Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op het bepaalde in art. 1.3, vierde lid van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

besluiten:

de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven als volgt vast te stellen:

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv 2013: Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 • b.

  Faunaschade Preventiekit module wolven: overzicht van preventieve maatregelen om schade door wolven te voorkomen en beperken zoals gepubliceerd op de website van BIJ 12;

 • c.

  Identificatie- en Registratiesysteem van dieren: betreft het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beheerde Identificatie- en Registratiesysteem van elke Nederlandse schapen- of geitenhouder met een uniek Bedrijfsnummer (UBN);

 • d.

  Landbouw de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector;

 • e.

  Landbouwhuisdieren: schapen of geiten die zijn opgenomen in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren;

 • f.

  Prestatiesubsidie: subsidie die wordt verleend voor het realiseren van een specifieke gesubsidieerde prestatie dan wel activiteit. Een subsidie die verstrekt wordt voor een in artikel 4 van deze regeling omschreven activiteit betreft een prestatiesubsidie;

 • g.

  Wolfwerende afrastering: afrastering om aanvallen van wolven op landbouwhuisdieren te voorkomen;

 • h.

  Wolvengebied: betreft het door Gedeputeerde Staten op 22 maart 2022 aangewezen gebied voor wolven. Op deze kaart wordt het omlijnde gebied aangegeven, waarbinnen de subsidiabele activiteit kan plaatsvinden. Zie bijlage 1.

Artikel 2. Doel van de regeling

De prestatiesubsidie heeft tot doel het stimuleren van het aanschaffen en gebruiken van een wolfwerende afrastering door een schapen- of geitenhouder ter voorkoming van schade door wolven.

Artikel 3. Doelgroep

Prestatiesubsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een schapen- of geitenhouder in een wolvenbied die in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren staat geregistreerd.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

 • 1. Prestatiesubsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het plaatsen van een nieuw aangeschafte vaste wolfwerende afrastering dan wel het uitbreiden van een bestaande vaste wolfwerende afrastering; of

  • b.

   het inzetten van een nieuw aangeschafte verplaatsbare wolfwerende afrastering.

 • 2. De in het eerste lid genoemde subsidieverstrekking vindt na afronding van de activiteit plaats.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ontvangen binnen een door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagperiode.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met het door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier en voorzien van alle daarin verplichte bijlagen.

 • 3. Onverminderd het tweede lid bevat de aanvraag om subsidie in elk geval:

  • a.

   een fotoverslag van de gehele wolfwerende afrastering waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   het bij de aanvrager in het Identificatie- en Registratiesysteem voor dieren geregistreerd aantal landbouwhuisdieren op de peildata 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november van het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag; en

  • c.

   een kaart van het wolvengebied waarin de wolfwerende afrastering is geplaatst of ingezet.

Artikel 6. Verdeelsystematiek

 • 1. Prestatiesubsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum van ontvangst die datum is waarop de aanvraag volledig is.

 • 2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 7. Toetsingscriteria

Om voor prestatiesubsidie in aanmerking te komen, voldoet de aanvrager aan de volgende criteria:

 • a.

  de in artikel 4, onder a genoemde vaste wolfwerende afrastering is geplaatst of uitgebreid in het wolvengebied;

 • b.

  de in artikel 4, onder b genoemde verplaatsbare wolfwerende afrastering, is ingezet in het wolvengebied;

 • c.

  Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van de in onderdeel a of b genoemde vereiste dat de subsidiabele activiteit in het wolvengebied is uitgevoerd, indien de toepassing ervan naar het oordeel van Gedeputeerde Staten onredelijk zou zijn en de aanvrager die onredelijkheid in zijn aanvraag voldoende heeft onderbouwd door de schade aan zijn kudde schapen of geiten aan te tonen als gevolg van minimaal drie wolfaanvallen in een tijdsperiode van zeven dagen binnen de grenzen van één gemeente of die van twee aan elkaar grenzende gemeenten, waarbij één of meerdere landbouwhuisdieren zijn gedood;

 • d.

  de aanvrager verschaft ter onderbouwing van de onder a of b genoemde activiteit een bewijsstuk van het in eigendom hebben, dan wel het gebruikersrecht hebben, van één of meerdere percelen in het wolvengebied, of indien sprake is van de onder c genoemde situatie, van één of meerdere percelen in het gebied waarvoor onder c afgeweken wordt;

 • e.

  de aanvrager verschaft ter onderbouwing van de aanschaf van de onder a of b genoemde activiteit één of meerdere facturen daarvan;

 • f.

  de gehele wolfwerende afrastering voldoet aan de Faunaschade Preventiekit module wolven;

 • g.

  de vaste wolfwerende afrastering is geplaatst of uitgebreid of de verplaatsbare wolfwerende afrastering is ingezet in het wolvengebied, voordat de subsidieaanvraag wordt ontvangen, maar niet vóór 14 december 2021.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • 1. De prestatiesubsidie voor een vaste wolfwerende afrastering bedraagt:

  • a.

   € 500,- en

  • b.

