Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels Zorgvlied 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere regels Zorgvlied 2022

Zaaknummer: Z22-021617

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Werk en Inkomen van 23 maart 2022;

gelet op artikel 4, eerste lid, 5, vierde lid, 7, tweede lid, 11, 12, tweede lid, 14, eerste, tweede en derde lid, 15, tweede lid, 16, 17, eerste, tweede en vierde lid, 18, tweede, derde en vierde lid, 19, eerste en tweede lid, 22, derde lid, 24, vierde lid, 25, eerste lid, 26, tweede lid, 30, zesde lid en 31, vijfde lid van de Beheerverordening Zorgvlied 2022;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels Zorgvlied 2022

Artikel 1 Definities

Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Beheerverordening Zorgvlied 2022.

Artikel 2 Openstelling

 • 1.

  Het gedenkpark is maandag t/m zaterdag toegankelijk van 9.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

 • 2.

  Tijdens de maanden april t/m september heeft het gedenkpark op woensdag een avondopenstelling van 17.00 tot 20.00 uur.

Artikel 3 Ordemaatregelen

 • 1.

  Het is verboden om met motorrijtuigen op het gedenkpark te rijden. Ondernemers die werkzaamheden voor derden op het gedenkpark verrichten kunnen ontheffing aanvragen bij het managementteam. Vergunninghouders kunnen een ontheffing aanvragen voor zon- en feestdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Motorvoertuigen waarvoor toestemming is verleend mogen niet harder dan 10 km per uur.

 • 2.

  Het is niet toegestaan om op het gedenkpark te fietsen, tenzij anders bepaald.

 • 3.

  Het managementteam is bevoegd om bezoekers met een beperking toestemming te verlenen voor het bezoeken van het gedenkpark met een aangepast voertuig.

 • 4.

  Bezoekers met honden kunnen uitsluitend met een aangelijnde hond het gedenkpark bezoeken en dienen uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen.

 • 5.

  Asverstrooiing op het gedenkpark is alleen mogelijk in overleg met, na toestemming van en in het bijzijn van een medewerker. Het managementteam bepaalt waar as verstrooien mogelijk is.

 • 6.

  Bovengrondse asverstrooiing op grafbedekkingen, urnenplaatsen en gedenkplaatsen is niet toegestaan.

 • 7.

  Het verontreinigen van het gedenkpark, waaronder het achterlaten van afval buiten de daarvoor bestemde bakken, is niet toegestaan.

 • 8.

  Het is niet toegestaan om vazen, potten, gieters, gereedschap en bankjes buiten de grafafmetingen te plaatsen.

 • 9.

  Het is aan steenhouwers, hoveniers, vrijwilligers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van het managementteam, werkzaamheden aan grafbedekkingen op het gedenkpark te verrichten.

Artikel 4 Samenvoegen van overledenen in een graf

 • 1.

  Het samenvoegen van de stoffelijke resten op de onderste laag van een graf, om daarmee ruimte te maken voor een nieuwe overledene, is mogelijk indien de wettelijke grafrusttermijn van tenminste tien jaar wordt gerespecteerd, de resterende graftermijn nog minimaal tien jaar bedraagt, begraven op meer dan één laag mogelijk is en het samenvoegen technisch uitvoerbaar is.

 • 2.

  Per graf kan slechts één keer een samenvoeging plaatsvinden.

Artikel 5 Tijden van begraven, cremeren en asbezorging

 • 1.

  De tijd van begraven en het bezorgen van as op maandag t/m zaterdag is van 9.00 tot 15.30 uur en in de maanden april t/m september van 9.00 tot 17.00 uur.

 • 2.

  De tijd van begraven en het bezorgen van as buiten de genoemde uren van lid 1 is in de maanden april t/m september tegen betaling van een toeslag van 50% mogelijk op maandag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur.

 • 3.

  De tijd van cremeren op maandag t/m zaterdag is van 9.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur tegen betaling van een toeslag van 50%.

 • 4.

