kader van een ordemaatregel.

Het besluiten tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot medewerkers.

Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot medewerkers.

Het besluiten tot het afwijken van Inkoop- en aanbestedingsbeleid in overeenstemming met de afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Aa en Hunze.

Het toekennen van een persoonlijke toelage.

Het toekennen van een extra periodieke verhoging/het bevorderen naar een hogere schaal op grond van de Bezoldigingsregeling.

Het vergoeden van de kosten van geneeskundige behandeling bij arbeidsongeschiktheid in en door dienst.

Het aanwijzen van een ambtenaar voor een andere betrekking in het belang van de dienst.

Het in het dienstbelang nodig oordelen een ambtenaar te verplichten tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten.

Het toekennen van een bijzondere beloning.

Het besluiten tot aankoop of verkoop van onroerende zaken voor een prijs hoger dan €10.000,-.

Het nemen van een beslissing op bezwaar, indien het besluit door de leidinggevende in mandaat is genomen of de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Bijlage 3 Ondermandaatregister op grond van artikel 3, lid 3 en 4.

Algemeen directeur

De algemeen directeur verleend op grond van artikel 3, lid 3 ondermandaat aan de adjunct directeur voor de bevoegdheden genoemd in bijlage 2, voor zover deze bevoegdheden betrekking hebben op teamleiders en medewerkers in de volgende teams:

 • -

  Ruimtelijk Beheer;

 • -

  Ruimtelijk Beleid;

 • -

  Samenleving;

 • -

  Backoffice;

 • -

  Facilitaire Zaken.

Grondslag onder Omgevingswet

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt daar waar de grondslag van de betreffende bevoegdheid onder de Omgevingswet of een daarop gebaseerde regeling, besluit, plan, et cetera komt te vallen, als grondslag “Omgevingswet” gelezen. Een voorbeeld hiervan is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Team bestuurs- en managementondersteuning

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Het inwinnen van inlichtingen

Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Verordening afhandeling klaagschriften, Verordening bezwaarschriften personele aangelegenheden

Secretaris Commissie & Plv.

 

Het verzenden van de uitnodiging voor een vergadering van de commissie

Nader onderzoek na de zitting

In overleg met de commissie redigeren van het advies

Ten behoeve van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, het consolideren, van meta-data voorzien en het autoriseren van verordeningen en beleidsregels

Het vertegenwoordigen van het college, de gemeenteraad of de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures, waaronder mede wordt begrepen de voorbereidingshandelingen zoals overleg met partijen, het opstellen van verweren en het samenstellen van dossiers evenals het voorbereiden van besluitvorming zoals een beslissing op bezwaar

Gemeentewet

Juridisch adviseur

 

Het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, waaronder mede wordt begrepen de voorbereidingshandelingen en -besluiten zoals het verlengen van de beslistermijn

Wet openbaarheid van bestuur en Wet openbare overheid

Informeren portefeuillehouder

Het beslissen op ingebrekestellingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en Algemene wet bestuursrecht

 

Het opschorten, verlengen en verdagen van de beslistermijn voor het besluiten op bezwaarschriften

Algemene wet bestuursrecht

Corresponderen met personen, bedrijven, organisaties en andere overheden

Gemeentewet

Afdoen van open sollicitaties en verzoeken

CAO Gemeenten

Medewerker P&O

 

Afwijzen van overige sollicitanten na benoeming

CAO Gemeenten

Ziek- en herstelmeldingen

CAO Gemeenten

Team Frontoffice

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Besluiten betreffende de afgifte en invordering van reisdocumenten

Paspoortwet

Medewerker dienstverlening D, C, B

Uitgifte ook door medewerker dienstverlening E

Besluiten betreffende de afgifte en invordering van rijbewijzen

Wegenverkeerswet, Reglement rijbewijzen

Medewerker dienstverlening D, C, B

Uitgifte ook door medewerker dienstverlening E

Afhandeling aanvragen van verklaringen omtrent gedrag

Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Verstrekken van uittreksels, verklaringen en gegevens uit de BRP en het persoonskaartenarchief

Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Afgifte van bewijzen van Nederlanderschap. Geen reispapieren

Rijkswet op het Nederlanderschap

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Legalisatie van handtekeningen

 

Medewerker dienstverlening D, C, B

De handtekening van de medewerker moet geregistreerd staan in Disc. ook moet de medewerker in dienst zijn van de gemeente.

Het opvragen van strafregister gegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters

Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Inschrijven in het adressenregister c.q. gebouwen register van brondocumenten zoals bedoeld in Wet BAG, art. 10 lid 1

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Kwaliteitsmedewerker BRP

 

Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in het adressenregister dan wel gebouwenregister overeenkomstig Wet BAG, artikel 14a, artikel 15

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Kwaliteitsmedewerker BRP

 

Afhandelen van verzoeken benoeming aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag

Burgerlijk wetboek art. 1:16 lid 2 BW en lid 3 BW

Medewerker dienstverlening D,C

 

Afnemen van verklaringen onder Ede

Algemene verklaringen artikel 2.8, lid 2 onder e Wet BRP

S de Jong, T. Rozema, J. Hoving, M. Lanting en J. Verwoerd

 

Besluiten betreffende de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart

Regeling gehandicaptenparkeerkaart, artikel 49 van het BABW (besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer)

Medewerker dienstverlening D

De uitgifte wordt gedaan ook door medewerker dienstverlening E

Doen van aanvragen om inlichtingen uit de politieadministratie i.v.m. verzoeken om het Nederlanderschap

Rijkswet op het Nederlanderschap

Medewerker dienstverlening C, B

 

Doen van aanvragen om inlichtingen uit de registers van het Justitiële Documentatiedienst i.v.m. verzoeken om het Nederlanderschap

Rijkswet op het Nederlanderschap

Medewerker dienstverlening C, B

 

De bevoegdheden zoals vermeld in het kader van artikel 8 van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Rijkswet op het Nederlanderschap en de daarop gebaseerde besluiten en regeling

Medewerker dienstverlening C, B

 

Alle bevoegdheden ten aanzien van de aan de burgemeester verleende bevoegdheden en opgedragen taken bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap en het Besluit tot verkrijging en verlies Nederlanderschap

Rijkswet op het Nederlanderschap en Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Medewerker C, B

(zoals het nemen van beslissingen, het afdoen van stukken, het ondertekenen van uitgaande brieven, optieverklaringen, advisering naturalisatie en het verrichten van overige handelingen in dit kader)

Opleggen van een bestuurlijke boete

Algemene wet bestuursrecht

 

Alleen door aangewezen toezichthouders

Voornemen en besluit tot ambtshalve:

inschrijving 1e vestiging

inschrijving hervestiging

uitschrijving

adreswijziging

emigratie

Artikelen 2.2, 2.4, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 Wet Brp

Medewerkers dienstverlening D, C en B

 

Overleggen brondocumenten en schriftelijke vertaling

Artikel 2.44 en 2.46 Wet Brp

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Gegevensverstrekking uit de BRP

Paragraaf 3 Brp

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Verstrekken gegevens ondanks geheimhouding

Artikel 3.21 Brp

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Recht op overzicht verstrekkingen aan afnemers/derden

Artikel 3.22 Brp

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Verrichten van handelingen als bedoeld in de artikelen 2.53 t/m 2.60 en 3.23 (o.a. verzoek om geheimhouding, correctie, doorsturen gecorrigeerde gegevens)

Wet BRP

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Beslissen op verzoek geheimhouding, protocolleren en het recht op mededeling van correctie van gegevens;

Wet BRP

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Aangifte bij politie wegens valsheid in geschrifte

Artikel 225 Wetboek van Strafrecht

Teamleider en medewerker Frontoffice

Informeren portefeuillehouder

Afwijzen van aanvragen

Wet BRP

Medewerker dienstverlening D, C, B

 

Besluiten en handelen ter uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit, zoals het volgende:

 • -

  benoemen stembureauleden;

 • -

  aanwijzen stembureaus/ stemlokalen;

 • -

  aanwijzing personen die het stembureau ten dienste wordengesteld;

 • -

  inrichting stemlokalen;

 • -

  benoemen stembureauleden;

 • -

  correspondentie betreffende het kiezersregister;

 • -

  verstrekken van inlichtingen uit hetkiezersregister;

 • -

  uitreiking (nieuwe) stempas, schriftelijke volmacht en kiezerspas;

 • -

  verstrekken van opgave aan het hoofdstembureau van benodigde aantal stembiljetten;

 • -

  in gereedheid brengen van stembiljetten en het distribueren van de stembiljetten overde stembureaus

 • -

  in ontvangst nemen en overbrengen van processen-verbaal alsmede de verzegeld pakken en enveloppen van de stembureaus;

 • -

  vaststelling aantal stembiljetten;

 • -

  ondertekenen van ondersteunings- verklaringen;

 • -

  bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten

Kieswet en Kiesbesluit

Frontoffice / projectleider verkiezingen Medewerker

 

Besluiten en handelen ter uitvoering van de Experimentenwet centrale stemopneming en/ofKieswet, zoals het benoemen van stemmentellers en leden Gemeentelijke Stembureau

Experimentenwet centralestemopneming/ Kieswet

Medewerker Frontoffice / projectleider verkiezingen

 

Team Backoffice

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Het verstrekken van informatie over ruimtelijke plannen en het voeren van correspondentie betreffende de stand van zaken in het kader van het vooroverleg en aanvragen om een omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

VTH medewerker A

 

Het accepteren van sloopmeldingen

Bouwbesluit

VTH medewerker A en C + administratief medewerker KCC

 

Intrekken van een aanvraag omgevingsvergunning alsmede het voornemen daartoe

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

VTH medewerker A

 

Niet in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van artikel 4:5 Awb (niet compleet = niet ontvankelijk)

Algemene wet bestuursrecht

VTH medewerker A

 

Het laten uitgaan van correspondentie in het kader van het houden van toezicht m.b.t. wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht

VTH medewerker A

 

Het laten uitgaan van correspondentie in het kader van het houden van toezicht op het gebied van de omgevingsvergunning tot en met de vooraankondiging bestuursrechtelijk optreden (bestuursdwang, dwangsom, intrekken vergunning)

Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet

VTH medewerker A

 

Ondertekeningmandaat voor het ondertekenen van de door of namens de directeur RUD genomen besluiten op basis van het Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, inwerking getreden op 1 januari 2014.

Gemeentewet

Adviseur VTH

 

Het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen.

Gemeentewet

VTH medewerker A

 

Aanmanen tot betaling

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

 

Het ondertekenen van een dwangbevel

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Na afstemming met portefeuillehouder

Verlenen dan wel weigeren van een gedoogbeschikking in het kader van permanente bewoning recreatieverblijven

Gemeentelijk beleid

Juridisch adviseur

 

Verlenen van uitstel van betaling

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Voorafgaand aan het nemen van het besluit vindt afstemming plaats met de portefeuillehouder

Opleggen van een last onder dwangsom

Gemeentewet

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Adviseur VTH

Voorafgaand aan het nemen van het besluit vindt afstemming plaats met de portefeuillehouder

Opleggen van een last onder bestuursdwang

Gemeentewet

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Adviseur VTH

Voorafgaand aan het nemen van het besluit vindt afstemming plaats met de portefeuillehouder

Besluiten tot kostenverhaal

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Voorafgaand aan het nemen van het besluit vindt afstemming plaats met de portefeuillehouder

Opleggen last onder bestuursdwang of dwangsom (opleggen en opheffen bouw-, sloop- en aanlegstop)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gemeentewet

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Adviseur VTH

VTH medewerker A

 

Besluiten tot bewaren, beheren, verkoop, overdracht en vernietiging van zaken die in het kader van de toepassing van bestuursdwang zijn meegevoerd

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Adviseur VTH

Voorafgaand aan het nemen van het besluit vindt afstemming plaats met de portefeuillehouder

Beslissen op verzoek tenuitvoerlegging reeds aangezegde last onder bestuursdwang

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Adviseur VTH

Voorafgaand aan het nemen van het besluit vindt afstemming plaats met de portefeuillehouder

Besluiten omtrent opheffen, opschorten, aanpassen van een last onder dwangsom

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Adviseur VTH

Voorafgaand aan het nemen van het besluit vindt afstemming plaats met de portefeuillehouder

Invorderingsbeschikking

Algemene wet bestuursrecht

Juridisch adviseur

Voorafgaand aan het nemen van het besluit vindt afstemming plaats met de portefeuillehouder

Onbewoonbaar verklaren woning of woonwagen

Woningwet

Juridisch adviseur

Adviseur VTH

Voorafgaand aan het nemen van het besluit vindt afstemming plaats met de portefeuillehouder

Besluit op verzoek om handhaving

 

Juridisch adviseur

VTH medewerker A

In afstemming met de juridisch adviseur

Verlengen begunstigingstermijn bij bestuursrechtelijk optreden

Algemene wet bestuursrecht

VTH medewerker A

Juridisch adviseur

 

Ondertekeningmandaat voor het ondertekenen van de door of namens de directeur RUD genomen besluiten op basis van het Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, inwerking getreden op 1 januari 2014

Gemeentewet

Adviseur VTH

 

Team Samenleving

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Beschikking tot ontheffing leerplicht (art. 3 en 5)

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar 

 

Mededeling betreffende vervangende leerplicht aan districtshoofd arbeidsinspectie

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar

 

Toekenning extra verlof leerplichtigen (meer dan 10 dagen, art. 14)

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar

 

Beschikking vervanging laatste jaar volledige leerplicht

Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar

 

Team Financiën

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Aangifte te verzekeren objecten

Gemeentewet

Medewerker bedrijfsvoering C

 

Afvoeren van verzekerde

objecten

Medewerker bedrijfsvoering C

 

Beslissen op en afwikkelen van schades en aansprakelijkstellingen van

verzekerde objecten

Medewerker bedrijfsvoering C

 

Afhandelen van statistische opgaven (zoals IVF3)

Medewerker bedrijfsvoering A/8/C/D, adviseur bedrijfsvoering B

 

Aangiften BTW afdrachten, inclusief btw compensatiefonds

Medewerker bedrijfsvoering A/B/C, adviseur

bedrijfsvoering B

 

Aanvragen en declareren

SISA

Medewerker bedrijfsvoering A/B/C, adviseur bedrijfsvoering B

 

Declaraties van aan de gemeente toegekende subsidies en bijdragen

Medewerker bedrijfsvoering A/B/C/D, adviseur

bedrijfsvoering B

 

Saldibevestigingen m.b.t. geldleningen

Medewerker bedrijfsvoering 8/C

 

Afdoening van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten inzake:

 • 1.

  Langlopende en kortlopende geldleningen.

 • 2.

  Kasgeldleningen

 • 3.

  Rekening courant overeenkomsten banken.

 • 4.

  Uitzetten van overtollige middelen.

Adviseur bedrijfsvoering B

Mandaat ligt bij adviseur bedrijfsvoering B na afstemming met de teamleider financiën

Team Facilitaire Zaken

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Beheers- en registratietaken

Wet kenbaarheid publieke beperkingen

Medewerker bedrijfsvoering B

 
 • opstellen ambtelijke verklaringen

 • toetsen van brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving

 • uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

 • inschrijven van aangewezen brondocumenten in adressen- of gebouwenregister

 • verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

 • Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

 • Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de adressen- en gebouwenregistratie

 • Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen (art 37 Wet BAG) en verzoeken (art. 38 Wet BAG), inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

 • Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG

 • Het op verzoek van een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie respectievelijk de in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32 lid 1 onder a van de Wet BAG

 • Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren van de nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders 

 • Vaststelling definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten

Wet BAG

 
 

Team Ruimtelijk Beleid

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Het vertegenwoordigen van de gemeente in ruimtelijke procedures

Gemeentewet

Beleidsmedewerker Ruimtelijk Beleid

 

Offerteverzoeken en opdrachtverlening voor het opstellen van ruimtelijke plannen en planschadeadviezen tot een maximum van 5.000 euro

Gemeentewet

Beleidsadviseur RO

 

Ondertekenen van brieven en verzenden van mails waarin feitelijke mededelingen worden gedaan over bestemmingsplanregels (voor zover dat niet al bij het laatste mandaat is geregeld). Dit soort informatie mag nu ook door het KCC worden gedeeld

Gemeentewet

Beleidsadviseur RO

 

Team Ruimtelijk Beheer

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Team Buitendienst

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Team Belastingen

Bevoegdheid

Grondslag

Ondermandaat

Bijzonderheden

Algemene instructie (doet niet af aan mandaat)

 
 

Indien voorzienbaar is dat iets politieke en publicitaire consequenties heeft: vooraf afstemmen met portefeuillehouder

Optreden beroepsprocedures bij gerechtshof in belastingzaken en in cassatie bij de Hoge Raad (vertegenwoordigen gemeente)

Gemeentewet

Medewerker belastingen