Beleidsregels Wet Taaleis

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Wet Taaleis

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEESEL;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in artikel 18b Participatiewet;

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de Wet Taaleis

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels Wet Taaleis

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Arbeidsverplichtingen : de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9 van de Participatiewet;

  • b.

   Awb : Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   Belanghebbende : degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is;

  • d.

   College : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel

  • e.

   Inburgeringsplicht : de verplichting zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet inburgering;

 • 2.

  Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Awb.

Artikel 2 Nadere uitleg artikel 18b lid 6

Het college verlaagt de bijstand niet op basis van artikel 18b Participatiewet omdat zij uitgaat van het vermoeden dat verwijtbaarheid ontbreekt bij belanghebbenden die:

 • a.

  in Nederland zijn geboren en altijd in Nederland hebben gewoond;

 • b.

  de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;

 • c.

  die ontheven zijn van de inburgeringsplicht en de reden van ontheffing dit rechtvaardigt;

 • d.

  die ontheven zijn van de arbeidsverplichtingen;

Artikel 3 Geen taaltoets

Het college neemt geen toets bij belanghebbende af wanneer belanghebbende valt onder de groepen benoemd onder artikel 2, van deze beleidsregels, of wanneer hij andere documenten overlegt waaruit naar het oordeel van het college voldoende kennis van de Nederlandse taal blijkt.

Artikel 4 Tussentijdse intrekking maatregel

Indien een maatregel op grond van artikel 18b Participatiewet is opgelegd, en de belanghebbende toont aan dat hij alsnog aan zijn inspanningsverplichting voldoet, wordt de maatregel vanaf die datum ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Wet Taaleis;

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016.

Ondertekening

Beesel, 21 december 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

de gemeentesecretaris,

drs. R.R.M. Halffman

de burgemeester,

dr. P. Dassen-Housen