  De burgemeester kan in bijzondere gevallen van de genoemde tijden in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel afwijken. In die gevallen wordt een toeslag van 100% in rekening gebracht.

Artikel 6 Aantal overledenen in graven en asvoorzieningen

 • 1.

  Per particulier graf mogen maximaal twee overledenen worden begraven en maximaal vier asbussen worden bijgezet, tenzij anders bepaald. De rechthebbende bepaalt wie wordt begraven en bijgezet.

 • 2.

  In het historische gedeelte, categorie A en B mag maximaal één overledene worden begraven. De rechthebbende bepaalt wie wordt begraven en bijgezet.

 • 3.

  In keldergraven, categorie K, mag maximaal één overledene per laag worden bijgezet.

 • 4.

  In Islamitische graven, categorie M, mag maximaal één overledene worden begraven.

 • 5.

  Per algemeen graf is het maximaal aantal te begraven overledenen afhankelijk van het aantal beschikbare lagen. Bijzetting van asbussen is niet toegestaan. Het managementteam van het gedenkpark bepaalt wie in het graf worden begraven.

 • 6.

  Per particulier (kelder)urnengraf, urnennis en urnenplaats mogen maximaal vier asbussen worden bijgezet, voor zover de ruimte het toelaat. De rechthebbende bepaalt wiens asbus wordt bijgezet.

 • 7.

  Per particuliere gedenkplaats mogen meerdere overledenen herdacht worden.

 • 8.

  Per dubbelgraf worden twee graven naast elkaar uitgegeven, elk voor maximaal twee overledenen en vier asbussen. De rechthebbende bepaalt wie wordt begraven en bijgezet.

 • 9.

  Per particulier graf zijn in de begraafrechten inbegrepen een tijdelijke markering gedurende maximaal één jaar en een laag (plant)aarde.

Artikel 7 Categorieën

 • 1.

  Graven worden mede ingedeeld op basis van grafafmetingen:

  • a.

   categorie A: 2.60 x 1.30 meter;

  • b.

   categorie B: 2.60 x 1.20 meter, inclusief De Rode Vlindertuyn en grafwijk ’t Varenveld;

  • c.

   categorie C: 2.00 x 1.00 meter;

  • d.

   categorie D: 2.00 x 0.80 meter, vrijliggende kei als grafbedekking;

  • e.

   categorie E: 0.90 x 0.80 meter, op Kinderhofje;

  • f.

   categorie G: 2.00 x 0.80 meter, op Kinderhofje voor jong volwassene;

  • g.

   categorie K: 2.60 x 1.30 meter, keldergraven;

  • h.

   categorie M: 2.00 x 1.00 meter, begraven op Islamitische wijze in 1 laag;

  • i.

   categorie ’t Varenveld: ecologische grafbedekking;

  • j.

   categorie De Rode Vlindertuyn: boom en/of boomschijf als grafbedekking;

  • k.

   categorie Sterretjesveld: grafveld voor de herdenking van levenloos geboren kinderen tot 24 weken.

 • 2.

  Asbestemmingen worden mede ingedeeld op basis van type en voorzieningen:

  • a.

   categorie N: nis met afdekplaat voor 4 urnen (’t Schouw);

  • b.

   categorie P: ondergrondse urnenplaats;

  • c.

   categorie R: urnengraf met tegel (Lotusvijver);

  • d.

   categorie TH/TV: urnengraf of urnennis met tekstplaat (Decima);

  • e.

   categorie ’t Varenveld: ecologische grafbedekking.

 • 3.

  Specifieke regelgeving voor de categorieën van lid 1 t/m lid 2 is uitgewerkt in bijlage 1.

