Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanvragen van subsidie voor activiteiten die stimuleren bij te dragen aan het verduurzamen van evenementen, een circulaire economie en het voorkomen van afvalstoffen. (Subsidieregeling herbruikbare bekers bij evenementen)

Geldend van 07-04-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanvragen van subsidie voor activiteiten die stimuleren bij te dragen aan het verduurzamen van evenementen, een circulaire economie en het voorkomen van afvalstoffen. (Subsidieregeling herbruikbare bekers bij evenementen)

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende: “Subsidieregeling herbruikbare bekers bij evenementen”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze subsidieregeling verstaat onder:

 • a.

  APV 2021: Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021;

 • b.

  ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad;

 • c.

  De-minimisverordening: de Europese de-minimisverordeningen zoals genoemd onder het begrip “de-minimisverordening” in de ASVL;

 • d.

  Evenement: Een evenement zoals bedoeld in de APV 2021;

 • e.

  Herbruikbare statiegeldbeker: een drinkbeker die aan alle volgende criteria voldoet:

  • 1.

   de beker is bedacht, ontworpen en in de handel gebracht om te worden hergebruikt als drinkbeker;

  • 2.

   voor de beker wordt bij uitgifte een bedrag aan statiegeld geheven;

  • 3.

   voor de beker wordt bij inname het conform artikel 7 bepaalde (minimum)bedrag aan statiegeld retour gegeven;

  • 4.

   de beker is gemaakt van Polypropyleen, Polycarbonaat, Copolyester of van een vergelijkbaar materiaal volgens de laatste stand van de techniek;

  • 5.

   de beker is niet gemaakt van een materiaal voor éénmalig gebruik.

 • f.

  Organisaties: iedere rechtsvorm ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • g.

  Onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent.

De begripsomschrijvingen in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad zijn onverkort van toepassing op de begrippen die in deze subsidieregeling worden gebruikt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door

het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de

ASVL.

Artikel 3. Doel van de regeling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het verduurzamen van evenementen, een circulaire economie en het voorkomen van afvalstoffen door middel van herbruikbare bekers in de gemeente Lelystad.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties die in de gemeente Lelystad een evenement organiseren en waarvoor een evenementenvergunningen is verstrekt, dan wel melding is gedaan onder artikel 2.25 van de APV 2021 van de gemeente Lelystad

Artikel 5. Europees steunkader

 • 1. Deze subsidieregeling wordt voor ondernemingen uitgevoerd in lijn met de regels van de-minimisverordening.

 • 2. Bij de aanvraag dient de onderneming te verklaren dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een de-minimisverklaring, zie ook Voorbeeldverklaring-de-minimis-2016.pdf (europadecentraal.nl)

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidiabel zijn kosten die door de aanvrager gemaakt worden voor:

 • a.

  Het huren, reinigen en distribueren van herbruikbare statiegeldbekers tijdens een in artikel 4 bedoeld evenement binnen de gemeente Lelystad;

 • b.

  Het in eigendom/beheer aanschaffen van herbruikbare statiegeldbekers welke uitsluitend bedoeld zijn en worden ingezet tijdens een in artikel 4 bedoeld evenement binnen de gemeente Lelystad. Subsidie hiervoor wordt enkel verstrekt voor jaarlijks terugkerende evenementen in de gemeente Lelystad;

 • c.

  Verschuldigde btw voor zover deze niet compensabel of op enigerlei wijze terug te vorderen is door de aanvrager.

Artikel 7. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet subsidiabel zijn in ieder geval kosten voor:

 • a.

  Het vervangen van gebroken of missende bekers, opslag of anderszins afwijkende kosten;

 • b.

  Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 8. Voorwaarden en verplichtingen herbruikbare statiegeldbekers

Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet voldaan worden aan het volgende subsidiecriterium:

 • a.

  Het in artikel 1, onder e bedoelde bedrag aan statiegeld per beker is minimaal één euro (€ 1,00 euro).

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten zoals opgenomen in artikel 6, met een maximum van € 2.500,- per evenement per kalenderjaar, voor evenementen waarbij bekers worden gehuurd, zoals bedoeld in artikel 6, sub a.

 • 2. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten zoals opgenomen in artikel 6, met een maximum van € 2.500,- per evenement per kalenderjaar voor terugkerende evenementen waarbij bekers gekocht worden zoals bedoeld in artikel 6, sub b

Artikel 10. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag tot verlenen van een subsidie, wordt ingediend minimaal 4 weken voordat het evenement plaatsvindt.

 • 2. De aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan vanaf 1 augustus voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11. De aanvraag voor subsidie

 • 1. De aanvraag wordt digitaal ingediend via het volgende emailadres: subsidiebureau@lelystad.nl

 • 2. De aanvrager maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat op de gevraagde subsidie van toepassing is.

 • 3. De verplichtingen zoals opgenomen in artikel 8, lid 3, 4 en 5 van de ASVL zijn niet van toepassing, tenzij opgenomen in het aanvraagformulier.

Artikel 12. Subsidieplafonds en verdeelcriteria

 • 1. Voor het verlenen van subsidies op grond van deze subsidieregeling geldt voor aanvragen die betrekking hebben op kalenderjaar 2022 een subsidieplafond van € 10.000.

 • 2. Voor het verlenen van subsidies op grond van deze subsidieregeling geldt voor aanvragen die betrekking hebben op kalenderjaar 2023 een subsidieplafond van € 10.000.

 • 3. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 4. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een hersteltermijn geboden van maximaal 2 weken om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 5. Indien de aanvrager met toepassing van het vierde lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst subsidieaanvraag, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 6. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college het op dat moment beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 13. Eindverantwoording en vaststelling

Voor de eindverantwoording en formele vaststelling van de subsidie dient uiterlijk binnen 13 weken na het plaatsvinden van het evenement, de volgende onderbouwingen te worden overgelegd:

 • a.

  Bewijs van toestemming voor het evenement van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

 • b.

  De opdracht, factuur en het betaalbewijs (bankafschrift) van aanschaf en/of huur van herbruikbare statiegeldbekers.

 • c.

  Bijlage bewijsstuk waaruit rekeningnummer en tenaamstelling van de aanvrager blijkt.

Artikel 14. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 11 van de ASVL, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  De kosten al op een andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

 • b.

  Niet wordt voldaan aan de overige voorwaarden zoals gesteld in de ASVL;

 • c.

  Geen evenementenvergunning is verstrekt of melding is gedaan, zoals bedoeld in artikel 2.25 van de APV 2021 van de gemeente Lelystad voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

 • d.

  Er door omstandigheden geen evenement heeft plaatsgevonden;

 • e.

  De aanvraag niet binnen de gestelde indieningstermijn is ingediend;

 • f.

  Indien een onderneming niet voldoet aan de regels van de-minimisverordening;

Artikel 15. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan gemotiveerd van deze subsidieregeling afwijken, indien enige bepaling van de regeling zou leiden tot een onvoorziene en onredelijke behandeling voor de aanvrager.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd aan de aanvrager kenbaar gemaakt in de subsidiebeschikking.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling herbruikbare bekers bij evenementen;

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking in het gemeenteblad;

 • 3. Deze subsidieregeling vervalt per 1 januari 2024.

Ondertekening

Lelystad, 22 maart 2022

Het college van de gemeente Lelystad

de secretaris de burgemeester