Uitvoeringsregeling duurzaamheidsleningen gemeente Waterland 2021

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling duurzaamheidsleningen gemeente Waterland 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen in verband met het vaststellen van een maatregelenlijst betrekking hebbende op het verduurzamen van woningen en aanhorigheden;

gelet op artikel 147, derde lid Gemeentewet en artikel 6, tweede lid, en artikel 10 van de Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021,

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregeling duurzaamheidsleningen gemeente Waterland 2021.

Artikel 1 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door het college beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • -

   de te treffen maatregelen;

  • -

   een technische specificatie van de maatregelen;

  • -

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

  • -

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden, daar waar de werkzaamheden meer dan twee dagen in beslag nemen.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

Artikel 2. Maatregelenlijst

De maatregelenlijst als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021 is opgenomen in bijlage 1.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 14 december 2021.

drs. E.G.H. Dijk MPM

gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele

burgemeester

Bijlage 1 behorende bij artikel 6, tweede, van de Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021

Maatregelenlijst / Energiebesparende maatregelen

Nummer

Maatregel

Criterium

1

Spouwmuurisolatie 1

Minimaal Rd ≥ 1.1 [m2 K/W]*

2

Gevelisolatie binnenzijde (voorzetwand)

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]*

3

Gevelisolatie buitenzijde (buitengevelisolatie) 2

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]*

4

Vloerisolatie / Renovatievloer

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]*

5

Bodemisolatie

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]*

6

Vervangen beglazing 1

U-glas ≤1,2

7

Vervangen kozijnen

U-raam ≤ 1,5

8

Dakisolatie binnenzijde

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]*

9

Dakisolatie buitenzijde 2

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]*

10

Elektrische kookplaat met eventuele noodzakelijke aanpassing in meterkast

-

11

Zonneboiler

Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan

12

Lucht-water warmtepomp

Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan

13

Brine (grond) -water warmtepomp

Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan

14

Warmtepompboiler

Apparaat dient op de apparatenlijst van het RVO te staan

15

Ventilatiesysteem met warmteterugwinning

Minimaal rendement van 90% en het apparaat moet voldoen aan de ERP richtlijnen

16

Douche WTW

Minimaal rendement van 40%

17a

Laag temperatuurverwarming – vloerverwarming (exclusief afwerkvloer zoals PVC, laminaat, etc.)

Minimaal 10 m2, gebruikt als hoofdverwarming (ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 40 graden).

17b

Laag temperatuurverwarming – laag temperatuur radiatoren/convectoren (exclusief afwerkvloer zoals PVC, laminaat, etc.)

Ontwerp aanvoertemperatuur maximaal 55 graden.

18

Thuisaccu

> 3 kWh per Li-ion-accu

19

Groen dak 3

Minimaal 10 m2 (exclusief randzone) en een waterbergende capaciteit van minimaal 25 l/m2

20

Wateropslag voor besproeiing tuin en/of grijswatersysteem met hergebruik voor toilet

> 3 m3 opslagcapaciteit

21

Maatwerkadviesrapport voor verduurzamen van de woning

Gecertificeerde EP adviseur

22

Infraroodverwarming

-

23

Electrische laadpaal op particulier terrein

-

* De isolatiewaarde die minimaal toegevoegd dient te worden aan de huidige constructie. Alleen de huidige thermische schil komt in aanmerking voor de lening. Nieuwe constructies aan de woning dienen te voldoen aan de isolatiewaarden van het huidige bouwbesluit.

1 - Bij woningen welke zijn gebouwd vóór 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden bij spouwmuurisolatie en het vervangen van beglazing, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is.

2 - de leningontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen/vergunningen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen; Aan de toekenning van de lening kan geen enkele publiekrechtelijke toestemming worden ontleent.

3 - Indien u niet zeker weet of uw dak voldoende draagkracht heeft, laat dan een constructieberekening uitvoeren door een gediplomeerd constructeur. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om belasting, draagkracht en dakhelling te (laten) controleren. Heeft u twijfels? Laat u dan adviseren door de leverancier of een constructeur. De leverancier kan u vuistregels meegeven. De kosten voor een bouwkundig onderzoek naar de draagkracht van het dak ten behoeve van het groene dak mogen als opgedragen worden voor de lening.