Regeling vervallen per 01-09-2022

Regels voor toekenning incidentele noodsubsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2022

Geldend van 01-04-2022 t/m 31-08-2022

Intitulé

Regels voor toekenning incidentele noodsubsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2022;

gelet op de door de raad op 18 december 2017 vastgestelde nota Cultuurvisie Middelburg 2028 ‘Op kunst en cultuur kun je bouwen’;

Overwegende dat:

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de gemeente Middelburg eenmalige bijdragen heeft toegekend voor ondersteuning van de culturele sector n.a.v. de coronamaatregelen;

- er door de maatregelen die genomen zijn als gevolg van de coronapandemie voor de culturele organisaties een financiële situatie is ontstaan die een tijdelijke ondersteuning gewenst/noodzakelijk maakt;

- het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking tot de verdeling van deze beschikbare middelen teneinde de financiële positie te verbeteren van culturele organisaties met een rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht zonder winstoogmerk, die actief zijn in de gemeente Middelburg en die als gevolg van de coronamaatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd

Besluiten

de volgende regels ter verdeling van de beschikbare middelen vast te stellen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

a. ASV: de Algemene Subsidieverordening Gemeente Middelburg 2022.

b. Awb: Algemene wet bestuursrecht.

c. College: college van burgemeester en wethouders.

d. Culturele organisaties: organisaties met een rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht, zonder winstoogmerk, met een primair artistiek doel die activiteiten voor publiek organiseren en/of actief zijn op het gebied van productie, presentatie en/of participatie.

Artikel 2. Doel van de regeling

1. Het doel van deze regeling is om culturele organisaties die door COVID-19 maatregelen zijn getroffen financiële compensatie te verlenen, zodat deze instellingen in 2022 vanuit een gezonde financiële basis activiteiten kunnen voortzetten met als resultaat een kwalitatief hoogstaand en inclusief cultuuraanbod voor inwoners en bezoekers van de gemeente Middelburg.

2. De gemeente Middelburg streeft naar een veelvormig cultureel aanbod, bestaande uit een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. Het achterliggende doel van deze regeling is daarom om de Middelburgse cultuur- en erfgoedsector in stand te houden.

Artikel 3. Aanvraag

1. Het college kan op aanvraag subsidie verlenen aan lokale culturele organisaties met een rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht zonder winstoogmerk, die zich in de gemeente Middelburg in de hoofdzaak bezighouden met culturele activiteiten en die als gevolg van de coronacrisis inkomsten zien wegvallen of noodzakelijke extra kosten maken.

2. Financiële steun wordt verleend op basis van compensatie. De gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen noodzakelijke subsidie aanvragen, gericht op het in stand kunnen houden van de organisatie. Er is een bedrag beschikbaar dat na afweging van de aanvragen verdeeld wordt.

3. Een subsidieaanvraag wordt uiterlijk 31 augustus 2022 ingediend door het toesturen van het volledig ingevulde en ondertekende “Aanvraagformulier incidentele subsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2022” en de voor de beoordeling benodigde stukken.

4. Aanvragen hebben betrekking op de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.

5. Een subsidieaanvraag bestaat ten minste uit een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen met financiële onderbouwing;

Artikel 4. Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond voor regels incidentele subsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2022 bedraagt €370.000 voor 2022. Als het totaal van de aanvragen voor hoger is dan het beschikbare bedrag, worden de bijdragen naar rato verdeeld.

Artikel 5. Weigeringsgronden en buiten behandeling laten

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 en artikel 14 van de ASV, zal de subsidie worden geweigerd indien:

a. De aanvrager niet voldoet aan de vereisten die zijn gesteld in artikel 3, de aanvraag niet voldoet aan de criteria genoemd in artikel 7, eerste lid genoemde gronden als onvoldoende wordt beoordeeld.

b. In de financiering van de beoogde activiteiten kan worden voorzien of is voorzien door andere vangnetregelingen, die bijvoorbeeld door het Rijk of koepelorganisaties in het leven zijn of worden geroepen.

2. De aanvraag wordt buiten behandeling gesteld:

a. wanneer de aanvraag na de in artikel 3, derde lid genoemde datum is ingediend;

b. het aanvraagformulier niet volledig ingevuld en ondertekend is;

c. de gevraagde bijlagen ontbreken.

Artikel 5. Beoordelingsprocedure

1. Het college beoordeelt of de aanvraag in aanmerking komt voor ondersteuning op basis van de volgende criteria:

a. De aanvrager is een lokale culturele organisatie zonder winstoogmerk, die als gevolg van de COVID-19 pandemie inkomsten weg ziet vallen of extra kosten maakt.

b. De aanvrager heeft ondanks artikel 5, eerste lid b een continuïteits- en/of een acuut liquiditeitsprobleem over de periode 1 januari t/m 31 december 2022. De aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht en waar mogelijk getracht inkomsten te vermeerderen.

c. De aanvrager is (ook na de COVID-19 pandemie) levensvatbaar (heeft financiële draagkracht).

d. De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de COVID-19 pandemie is ontstaan.

e. Als de aanvrager ook zonder deze subsidie over voldoende eigen geld kan beschikken om uit de financiële problemen te komen, kan dat een reden zijn om de subsidie te weigeren. Hierbij houdt de gemeente rekening met het eigen vermogen van de aanvragende organisatie.

f. De gemeente toetst alle aanvragen aan alle bestaande wet- en regelgeving.

g. Als er sprake is van een acuut liquiditeitsprobleem kan de gemeente vooruitlopend op de beoordeling van de aanvraag een voorschot verstrekken.

2. Het college beslist binnen acht weken na sluiting van de indieningstermijn.

3. Het college kan de beslissing als bedoeld in het vierde lid uiterlijk acht weken verdagen.

4. De aanvrager is verplicht tot medewerking aan monitoring, voortgangsgesprekken en (tussentijdse) inhoudelijke en financiële evaluatie van de verleende subsidie zoals opgenomen in de beschikking.

Artikel 6. Verplichtingen en verantwoording

1. Het college stelt subsidies tot en met € 10.000,- overeenkomstig artikel 22 van de ASV bij verlening direct vast.

2. Bij subsidies van meer dan € 10.000,- en ten hoogste € 50.000,- dient de subsidieontvanger overeenkomstig artikel 23 van de ASV uiterlijk voor 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

a. De aanvraag bevat een financiële verantwoording zodat blijkt in hoeverre aan de verplichtingen is voldaan.

3. Bij subsidies van meer dan € 50.000,- dient de subsidieontvanger overeenkomstig artikel 24 van de ASV uiterlijk voor 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

a. De aanvraag bevat een overzicht van de uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

b. De aanvraag bevat een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en

c. een goedgekeurde controleverklaring conform het controleprotocol behorend bij deze verordening, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

4. Het college kan deze nadere regels in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van de bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepaling te dienen doelen.

Artikel 7. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Regels voor toekenning incidentele noodsubsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2022”.

Artikel 8. Duur van de regels

Deze nadere regels treden in werking op 1 april 2022 gemaakt en eindigen op 1 september 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022.

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

De secretaris, De burgemeester,