Reglement voor de Gebietskommisje Wolf

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement voor de Gebietskommisje Wolf

Gedeputeerde Staten van Fryslân;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Overwegende dat:

 • -

  de wolf een strikt beschermde diersoort is in de zin van bijlage IV, onder a, van de Habitatrichtlijn en het op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming verboden is om in het wild levende wolven in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren en voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van wolven te beschadigen of te vernielen;

 • -

  er ten tijde van het nemen van dit besluit sprake is van gevestigde (c.q. territoriale) wolf in (Zuidwest-)Drenthe waarbij (Zuidoost-) Fryslân ook onder het beïnvloedingsgebied van het wolventerritorium valt;

 • -

  het ‘interprovinciaal wolvenplan’ voorschrijft dat een gebiedscommissie wordt opgericht wanneer er sprake is van een gevestigde wolf in een bepaald gebied;

 • -

  wij een wolvengebied hebben aangewezen;

 • -

  het wenselijk is dat voor dat gebied een schadepreventieplan wordt opgesteld;

 • -

  het wenselijk is dat wij geadviseerd worden over onder meer beschermingsmaatregelen met betrekking tot wolven;

 • -

  wij daartoe een commissie als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet instellen; het wenselijk is de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van deze commissie vast te leggen.

Besluiten:

het Reglement voor de Gebietskommisje Wolf vast te stellen.

Artikel 1 Algemeen

Er is een Gebietskommisje Wolf (hierna te noemen GW), ex artikel 82 (adviescommissie) van de Provinciewet. Dit reglement is daarop van toepassing.

Artikel 2 Taken

De GW heeft de volgende taken:

 • 1.

  Het gevraagd of ongevraagd adviseren van Gedeputeerde Staten over:

  • a.

   beschermingsmaatregelen voor gehouden landbouwhuisdieren met betrekking tot wolven;

  • b.

   (innovatieve) projecten gericht op de preventie van wolvenschade;

  • c.

   bijzondere gevallen van wolvenschade;

  • d.

   de financiering van gewenste beschermingsmaatregelen.

 • 2.

  Voorlichting geven en communiceren over preventie van wolvenschade richting dierhouders. GW voert deze werkzaamheden zelfstandig en/of in samenspraak met dierhouders uit.

 • 3.

  Het evalueren van de werkzaamheden en het functioneren van de GW en het adviseren over de vervolgstappen.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De GW bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en:

  • a.

   minstens twee en maximaal vier leden namens de professionele en/of hobbymatige dierhouderij;

  • b.

   een lid namens de Terreinbeherende organisatie`s (TBO`s);

  • c.

   een lid namens de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG).

 • 2. Gedeputeerde Staten benoemen, schorsen en ontslaan de onafhankelijk voorzitter en leden van de GW alsmede hun plaatsvervangers.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4. Een lid en de voorzitter kunnen worden herbenoemd.

 • 5. Gedeputeerde Staten wijzen de secretaris van de GW aan. De secretaris ondersteunt de GW en is geen lid van de GW.

 • 6. Gedeputeerde Staten kunnen ter ondersteuning een communicatieadviseur en een externe adviseur beschikbaar stellen. Zij zijn geen lid van de GW.

 • 7. Het lidmaatschap van de GW eindigt op eigen verzoek van het betrokken lid of door:

  • a.

   het ontbinden van de GW;

  • b.

   het eindigen van een periode waarvoor het lid is benoemd;

  • c.

   overlijden;

  • d.

   ontslag door Gedeputeerde Staten.

Artikel 4 Onafhankelijkheid

De leden van de GW adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.

Artikel 5 Zittingsperiode

 • 1. De leden van de GW worden voor een periode van drie jaar benoemd. Een lid kan na afloop van zijn zittingsperiode terstond worden herbenoemd voor een periode van één jaar.

 • 2. Degene die in de GW de plaats inneemt van een lid wiens zittingsduur nog niet verstreken was, heeft zitting tot het einde van die duur.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen de GW ontbinden wanneer is vastgesteld dat er geen gevestigde wolf (meer) in Fryslân aanwezig is, of wanneer het beïnvloedingsgebied van het wolventerritorium zich niet (meer) uitstrekt binnen de provinciegrenzen van Fryslân.

Artikel 6 Adviesvorming

De GW bereikt consensus over een advies. Wanneer dit niet slaagt, zal bij het advies moeten worden gemotiveerd waarover en waarom geen uniform standpunt kan worden bereikt.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1. De GW kan haar eigen werkwijze vaststellen in een reglement.

 • 2. De GW vergadert zo vaak als de voorzitter dat nodig oordeelt.

 • 3. De GW kan zich laten adviseren door belanghebbende organisaties.

 • 4. De GW kan zich laten bijstaan met expertise gericht op ecologie en preventie. Als hieraan kosten zijn verbonden, legt de secretaris op verzoek van de voorzitter/GW een voorstel voor opdrachtverlening voor aan Gedeputeerde Staten.

 • 5. Vergaderingen van GW zijn niet openbaar. De verslagen van GW zijn openbaar.

Artikel 8 Verslagen

 • 1. De secretaris zorgt voor een verslag van de vergaderingen.

 • 2. De GW brengt jaarlijks verslag uit aan Gedeputeerde Staten van haar werkzaamheden en adviezen.

Artikel 9 Vergoeding

De onbezoldigde leden, alsmede hun plaatsvervangers, komen in aanmerking voor een vergoeding, overeenkomstig het bepaalde in de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Fryslân 2019 voor het bijwonen van vergaderingen van de GW en de reiskosten in verband met reizen voor de GW.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Reglement Gebietskommisje Wolf’.

Ondertekening

Leeuwarden, 22 maart 2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Toelichting

Artikel 2:

Een voorbeeld van een bijzonder geval waarover de commissie Gedeputeerde Staten adviseert is een schapenhouder die geheel of gedeeltelijk net buiten de aangewezen begrenzing van het wolvengebied valt. De resultaten van de gebiedscommissie zijn openbaar.

Artikel 3:

Gedeputeerde Staten wijzen in dit reglement organisaties aan die kunnen deelnemen aan de commissie. Het is aan deze organisatie om te bepalen door wie zij zich laten vertegenwoordigen. Er wordt naar gestreefd dat de verschillende belangen in de commissie worden vertegenwoordigd. Gedeputeerde Staten benoemen wel de voorzitter in persoon.

Artikel 7:

Belanghebbende organisaties zijn bedrijven, stichtingen of verenigingen die redelijkerwijs belang hebben bij de advisering, bijvoorbeeld gericht op het beschermen van vee.