Artikel 8 Afmetingen van de graven, urnenplaatsen en gedenkplaatsen

De maximale afmetingen voor een graf en urnenplaats zijn:

 • 1.

  de standaardafmeting van een particulier graf categorie A en K bedraagt 2.60 x 1.30 meter (l x b);

 • 2.

  de standaardafmeting van een particulier graf categorie B bedraagt 2.60 x 1.20 meter (l x b);

 • 3.

  de standaardafmeting van een particulier graf categorie C en M bedraagt 2.00 x 1.00 meter (l x b);

 • 4.

  de standaardafmeting van een particulier graf categorie D en G bedraagt 2.00 x 0.80 meter (l x b);

 • 5.

  de standaardafmeting van een particulier kindergraf op Kinderhofje categorie E bedraagt 0.80 x 0.90 meter (l x b);

 • 6.

  de afmeting van een particulier (kelder-)urnengraf bedraagt 0.80 x 0.90 meter (l x b);

 • 7.

  de afmeting van een particuliere urnenplaats en particuliere gedenkplaats bedraagt 2.00 x 1.00 meter(l x b);

 • 8.

  de afmeting van een algemeen (kelder)graf in ’t Lalibellum bedraagt 2.30 x 0.90 (l x b);

 • 9.

  de afmeting van een urnennis in een urnenmuur of columbarium varieert en is afhankelijk van het type voorziening.

Artikel 9 Reserveren van graven

 • 1.

  Het reserveren van een particulier graf kan voor een periode van tien jaar of een veelvoud van tien jaar, waarbij het grafrecht onmiddellijk ingaat en plaatsing van een graffundering verplicht is.

 • 2.

  Het reserveren van een particulier urnengraf, urnenplaats en particuliere gedenkplaats kan voor een periode van vijf jaar of een veelvoud van vijf jaar, waarbij het grafrecht onmiddellijk ingaat.

 • 3.

  Het reserveren van een particulier graf, urnengraf, urnenplaats of gedenkplaats kan voor een periode van 10 jaar tegen een reserveringstarief zonder grafrecht. Het grafrecht gaat pas in op het moment van begraven of bijzetten.

 • 4.

  Het reserveren van graven in vakken waar op rij begraven wordt is niet mogelijk.

 • 5.

  Het managementteam beoordeelt en bepaalt welke graven voor reservering in aanmerking komen.

Artikel 10: Termijnen graven, urnenvoorzieningen en gedenkplaatsen

 • 1.

  Particuliere graven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar of een veelvoud van tien jaar, voor zover de daartoe bestemde ruimte van het gedenkpark dat toelaat, waarbij het te heffen tarief hetzelfde veelvoud is van het tarief van een grafrecht voor tien jaar.

 • 2.

  Particuliere urnengraven, urnennissen, urnenplaatsen en gedenkplaatsen worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar of een veelvoud van tien jaar voor zover de daartoe bestemde ruimte van het gedenkpark dat toelaat en mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3.

  Particuliere graven, urnengraven, urnennissen, urnenplaatsen en gedenkplaatsen worden op verzoek verlengd met een termijn van vijf jaar of een veelvoud van vijf jaar, waarbij het te heffen tarief de helft bedraagt van het tarief van tien jaar, of hetzelfde veelvoud van het tarief van vijf jaar.

 • 4.

  Tussentijdse verlenging van grafrechten per jaar is mogelijk indien bij een bijzetting de resterende termijn korter is dan de vereiste grafrusttermijn van tien jaar. Het tarief bedraagt een tiende deel per te verlengen jaar, uitgaande van het vastgestelde tarief van een verlenging met tien jaar.

 • 5.

  Algemene graven in ’t Lalibellum worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar.

 • 6.

  Algemene urnennissen worden uitgegeven voor een termijn van vijf jaar of een veelvoud van vijf jaar, voor zover de daartoe bestemde ruimte van het gedenkpark dat toelaat.

Artikel 11 Keldergraven

 • 1.

  Voor de oprichting van keldergraven, bovengrondse wandgraven en graftomben inbegrepen, is een vergunning vereist.

 • 2.

  De voorwaarden waaraan nieuwe keldergraven moeten voldoen zijn:

  • a.

   de gebruikte materialen duurzaam zijn;

  • b.

   de fundering en constructie stabiel en veilig zijn;

  • c.

   het keldergraf beheer-technisch en esthetisch aanvaardbaar is;

  • d.

   de binnen afmetingen van een keldergraf minimaal 240 x 120 cm (l x b) zijn;

  • e.

   voldaan wordt aan de voorwaarden van de betreffende categorie;

  • f.

   de vergunningaanvraag voldoet aan het bestemmingsplan en overige wetten;

  • g.

   plaatsing geschiedt door medewerkers van Zorgvlied op kosten van de aanvrager.

 • 3.

  De voorwaarden waaraan begraven in bestaande particuliere keldergraven moet voldoen zijn:

  • a.

   het samenvoegen c.q. ruimen van het graf beheertechnisch mogelijk is;

  • b.

   de afmetingen binnen maats voldoende ruimte bieden voor de te plaatsen kistafmetingen;

  • c.

   het keldergraf waterdicht is en voorzien is van adequate ventilatie;

  • d.

   de werkzaamheden veilig uit te voeren zijn.

 • 4.

  Een vergunning voor een reeds bestaand keldergraf kan worden gewijzigd of ingetrokken indien:

  • a.

   de duurzaamheid van de gebruikte materialen onvoldoende is;

  • b.

   de fundering en constructie onvoldoende stabiel en veilig zijn;

  • c.

   ter verkrijging van de vergunning onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • d.

   de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nagekomen;

  • e.

   van de vergunning geen gebruik gemaakt wordt binnen de daarin gestelde termijn;

  • f.

   de houder van de vergunning dit verzoekt;

  • g.

   het managementteam om redenen van beheer technische aard dit wenselijk of noodzakelijk acht.

 • 5.

  Aan de afhandeling van de aanvraag van een vergunning voor een keldergraf zijn kosten verbonden.

Artikel 12 Overschrijving van verleende rechten

 • 1.

  Wanneer nabestaanden ontbreken, kan de rechthebbende bij laatste wil of bij notariële akte bepalen dat de rechten worden overgeschreven op naam van de notaris die de nalatenschap beheert, een stichting of instelling voor grafzorg of een kerkgenootschap.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in het voorgaande lid afwijken.

Artikel 13 Voorwaarden voor particuliere gedenktekens

 • 1.

  Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, verduurzaamde houtsoorten en gehard glas.

 • 2.

  De lengte en de breedte van de grafbedekking, het daarop geplaatste gedenkteken, ornamenten inbegrepen, mogen de afmetingen van het (urnen-)graf, bovengrondse urnenplaats en gedenkplaats niet overschrijden.

 • 3.

  Gedenktekens moeten geplaatst worden op een fundament of afdekplaat die verzakking van het gedenkteken uitsluit. Het gedenkpark draagt zorg voor het plaatsen van de fundering. De vergoeding voor deze werkzaamheden wordt jaarlijks vastgesteld per categorie.

 • 4.

  De regelgeving en maatvoering kan per categorie verschillen. In bijlage 1 zijn de voorwaarden per categorie vermeld.

 • 5.

  Afsluitplaten en voorzetplaten van urnennissen zijn afhankelijk van het type nis. Het managementteam bepaalt de afmetingen, de kleur en de beletteringsmogelijkheden per object.

 • 6.

  Bodembedekking of strooibedekking, zoals grind en schelpen zijn alleen toegestaan binnen een deugdelijke omranding van minimaal 10 cm hoogte boven het maaiveld en indien voorzien van een bodemplaat.

 • 7.

  Op het gedenkteken dient aan de achterzijde het grafnummer zichtbaar aanwezig te zijn.

 • 8.

  De namen van leveranciers, ontwerpers of uitvoerders van gedenktekens mogen alleen aan de achterkant van het gedenkteken worden aangebracht, in de vorm van een klein koperen of bronzen naamplaatje van maximaal 2 x 4 centimeter.

 • 9.

  Op en in de nabijheid van verstrooivelden zijn permanente en tijdelijke voorwerpen en gedenktekens niet toegestaan.

Artikel 14 Vergunning grafbedekking en gedenkteken

 • 1.

  De melding tot het plaatsen, aanbrengen of wijzigen van een gedenkteken op een (urnen-)graf, urnenplaats en gedenkplaats moet schriftelijk worden gedaan bij het managementteam, uiterlijk een maand voor plaatsing. Het verzoek dient te bevatten:

  • a.

   NAW-gegevens en handtekening van de rechthebbende van het graf, de urnenplaats of de gedenkplaats;

  • b.

   de naam en het adres van de aanvrager en indien deze een ander is dan de rechthebbende tevens de toestemming van de betreffende rechthebbende om eigenaar van de grafbedekking te zijn;

  • c.

   de naam van het gedenkpark, de ligging (grafveld) en nummer van het graf of de plaats;

  • d.

   naam en adres van degene die de te verrichten werkzaamheden op het gedenkpark uitvoert;

  • e.

   een werktekening (in tweevoud), schaal 1:10, waarin aangegeven:

   • i.

    een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

   • ii.

    de soort en kleur van het materiaal van het gedenkteken en de bewerking ervan;

   • iii.

    de vermelding of de letters en/of tekens, ingehakt, opgehakt of van een ander materiaal zijn;

   • iv.

    de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);

   • v.

    de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;

   • vi.

    de soort vaste planten indien het een levende grafbedekking betreft.

 • 2.

  Voor gewenste grafbedekkingen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 13, lid 1 t/m 4 van de nadere regels, ornamenten voor op het (urnen-)graf, een bovengrondse urnenplaats of een gedenkplaats inbegrepen, kan het managementteam afwijkend besluiten mits het gedenkteken duurzaam en esthetische inpasbaar is.

 • 3.

  De beslissing op de vergunningaanvraag wordt door het managementteam schriftelijk meegedeeld.

Artikel 15 Plaatsen gedenkteken

 • 1.

  Voor plaatsingswerkzaamheden van een gedenkteken en vaste beplanting is toestemming nodig van het managementteam.

 • 2.

  Het gedenkteken met toebehoren moet volgens aanwijzingen van door het managementteam daarmee belaste medewerkers worden geplaatst.

 • 3.

  Alle sporen van werkzaamheden, ontstaan door of ten gevolge van plaatsingswerkzaamheden, moeten worden opgeruimd.

Artikel 16 Onderhoud door de houder van het gedenkpark

 • 1.

  De houder van het gedenkpark is verantwoordelijk voor algemeen onderhoud van het gedenkpark. Hieronder wordt verstaan: onderhoud algemeen groen, onderhoud bomen, nieuwe aanplant plantsoen, verwijderen bladafval, onderhoud van paden, servicepunten en banken.

 • 2.

  Als bijdrage aan het algemeen onderhoud is een vergoeding verschuldigd. Dit vastrecht wordt jaarlijks vastgesteld en kan voor tien jaar worden afgekocht.

 • 3.

  Het jaarlijks grafonderhoud bestaat, voor zover van toepassing, uit:

  • a.

   periodieke onkruidbeheersing van de grafbedekking;

  • b.

   jaarlijks snoeien van de grafbeplanting;

  • c.

   1 maal per jaar verwijderen van oppervlakkig vuil op het gedenkteken;

  • d.

   vijf jaarlijks onderhoud van letters en gedenktekens.

 • 4.

  De vergoeding voor het grafonderhoud wordt jaarlijks vastgesteld en kan in 1 keer betaald worden voor een termijn van 10 jaar.

Artikel 17 Onderhoud door de eigenaar van een grafbedekking

 • 1.

  De eigenaar van een grafbedekking is eindverantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking. Onder onderhoud wordt verstaan het verwijderen van verwelkte bloemen en planten, schoonhouden van het gedenkteken, het verven of vergulden van letters en andere figuraties op het gedenkteken niet vallend onder het onderhoud door het gedenkpark (artikel 16, lid 3.d.), het verwijderen van spontaan opkomende kruiden of zaailingen op de grafbedekking, het rechtzetten van verzakkingen van het gedenkteken en het uitvoeren van overige herstellingen van het gedenkteken.

 • 2.

  De houder van het gedenkpark voert in opdracht van de eigenaar van de grafbedekking tegen betaling van een vergoeding de volgende werkzaamheden uit:

  • a.

   Aanvullen van grind/grond niet behorend bij het jaarlijks onderhoudsschema

  • b.

   Lakken van de zilveren/zwarte letters, niet behorend bij 5 jaarlijks onderhoud;

  • c.

   Reinigen monument, niet behorende bij jaarlijks onderhoudsschema;

  • d.

   Verwijderen/vervangen van grind/grond/teelaarde;

  • e.

   Verwijderen beplanting, niet behorende bij het openen van een graf.

 • 3.

  Voor het schoonmaken van de gedenktekens zijn alleen biologisch afbreekbare middelen toegestaan.

Artikel 18 Grafbeplanting

 • 1.

  De beplanting op een graf moet binnen de afmeting van het graf blijven en mag niet hoger worden dan de maximaal toegestane hoogte van de toegestane hoogte van het gedenkteken, conform bijlage 1.

 • 2.

  Verboden zijn sterk woekerende planten, invasieve exoten en planten met stekels en doornen.

Artikel 19 Losse bloemen, planten en ornamenten

 • 1.

  Het plaatsen op graven van losse bloemen in steekvazen en planten in potten of bakken is toegestaan, mits geplaatst binnen de maximale afmetingen van de grafbedekking. Glazen vazen en voorwerpen waarin glas verwerkt is, zijn vanuit veiligheidsoogpunt niet toegestaan.

 • 2.

  De eigenaar van de grafbedekking draagt zelf zorg voor regelmatig onderhoud, het verwijderen van verwelkte bloemen en planten die in verwaarloosde staat verkeren en het terugsnoeien van beplanting binnen de toegestane afmetingen.

 • 3.

  Ornamenten, linten en dergelijke die na een teraardebestelling op het graf worden achtergelaten moeten binnen vier weken na de dag van de teraardebestelling door de rechthebbende of de gebruiker worden verwijderd. Indien niet aan de genoemde termijn voldaan wordt heeft het managementteam het recht om deze ongevraagd te verwijderen, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4.

  Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende zes weken na een begrafenis ter beschikking gehouden van de rechthebbende, indien deze daartoe tevoren een verzoek heeft ingediend bij het managementteam.

 • 5.

  Het managementteam is gerechtigd om losse voorwerpen, buiten de toegestane afmetingen groeiende planten, verwelkte bloemen en dode planten te verwijderen indien de eigenaar van de grafbedekking dat niet tijdig zelf doet, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 6.

  Het verstrooien van as op een grafbedekking is vanuit ethische en esthetische gronden niet toegestaan.

Artikel 20 Crematie en herbegraven na ruiming

 • 1.

  Transport van stoffelijke resten voor crematie of herbegraving elders buiten het gedenkpark is alleen toegestaan door medewerkers van het gedenkpark, een erkende uitvaartonderneming of een erkend gespecialiseerd bedrijf.

 • 2.

  Voor transport is het gebruik van een door het gedenkpark te leveren kist verplicht.

Artikel 21 Plaatsing gedenkplaatje

 • 1.

  Ter nagedachtenis van een overledene kan na ruiming van het graf een gedenkplaatje geplaatst worden op een algemene herdenkingszuil.

 • 2.

  Ter nagedachtenis van een overledene wiens as verstrooid is kan een gedenkplaatje geplaatst worden op een algemene herdenkingszuil.

 • 3.

  Het plaatsingsrecht voor een gedenkplaatje wordt uitgegeven voor een termijn van tien jaar.

 • 4.

  Aan het plaatsingsrecht zijn kosten verbonden.

Artikel 22 Lijst historische graven

 • 1.

  De lijst met historische graven wordt minimaal 1 keer per tien jaar geactualiseerd.

 • 2.

  Het college voorziet na afloop van de graftermijn in het onderhoud van deze graven.

Artikel 23 Slotbepalingen

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 24 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Zorgvlied 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens