Gemeente Middelburg - Overzicht mandaten Afdeling – TIM

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeente Middelburg - Overzicht mandaten Afdeling – TIM

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Middelburg, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de artikelen 75, tweede lid, 166 en 171 tweede lid van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

b e s l u i t :

I.

Het bij het Mandateringsbesluit 2004 behorende ‘’Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004’’ als volgt te wijziging:

Bij de mandaten van de Afdeling TIM bij de bevoegde functionarissen de onderstaande bevoegdheden te wijzigen, al dan niet onder genoemde specifieke bepalingen:

Bevoegde Functionaris

Omschrijving Bevoegdheid

M/V/O

Specifieke bepalingen

G2 - Afdelingshoofd

Het ondertekenen van overeenkomsten boven de € 50.000,--

M

Het afdelingshoofd is bevoegd tot het aangaan van inkoop- en aanbestedingsovereenkomsten vanaf € 50.000,-- euro nadat door middel van een inkooptrajectformulier hiervoor een inkoopmelding is gedaan bij de inkoopadviseur en de inkoopadviseur daarover een goedkeurend advies heeft uitgebracht.

G2 - Afdelingshoofd

Besluiten tot het aangaan van een maatwerkovereenkomst ter realisering van een maatwerkvoorziening betreffende een Wmo zorgaanbieder of aanbieder woningaanpassingen.

Beslissen aanvragen met betrekking tot voorzieningen ingevolge van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

- Art 2.3.5, 2.3.6 Wmo

M

Het afdelingshoofd is bevoegd tot het aangaan van deze maatwerkoverkomsten vanaf

€ 50.000,-- euro nadat hiervoor een akkoord is gegeven op recht- en doelmatigheid door de verantwoordelijk vakspecialist II (senior medewerker TIM).

G2 - Afdelingshoofd

Het nemen van besluiten op bezwaar na advisering van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Middelburg in het kader van:

art 2.3.5 Wmo (maatwerk)

art 2.3.6 Wmo (PGB)

art. 2.3 Jw (voorzieningen Jeugd)

M

Tenzij het betreft:

bezwaarschriften tegen primaire besluiten die door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zelf zijn genomen;

bezwaarschriften tegen primaire besluiten die door de afdelingshoofd zelf in mandaat zijn genomen;

bezwaarschriften waarbij wordt afgeweken van het advies van de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Middelburg

Het is niet toegestaan deze bevoegdheid te ondermandateren

G22 - Juridisch adviseur

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

Machtiging

G22 - Juridisch adviseur

Nemen van besluiten inzake herziening, intrekking en terugvordering van een voorziening in het kader van Wmo.

- Art 2.3.10 Wmo

M

G22 - Juridisch adviseur

Besluit n.a.v. ingebrekestelling

- artt. 4:17 en 4:18 Awb

M

G33 - Consulent

Beslissen aanvragen met betrekking tot voorzieningen ingevolge van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

- Art 2.3.5, 2.3.6 Wmo

M

Vereist voor afwijzen en buiten behandeling stellen, overleg met juridisch adviseur.

G33 - Consulent met SKJ of BIG registratie

Beslissen op aanvragen om voorzieningen ingevolge van de Jeugdwet.

- art. 2.3 Jw

M

G22 - Juridisch adviseur

Nemen van besluiten inzake herziening, intrekking en terugvordering van een voorziening in het kader van jeugdhulp.

- art. 8.1.4 Jw, art. 20 Verordening Wmo en jeugd gemeente Middelburg 2021

M

G32 - Supervisor / Procesregisseur

G32 - Gedrags- deskundige

G33 - Consulent met SKJ registratie

Doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

- art. 2.4 Jw.

Indien niet gedragsdeskundige, is overleg met gedragsdeskundige vereist.

G32 - Supervisor / Procesregisseur

G32 - Gedrags- deskundige

Indienen van een verzoek tot verkrijging van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp.

- art. 6.1.8

G32 - Supervisor / Procesregisseur

G32 - Gedrags- deskundige

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de rechtbank, bij de behandeling van verzoeken tot machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp.

G33 – Consulent

Extern advies vragen zoals bedoeld in de Verordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg 2021.

- Art 25 lid 6 en 7

G33 – Consulent

G22 – Juridisch adviseur

Nemen van besluiten in het kader van (aanvragen inzake) het vervoer van kinderen t.b.v. het schoolbezoek.

- art. 4 WPO; art. 4 WEC; art. 4 WVO

M

II.

Als gevolg van vorenstaande mandatering komt het Mandaatbesluit Gemeente Middelburg – Overzicht mandaat, vertegenwoordiging en ondertekening van de Afdeling Samenleving een cluster Toegang In Middelburg (TIM) van 19 december 2019 te vervallen.

III.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Middelburg, 8 maart 2022.

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann