Stageregeling gemeente Dijk en Waard

Geldend van 01-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Stageregeling gemeente Dijk en Waard

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dijk en Waard heeft op 8 maart 2022 besloten om de navolgende regeling vast te stellen en aan deze terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 januari 2022.

Uitgangspunten

Stage is stage, ongeacht het opleidingsniveau. De werkorganisatie biedt leerlingen de kans om theorie en praktijk aan elkaar te verbinden en stelt daarvoor begeleiding op de werkvloer beschikbaar. Hoewel er geen wettelijke verplichting is om een stagevergoeding te bieden, wil de werkorganisatie ook hierin een aantrekkelijke stage-werkgever zijn.

Overeenkomst

 • a. Voor een stage wordt, naast een eventuele overeenkomst vanuit de opleiding, een stageovereenkomst opgesteld die zowel door de leidinggevende als door de stagiair wordt ondertekend.

 • In de stageovereenkomst wordt minimaal vastgelegd:

  • o

   persoonsgegevens van de stagiair;

  • o

   in het kader van welke opleiding stage wordt gelopen (naam opleiding en opleidingsniveau);

  • o

   de stagebegeleider vanuit de opleiding;

  • o

   de stagebegeleider vanuit de (werk)organisatie;

  • o

   de periode van de stage en het aantal uur/dagen dat stage wordt gelopen;

  • o

   of wel of geen vergoeding aan de stage is verbonden.

 • b. Voor een BBL plek wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten met daarin minimaal vastgelegd:

  • o

   de gegevens onder a;

  • o

   het betreffende schooljaar 1 ;

  • o

   de voorwaarde(n) waaronder de overeenkomst kan worden beëindigd.

Vergoeding

 • a. Er wordt alleen een stagevergoeding toegekend als de stageperiode tenminste vier weken duurt en het gemiddelde aantal uren per week minimaal 18 uur telt.

 • b. De stagevergoeding bedraagt bij een stage van 36 uur per week € 425,- per maand, ongeacht het opleidingsniveau. Bij minder dan 36 uur per week is de stagevergoeding naar rato van het aantal uren.

 • c. De hoogte van de stagevergoeding (bruto) wordt aan de loonontwikkeling aangepast en afgerond op hele euro’s.

 • d. Als het gaat om een BBL plek c.q. een leerbaan dan wordt het minimum(jeugd)loon gehanteerd, omdat het hierbij gaat het om een tijdelijke arbeidsovereenkomst en niet om een stageovereenkomst. Bij minder dan 36 uur per week is de vergoeding naar rato van het aantal uren. De BBL-leerling wordt geplaatst op een gecreëerde leerwerkplek binnen een domein/team.

Aantal uren

Als vanuit de opleiding alleen een totaal aantal stage-uren wordt voorgeschreven, wordt bij het intakegesprek met de stagiair zowel de stageperiode afgesproken als het (gemiddeld) aantal uren per week.

Verlof

De stagiair of leerling heeft recht op verlofuren op basis van de vakantie/verlofregeling.

Ingangsdatum

1 januari 2022.

Ondertekening


Noot
1

Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende jaar.