Aanwijzing wolvengebied

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing wolvengebied

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Gelet op het Interprovinciaal Wolvenplan zoals vastgesteld door het IPO bestuur op 24 januari 2019.

Besluiten

Het gebied zoals op de bijlage bij dit besluit weergegeven, aan te wijzen als beïnvloedingsgebied van wolventerritoria als bedoeld in het interprovinciaal wolvenplan en dit gebied aan te duiden als wolvengebied van Zuidoost-Fryslân.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Fryslân voornoemd

Leeuwarden, 22 maart 2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius-Riemersma, MBA MCM

Bijlage 1: Wolvengebied

afbeelding binnen de regeling

Toelichting

Er zijn voldoende aanwijzingen dat een of meerdere wolven Zuidoost-Fryslân als leefgebied1 gebruiken en er sprake is van vestiging van een of meer wolven in de directe omgeving. Gedeputeerde staten hebben daarom besloten een wolvengebied voor Zuidoost-Fryslân vast te stellen. In Fryslân is op dit moment (nog) geen sprake van een gevestigde wolf, maar in Zuidwest-Drenthe is wel een gevestigde wolf vastgesteld. Het beïnvloedingsgebied van dit leefgebied spreidt zich uit over Zuidoost-Fryslân. Aanvullend, de laatste jaren hebben meerdere wolven dit gebied bezocht en zijn nieuwe zwerftochten van wolven in dit gebied niet uit te sluiten. De aanwezigheid van de wolf (wolven) blijkt uit diverse sporen, waarbij DNA-analyse aan keutels een belangrijke rol heeft gespeeld voor de bepaling op individuniveau.

Het doel van het aanwijzen van het gebied is in het interprovinciaal wolvenplan als volgt omschreven: Binnen het aangewezen gebied worden dierhouders geacht preventieve maatregelen te treffen overeenkomstig de Faunaschade Preventiekit module wolven van BIJ12.

Aankomende tijd zal worden gebruikt om dierhouders te laten wennen aan de aanwezigheid van de wolf en in het bijzonder om ervaring op te doen met het treffen van preventieve maatregelen. GS heeft daartoe de ‘subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân’ vastgesteld.

Het kerngebied van de wolf of wolven omvat globaal de grotere natuurgebieden die op de grens liggen met provincie Drenthe. Rekening houdend met ervaringen uit het buitenland over oppervlakten en loopafstanden hebben wij het gebied bepaald waarbinnen de wolf of wolven redelijkerwijs voedsel zoeken. Dit blijkt ook uit de reeks aan bewezen waarnemingen en schadegevallen van (andere) wolven die Fryslân bezochten. Om deze reden kan dit gebied ook blijvend worden gehanteerd mocht de wolf of wolven zich niet meer in de directe omgeving hebben gevestigd. Om een heldere afbakening te hebben is de in het interprovinciaal wolvenplan voorgestelde afbakening op gemeentegrenzen niet gehanteerd. Er is voor gekozen om de Rijkswegen A7 en A32 als grenzen te nemen. Herbegrenzing van het wolvengebied kan in de toekomst aan de orde zijn als de omstandigheden daar de aanleiding voor geven.


Noot
1

Een gemiddeld leefgebied van wolven bedraagt 200 km2, dit is wel afhankelijk van de omvang van de prooidichtheid. Binnen dit leefgebied is een kerngebied aanwezig. Deze kerngebieden zijn meestal aaneengesloten natuurgebieden van gemiddeld 3800 hectaren. Wolven zoeken binnen het kerngebied de meest rustige kern op, waarin ze zich jaarrond of structureel overdag in terugtrekken om te rusten en ook voortplanten met een holenstelsel tot beschikking. Wolven jagen nauwelijks binnen hun kerngebieden. Dit doen zij vooral in het grotere ommeland of buffer wat een beïnvloedingsgebied wordt genoemd. Het beïnvloedingsgebied samen met het kerngebied is een wolvenleefgebied.