Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021

De raad van de gemeente Waterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen waarop iemand een duurzaamheidslening kan aanvragen zodat particuliere huiseigenaren met een lage rente worden geholpen om energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning te treffen en CO2 te besparen;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 3 lid 1 en 2 van deze verordening, die een aanvraag doet voor een ‘Duurzaamheidslening Waterland’;

 • b)

  aanvraag: het door aanvrager bij het college conform artikel 7 lid 1 van deze verordening ingediende verzoek om een ‘Duurzaamheidslening’;

 • c)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland;

 • d)

  duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • e)

  bestaande koopwoning: een tot bewoning bestemd gebouw in de gemeente Waterland die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijde een woning met een recreatiefunctie. De bestaande koopwoning is blijvend bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden;

 • f)

  maatregelen: maatregelen die het college toestaat die kunnen worden gefinancierd conform artikel 4;

 • g)

  werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • h)

  SVn: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647;

 • i)

  toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Duurzaamheidslening bij SVn.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college in dat geval besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een lening:

 • 1.

  een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 2.

  het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van de gebouwde omgeving;

 • 3.

  het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen ten behoeve van:

 • 1.

  bestaande woonruimte in de gemeente Waterland, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, en;

 • 2.

  de aanvrager een particuliere eigenaar-bewoner is, niet zijnde een lid van een vereniging van eigenaren. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

Artikel 4 Maatregelen

 • 1. De te realiseren maatregelen hebben betrekking op het verduurzamen, inclusief energiemaatregelen, van de woning met aanhorigheden.

 • 2. De duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 25.000,- inclusief BTW.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Waterland stelt het budget vast dat beschikbaar is voor de duurzaamheidslening.

 • 2. De duurzaamheidslening is alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1. Het college toetst de aanvraag aan artikelen 2, 3, 4 en 5 van deze verordening en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een duurzaamheidslening.

 • 2. Het college stelt nadere regels over de in artikel 4, eerste lid, genoemde maatregelen. Deze maatregelen worden nader gespecifieerd in een maatregelenlijst.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag (gedeeltelijk) af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-; of

 • 4.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde nadere regels, voorschriften en/of bepalingen; of

 • 5.

  de werkzaamheden die gepaard gaan met de investering waarvoor de lening wordt aangevraagd al zijn begonnen of al zijn gerealiseerd; of

 • 6.

  de werkzaamheden niet worden uitgevoerd door één of meer deskundige bedrijven of daar waaruit de informatievoorziening blijkt dat de bewoner onvoldoende kennis en kunde in huis heeft om de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren; of

 • 7.

  een maatregel wel op de maatregelenlijst uit artikel 6, tweede lid wordt genoemd, maar de gewenste beleidsdoelen uit artikel 2 niet tot stand brengt.

Artikel 8 Intrekken toewijzing

Het college trekt een toewijzing duurzaamheidslening in, indien:

 • 1.

  de duurzaamheidslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

 • 2.

  de duurzaamheidslening niet tot stand komt.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer ‘Duurzaamheidslening’ door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties duurzaamheidslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Waterland en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de duurzaamheidslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KifiD of zich wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening duurzaamheidslening gemeente Waterland 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,

gehouden op 14 december 2021

De raad voornoemd,

Th.G.L. Greep

Griffier

drs. M.C. van der Weele

voorzitter