Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022

Geldend van 30-03-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren om de Wijk van de Toekomst aardgasvrij te maken dan wel voor te bereiden op het aardgasvrij maken;

gelet op titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019;

gelet op de subsidiebeschikking d.d. 15 maart 2022, zaaknummer 2019-008280 van de Provincie Gelderland aan gemeente Ermelo inzake Gelderse proeftuin aardgasvrije wijk;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een natuurlijke persoon en particuliere woningeigenaar, die een aanvraag heeft ingediend om subsidie te krijgen voor zijn bestaande woning in de Wijk van de Toekomst;

 • b.

  aardgasarme woning: een bestaande woning die is geïsoleerd conform het energieadvies met een (hybride) warmtepomp en/of zonneboiler en/of PVT-panelen;

 • c.

  aardgasvrij budget: het budget van maximaal € 12.000,00 dat beschikbaar was volgens de voorwaarden in de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025 voor iedere bestaande woning om deze woning aardgasvrij te maken. Het aardgasvrij budget kon aangewend worden voor isolatiemaatregelen en installatiemaatregelen;

 • d.

  aardgasvrije woning: een bestaande woning waar de aardgasaansluiting officieel is afgesloten en verwijderd;

 • e.

  afsluiting: het door de netbeheerder officieel (laten) verwijderen of afsluiten van de aardgasaansluiting, waardoor in de bestaande woning geen gebruik meer gemaakt kan worden van aardgas;

 • f.

  bestaande woning: een woning die bij inwerkingtreding van deze regeling in gebruik is genomen als zelfstandige woning zoals bedoeld in artikel 7:234 BW, in particulier eigendom is, ligt in de Wijk van de Toekomst en volgens het bestemmingsplan dan wel het omgevingsplan bestemd is voor permanente bewoning;

 • g.

  energieadvies: het advies dat de energieadviseur geeft over de noodzakelijke isolerende maatregelen ten behoeve van het (stapsgewijs) aardgasvrij maken van de bestaande woning en dat leidt tot minimaal energielabel B;

 • h.

  energieadviseur: de medewerker van het bedrijf dat gecontracteerd is door de gemeente Ermelo om een energieadvies te geven in de zin van deze regeling;

 • i.

  energiebudget: het budget van maximaal € 12.000,00 dat beschikbaar is volgens de voorwaarden in deze regeling voor iedere bestaande woning om deze woning aardgasvrij, dan wel aardgasarm te maken. Dit budget kan aangewend worden voor isolatiemaatregelen en installatiemaatregelen aan genoemde woning;

 • j.

  energielabel: het energielabel voor woningen dat met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aangeeft hoe energiezuinig een huis is;

 • k.

  hybride warmtepomp: een warmtepomp die in combinatie met een cv-ketel de woning verwarmt en van warm tapwater voorziet;

 • l.

  Plaatsingswijzer: regeling waarin opgenomen is onder welke voorwaarden de buitenunit van de (hybride) warmtepomp geïnstalleerd mag worden;

 • m.

  PV-panelen: zonnepanelen die uitsluitend elektriciteit opwekken;

 • n.

  PVT-panelen: zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte opwekken;

 • o.

  Wijk van de Toekomst: een wijk in Ermelo die onderdeel uitmaakt van het Gelders Energieakkoord. In die wijk worden bewoners stapsgewijs van het aardgas afgekoppeld. In bijlage 1 staan alle bestaande woningen opgenomen waarvoor deze subsidieregeling van toepassing is;

 • p.

  zonneboiler: een installatie die gebruik maakt van zonnestraling om water te verwarmen.

Artikel 2. Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel de transitie naar aardgasvrij wonen voor aanvragers te ondersteunen.

Het college kan subsidie verlenen voor het treffen van fysieke gebouw-gebonden maatregelen aan een bestaande woning in de Wijk van de Toekomst.

De subsidie wordt gegeven in het kader van een proeftuinregeling van de provincie Gelderland. De transitie wordt in twee fasen bereikt:

fase 1 is het uitvoeren van isolatiemaatregelen conform het energieadvies;

fase 2 is het uitvoeren van installatiemaatregelen aan de bestaande woning om de woning aardgasvrij of aardgasarm te maken.

Artikel 3. Doelgroep

De aanvrager kan subsidie aanvragen voor zijn bestaande woning.

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een subsidie kan worden verleend voor:

 • a.

  de helft van de werkelijke kosten van de isolatiemaatregelen in of aan een bestaande woning, die minimaal conform het energieadvies worden uitgevoerd en daarbij in aanmerking nemend artikel 10. De activiteiten worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf of door zelfwerkzaamheden van de aanvrager;

 • b.

  de helft van de werkelijke kosten van de installatietechnische maatregelen om een bestaande woning in de Wijk van de Toekomst in Ermelo, die nog niet aardgasvrij is en die minimaal is geïsoleerd conform het energieadvies, om te vormen naar een aardgasvrije of aardgasarme woning en daarbij in aanmerking nemend artikel 10. Onder deze installatietechnische maatregelen worden fysieke gebouw-gebonden installaties gerekend voor de warmtetechniek en het verwijderen van de aardgasaansluiting van een bestaande woning door de netbeheerder. De activiteiten worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf of zo mogelijk en wettelijk toegestaan door zelfwerkzaamheden van de aanvrager;

 • c.

  uitsluitend als de bestaande woning volledig aardgasvrij is gemaakt en er nog subsidiegeld beschikbaar is uit het energiebudget voor die woning, kan subsidie verleend worden voor de helft van de aanschafkosten voor een inductiekookplaat of een ander emissieloos kooktoestel en/of emissieloze oven tot een maximum van € 350,00 per toestel.

Artikel 5. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • a.

  de kosten voor tijdsinvestering, kilometervergoeding en/ of aanschaf van gereedschappen bij zelfwerkzaamheden;

 • b.

  de kosten voor aanschaf en/of installatie van CO2-uitstotende installaties zoals houtkachels, pellet-kachels, allesbranders en fornuizen op brandstoffen als kolen, olie of propaan- of butaangas;

 • c.

  de kosten voor PV-panelen;

 • d.

  de kosten voor maatregelen die gericht zijn op achterstallig onderhoud, dan wel het voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of eisen volgens het Bouwbesluit;

 • e.

  de kosten voor andere maatregelen dan in en/of aan de bestaande woning;

 • f.

  activiteiten en/of kosten die naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van deze regeling zoals gesteld in artikel 2.

Artikel 6. Voorwaarden

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

 • 2. Er kunnen per bestaande woning tot en met uiterlijk 31 december 2025 meerdere aanvragen worden ingediend tot de volledige transitie naar aardgasvrij wonen is bereikt of het maximale energiebudget van € 12.000,00 is bereikt.

 • 3. In totaal kan tot en met 31 december 2025 maximaal € 12.000,00 aan subsidie onder deze subsidieregeling per bestaande woning verleend worden voor de activiteiten die genoemd zijn onder artikel 4. Bij een tussentijdse wijziging van eigenaar blijft het nog beschikbare energiebudget gekoppeld aan de bestaande woning.

 • 4. Voor de isolatiemaatregelen wordt maximaal € 6.000,00 verleend per bestaande woning. Als er minder budget wordt besteed aan isolatiemaatregelen, mag het overschot overgeheveld worden naar het resterende budget van € 6.000,00 dat beschikbaar is voor installatiemaatregelen tot een totaal van maximaal € 12.000,00 per bestaande woning.

 • 5. Als de aanvrager voor dezelfde activiteit ook andere subsidie ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig vastgesteld dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de totale subsidiabele kosten.

 • 6. Voor de isolatiemaatregelen wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor maatregelen minimaal conform het energieadvies.

 • 7. De aangeschafte en gebruikte materialen moeten minimaal voldoen aan de isolatiewaarden conform het energieadvies.

 • 8. Een eventuele buitenunit van een (hybride) warmtepomp dient geplaatst te worden in overeenstemming met de Plaatsingswijzer.

 • 9. Zelfwerkzaamheden moeten veilig uitgevoerd worden en voldoen aan kwaliteitsnormen van het Bouwbesluit.

 • 10. Verwijdering van de aardgasaansluiting mag uitsluitend gedaan worden door de netbeheerder.

 • 11. Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt desgevraagd in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

 • 12. De uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, moet uiterlijk één jaar na de verzenddatum van de verleningsbeschikking deugdelijk hebben plaatsgevonden met als uiterste datum 31 december 2026. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, wordt de subsidie teruggevorderd nadat de subsidie is vastgesteld op nihil.

 • 13. De verwijdering van de aardgasaansluiting van de bestaande woning zal in stand worden gehouden.

Artikel 7. Aanvraag

In aanvulling op artikel 8, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 worden bij de aanvraag voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 4 van deze subsidieregeling de volgende gegevens en stukken gevoegd:

 • a.

  een overzicht van de te nemen maatregelen (bij fase 1 inclusief het aantal vierkante meter isolatie/isolatieglas + de isolatiewaarde van isolatie/isolatieglas);

 • b.

  het energieadvies;

 • c.

  een offerte van het bedrijf dat de maatregelen zal uitvoeren of een kostenraming van de aan te schaffen materialen bij zelfwerkzaamheden;

 • d.

  een overzicht van eventueel eerdere aangevraagde en/of verleende subsidies en leningen voor dezelfde subsidiabele activiteiten.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 11, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 weigert het college een subsidie te verlenen voor de activiteiten genoemd in artikel 4 van deze subsidieregeling als:

 • a.

  niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 6;

 • b.

  het subsidieplafond, genoemd in artikel 9, is bereikt;

 • c.

  het toe te kennen subsidiebedrag lager ligt dan € 500,00.

Artikel 9. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €2.040.000,00 en geldt cumulatief voor aanvragen die zijn ingediend vanaf de inwerkingtreding van de “Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst 2020 tot en met 2025” tot en met de aanvragen die worden ingediend tot het einde van de looptijd van deze regeling.

Artikel 10. Verdeling van het subsidieplafond

Voor iedere bestaande woning van een eigenaar is in de Wijk van de Toekomst in Ermelo een energiebudget van maximaal € 12.000,00 beschikbaar tot en met 31 december 2025, dat niet aan de aanvrager, maar aan de bestaande woning gekoppeld is en uitsluitend bedoeld is voor het doel en de activiteiten die in de artikelen 2 en 4 van deze subsidieregeling omschreven is. Het energiebudget is een voortzetting van het aardgasvrij budget uit de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025 en blijft daardoor maximaal € 12.000,00 per bestaande woning.

Artikel 11. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1. In aanvulling op en in afwijking van de artikelen 19, 20 en 21 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 wordt iedere subsidieaanvraag van iedere hoogte verantwoord alvorens vaststelling zal plaatsvinden.

 • 2. Verantwoording vindt plaats met de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd en/of met de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen. Bij zelfwerkzaamheden moeten ook bewijsstukken van de werkzaamheden ingeleverd worden, bijvoorbeeld foto’s van de situatie voor en na de werkzaamheden (het resultaat). Verantwoording vindt plaats maximaal een jaar na de verzenddatum van de verleningsbeschikking, met als uiterste datum 31 december 2026. Het bewijs dat de netbeheerder de aardgasaansluiting heeft afgesloten en verwijderd, moet ingeleverd worden bij de verantwoording in de tweede fase als afsluiting van het aardgas heeft plaatsgevonden.

Artikel 12. Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • 2. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 en 2, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022.

Artikel 14. Intrekking

De Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

Artikel 15. Inwerkingtreding

 • 1. De Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022 treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2. Subsidies die zijn aangevraagd, maar nog niet zijn verleend vóór datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022.

 • 3. Subsidies die zijn verleend vóór datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, maar nog niet zijn vastgesteld, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo op 1 maart 2022 onder nummer e220007662.

A.M. Weststrate,

secretaris,

mevrouw dra. Th.A.J. Burmanje

burgemeester,

Bijlage 1

STRAATNAAM

HUISNUMMER

HUISLETTER

POSTCODE

WOONPLAATS

Arendlaan

31

 

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

33

 

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

35

 

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

37

 

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

39

 

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

41

 

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

43

 

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

45

 

3853 SB

Ermelo

Duifstraat

1

 

3853 TE

Ermelo

Duifstraat

40

 

3853 TJ

Ermelo

Duifstraat

46

 

3853 TK

Ermelo

Duifstraat

54

 

3853 TK

Ermelo

Duifstraat

67

 

3853 TG

Ermelo

Duifstraat

71

 

3853 TH

Ermelo

Duifstraat

79

 

3853 TH

Ermelo

Duifstraat

83

 

3853 TH

Ermelo

Duifstraat

85

 

3853 TH

Ermelo

Duifstraat

89

 

3853 TH

Ermelo

Kievitstraat

26

 

3853 VL

Ermelo

Kievitstraat

48

 

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

55

 

3853 VH

Ermelo

Kievitstraat

57

 

3853 VH

Ermelo

Kievitstraat

66

 

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

68

 

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

70

 

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

72

 

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

74

 

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

76

 

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

78

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

79

 

3853 VH

Ermelo

Kievitstraat

80

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

81

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

82

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

83

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

84

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

85

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

86

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

87

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

88

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

89

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

90

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

91

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

92

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

93

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

94

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

95

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

96

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

97

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

98

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

99

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

100

 

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

101

 

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

105

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

107

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

109

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

111

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

113

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

115

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

117

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

119

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

121

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

123

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

125

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

127

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

129

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

131

 

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

133

 

3853 VK

Ermelo

Leeuwerikstraat

47

 

3853 AB

Ermelo

Leeuwerikstraat

48

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

52

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

54

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

56

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

58

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

60

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

62

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

64

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

65

 

3853 AB

Ermelo

Leeuwerikstraat

66

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

68

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

70

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

73

 

3853 AB

Ermelo

Leeuwerikstraat

74

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

76

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

78

 

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

80

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

82

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

84

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

86

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

88

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

90

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

91

 

3853 AC

Ermelo

Leeuwerikstraat

92

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

94

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

96

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

98

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

100

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

102

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

103

 

3853 AC

Ermelo

Leeuwerikstraat

104

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

106

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

108

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

110

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

114

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

116

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

118

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

120

 

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

121

 

3853 AC

Ermelo

Lijsterlaan

1

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

3

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

5

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

7

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

9

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

11

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

15

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

17

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

21

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

23

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

25

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

27

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

29

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

31

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

33

 

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

35

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

37

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

39

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

41

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

43

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

45

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

47

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

47

A

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

49

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

51

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

53

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

55

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

57

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

59

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

61

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

63

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

65

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

67

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

69

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

71

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

73

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

75

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

77

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

79

 

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

81

 

3853 TB

Ermelo

Reigerstraat

1

 

3853 XA

Ermelo

Reigerstraat

3

 

3853 XA

Ermelo

Reigerstraat

5

 

3853 XA

Ermelo

Reigerstraat

9

 

3853 XA

Ermelo

Reigerstraat

26

 

3853 XC

Ermelo

Reigerstraat

57

 

3853 XB

Ermelo

Roerdompstraat

16

 

3853 XJ

Ermelo

Roerdompstraat

20

 

3853 XJ

Ermelo

Spechtstraat

12

 

3853 VC

Ermelo

Spechtstraat

18

 

3853 VC

Ermelo

Spechtstraat

24

 

3853 VC

Ermelo

Spechtstraat

51

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

53

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

55

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

57

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

59

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

61

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

63

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

65

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

67

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

69

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

71

 

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

73

 

3853 VB

Ermelo

Toelichting bij de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022

 • A.

  Het proces

De realisatie van het aardgasvrij maken van de Wijk van de Toekomst vindt stapsgewijs plaats waarbij rekening gehouden wordt met verschil in tempo van de eigenaren.

Voor iedere bestaande woning van een particuliere eigenaar is in de Wijk van de Toekomst in Ermelo een energiebudget van € 12.000,00 beschikbaar tot en met 31 december 2025, in te zetten voor een isolatiepakket (maximaal € 6.000,00) en een installatiepakket (€ 6.000,00).

Als er voor de isolatiemaatregelen minder besteed hoeft te worden dan € 6.000,00 kan het overschot doorgeschoven worden naar het installatiepakket.

De realisatie bestaat in principe uit 2 fasen: isolatiefase en installatiefase.

Als de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd en minimaal energielabel B is bereikt, kan de aanvrager subsidie aanvragen voor de installatiefase.

 • B.

  Het aanvraagproces, verlening, betaling, verantwoording en vaststelling

Er zijn verschillende scenario’s waarbij deze subsidie aangevraagd kan worden.

Het aanvraagproces en de vervolgstappen worden hierbij in vereenvoudigde vorm beschreven. De details (bijvoorbeeld het toevoegen van bijlagen bij een aanvraag en het voldoen aan voorwaarden en verplichtingen) worden genoemd in de subsidieregeling per artikel. Bij deze scenario’s wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en de subsidie volgens de voorwaarden en de verplichtingen is besteed.

Fase 1

De isolatiewerkzaamheden moeten nog plaatsvinden en worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van de offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden zal uitvoeren.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag en verleent de subsidie. Het verleende subsidiebedrag wordt als voorschot overgemaakt aan de aanvrager.

 • 3.

  Na de werkzaamheden verantwoordt de aanvrager de subsidie op basis van de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

 • 4.

  De gemeente beoordeelt de verantwoording (onder andere door die te vergelijken met de aanvraag) en stelt de subsidie vast. Als het vastgestelde bedrag gelijk is aan het voorschot, vindt er geen betalingsverkeer meer plaats. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het voorschot, moet de aanvrager het verschil terugbetalen aan de gemeente.

De isolatiewerkzaamheden moeten nog plaatsvinden en worden uitgevoerd door de aanvrager

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van een kostenraming.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag en verleent de subsidie. Het verleende subsidiebedrag wordt als voorschot overgemaakt aan de aanvrager.

 • 3.

  Na de werkzaamheden verantwoordt de aanvrager de subsidie op basis van de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen en bewijsstukken (bijvoorbeeld foto’s) van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 4.

  De gemeente beoordeelt de verantwoording (onder andere door die te vergelijken met de aanvraag) en stelt de subsidie vast. Als het vastgestelde bedrag gelijk is aan het voorschot, vindt er geen betalingsverkeer meer plaats. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het voorschot, moet de aanvrager het verschil terugbetalen aan de gemeente.

Fase 2

De installatiewerkzaamheden moeten nog plaatsvinden en worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van de offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden zal uitvoeren.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag en verleent de subsidie. Het verleende subsidiebedrag wordt als voorschot overgemaakt aan de aanvrager.

 • 3.

  Na de werkzaamheden verantwoordt de aanvrager de subsidie op basis van de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

 • 4.

  De gemeente beoordeelt de verantwoording (onder andere door die te vergelijken met de aanvraag). Als het vastgestelde bedrag gelijk is aan het voorschot, vindt er geen betalingsverkeer meer plaats. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het voorschot, moet de aanvrager het verschil terugbetalen aan de gemeente.

De installatiewerkzaamheden moeten nog plaatsvinden en worden uitgevoerd door de aanvrager

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van een kostenraming.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag en verleent de subsidie. Het verleende subsidiebedrag wordt als voorschot overgemaakt aan de aanvrager.

 • 3.

  Na de werkzaamheden verantwoordt de aanvrager de subsidie op basis van de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen en bewijsstukken (bijvoorbeeld foto’s) van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 4.

  De gemeente beoordeelt de verantwoording (onder andere door die te vergelijken met de aanvraag) en stelt de subsidie vast. Als het vastgestelde bedrag gelijk is aan het voorschot, vindt er geen betalingsverkeer meer plaats. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het voorschot, moet de aanvrager het verschil terugbetalen aan de gemeente.

 • C.

  Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Onder aanvrager wordt verstaan een natuurlijke persoon. De subsidie is niet bedoeld voor rechtspersonen waaronder VvE’s en zakelijke vastgoedeigenaren.

Bestaande woning is geen nieuw te bouwen woning; het aardgasvrij bouwen van nieuwbouw is dus uitgesloten van deze regeling.

Artikel 2.Doel

Geschikte installatiemaatregelen zijn nog volop in ontwikkeling. Om die reden is gekozen voor een proces in twee fasen. Met de isolatiefase kan direct gestart worden.

Nieuwe ontwikkelingen bieden nieuwe kansen om een bestaande woning volledig aardgasvrij te maken in de tweede fase. In die fase blijft het streven om de bestaande woning daadwerkelijk aardgasvrij te maken, maar binnen deze regeling is het ook mogelijk om een hybride warmtepomp, een zonneboiler en/of pvt-panelen aan te schaffen en te installeren om het aardgasgebruik te beperken.

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Onder a

Het subsidieproces start met een energieadvies van een bedrijf dat door de gemeente Ermelo is gecontracteerd. Voor de uitvoering van de geadviseerde maatregelen kan subsidie aangevraagd worden.

