Besluit Legger Delfland

Geldend van 05-04-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit Legger Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 8 februari 2022, dossiernummer 2470

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Financien en Organisatie van 22 februari 2022;

Gelet

 • -

  artikel 5.1 van de Waterwet;

 • -

  artikel 78, eerste lid, Waterschapswet;

 • -

  artikel 78, tweede lid, Waterschapswet;

 • -

  artikel 81, eerste lid, Waterschapswet;

 • -

  artikel 5, Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland;

 • -

  artikel 7.4 Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • -

  Inspraakverordening Delfland.;

Overwegende dat

het wenselijk is om voor de huidige leggers voor verschillende waterstaatswerken één integrale legger in de plaats te stellen, waarin tevens is bepaald wie ten aanzien van die waterstaatswerken onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplichten behelzen, alsmede dat overtreding van die onderhoudsplichten kan worden bestraft met gebruikmaking van het strafrecht;

Besluit:

Vast te stellen:

Besluit Legger Delfland

Hoofdstuk 1 Legger Delfland

Artikel 1 Vaststelling integrale Legger Delfland

 • 1. De Verenigde Vergadering stelt één integrale legger van het Hoogheemraadschap van Delfland vast.

 • 2. De in het eerste lid genoemde integrale legger draagt de naam: Legger Delfland.

 • 3. In de Legger Delfland is bepaald:

  • -

   waaraan waterstaatswerken in het beheergebied van Delfland alsmede de daaraan grenzende beschermingszones en profielen van vrije ruimte naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen,

  • -

   wie belast is met het onderhoud (onderhoudsplichtigen), en

  • -

   wat dit onderhoud behelst (onderhoudsverplichtingen).

 • 4. De Legger Delfland bestaat uit de volgende twee delen:

  • -

   het tekstueel deel, en

  • -

   de leggerkaart.

Artikel 2 Tekstueel deel

 • 1. Het tekstueel deel is een tekstdocument.

 • 2. Het tekstueel deel bevat:

  • -

   een begripsbepaling van in de legger toegepaste begrippen,

  • -

   de algemene bepalingen die gelden voor alle waterstaatswerken in het beheergebied van Delfland alsmede de daaraan grenzende beschermingszones en profielen van vrije ruimte,

  • -

   bepalingen over ligging, vorm en afmeting, constructie en functie van waterstaatswerken alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

  • -

   bepalingen over wie belast is met het onderhoud (onderhoudsplichtigen), en

  • -

   bepalingen over wat dit onderhoud behelst (onderhoudsverplichtingen).

 • 3. Het tekstueel deel is vormgegeven in bijlage A bij dit besluit.

 • 4. Dijkgraaf en hoogheemraden dragen zorg voor een voorziening waarmee het tekstuele deel voor eenieder elektronisch raadpleegbaar is.

 • 5. Het tekstueel deel draagt de naam: leggertekst.

Artikel 3 Leggerkaart

 • 1. De leggerkaart is een digitale verbeelding die kaarten, profielen, tabellen en bijlagen omvat waarin worden ontsloten:

  • -

   waterstaatswerken in het beheergebied van Delfland naar ligging, vorm en afmeting, constructie en functie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

  • -

   wie belast is met het onderhoud (onderhoudsplichtigen), en

  • -

   wat dit onderhoud behelst (onderhoudsverplichtingen).

 • 2. De leggerkaart bestaat uit de bij dit besluit behorende digitale gegevensbestanden. Deze gegevensbestanden zijn vormgegeven in bijlage B bij dit besluit en vermeld in bijlage C bij dit besluit. Deze gegevens bestanden dragen tezamen de naam: leggerdatabase.

 • 3. De leggerkaart is gedurende de besluitvormingsprocedure van dit besluit toegankelijk via https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=622e8282ab5840d4a6fc7d180e65d919 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/procedure-besluit-legger-delfland.

 • 4. De leggerkaart wordt bijgewerkt door middel van digitale gegevensbestanden van dezelfde soort als bedoeld in het vorige lid dan wel door digitale gegevensbestanden van een soort die daarvoor in de plaats is getreden.

 • 5. Dijkgraaf en hoogheemraden dragen zorg voor een voorziening waarmee de leggerkaart voor eenieder elektronisch raadpleegbaar is.

 • 6. Dijkgraaf en hoogheemraden dragen zorg voor een voorziening waarmee afzonderlijke bijwerkingen als bedoeld in het derde lid naar datum en inhoud kunnen worden achterhaald.

Artikel 4 Intrekking leggers

De navolgende leggers worden ingetrokken:

 • -

  de Legger Regionale Waterkeringen,

 • -

  de Legger Polderkaden,

 • -

  de Legger Wateren,

 • -

  de Legger Delflandsedijk, zeedijk en rivierdijk,

 • -

  de Legger Landscheidingen,

 • -

  de Legger Zeewering en

 • -

  de Legger binnenwaterkering, landscheidingen, boezem- en polderkaden en

 • -

  waterscheidingen.

Artikel 5 Overgangsrecht leggers

 • 1. Een wijziging van een legger, genoemd in artikel 4, die is vastgesteld na de ter inzagelegging van het ontwerp van dit besluit op grond van Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, wordt vanaf het moment dat dit besluit in werking treedt aangemerkt als een wijziging van de Legger Delfland.

 • 2. Een ontwerp van een wijziging van een legger, genoemd in artikel 4, dat vóór de inwerkingtreding van dit besluit ter inzage is gelegd op grond van Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, wordt, indien die wijziging nog niet in werking is getreden op het moment dat dit besluit in werking treedt, vanaf dat moment aangemerkt als een ontwerp van een wijziging van de Legger Delfland.

Hoofdstuk 2 Keur Delfland 2015

Artikel 6 Wijzigingen Keur Delfland 2015

 • 1. De navolgende artikelen uit de Keur Delfland 2015 worden ingetrokken: 1.1, onderdeel 4, 10, 17, 18, 19 en 24; alsmede 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 en 4.2.