   € 3,00 per strekkende meter nieuwe of uitgebreide wolfwerende afrastering met een maximum van € 100 per landbouwhuisdier, waarbij voor het totale aantal landbouwhuisdieren wordt uitgegaan van het in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren gemiddeld geregistreerd aantal landbouwhuisdieren van de aanvrager in het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag.

 • 2. De prestatiesubsidie voor een verplaatsbare wolfwerende afrastering bedraagt:

  • a.

   € 30,- per landbouwhuisdier, waarbij voor het totale aantal landbouwhuisdieren wordt uitgegaan van het in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren gemiddeld geregistreerd aantal landbouwhuisdieren van de aanvrager in het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag; en

  • b.

   € 4000,- ter aanvulling op het onder a bepaalde subsidiebedrag als bij de inzet van de verplaatsbare wolfwerende afrastering wordt voldaan aan de volgende drie vereisten:

   • 1e.

    de verplaatsbare wolfwerende afrastering een afrastering met draden is;

   • 2e.

    een automatisch draadoprolsysteem is aangeschaft; en

   • 3e.

    de verplaatsbare wolfwerende afrastering op moment van ontvangst van de aanvraag is ingezet voor minimaal 100 landbouwhuisdieren.

 • 3. Het in het Identificatie- en Registratiesysteem voor dieren gemiddeld geregistreerd aantal landbouwhuisdieren van de aanvrager wordt berekend door het gemiddelde te nemen van het aantal in dit systeem geregistreerde landbouwhuisdieren op de peildata 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november in het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag.

 • 4. Het totaal op grond van dit artikel te verstrekken prestatiesubsidiebedrag bedraagt nooit meer dan € 20.000 per aanvrager.

Artikel 9. Weigeringsgronden

 • 1. De subsidie wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 2.7 van de Asv 2013, in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager niet valt binnen de doelgroep van de regeling;

  • b.

   de activiteit niet voldoet aan één of meerdere van de toetsingscriteria, zoals bedoeld in artikel 7;

  • c.

   voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds eerder een subsidie door de provincie Fryslân of een andere instantie is verstrekt;

  • d.

   een aanvraag wordt ontvangen buiten de aanvraagperiode zoals vermeld in artikel 5;

  • e.

   de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt uitgevoerd voor andere dieren dan landbouwhuisdieren

  • f.

   de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is uitgevoerd vóór 14 december 2021.

 • 2. Voor zover de subsidieaanvraag betrekking heeft op de in artikel 8, tweede lid, onder b, genoemde aanvullende subsidie, wordt voor dat onderdeel gedeeltelijk geweigerd indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 8, tweede lid genoemde toetsingscriteria.

Artikel 10. Staatssteun

Subsidie die wordt aangevraagd door ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector, wordt slechts verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de Landbouw de-minimusverordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze regeling.

Artikel 12. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 maart 2022 ,

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius-Riemersma, MBA MCM

Bijlage 1 door GS vastgesteld wolvengebied

afbeelding binnen de regeling

Toelichting

Het is voor een schapen- of geitenhouder mogelijk prestatiesubsidie aan te vragen voor meerdere vaste of verplaatsbare wolfwerende afrasteringen met bijbehorende oprolsystemen. Als er voldaan wordt aan alle gestelde subsidievereisten kan het totale subsidiebedrag maximaal € 20.000,- bedragen per aanvrager. Er mag gedurende de looptijd van deze regeling slechts éénmaal door een aanvrager worden aangevraagd, indien de aanvraag gehonoreerd is met subsidieverstrekking

Elke Nederlandse schapen- of geitenhouder moet een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben en in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren (schapen of geiten) geregistreerd staan. Dit systeem wordt in deze regeling gebruikt om te bepalen hoeveel dieren een schapen- of geitenhouder in het kalenderjaar voorafgaand aan de ontvangst van de subsidieaanvraag gemiddeld in zijn bezit had. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beheert dit systeem.

Om voor prestatiesubsidie in aanmerking te komen is het niet noodzakelijk dat de dieren bedrijfsmatig worden gehouden, ook particulieren komen voor deze regeling in aanmerking.

Aanvragen mogen pas na plaatsing, uitbreiding of inzet van de wolfwerende afrastering worden ingediend. De prestatiesubsidie wordt direct vastgesteld en uitbetaald.

Op moment van inwerkingtreding van deze regeling heeft Gedeputeerde Staten een wolvengebied voor wolven aangewezen. Op deze kaart wordt het omlijnde gebied aangegeven, waarbinnen de subsidiabele activiteit kan plaatsvinden. Zie bijlage 1. Informatie over dit wolvengebied is te vinden op de provinciale website.

In de Faunaschade Preventiekit Module wolven staan eisen opgenomen waaraan de wolfwerende afrastering moet voldoen. Zie https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-wolven/.

De lengte van de wolfwerende afrastering is medebepalend voor de hoogte van de subsidie. het betreft hier niet de lengte van het gebruikte draad (bijvoorbeeld bij toepassing van meerdere draden boven elkaar).