In het advies zullen maatregelen geadviseerd worden waardoor de bestaande woning voldoet aan minimaal energielabel B. Het kan voorkomen dat dit hoge kosten met zich meebrengt terwijl het resultaat voor het einddoel (aardgasvrij wonen) ook via een andere weg bereikt kan worden.

In dit soort situaties kan bij de subsidieaanvraag gemotiveerd afgeweken worden van de geadviseerde maatregelen.

Onder c

De subsidieregeling is bedoeld voor fysieke gebouw-gebonden maatregelen. Kooktoestellen vallen hier niet onder. Als de bestaande woning volledig aardgasvrij is gemaakt en er is nog subsidiegeld over uit het energiebudget dat voor die woning is bestemd, dan kan een subsidieaanvraag ingediend worden voor de aanschaf van een kooktoestel. Maximaal wordt de helft van de aanschafkosten vergoed tot een maximum van € 350,00 per toestel.

De subsidieaanvraag voor een kooktoestel kan ook tegelijkertijd ingediend worden met de aanvraag voor installatiemaatregelen als duidelijk is dat deze maatregelen leiden tot het volledig aardgasvrij wonen én er subsidiegeld overblijft uit het energiebudget voor een kooktoestel.

Artikel 5. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Onder b

Vanwege de negatieve effecten op de luchtkwaliteit komen de genoemde maatregelen niet voor subsidie in aanmerking.

Onder e

Deze subsidieregeling heeft uitsluitend betrekking op specifieke maatregelen aan de bestaande bouw.

Als de aanvrager de gesubsidieerde maatregelen combineert met verbouwingswerkzaamheden – zoals een aanbouw of een uitbouw – dan vallen de (isolatie- en installatietechnische) kosten buiten deze subsidieregeling.

Onder f

Het college kan besluiten dat kosten die niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van de regeling, niet voor subsidie in aanmerking komen. Daarbij kan worden gedacht aan materiaalkosten voor het vervangen van een vloer van de bestaande woning, het isoleren van een garage of de afwerking van een wand na isolerende of installerende maatregelen.

De gemeente behoudt zich het recht voor om externe expertise in te schakelen voor de beoordeling van de kosten en haalbaarheid van de aanvraag.

Artikel 6.Voorwaarden

Tweede lid

Deze subsidieregeling is bedoeld voor het bereiken van het doel (aardgasvrije of aardgasarme woningen), waarbij dit doel stapsgewijs bereikt kan worden. Daarom kunnen meerdere subsidieaanvragen ingediend worden voor iedere volgende stap om het doel te bereiken.

Derde lid

Het beschikbare subsidiebedrag per bestaande woning in de Wijk van de Toekomst van maximaal

€ 12.000,00 is gekoppeld aan de bestaande woning. De eigenaar vraagt aan, maar bij een tussentijdse wisseling van eigenaar kan de nieuwe eigenaar uitsluitend subsidie aanvragen tot het maximum dat voor die bestaande woning beschikbaar is. Het subsidiebedrag kan het maximum van € 12.000,00 voor alle (en in combinatie van) onder artikel 4 genoemde activiteiten niet overstijgen.

Tiende lid

Bij het verwijderen van de aardgasaansluiting bestaan de werkzaamheden van de netbeheerder uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de leiding in de grond. Aardgas verdwijnt daarmee volledig uit de bestaande woning.

Elfde lid

Binnen één jaar na de beschikkingsdatum moeten de activiteiten volledig zijn uitgevoerd. Er zijn situaties denkbaar waarbij dit, bijvoorbeeld door externe factoren, niet haalbaar is. De aanvrager is verplicht om dit bij de subsidieaanvraag te vermelden. Het college kan in dat geval akkoord gaan met de afwijkende uitvoeringsperiode.

Artikel 9. Subsidieplafond

In de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025 stond een subsidieplafond genoemd dat geldig was tot 2025. Door wijziging en intrekking van de oude regeling is het bedrag van het oude subsidieplafond voortgezet en aangepast opgenomen in deze regeling.

Artikel 10. Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond (vermeld in artikel 9 van deze subsidieregeling) wordt verdeeld over de bestaande woningen van eigenaren in de Wijk van de Toekomst in Ermelo. Daardoor is per bestaande woning maximaal € 12.000,00 beschikbaar voor het bereiken van het doel dat in artikel 2 van deze subsidieregeling is beschreven, door middel van de activiteiten die in artikel 4 van deze subsidieregeling zijn genoemd.

Dit beschikbare subsidiebedrag wordt gekoppeld aan de bestaande woning en kan niet benut worden door de aanvrager als hij een andere woning koopt of bewoont.

Aan dit energiebudget kunnen geen rechten worden ontleend. Subsidie wordt uitsluitend verleend en vastgesteld op grond van een subsidieaanvraag. Als het doel van deze subsidieregeling bereikt wordt voor een bestaande woning zonder dat het beschikbare bedrag volledig is benut, vervalt het overgebleven bedrag aan de gemeente. De gemeente zal dit bedrag benutten voor een andere wijk met hetzelfde doel of terugstorten aan de Provincie Gelderland die deze subsidie beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente Ermelo.

Het maximaal beschikbare budget voor het aardgasvrij maken van de bestaande woning

(€ 12.000,00) is opgedeeld in een gedeelte voor isolatiemaatregelen (€ 6.000,00) en een gedeelte voor installatiemaatregelen (€ 6.000,00). Het is toegestaan om een eventueel overschot uit het beschikbare budget voor isolatiemaatregelen over te hevelen naar het beschikbare budget voor installatiemaatregelen, als het maximale beschikbare budget per bestaande woning van

€ 12.000,00 niet wordt overschreden.

Voorbeeld:

De eigenaar van woning A vraagt € 4.000,00 subsidie aan voor isolatiemaatregelen van zijn bestaande woning. Na uitvoering heeft hij al de adviezen uit het energieadvies uitgevoerd. De aanvrager start nu met de installatiemaatregelen voor het aardgasvrij maken van zijn bestaande woning. Hij mag daarvoor nog in totaal € 8.000,00 aan subsidie aanvragen.

Dit project is gestart met de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025. In 2022 is deze subsidieregeling ingetrokken en vervangen door de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022.

Het aardgasvrij budget is voortgezet in het energiebudget van € 12.000,00. Als er subsidies zijn verleend op grond van de eerste subsidieregeling en het aardgasvrij budget, tellen die mee bij het energiebudget.

Voorbeeld:

De eigenaar van woning B vraagt in november 2020 € 3.000,00 subsidie aan voor isolatiemaatregelen van zijn bestaande woning. De subsidie wordt verleend in 2020 en vastgesteld na realisatie van de isolatiemaatregelen in maart 2021. Bij aanvang van deze regeling (voorjaar 2022) is voor de woning van eigenaar B het restant van het aardgasvrij budget / energiebudget beschikbaar van € 9.000,00 (€ 12.000,00 - € 3.000,00 = € 9.000,00).

Artikel 12. Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

Het is denkbaar dat de subsidieregeling niet of onvoldoende voorziet in een situatie die zich voordoet. Daarvoor biedt het eerste lid een algemene oplossing.

Het tweede lid ziet op de tegenovergestelde situatie, namelijk dat iets wel geregeld is op een wijze die bij nader inzien onwenselijk is voor de desbetreffende individuele casus.

Het opnemen van een hardheidsclausule opent de mogelijkheid voor het college om artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, wanneer strikte toepassing voor een belanghebbende onbillijke of onevenredige gevolgen heeft. De toepassing van de hardheidsclausule blijft beperkt tot bijzondere individuele gevallen, die een aanvullende belangenafweging noodzakelijk maken. De te treffen voorziening, die niet in de subsidieregeling is voorzien, dient altijd binnen de doelstellingen van de subsidie te passen. Het gebruik van de hardheidsclausule is een uitzondering: het college is in principe gehouden aan toepassing van de regeling, op grond van beginselen als gelijkheid en rechtszekerheid.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit project is gestart met de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025. In 2022 is deze subsidieregeling ingetrokken en vervangen door de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2022.

Binnen het project zijn al diverse subsidieaanvragen verleend. Nog niet alle aanvragen zijn vastgesteld omdat de maatregelen nog niet voltooid zijn of omdat de woning nog niet aardgasvrij is. In de oude regeling was dit laatste een eis om verleende subsidies voor installatiemaatregelen vast te stellen.

Na inwerkingtreding van de huidige regeling kunnen subsidies die op grond van de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025 zijn verleend (voor zowel isolatiemaatregelen als installatiemaatregelen) vastgesteld worden zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd.