Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot het vaststellen van de gewijzigde grenzen van de bebouwde kommen Wegenwet in de gemeente Zuidplas

Geldend van 02-04-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot het vaststellen van de gewijzigde grenzen van de bebouwde kommen Wegenwet in de gemeente Zuidplas

gelezen het verzoek van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas, d.d. 11 februari 2022, nr. U22.000701, tot vaststelling van de gewijzigde grenzen van de bebouwde kommen van de gemeente Zuidplas, op grond van de Wegenwet;

overwegende dat het college van de gemeente Zuidplas, in haar vergadering van 8 februari 2022, nr. B21.000706 op grond van het gestelde in artikel 20a van de Wegenverkeerswet, onder andere heeft besloten tot het vaststellen van de gewijzigde grenzen van de bebouwde kommen in de gemeente Zuidplas (de raad van de gemeente Zuidplas heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan het college);

dat het genoemde collegebesluit verband houdt met het opstellen van een nieuwe wegenlegger, omdat sinds 1 januari 2010 de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zuidplas en de huidige komgrenzen ingevolge de Wegenwet sterk zijn verouderd;

dat ingevolge het bepaalde in artikel 27, 2e lid, van de Wegenwet, het college van Gedeputeerde Staten de grenzen van de bebouwde kom dient vast te stellen, voor de toepassing van die wet;

dat onder intrekking van de ter zake bestaande besluiten tot herziening van de grenzen van de bebouwde kommen van respectievelijk de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle geen overwegende bezwaren bestaan om aan het verzoek van de gemeente Zuidplas te voldoen;

dat de bevoegdheid tot het nemen van bebouwde kombesluiten op grond van de Wegenwet is gemandateerd aan het hoofd van de eenheid Juridische Expertise en Handhaving van de Dienst Beheer Infrastructuur;

gelet op de Wegenwet en het bepaalde in het ambtelijk mandaatbesluit voor de provinciale organisatie 2022;

BESLUITEN:

 • I.

  Onder intrekking van hun ter zake bestaande besluiten, de grenzen van de bebouwde kommen van de gemeente Zuidplas vast te stellen krachtens artikel 27, 2e lid van de Wegenwet, overeenkomstig eerdergenoemd collegebesluit, met dien verstande, dat voor de toepassing van genoemde wet tot de bebouwde kommen alle openbare wegen behoren als bedoeld in artikel 1 van de Wegenwet, voor zover gelegen binnen de rode contourgrens zoals aangegeven op bijbehorende overzichtskaarten (bijlage 1).

 • II.

  Dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in het Provinciaal Blad en door toezending aan de gemeente Zuidplas.

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Bijlage 1

BIJLAGE 2 TEKENING BEBOUWDE KOM ZEVENHUIZEN

BIJLAGE 3 TEKENING BEBOUWDE KOM OUD VERLAAT

BIJLAGE 4 TEKENING BEBOUWDE KOM NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

BIJLAGE 5 TEKENING BEBOUWDE KOM MOORDRECHT

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van ‘’Awb-Bezwaar’’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • dagtekening;

 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • gronden van het bezwaar.

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, als tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt, ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag), een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.