Regeling vervallen per 01-06-2023

Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese gemeenten 2022

Geldend van 31-03-2022 t/m 16-11-2022

Intitulé

Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese gemeenten 2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

Overwegende dat het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, hierna aangeduid als BZK, heeft een financiële bijdrage uitgekeerd van in totaal €500.000 via de decembercirculaire van het Provinciefonds, gelijk verdeeld over 12 provincies;

Overwegende dat BZK met het verstrekken van de financiële bijdrage ondersteuning en een impuls wil geven aan de interne aanpak van weerbaar bestuur van gemeenten;

Overwegende dat rol van de provincie Fryslân beperkt is tot het regisseren van een breed gedragen precieze invulling en het rechtmatig verdelen van de gelden onder de gemeenten, waarbij aanvullend opgemerkt kan worden dat het doel goed aansluit bij de verantwoordelijkheid die de provincie Fryslân heeft wat betreft het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur in Fryslân;

Overwegende dat overeenkomstig het verzoek van BZK in samenspraak met de Friese gemeenten een bestedingsdoel is geformuleerd, te weten aansluiting op Meld Misdaad Anoniem van de Stichting Meld Misdaad Anoniem voor twee jaar;

Overwegende dat het wenselijk is een financiële tegemoetkoming te bieden in de vorm van een prestatiesubsidie aan Friese gemeenten die zich laten aansluiten op Meld Misdaad Anoniem;

Besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese gemeenten 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013.

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • c.

  CPB: Centraal Planbureau.

 • d.

  kalendermaand: een periode die van de eerste tot de laatste dag van een maand loopt.

 • e.

  Meld Misdaad Anoniem: het onafhankelijke meldpunt van de Stichting Meld Misdaad Anoniem, met KvK-nummer 27263770, waar anoniem meldingen kunnen worden gedaan over criminaliteit en misdaad.

 • f.

  prestatiesubsidie: subsidie die wordt verstrekt voor het realiseren van een specifieke gesubsidieerde prestatie dan wel activiteit. Een subsidie die verstrekt wordt op grond van deze regeling omschreven activiteit betreft een prestatiesubsidie;

 • g.

  SOK: samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Meld Misdaad Anoniem en een Friese gemeente inzake het verstrekken van meldingen aan laatstgenoemde via het informatiesysteem van Meld Misdaad Anoniem, die door beide partijen rechtsgeldig is ondertekend, en een startdatum bevat voor aansluiting op Meld Misdaad Anoniem op de eerste dag van een kalendermaand.

Artikel 1.2 Doel

De prestatiesubsidie heeft tot doel om de aanpak van georganiseerde ondermijnende activiteiten in de provincie Fryslân door Friese gemeenten te versterken door hen te stimuleren zich aan te laten sluiten bij Meld Misdaad Anoniem.

Artikel 1.3 Doelgroep

Een prestatiesubsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een Friese gemeente.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteit

Een prestatiesubsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van een aansluiting op Meld Misdaad Anoniem voor een aaneengesloten periode van minimaal 24 kalendermaanden, nadat deze aansluiting tot stand is gekomen.

Artikel 1.5 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling een prestatiesubsidie in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een prestatiesubsidie voor de activiteit als omschreven in artikel 1.4 wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de daarin genoemde bescheiden.

 • 2. Aan een aanvragende gemeente kan eenmaal een prestatiesubsidie worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 1.7 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor een prestatiesubsidie kan van 1 april 2022 9:00 uur tot en met 30 december 2022 23:59 uur worden ingediend.

 • 2. Een aanvraag wordt geacht tijdig te zijn ingediend, indien deze is ontvangen door Gedeputeerde Staten binnen de in het vorige lid genoemde indieningstermijn.

Artikel 1.8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast ter uitvoering van deze regeling.

Artikel 1.9 Verdeelsystematiek

 • 1. Prestatiesubsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de prestatiesubsidies de dag waarop de aanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt de rangschikking van de op die dag ontvangen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 1.10 Staatssteun

De prestatiesubsidie als aangegeven in artikel 1.4 en artikel 1.5, bevat geen staatssteun.

Hoofdstuk 2 Subsidievoorwaarden

Artikel 2.1 Toetsingscriteria

Om voor een prestatiesubsidie in aanmerking te komen voor de activiteit als omschreven in artikel 1.4, wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  op het moment van ontvangst van de aanvraag heeft de aanvrager een SOK afgesloten, waarin een startdatum voor de aansluiting op Meld Misdaad Anoniem is overeengekomen die ligt binnen 3 maanden na de datum van het afsluiten van de SOK;

 • b.

  bij de aanvraag wordt een kopie van de SOK, als bedoeld onder onderdeel a, overgelegd;

 • c.

  de aanvrager verklaart in zijn aanvraag dat hij voornemens is om minimaal 24 aaneengesloten kalendermaanden bij Meld Misdaad Anoniem te blijven aangesloten.

Artikel 2.2 Weigeringsgronden

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 2.7 van de ASV, wordt een prestatiesubsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit waarvoor een prestatiesubsidie is aangevraagd niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling;

 • b.

  de aanvrager niet binnen de doelgroep van de regeling valt;

 • c.

  de aanvrager reeds een prestatiesubsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling;

 • d.

  de activiteit niet voldoet aan één of meer van de toetsingscriteria zoals bepaald in artikel 2.1;

 • e.

  een aanvraag wordt ontvangen buiten het indieningstijdvak als bepaald in artikel 1.6, eerste lid.

Artikel 2.3 Subsidiehoogte

De hoogte van de te verstrekken prestatiesubsidie voor het realiseren voor een activiteit als omschreven in artikel 1.4, bedraagt:

 • a.

  voor een aanvragende gemeente met 100.000 en meer inwoners op 1 januari 2021, uitgaande van de data van het CPB: € 4.000,-;

 • b.

  voor een aanvragende gemeente met 50.000 tot 100.000 inwoners op 1 januari 2021, uitgaande van de data van het CPB: € 2.800,-;

 • c.

  voor een aanvragende gemeente met 30.000 tot 50.000 inwoners op 1 januari 2021, uitgaande van de data van het CPB: € 2.200,-;

 • d.

  voor een aanvragende gemeente met minder dan 30.000 inwoners op 1 januari 2021, uitgaande van de data van het CPB: € 1.600,-.

Artikel 2.4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2.13 en 2.14 van de ASV, is de subsidieontvanger verplicht om:

  • a.

   de gesubsidieerde activiteit conform de aanvraag en de subsidieverleningsbeschikking uit te voeren;

  • b.

   de gesubsidieerde activiteit uiterlijk te hebben gerealiseerd binnen twee jaar na de dag waarop de startdatum van de bij de aanvraag overgelegde SOK is ingegaan;

  • c.

   ervoor te zorgen dat de bij de aanvraag overgelegde SOK niet vroegtijdig wordt beëindigd;

  • d.

   desgevraagd, na het verstrijken van de einddatum van de gesubsidieerde activiteit aan te tonen dat de activiteit conform de aanvraag heeft plaatsgevonden en dat aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen is voldaan.

 • 2. Op het moment dat Gedeputeerde Staten van de subsidieontvanger verneemt dat de SOK vroegtijdig wordt beëindigd of niet stilzwijgend wordt voortgezet, en de gesubsidieerde activiteit dientengevolge niet wordt gerealiseerd, dan kan het vastgestelde prestatiesubsidiebedrag verlaagd vastgesteld worden. Dit met inachtneming van het volgende:

  • a.

   in geval van een verstrekt prestatiesubsidiebedrag als bedoeld in artikel 2.3, aanhef en onderdeel a: het vastgestelde prestatiesubsidiebedrag kan worden verlaagd met een bedrag van € 125,- voor elke kalendermaand waarin de aansluiting op Meld Misdaad Anoniem korter dan 24 aaneengesloten kalendermaanden heeft plaatsgevonden;

  • b.

   in geval van een verstrekt prestatiesubsidiebedrag als bedoeld in artikel 2.3, aanhef en onderdeel b: het vastgestelde prestatiesubsidiebedrag kan worden verlaagd met een bedrag van € 75,- voor elke kalendermaand waarin de aansluiting op Meld Misdaad Anoniem korter dan 24 aaneengesloten kalendermaanden heeft plaatsgevonden;

  • c.

   in geval van een verstrekt prestatiesubsidiebedrag als bedoeld in artikel 2.3, aanhef en onderdeel c: het vastgestelde prestatiesubsidiebedrag kan worden verlaagd met een bedrag van € 50,- voor elke kalendermaand waarin de aansluiting op Meld Misdaad Anoniem korter dan 24 aaneengesloten kalendermaanden heeft plaatsgevonden;

  • d.

   in geval van een verstrekt prestatiesubsidiebedrag als bedoeld in artikel 2.3, aanhef en onderdeel d: het vastgestelde prestatiesubsidiebedrag kan worden verlaagd met een bedrag van € 25,- voor elke kalendermaand waarin de aansluiting op Meld Misdaad Anoniem korter dan 24 aaneengesloten kalendermaanden heeft plaatsgevonden.

Artikel 2.5 Prestatieverantwoording

 • 1. Een prestatiesubsidie die verstrekt wordt op grond van deze regeling wordt direct vastgesteld.

 • 2. In geval van een verzoek als bepaald in artikel 2.4, eerste lid, aanhef en onderdeel d, verstrekt de subsidieontvanger alle door Gedeputeerde Staten opgevraagde informatie, waaronder in elk geval:

  • a.

   een bewijs waaruit blijkt dat de SOK die bij de subsidieaanvraag is overgelegd, stilzwijgend is voortgezet voor de duur van 12 kalendermaanden;

  • b.

   een kort verslag waarin wordt aangegeven op welke wijze de gesubsidieerde activiteit heeft bijgedragen aan het doel van de regeling als omschreven in artikel 1.2;

  • c.

   kopieën van de betaalbewijzen aan Stichting Meld Misdaad Anoniem over de periode waarbinnen de gesubsidieerde activiteit gerealiseerd moest worden.

 • 3. Het niet voldoen aan het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, leidt tot intrekking van de subsidievaststelling en tot terugvordering van het vastgestelde subsidiebedrag bij de subsidieontvanger.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 juni 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor 31 december 2022 zijn ontvangen.

Artikel 3.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese gemeenten 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 maart 2022.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Artikelsgewijze toelichting Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese gemeenten 2022

Algemeen

Overheidsinstanties – en met name gemeenten – hebben in toenemende mate te maken met agressie, intimidatie, bedreiging en andere ondermijnende invloeden. Deze vormen van ongewenste beïnvloeding door personen of bedrijven vormen een risico voor onze democratische rechtsorde.

De aanpak van georganiseerde ondermijnende activiteiten was lange tijd het domein van politie, opsporingsdiensten en justitie. Later en in toenemende mate werd het belang van een bredere en meer integrale aanpak ingezien en daarmee groeide ook het belang van een integrale bestuurlijke aanpak. Gemeenten, en dan vooral in persoon van de burgemeester, hebben een stevige rol in de aanpak toebedeeld gekregen. De rol en verantwoordelijkheden in de aanpak van de georganiseerde ondermijnende activiteiten is relatief nieuw voor gemeenten. Voor met name kleine gemeenten is het een opgave om actief en volwaardig invulling aan deze taak te geven. Intensivering van de interne aanpak van weerbaar bestuur van gemeenten die nu nodig is, kunnen gemeenten er op dit moment moeilijk bij hebben qua capaciteit en financiën.

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een financiële bijdrage uitgekeerd van in totaal € 500.000,- via de decembercirculaire van het Provinciefonds, gelijk verdeeld over 12 provincies. Het doel van BZK voor het verstrekken van de financiële bijdrage is ondersteuning en een impuls geven aan de interne aanpak van weerbaar bestuur van gemeenten (verwoord in de brief van BZK d.d. 13 januari 2021 aan de Commissaris van de Koning van Fryslân). Inzet van de gelden draagt bij aan een weerbaar bestuur en een weerbare overheid, zodat bestuurders en ambtenaren veilig en integer hun werk kunnen doen. Overigens sluit het doel van BZK goed aan bij de verantwoordelijkheid die provincie heeft wat betreft het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur in Fryslân.

Overeenkomstig het verzoek van BZK is in samenspraak met de Friese gemeenten een bestedingsdoel geformuleerd. Met de regeling worden Friese gemeenten gestimuleerd een aansluiting te realiseren op Meld Misdaad Anoniem door een samenwerkingsovereenkomst (SOK) af te sluiten met de Stichting Meld Misdaad Anoniem. Dit in de vorm van het beschikbaar stellen van een prestatiesubsidie voor het realiseren van een aansluiting voor 24 aaneengesloten kalendermaanden, waarbij het te verstrekken prestatiesubsidiebedrag kan worden aangewend ter dekking van de daadwerkelijke (aansluit)kosten die een gemeente hiervoor maakt.

Aansluiting op Meld Misdaad Anoniem draagt bij aan het substantieel verbeteren van de informatiepositie van de gemeenten. Ook is aansluiting op Meld Misdaad Anoniem een concrete aanbeveling in de gemeentelijke weerbaarheidsscans die het RIEC Noord bij de Friese gemeenten heeft uitgevoerd. Een goede informatiepositie is essentieel in het versterken van de weerbaarheid. In de huidige situatie is de informatiepositie van gemeenten nog niet overal op orde en volledig sluitend, met als risico een minder effectieve aanpak van ondermijnende activiteiten en een gebrekkige beleidsontwikkeling en bijsturing. Met de regeling wordt bijgedragen aan het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur in Fryslân.

Artikel 1.9

De verdeelsystematiek vindt plaats op basis van het principe ‘’wie het eerst komt, wie het eerst maalt’’. De datum waarop de aanvraag als volledig wordt aangemerkt, is de feitelijke datum waarop de aanvraag mee gaat tellen voor het beslag op het subsidieplafond. Een aanvraag is volledig indien:

 • het aanvraagformulier volledig is ingevuld en rechtsgeldig is ondertekend; en

 • alle verplichte bijlagen, zoals vermeld in het aanvraagformulier, bij de aanvraag zijn toegevoegd en volledig zijn ingevuld en/of zijn uitgewerkt.

Voor zover het subsidieplafond dat voor deze regeling beschikbaar is gesteld door een aanvraag wordt overschreden, wordt deze aanvraag geweigerd. Ook al voldoet de aanvraag aan de vereisten om voor een prestatiesubsidie in aanmerking te komen.

Artikel 2.1

Om voor een prestatiesubsidie in aanmerking te komen voor de subsidiabele activiteit als omschreven in artikel 1.4 van de regeling, gelden een aantal toetsingscriteria. Indien niet voldaan wordt aan één of meer van deze criteria komt de aanvraag niet in aanmerking voor een prestatiesubsidie en levert dit een (dwingende) weigeringsgrond op.

Artikel 2.1, onderdeel a

Dit onderdeel schrijft voor dat op het moment van ontvangst van de aanvraag er een SOK moet zijn afgesloten. Als dat niet het geval is, wordt de aanvraag geweigerd.

Daarnaast schrijft dit onderdeel voor dat in de afgesloten SOK een startdatum voor aansluiting op Meld Misdaad Anoniem is overeengekomen die gelegen is binnen 3 maanden na de datum van het afsluiten van de SOK. Hieruit volgt dat de SOK kan zijn afgesloten op een eerdere datum dan de daadwerkelijke datum waarop de gemeente (aanvrager) door Stichting Meld Misdaad Anoniem op Meld Misdaad Anoniem wordt aangesloten, mits de voornoemde termijn van 3 maanden hierbij in acht wordt genomen.

Ter illustratie:

Gemeente X sluit met Stichting Meld Misdaad Anoniem een SOK af op 25 november 2022. Hierin is overeengekomen dat aansluiting op Meld Misdaad Anoniem start op 1 januari 2023. Vervolgens dient gemeente X een aanvraag voor subsidie in op grond van de regeling, die op 6 december 2022 wordt ontvangen. In dit voorbeeld wordt de onderhavige weigeringsgrond niet aan de aanvrager opgeworpen.

Artikel 2.4, eerste lid, onderdeel c

Deze verplichting wordt opgelegd aan de subsidieontvanger omdat het vroegtijdig beëindigen van de bij de aanvraag overgelegde SOK direct als gevolg heeft dat de subsidiabele activiteit als omschreven in artikel 1.4 van de regeling waarvoor de prestatiesubsidie is verstrekt, niet (meer) wordt gerealiseerd.

Artikel 2.5

Een prestatiesubsidie die verstrekt wordt voor de subsidiabele activiteit als omschreven in artikel 1.4 van de regeling wordt direct vastgesteld, zonder dat daar een subsidieverlening aan voorafgaat. Dit betekent dat de subsidieontvanger na realisatie van de gesubsidieerde activiteit geen vaststellingsverzoek hoeft in te dienen waarmee zij (financiële) verantwoording aflegt aan Gedeputeerde Staten.

Evenwel kunnen Gedeputeerde Staten de in het kader van de regeling vastgestelde prestatiesubsidies controleren, al dan niet steekproefsgewijs. Als een subsidieontvanger gecontroleerd wordt, is hij verplicht om aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteit is verricht en dat aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen is voldaan. Hiertoe verschaft de subsidieontvanger alle informatie die Gedeputeerde Staten bij haar opvragen. Hieronder vallen in elk geval de bescheiden als aangegeven in het tweede lid van dit artikel. In aanvulling daarop kunnen ook andere bescheiden die verband houden met de controle op de vastgestelde subsidies worden opgevraagd.

Als uit de (steekproef)controle onregelmatigheden blijken, dan kan dat gevolgen hebben voor de subsidievaststelling. Een subsidievaststelling kan ten nadele van de subsidieontvanger gewijzigd of ingetrokken worden. Bovenstaande kan ertoe leiden dat uitbetaalde subsidiebedragen worden teruggevorderd