Regeling vervallen per 31-12-2022

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Subsidieregeling Corona materialen Aalsmeer 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Subsidieregeling Corona materialen Aalsmeer 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018;

besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling Corona materialen Aalsmeer 2022

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2018;

 • College: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • kleine onderneming: kleine onderneming of micro onderneming als bedoeld in bijlage I van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014,

  zoals ook gehanteerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);

 • lokaal: gevestigd binnen het postcodegebied van gemeente Aalsmeer;

  noodlijdend: minimaal 20% omzetverlies als gevolg van de corona crisis + NOW- toekenning.

 • NOW 3.1: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Tijdvak NOW 3.1: 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021;

 • SBI code: Standaard bedrijfsindeling naar economische activiteit.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van de regeling is om kleine noodlijdende lokale ondernemingen tegemoet te komen in de noodzakelijke kosten voor het herinrichten van hun onderneming om te

voldoen aan coronamaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Artikel 3 Toepassingsbereik

De regeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies aan kleine lokale noodlijdende ondernemingen.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking kleine lokale ondernemingen met 2 tot en met 50 werknemers op peildatum 1 maart 2020, die noodlijdend zijn, en bovendien:

  • a.

   nog niet op andere wijze vanuit het Lokaal coronafonds zijn gecompenseerd; en

  • b.

   klanten ontvangen en daarom noodzakelijke kosten hebben gemaakt om aan RIVM coronarichtlijnen te voldoen.

2. Tot de in het eerste lid bedoelde doelgroep behoren in ieder geval ondernemingen die

bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven onder een van de volgende SBI-codes:

 • a.

  49.32 Vervoer per taxi

 • b.

  55.XX Logiesverstrekking

 • c.

  56.XX Eet- en drinkgelegenheden

 • d.

  79. XX Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reservering bureaus

 • e.

  82.3 Organiseren van congressen en beurzen

 • f.

  96.02 Haar- en schoonheidsverzorging

 • g.

  96.04 Sauna’s, solaria, baden e.d

Artikel 5 Voorwaarden

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  de onderneming heeft in de periode van 15 maart 2020 tot de datum van de subsidieaanvraag voor minimaal de hoogte van het subsidiebedrag, genoemd in artikel

  6, kosten gemaakt voor aanpassingen om te voldoen aan coronamaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen;

 • 2.

  de onderneming is een economisch zelfstandige onderneming, met hoofdvestiging in Aalsmeer;

 • 3.

  aan de onderneming is geen surseance van betaling verleend en de onderneming is niet failliet verklaard;

 • 4.

  de onderneming heeft een NOW-3.1 uitkering toegekend gekregen;

 • 5.

  de onderneming behoort tot de doelgroep als omschreven in artikel 4.

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag is een tegemoetkoming in de volgende kosten:

  • a.

   materiaalkosten: desinfectie materiaal, plexiglas schermen, gezichtsmaskers, markeringen voor anderhalve meter onderlinge afstand en eenrichtingslooppaden;

  • b.

   kosten van inhuur van derden, specifiek voor desinfectie of toezien op naleving coronaregels, advies voor herinrichting van de bedrijfsruimte volgens coronamaatregelen, aanbrengen/installatie materiaal.

 • 2.

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   voor een horecaonderneming met 2 tot 10 medewerkers (fte): € 1.500,00;

  • b.

   voor een horecaonderneming met 10 tot 50 medewerkers (fte): € 2.500,00;

  • c.

   voor een onderneming uit een van de overige in artikel 4 genoemde categorieën met 2 tot 10 medewerkers (fte): € 1.500,00;

  • d.

   voor een onderneming uit een van de overige in artikel 4 genoemde categorieën met 10 tot 50 medewerkers (fte): € 2.000,00;

  • e.

   voor een horecaonderneming en in de artikel 4 genoemde categorieën met beperkte kosten voor coronamaterialen; €750,00

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 70.000,-.

Artikel 8 Verdeelcriteria

 • a.

  Subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • b.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de

  subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • c.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 9 Aanvraag van de subsidie

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend met het door het college vastgestelde digitale aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij het aanvraagformulier worden de volgende bijlagen toegevoegd:

  • a.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager, geen rijbewijs zijnde;

  • b.

   het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarin in ieder geval staat: adres hoofdvestiging, SBI-code en het aantal werknemers in loondienst;

  • c.

   het document waaruit blijkt dat een bedrag is toegekend op grond van de NOW 3.1-regeling op een aanvraag gedaan in de periode van 1 oktober tot en met 1 januari 2021.

  • d.

   Ten minste één onderliggend stuk ter onderbouwing van de gemaakte kosten.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene Subsidieverordening

wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  de aanvrager niet tot de doelgroep als bepaald in artikel 4, behoort;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 5.

Artikel 11 Besluitvorming

 • 1.

  De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2.

  Het college beslist op de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de regeling, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van

overwegende aard zou leiden.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2022.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Corona materialen Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte