Extern mandaatbesluit bijzondere bijstand 2022

Geldend van 31-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Extern mandaatbesluit bijzondere bijstand 2022

Het Dagelijks bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, ieder voor zover bevoegd namens de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022 van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;

 • -

  artikel 9 van de Dienstverleningsovereenkomst bijzondere bijstand tussen het openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, h.o.d.n. Senzer;

 • -

  de Participatiewet en op deze wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels;

Besluit:

 • 1)

  De Algemeen directeur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, h.o.d.n. Senzer, de bevoegdheden te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de bijzondere bijstand, met betrekking tot inwoners van de vijf Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren):

  • a.

   het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invorderen van bijzondere bijstand, alsmede van de navolgende inkomensondersteunende voorzieningen: de individuele inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag en de collectieve aanvullende verzekering;

  • b.

   het verhalen van kosten van bijzondere bijstand en/of van de ander onder sub a. genoemde inkomensondersteunende voorzieningen;

  • c.

   het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

  • d.

   het verlagen van bijzondere bijstand en/of van de ander onder sub a. genoemde inkomensondersteunende voorzieningen bij verwijtbaar gedrag;

  • e.

   het opleggen van bestuurlijke boetes;

  • f.

   het verwerken van persoonsgegevens;

  • g.

   het verstrekken van periodieke rapportages over de namens de vijf Peelgemeenten uitgevoerde werkzaamheden in het kader van bijzondere bijstand en van de ander onder sub a. genoemde inkomensondersteunende voorzieningen aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • h.

   het aanbesteden, sluiten en ondertekenen van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van bijzondere bijstand, inclusief het relatie- en contractbeheer alsmede contractmanagement van de betreffende contracten. Bij nieuwe aanbestedingstrajecten wordt aan dit mandaat de voorwaarde verbonden dat hierover vooraf overleg plaatsvindt met de algemeen directeur en/of de beleidsmedewerker van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten;

  • i.

   het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot bijzondere bijstand en de ander onder a. genoemde inkomensondersteunende voorzieningen;

  • j.

   het inhoudelijk behandelen van bezwaar- en beroepschriften, alsmede het vertegenwoordigen van het college en/of de burgemeester van een van de vijf Peelgemeenten in bestuursrechtelijke procedures, in mediationtrajecten bij een externe mediator en in overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen), alsmede het treffen van schikkingen in voornoemde procedures met betrekking tot bijzondere bijstand;

  • k.

   het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens (datalekken) aan de Autoriteit Persoonsgegevens, alsmede betrokkenen te informeren. Hieraan wordt de instructie verbonden dat het college van de betrokken Peelgemeente eerst een besluit dient te nemen over het al dan niet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen.

 • 2)

  De Algemeen directeur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, h.o.d.n. Senzer, de bevoegdheid te verlenen ondermandaat te verlenen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder 1 van dit besluit.

 • 3)

  Aan de (onder) mandatering de instructie te verbinden om de bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van het door de vijf Peelgemeenten vastgestelde beleid (met uitzondering van inkoopbeleid), algemeen verbindende voorschriften, namens de deelnemende Peelgemeenten afgesloten inkoopcontracten in het kader van bijzondere bijstand en het door de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten vastgestelde inkoopbeleid.

 • 4)

  Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt en terugwerkt tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in zijn vergadering d.d. 24 februari 2022 namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren,

mr. W.C.P Steeghs

Voorzitter

C.L.C. Verberne MBA

Secretaris

Aldus besloten door de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten namens de burgemeester van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren op 24 februari 2022,

W.C.P. Steeghs

Voorzitter