 • 2. Artikel 1.1 (Begripsbepalingen) Keur Delfland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

  • -

   in onderdeel 1 (Bergingsgebied) wordt «krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen» vervangen door «bergingsgebied als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Waterwet»

  • -

   in onderdeel 2 (Beschermingszone) wordt «aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden» vervangen door «beschermingszone als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Waterwet»

  • -

   in onderdeel 8 (legger) wordt «legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet» vervangen door «Legger Delfland»

  • -

   in onderdeel 11 (Ondersteunend kunstwerk) wordt «kunstwerken die van belang zijn voor de taakuitoefening van het Hoogheemraadschap van Delfland, voor het functioneren van het watersysteem» vervangen door «kunstwerk, niet zijnde een waterkering, oppervlaktewaterlichaam of bergingsgebied, dat dienstbaar is aan de functie of werking van een waterstaatswerk of het functioneren van het watersysteem»

  • -

   in onderdeel 16 (Profiel van vrije ruimte) wordt «ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijden van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van het bestuur nodig is voor toekomstige verbeteringen» vervangen door «vrij te houden ruimte, boven, onder en naast een waterstaatswerk of toekomstig waterstaatswerk, voor het blijvend kunnen realiseren van de functie van een waterstaatswerk, of toekomstig waterstaatswerk, en als zodanig is aangegeven op de leggerkaart»,

  • -

   in onderdeel 20 (waterkering) wordt «kunstmatige, of natuurlijke hoogte of gedeelten daarvan, of hoge gronden, eventueel met ondersteunende kunstwerken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben» vervangen door «zeewering, dijken, kaden en andere kunstmatige of natuurlijke hoogten, onder welke benaming ook, die dienen tot kering van zee-, rivier-, boezem- of polderwater».

  • -

   in onderdeel 21 (waterstaatswerk) wordt «oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering, of ondersteunend kunstwerk» vervangen door «waterstaatswerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Waterwet».

  • -

   in onderdeel 22 (watersysteem) wordt «samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken» vervangen door «watersysteem zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, Waterwet».

Hoofdstuk 3 Toezicht en Handhaving

Artikel 7 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen die zijn opgenomen in het tekstueel deel van de Legger Delfland zijn van toepassing op hoofdstuk 3 van dit besluit.

Artikel 8 Aanwijzing toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Legger Delfland zijn belast de daartoe door dijkgraaf en hoogheemraden bij besluit aangewezen ambtenaren van het waterschap of andere personen.

Artikel 9 Schouw

 • 1. Door of namens dijkgraaf en hoogheemraden kan schouw worden gevoerd over de waterstaatswerken volgens een door dat bestuur vastgesteld schouwprotocol.

 • 2. Dijkgraaf en hoogheemraden kan besluiten een extra schouw te voeren.

 • 3. Dijkgraaf en hoogheemraden stelt de datum van de schouw vast en maakt die ten minste twee weken tevoren bekend.

 • 4. De in het derde lid voorgeschreven bekendmaking kan in spoedeisende gevallen voor de aanvang van een extra schouw worden vervangen door een persoonlijke mededeling aan de onderhoudsplichtige. Daarbij kan met een kortere termijn dan genoemd in het derde lid worden volstaan.

Artikel 10 Strafbepalingen

 • 1. Overtreding van de bepalingen in de Legger Delfland en de daarop gebaseerde regelgeving wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete tot ten hoogste het bedrag van de tweede categorie als genoemd in artikel 23 Wetboek van Strafrecht, al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2. Indien ten tijde van het plegen van de in het eerste lid bedoelde overtreding nog geen jaar is verlopen sinds een vroegere veroordeling van de overtreder wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis tot het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd.

 • 3. Overtreding van regels en voorschriften ingevolge de Legger Delfland en de bij of krachtens de Legger Delfland gestelde regels en voorschriften is verboden.

Artikel 11 Overgangsrecht toezicht en handhaving

 • 1. Een last onder bestuursdwang of dwangsom tot ongedaan making van een overtreding van het bepaalde in een artikel uit de Keur Delfland 2015, als bedoeld in artikel 6 van dit besluit, wordt aangemerkt als een last onder bestuursdwang dan wel dwangsom tot ongedaan making van een overtreding van het bepaalde in de Legger Delfland, tenzij van een dergelijke overtreding als gevolg van de inwerkingtreding van dit besluit niet langer sprake is.

 • 2. Een besluit op grond van de Keur Delfland 2015 tot aanwijzing van een toezichthouder als bedoeld in artikel 8 van dit besluit, wordt mede geacht op grond van dit besluit te zijn genomen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking ervan in het Waterschapsblad van het Hoogheemraadschap van Delfland en wordt aangehaald als: Besluit Legger Delfland.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 maart 2022

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

ir. P.C. Janssen

de Voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt

Bijlage A DMS#1854806 Tekstuele deel van Legger Delfland en Toelichting Legger Delfland

(De originele bijlage A (Bijlage A DMS#1854806 Tekstuele deel van Legger Delfland en Toelichting Legger Delfland.pdf) behorende bij de op 10 maart 2022 vastgestelde Legger Delfland is te vinden via de bekendmaking van het Besluit Legger Delfland in het Waterschapsblad: Waterschapsblad 2022, 3583 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De Legger Delfland wordt regelmatig geactualiseerd. Het actuele document “Tekstuele deel van Legger Delfland en Toelichting Legger 4aDelfland” is te vinden op @LokaleWettenbankLinkLeggerDelfland

Bijlage B DMS#1854826 Leggerdatabase LEGGER2021-A-01.zip

De leggerdatabase wordt gebruikt om de digitale leggerkaart maken. De originele Bijlage B (DMS#1854826 Leggerdatabase LEGGER2021-A-01.zip) is gedurende de beroepstermijn ontsloten via https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/procedure-besluit-legger-delfland . Nadien kan deze worden opgevraagd bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

De Legger Delfland wordt regelmatig geactualiseerd. De actuele leggerkaart en leggerdatabase zijn te vinden op de website van Delfland: https://www.hhdelfland.nl/ .)

Bijlage C DMS#1854808 Bestandenlijst Leggerdatabase van de digitale gegevensbestanden Legger Delfland in DMS#1854826.pdf

(De originele bijlage C (Bijlage C DMS#1854808 Bestandenlijst Leggerdatabase van de digitale gegevensbestanden Legger Delfland in DMS#1854826.pdf) behorende bij de op 10 maart 2022 vastgestelde Legger Delfland is te vinden via de bekendmaking van het Besluit Legger Delfland in het Waterschapsblad:

De Legger Delfland wordt regelmatig geactualiseerd. Het actuele document “Bestandenlijst Leggerdatabase van de digitale gegevensbestanden Legger Delfland” is te vinden de website van Delfland: Legger - Delfland (hhdelfland.nl).)Waterschapsblad 2022, 3583 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Toelichting op Besluit Legger Delfland

Deel 1. Algemene toelichting op Besluit Legger Delfland

In het Waterbeheerplan 2016-2021 staat dat Delfland één integrale en actuele legger ontwikkelt voor alle waterstaatswerken. Delfland doorloopt twee sporen om één integrale en actuele legger te krijgen en te behouden.

De laatste stap voor één integrale legger is het nemen van het Besluit Legger Delfland, waarmee onder andere de integrale Legger Delfland wordt vastgesteld (Besluit Legger Delfland, artikel 1 tot en met 5): er is één integrale Legger Delfland.

Voor het actualiseren van de legger volgt Delfland een onderhoud- en verbeterspoor. Met het onderhoud- en verbeterspoor wordt de Legger Delfland stapsgewijs met separate wijzigingsbesluiten van de Legger Delfland geactualiseerd en verbeterd. Deze wijzigingsbesluiten zijn geen onderdeel van onderhavig besluit.

In de Legger Delfland zijn de zeven bestaande leggers samengevoegd. Met de inwerkingtreding van het Besluit Legger Delfland zijn de zeven tot dan toe geldende leggers van het Hoogheemraadschap van Delfland vervallen (Besluit Legger Delfland, artikel 4). Vanaf dat moment geldt er dus slechts één Legger Delfland.

De samenvoeging van de leggers tot één integrale Legger Delfland is nagenoeg beleidsarm uitgevoerd. Enkele onderdelen zijn onderwerp geweest van een herbeoordeling. Met een “herbeoordeling” wordt bedoeld een wijziging die de rechtspositie van een belanghebbende, niet zijnde Delfland, heeft veranderd ten opzichte van het moment direct voor de inwerkingtreding van dit besluit. Een aantal waterstaatswerken en bijbehorende zoneringen zijn onderwerp geweest van een herbeoordeling en zijn daarmee op de leggerkaart gewijzigd of nieuw opgenomen. De leggerkaart is, door de herbeoordeling, hiermee op een aantal locaties verbeterd.

De leggers waren allen verschillend van opzet en taalgebruik. Bij de integratie van de zeven leggers is er gekozen voor een uniforme en op de gebruiker toegespitste inrichting, structuur en taalgebruik, waarvan de samenhang tussen leggerkaart en leggertekst duidelijk is, en die relatief eenvoudig en transparant met wijzigingsbesluiten actueel, betrouwbaar en compleet kan worden gemaakt en gehouden.

Daarnaast zijn gelijktijdig met het integreren van de leggers, een aantal regels over de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen in de Keur Delfland 2015 overgeheveld naar het Besluit Legger Delfland en de Legger Delfland én is één artikel over onderhoudsverplichtingen uit de Algemene regels: steigers, vlonders of afmeerpalen overgenomen in de Legger Delfland. De aanleiding volgt uit art. 2.2 van het Omgevingsbesluit waarin is bepaald dat de regels op grond van artikel 78, tweede lid, niet in de Waterschapsverordening mogen zijn opgenomen en uit art. 5 van het Reglement voor Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland waarin is bepaald dat onderhoudsplichtigen én de onderhoudsverplichtingen betreffende de waterkeringen en wateren zijn aangegeven respectievelijk vastgelegd in de legger.

De uit de Keur Delfland 2015 naar de Legger Delfland en het Besluit Legger Delfland overgehevelde artikelen hebben betrekking op onderhoudsverplichtingen en de aanwijzing van onderhoudsplichtigen. Deze overheveling heeft onder meer tot gevolg dat de Keur Delfland 2015 geen rol meer speelt in de afdwingbaarheid aangaande het nakomen van onderhoudsverplichtingen. Artikel 78, tweede lid, Waterschapswet bepaalt dat de Verenigde Vergadering de legger vaststelt waarin onderhoudsverplichtingen of onderhoudsplichtigen zijn aangewezen. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van het artikel blijkt dat de wetgever het bevoegd gezag de mogelijkheid biedt om zowel onderhoudsverplichtingen als onderhoudsplichtigen in de legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, Waterschapswet te regelen zonder dat de mate van handhaafbaarheid wordt aangetast vanwege het niet gebruiken van artikel 78, eerste lid, Waterschapswet (TK 1987-1988, 19 995, nr. 5 (Voorlopig Verslag; vragen Tweede Kamer), p. 39; TK 1988-1989, 19 995, nr. 6, (Memorie van Antwoord; antwoorden op vragen Tweede Kamer), p. 46-47). De overheveling wijzigt de mate van handhaafbaarheid van de onderhoudsverplichtingen dus niet.

Ook zijn met inwerkingtreding van dit besluit een aantal begripsbepalingen uit de Keur Delfland 2015 aangepast of vervallen.

Opbouw besluit

Het Besluit Legger Delfland is opgedeeld in vier hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit één of meerdere bepalingen met een bijhorende artikelsgewijze toelichting. Tabel 1 omschrijft op hoofdlijnen wat er in elk hoofdstuk is bepaald. Dezelfde hoofdstuk indeling is toegepast in de algemene toelichting op het Besluit Legger Delfland.

Tabel 1: Toelichting hoofdstukindeling Besluit Legger Delfland

Hoofdstuk

Toelichting

Hoofdstuk 1 Legger Delfland

Krachtens de artikelen in dit hoofdstuk is de Legger Delfland vastgesteld en zijn de zeven leggers vervallen.

Hoofdstuk 2 Keur Delfland 2015

Krachtens de artikelen in dit hoofdstuk 2 is de Keur Delfland 2015 gewijzigd. Een aantal onderdelen uit de Keur Delfland 2015 zijn vervallen en een aantal onderdelen zijn aangepast.

Hoofdstuk 3 Toezicht en Handhaving

Krachtens de artikelen in dit hoofdstuk is geregeld voor zover dit gaat over de naleving van het gestelde in de Legger Delfland: de aanwijzing van toezichthouders, de schouw en strafbepalingen

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

In dit hoofdstuk is de inwerkingtreding en citeertitel van onderhavig besluit bepaald.

Wettelijke grondslag en wettelijk kader

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, Waterwet draagt het bestuur van Delfland zorg voor de vaststelling van een legger waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen (“normatieve functie”).

Op grond van artikel 78, eerste lid, Waterschapswet maakt het algemeen bestuur (“de Verenigde Vergadering”) van het Hoogheemraadschap van Delfland (“Delfland”) verordeningen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen.

Op grond van artikel 78, tweede lid, Waterschapswet stelt het algemeen bestuur (“de Verenigde Vergadering”) van het Hoogheemraadschap van Delfland (“Delfland”) de legger vast waarin onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen zijn aangewezen.

Uit artikel 81 Waterschapswet volgt de bevoegdheid om een overtreding van een door Delfland vastgestelde verordening strafbaar te stellen.

Artikel 7.4 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland stelt enkele nadere eisen waaraan de legger op grond van artikel 5.1 Waterwet moet voldoen.

Artikel 5 van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland stelt enkele nadere eisen waaraan de legger op grond van artikel 78, tweede lid, Waterwet moet voldoen en enkele eisen ten aanzien van de vaststelling van deze legger. Hierin is o.a. bepaald dat onderhoudsplichtigen én de onderhoudsverplichtingen betreffende de waterkeringen en wateren zijn aangegeven respectievelijk vastgelegd in de legger.

De Inspraakverordening Delfland stelt enkele eisen ten aanzien van de inspraakprocedure van de legger op grond van artikel 78 Waterschapswet.

Artikel 2.2, tweede lid, a en b, van het Omgevingsbesluit verbiedt het opnemen van regels als bedoel in artikel 78, tweede lid, en artikel 81 van de Waterschapsverordening.

Uitgangspunten

Bij het samenvoegen tot één integrale Legger Delfland zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

 • -

  beleidsarme integratie van de zeven leggers,

 • -

  de legger bestaat uit één leggerkaart en één leggertekst,

 • -

  de opbouw van de legger volgt de definitie van waterstaatswerk (art. 1, Waterwet),

 • -

  de opbouw van het tekstueel deel volgt de opbouw van de Legger Wateren,

 • -

  de leggerkaart is zodanig ingericht dat alle (onderdelen van) waterstaatswerken die van belang zijn voor de taakuitoefening van Delfland op de leggerkaart kunnen worden getoond,

 • -

  vanuit de leggerkaart is voor elk (onderdeel van een) waterstaatswerk duidelijk welke artikelen uit het tekstueel deel van toepassing zijn,

 • -

  de legger omvat begripsbepalingen van alle begrippen die in het tekstueel deel en op de leggerkaart zijn toegepast. Dit geldt ook voor begrippen in de informatieschermen en bijlagen van de leggerkaart en begrippen die voorkomen in het Besluit Legger Delfland,

 • -

  de toelichtingstekst bevat zowel een artikelsgewijze toelichting als een algemene toelichting

 • -

  in de toelichtingstekst behorende bij Legger Delfland is per waterstaatswerk en gegeven aangegeven waar de informatie te vinden is,

 • -

  de legger voldoet aan de landelijke wetgeving en de voorschriften van de provincie,

 • -

  de legger sluit aan bij de Keur Delfland 2015 en de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland 2015,

 • -

  de legger is ingericht om met het onderhoud- en verbeterspoor te voldoen aan Uitgangspuntennotitie Legger Wateren 2015-2021 (Ibabs dossier nr. 32031, 2015),

 • -

  de legger anticipeert op de Omgevingswet,

 • -

  het streven is een legger zonder tegenstrijdigheden; de legger is ingericht om tegenstrijdigheden te voorkomen en te verhelpen,

 • -

  de legger biedt een goede juridische basis voor de uitvoering van onderhoud, vergunningverlening en handhaving,

 • -

  de legger kan partieel worden gewijzigd of gecorrigeerd, en

 • -

  de besluitvorming die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de legger, partiële leggerwijziging of partiële leggercorrectie is eenvoudig te vinden.

Algemene toelichting: Hoofdstuk 1. Legger Delfland

In dit hoofdstuk staat een algemene toelichting over de opbouw van de legger, wat er in de legger staat, het gebruik van de legger (leggertekst en leggerkaart) en waaruit de legger is ontstaan. Met dit laatste wordt bedoeld: de samenvoeging van de zeven leggers, de overheveling van artikelen uit de Keur Delfland 2015 en de Algemene regels: steigers, vlonders of afmeerpalen en de belangrijkste verbeteringen op de leggerkaart en in de leggertekst.

1.Legger Delfland

De Legger Delfland bestaat uit de volgende twee delen die elkaar aanvullen:

 • a.

  het tekstueel deel (de leggertekst): Het tekstueel deel is een tekstdocument, dat bestaat uit vijf hoofdstukken. Hierin staan regels die gelden voor alle waterstaatswerken in het beheergebied van Delfland alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte. Deze regels gaan over ligging, vorm, afmeting, constructie en functie, de onderhoudsverplichting en de aanwijzing van onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte. Daarnaast staan het tekstueel deel ook de begripsbepalingen van de begrippen die worden toegepast in de legger (zowel in het tekstueel deel als op de leggerkaart).

 • b.

  de leggerkaart: De leggerkaart is een interactieve omgeving die (geografische) kaarten, profielen en tabellen omvat waarin zijn ontsloten:

  • -

   waterstaatswerken naar normatieve ligging, vorm en afmeting, constructie en functie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

  • -

   bijbehorende onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

   Het tekstueel deel en de leggerkaart moeten samen gelezen worden.

   De leggerkaart is een digitale verbeelding van de bij de legger behorende digitale gegevensbestanden (“leggerdatabase”).

   De Legger Delfland heeft ook een toelichting. De toelichting staat in hetzelfde tekstdocument als het tekstueel deel. De toelichting is van belang om de Legger Delfland en de verschillende onderdelen beter te kunnen begrijpen. De toelichting bestaat uit twee delen, te weten:

  • -

   Toelichting Deel 1: Algemene toelichting op de Legger Delfland: Dit deel behandelt onder andere de functie van de legger, de opbouw van de legger, wat er in de legger staat, hoe je de legger moet gebruiken, het wettelijk kader en de relatie met andere juridische instrumenten. Daarnaast staat er per type waterstaatswerk (Waterkeringen, Oppervlaktewaterlichamen, Bergingsgebieden en Ondersteunende kunstwerken) een uitleg over de verschillende typen en onderscheidende onderdelen van het specifieke waterstaatswerk (zoals de vorm en afmetingen).

  • -

   Toelichting Deel 2: Artikelsgewijze toelichting op het tekstueel deel van de Legger Delfland: Dit deel omvat per artikel in het tekstueel deel, indien nodig, een extra uitleg over de regels van dat artikel. Soms staat hierin ook een verwijzing naar Toelichting Deel 1.

2. Waterstaatswerken in de legger

Alle waterstaatswerken in het gebied van Delfland moeten met bijbehorende leggergegevens in de legger worden opgenomen. In de Legger Delfland zijn deze gegevens opgenomen in het tekstuele deel (de leggertekst), de leggerkaart (de digitale verbeelding), of een combinatie van beiden of nog niet opgenomen. Dit verschilt per waterstaatswerk. Ook kunnen er leggergegevens in een (rechtsgeldige) watervergunning of overeenkomst staan.

Bij de inwerkingtreding van de Legger Delfland toont de leggerkaart nog niet alle in het gebied aanwezige waterstaatswerken en bijbehorende leggergegevens. Dit komt bijvoorbeeld doordat er een verwerkingstijd zit tussen de uitvoering van werken en de opname van waterstaatswerken op de leggerkaart. Ook ontbreken er gegevens en waterstaatswerken omdat er in het verleden minder gegevens werden geregistreerd. Ontbrekende gegevens kunnen worden bepaald aan de hand van een (rechtsgeldige) watervergunning of overeenkomst of door de situatie buiten te bekijken.

Als waterstaatswerken en zoneringen (nog) niet op de leggerkaart staan gelden er wel al regels. Deze regels staan in het tekstueel deel. Voor deze waterstaatswerken gelden ook al de geboden en verboden volgend uit de Keur Delfland 2015.

De nog niet op de leggerkaart opgenomen waterstaatswerken, zoneringen en/of bijbehorende leggergegevens worden met separate wijzigingsbesluiten op de leggerkaart opgenomen. Dit is onderdeel van het onderhoud- en verbeterspoor van de Legger Delfland.

In de opbouw van de Legger Delfland is ook rekening gehouden met het opnemen van nieuwe (onderdelen van) waterstaatswerken (op de leggerkaart), te weten: oeverconstructies (als onderdeel van het bovenwatertalud van een oppervlaktewaterlichaam) en waterbergingsconstructies. Ook deze onderdelen worden met separate wijzigingsbesluiten op de leggerkaart opgenomen. Dit is onderdeel van het onderhoud- en verbeterspoor van de Legger Delfland.

3.Gebruik leggertekst en toelichtingstekst

Het tekstueel deel van Legger Delfland en de toelichting op de Legger Delfland staan in hetzelfde tekstdocument. In artikel 2, derde lid, van onderhavig besluit wordt bepaald welk document hiermee bedoeld is.

In dit document kan een gebruiker zich met hyperlinks verplaatsen door het document. Een gebruiker kan bijvoorbeeld met een klik op een hyperlink van een artikel naar de bijbehorende toelichting gaan en andersom, of van een artikelsgewijze toelichting naar een onderdeel van de algemene toelichting. Het gebruik van hyperlinks volgt uit de aanname dat een gebruiker van de legger (en daarmee leggertekst en toelichting) voornamelijk geïnteresseerd is in dat onderdeel dat voor hem/haar van belang is en niet de gehele Legger Delfland.

4.Gebruik leggerkaart

De leggerkaart bij dit besluit kan gedurende de besluitvormingsprocedure van dit besluit worden geopend via de URL zoals bepaald in artikel 3, derde lid, van onderhavig besluit. De vigerende Legger Delfland zal ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit via de website van het Hoogheemraadschap van Delfland beschikbaar zijn. Dit zal zijn via de website: https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/legger of een andere website die hiervoor in de plaats is getreden. De leggerkaart bij dit besluit kan ook gevisualiseerd worden door een kaartindeling van de leggerdatabase bij dit besluit met Arcgis programma te openen.

Op de geografische leggerkaart zijn waterstaatswerken en bijbehorende zoneringen als vlak, lijn of symbool weergegeven. Er is één integrale kaart(indeling) met alle (onderdelen van) waterstaatswerken en zoneringen in het beheergebied van Delfland. De gebruiker kan, bijvoorbeeld via een klik op een waterstaatstaatswerk of zonering, een informatiescherm aantreffen. In dat venster staan diverse leggergegevens. Ook kunnen hier andere documenten (bijlagen) zijn opgenomen. Bepaalde elementen lenen zich bijvoorbeeld minder goed voor weergave op de kaart of in het informatiescherm. Een voorbeeld is een leggerprofiel van een waterkering.

In het informatiescherm staan soms verwijzingen naar het tekstueel deel (de leggertekst). Dit kan een verwijzing zijn naar het van toepassing zijnde artikel uit het tekstueel deel, al dan niet met een hyperlink.

In het informatiescherm kunnen ook (verwijzingen naar) andere documenten, die niet tot de legger behoren, staan. In dat geval staat in het informatiescherm onder het kopje “Overige informatie (géén onderdeel van de legger)” een bijlage of een hyperlink of een andersoortige verwijzing die de gebruiker naar de betreffende documenten leidt. Een verwijzing naar een document in een informatiescherm onder het kopje “Overige informatie (géén onderdeel van de legger)” betekent dat de inhoud van dat document géén onderdeel uitmaakt van de Legger Delfland. Een voorbeeld is een verwijzing naar vergunningen of overeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 1.5, tweede lid, en artikel 1.6, vierde lid, van het tekstueel deel, die een afwijking kunnen behelzen van de bepalingen in het tekstueel deel over onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen. Hoewel die vergunningen en overeenkomsten geen onderdeel uitmaken van de Legger Delfland, is deze mogelijkheid gecreëerd vanwege het oogpunt van een publieksvriendelijke ontsluiting. Niet al die vergunningen en overeenkomsten zullen overigens op deze wijze te ontsluiten zijn.

De integrale leggerkaart omvat heel veel gegevens: de leggergegevens van meer dan twintig (onderdelen van) waterstaatswerken en zoneringen staan op de kaart. Vanwege publieksvriendelijk gebruik zijn er, naast de integrale leggerkaart, vier kaarten (kaartindelingen) waarop per type waterstaatswerk (waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden of ondersteunende kunstwerken) alle (onderdelen van) de leggergegevens van waterstaatswerken en zoneringen worden getoond. De gegevens op deze kaarten komen overeen met de integrale leggerkaart. Deze indeling komt overeen met de hoofdstukindeling van het tekstueel deel van de legger. Deze kaartindelingen zijn te openen vanuit de integrale leggerkaart.

Andere uitgangspunten voor de inrichting van de leggerkaart zijn:

Een gebruiker van de leggerkaart:

 • -

  ziet uit welke onderdelen op de leggerkaart een waterstaatswerk alsmede de daaraan grenzende beschermingszones en profielen van vrije ruimte bestaat (bijvoorbeeld meerdere zoneringen of lijnen).

 • -

  ziet tot welke categorie een kunstwerk behoort (de waterkering, een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of ondersteunend kunstwerk).

 • -

  ziet, indien beschikbaar, alle minimale leggergegevens, per waterstaatswerk alsmede de daaraan grenzende beschermingszones en profielen van vrije ruimte. Voor sommige leggergegevens, die nog niet op de leggerkaart staan, wordt de gebruiker verwezen naar de van toepassing zijnde artikelen in het tekstueel deel.

 • -

  ziet, indien beschikbaar, de onderhoudsplichtige per type onderhoud en waterstaatswerk. Indien de onderhoudsplichtige (nog) niet op de leggerkaart staat, dan wordt de gebruiker voor wat betreft de aanwijzing van onderhoudsplichtigen gewezen op de van toepassing zijnde artikelen in het tekstueel deel.

 • -

  Ziet, per type onderhoud en waterstaatswerk, een verwijzing naar de van toepassing zijnde onderhoudsverplichtingen zoals voorgeschreven in het tekstueel deel én indien beschikbaar, op het informatiescherm op de leggerkaart een aanvulling op de generieke onderhoudsverplichtingen.

 • -

  Kan per waterstaatswerk het onderliggende (legger)besluit terug vinden aan de hand van de volgende kenmerken: de leggeractualisatie code, de datum van de vaststelling en de datum van inwerkingtreding van het besluit.

5.Begripsbepalingen in de legger

De Legger Delfland omvat begripsbepalingen van begrippen welke in de legger (op de leggerkaart en/of in het tekstueel deel) en in het Besluit Legger Delfland voorkomen. Dit geldt ook voor begrippen welke voorkomen op de informatieschermen op de leggerkaart en bijbehorende bijlagen. De begripsbepalingen staan in het tekstueel deel, artikel 1.1.

Een aantal begripsbepalingen volgen uit de samenvoeging van de leggers en/of zijn overgeheveld uit de Keur Delfland 2015. De begripsbepalingen kunnen (tekstueel) zijn aangepast vanwege o.a. (uniform) taalgebruik en opbouw Legger Delfland. Ook zijn een aantal begrippen vervallen. De belangrijkste aanpassingen staan in Tabel 2.

Voor de begripsbepaling van nog niet eerder in de leggers opgenomen begrippen is, daar waar mogelijk, gebruik gemaakt van verwijzing naar hogere wet- en regelgeving en de aquo-lex (het woordenboek van de Aquo-standaard - de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector).

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening worden de in Legger Delfland toegepaste verwijzingen naar de Waterwet en de Keur Delfland 2015 aangepast naar de Omgevingswet of een aanverwant besluit. Hiervoor zal dan een wijzigingsbesluit worden opgesteld.

Tabel 2 Toelichting belangrijkste aanpassingen begrippen en vervallen begrippen

Aangepaste begrippen

(oorspronkelijke legger)

Toelichting

Aanliggend eigenaar (legger wateren)

«Indien op basis van het bepaalde in de vorige volzin geen aanliggend eigenaar kan worden bepaald, wordt als aanliggend eigenaar aangemerkt de eigenaar van een kadastraal perceel waarvan de begrenzing van het oppervlaktewaterlichaam deel uit maakt» is toegevoegd aan de begripsbepaling. Dit zinsdeel is toegevoegd omdat de begripsbepaling in de legger wateren voor bepaalde situaties ‘taalkundig problematisch’ is, hoewel het duidelijk is wat/wie er bedoelt worden. In de toelichting op de legger zijn een aantal voorbeeldsituaties opgenomen ter verduidelijking van deze begripsbepaling.

Natte ecologische zone (legger wateren)

«waarmee verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit wordt bevorderd» is toegevoegd aan de begripsbepaling. Hierdoor is reikwijdte van het begrip breder, waardoor er in de toekomst meer gebieden, in de legger, als natte ecologische zone aan te merken zijn. Met onderhavig besluit worden géén nieuwe natte ecologische zones op de leggerkaart opgenomen. Nieuwe natte ecologische zones worden met separate wijzigingsbesluiten op de leggerkaart opgenomen. Dit is onderdeel van het onderhoud- en verbeterspoor van de Legger Delfland.

Polderkade (legger polderkade)

Begripsbepaling is vervangen door «overige waterkering die dient als scheiding tussen polders of als scheiding tussen peilgebieden met een aanzienlijk peilverschil, en die als zodanig is aangegeven op de leggerkaart». De begripsbepaling in de legger polderkaden verwijst naar het Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland waarin géén begripsbepaling van dit begrip is opgenomen.

Primair water en secundair water (legger wateren)

«en als zodanig is aangegeven in de legger» is verwijderd en «door HHD als zodanig geclassificeerd» is toegevoegd aan de begripsbepaling. De reikwijdte van het begrip is hiermee groter (ook wateren die nog niet op de leggerkaart zijn opgenomen). Daarnaast is het expliciet opgenomen dat Delfland de classificatie primair/secundair van het water bepaald.

Zeewering, leggerprofiel, grensprofiel, duinvoet

(diverse leggers)

Deze begripsbepalingen bestonden uit een verwijzing, maar gaven geen duiding over wat dit begrip precies inhoudt. De begripsbepalingen zijn daarom uitgebreid.

Vervallen begrippen

Toelichting

Waterberging (Legger Wateren)

Het begrip is vervallen en vervangen door een nieuw begrip ‘gestuurde waterbergingszone’. Het begrip waterberging is niet specifiek genoeg. ‘Waterbergen’ is een functie; en kan daardoor (te) breed geïnterpreteerd worden; immers elk oppervlaktewaterlichaam bergt water, net als een bergingsgebied en een waterbergingsconstructie.

6.Ligging vorm afmeting constructie en functie van waterstaatswerken

Voor de ligging, vorm, afmeting, constructie en functie van waterstaatswerken alsmede de bijbehorende beschermingszone en profiel van vrije ruimte, zijn zowel het tekstueel deel (de leggertekst) als de leggerkaart van belang.

Met het Besluit Legger Delfland zijn de ligging, vorm, afmeting, constructie en functie, zoals aangegeven op de leggerkaarten, leggerprofieltekeningen, overzichten en tabellen van de verschillende leggers overgeheveld naar de leggerkaart van de Legger Delfland en de bij de leggerkaart behorende digitale gegevensbestanden (“leggerdatabase”).

De artikelen uit het tekstueel deel van de diverse leggers over ligging, vorm, afmeting, constructie en functie zijn conform onderstaande transponeringstabel (Tabel 4) overgeheveld naar het tekstueel deel van de Legger Delfland. Sommige artikelen zijn aangepast vanwege (uniform) taalgebruik en opbouw Legger Delfland.

Artikel 3.3, tweede lid (bestaand) is als volgt aangepast: «na» is vervangen door «vanaf». Er was geen regeling voor waterstaatswerken aangelegd op 1 juni 2009.

Ten tijde van de inwerkingtreding van de Legger Delfland toont de leggerkaart de ligging en afmetingen van het bovenwatertalud (als onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam) en naastgelegen beschermingszone (nog) niet. Delfland is bezig met het digitaliseren hiervan. Het is niet de bedoeling dat met het digitaliseren van deze zoneringen de zones, waar een beperking geldt, worden gewijzigd. Met artikel 3.3, vierde lid (nieuw) is geregeld dat de ligging en afmetingen van de beschermingszone, zoals bepaald in artikel 3.3, eerste tot en met derde lid, blijven prevaleren boven de ligging en afmetingen van de beschermingszone op de leggerkaart.

Met onderhavig besluit worden deze zoneringen niet op de leggerkaart opgenomen. Deze zoneringen worden met separate wijzigingsbesluiten op de leggerkaart opgenomen. Dit is onderdeel van het onderhoud- en verbeterspoor van de Legger Delfland.

Tabel 3 Transponeringstabel: Ligging, vorm, afmeting, constructie, functie naar Legger Delfland

Legger Zeewering, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 2

Vervallen. Dit artikel is niet nodig.

In artikel 2.1 is bepaald wat er in de legger is opgenomen (leggertekst en/of leggerkaart). In de toelichting van dit artikel is opgenomen waar dit is aangegeven, en indien op de leggerkaart, ook ‘hoe’ dit is aangegeven.

Artikel 3, eerste lid

Vervallen. Er is geen noodzaak om deze verplichting aan onszelf op te leggen.

Artikel 3, tweede lid

Vervallen. Er is geen noodzaak voor dit artikel. Dijkgraaf en Hoogheemraden zijn bevoegd middels delegatiebesluit voor het wijzigen van de ligging van de duinvoet in de legger.

Legger Delflandsedijk, zeedijk en Legger Delflandsedijk, rivierdijk

Legger Delfland, tekstueel deel

«De ligging… kaarten aangegeven»

Vervallen. Dit artikel is niet nodig.

In artikel 2.2 is bepaald wat er in de legger is opgenomen (leggertekst en/of leggerkaart). In de toelichting van dit artikel is opgenomen waar dit is aangegeven, en indien op de leggerkaart, ook ‘hoe’ dit is aangegeven.

«De breedte van de … 25 meter; »

Vervallen. De beschermingszone van de Delflandsedijk, rivierdijk en zeedijk, staat al op de leggerkaart.

«Indien twijfel… hoogheemraden aangegeven»

Artikel 1.4

Legger Regionale Waterkeringen, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 2

Vervallen. Dit artikel is niet nodig.

In artikel 2.3 is bepaald wat er in de legger is opgenomen (leggertekst en/of leggerkaart). In de toelichting van dit artikel is opgenomen waar dit is aangegeven, en indien op de leggerkaart, ook ‘hoe’ dit is aangegeven.

Legger Polderkaden, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 2, 1e zin

Vervallen. Dit artikel is niet nodig.

In artikel 2.4 is bepaald wat er in de legger is opgenomen (leggertekst en/of leggerkaart). In de toelichting van dit artikel is opgenomen waar dit is aangegeven, en indien op de leggerkaart, ook ‘hoe’ dit is aangegeven.

Artikel 2, 2e zin

Vervallen. De beschermingszone van polderkaden staan al op de leggerkaart.

Legger Landscheidingen, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

«De ligging van de landscheidingen is op de bij deze legger behorende kaart aangegeven.»

Vervallen

«Tot de landscheidingen worden gerekend .. Kruinlijn; Tenzij op de bij deze legger behorende kaart anders is aangegeven»

Artikel 2.6, eerste lid

«B. De beschermingszone… kernzone, tenzij op de bij deze legger behorende kaart anders is aangegeven.

Artikel 2.6, derde lid

«Indien twijfel… hoogheemraden aangegeven»

Artikel 1.4

Legger Waterscheidingen, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

«De ligging van de waterscheidingen... Behorende kaart.»

Artikel 2.8

Legger Wateren, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 3

Artikel 3.2

Artikel 4

Artikel 3.3

7.Aanwijzing van onderhoudsplichtigen

Voor de aanwijzing van onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken en daar aangrenzende beschermingszone zijn zowel het tekstueel deel (de leggertekst) als de leggerkaart van belang.

Met het Besluit Legger Delfland zijn de onderhoudsplichtigen, zoals aangewezen op de leggerkaarten, overzichten en tabellen van de verschillende leggers overgeheveld naar de leggerkaart van de Legger Delfland en de bij de leggerkaart behorende digitale gegevensbestanden (“leggerdatabase”).

Met het Besluit Legger Delfland zijn de artikelen over de aanwijzing van onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken en daar aangrenzende beschermingszones uit het tekstueel deel van de verschillende leggers en de Keur Delfland 2015), conform onderstaande transponeringstabel (Tabel 4), overgeheveld naar het tekstueel deel van de Legger Delfland. Daarnaast is één artikel over de aanwijzing van onderhoudsverplichtingen uit de Algemene regel: steigers, vlonders of afmeerpalen overgenomen in de Legger Delfland. Sommige artikelen zijn aangepast vanwege (uniform) taalgebruik en opbouw Legger Delfland.

De aanwijzing van onderhoudsplichtigen is geregeld in paragraaf 2 van elk hoofdstuk in het tekstueel deel. In de artikelen in hoofdstukken 2 tot en met 5 is per waterstaatswerk een onderhoudsplichtige aangewezen en is de mogelijkheid tot het aanwijzen van onderhoudsplichtigen op de leggerkaart expliciet geregeld voor alle waterstaatswerken. Deze systematiek (‘leggertekst tenzij anders op de leggerkaart’) was al onderdeel van (een deel van) de Legger Wateren, Legger Regionale Waterkeringen en Legger Polderkaden, en is nu doorgevoerd voor alle waterstaatswerken. Indien de onderhoudsplichtige van een waterstaatswerk op de leggerkaart is opgenomen, dan is deze te vinden op het informatiescherm van het desbetreffende waterstaatswerk.

Met onderhavig besluit zijn géén nieuwe of gewijzigde onderhoudsplichtigen op de leggerkaart opgenomen of gewijzigd behalve voor de in Tabel 6 benoemde onderdelen. Onderhoudsplichtigen worden met separate wijzigingsbesluiten op de leggerkaart opgenomen of gewijzigd. Dit is onderdeel van het onderhoud- en verbeterspoor van de Legger Delfland.

Voor waterstaatswerken en bijbehorende beschermingszones waarvan de onderhoudsplichtige (nog) niet op de leggerkaart staat is op het informatiescherm van het betreffende waterstaatswerk een verwijzing, naar het van toepassing zijnde artikel(en) in het tekstueel deel, opgenomen.

De verhouding tot de aanwijzing van onderhoudsplichtigen in vergunning of overeenkomst ten opzichte van het gestelde in de legger is expliciet gemaakt in het tekstueel deel, artikel 1.5, tweede lid. Deze systematiek (‘legger tenzij ander in vergunning/overeenkomst) was al onderdeel van (een deel van) alle leggers. Daarnaast is het bij wet niet mogelijk om met een leggerbesluit een vergunning of overeenkomst te wijzigen.

Met het tekstueel deel, artikel 1.5, vierde lid (nieuw) is bepaald wie onderhoudsplichtige is van waterstaatswerken aangelegd op grond van een projectplan voor de periode totdat het waterstaatswerk in de legger is opgenomen. De inhoud van dit artikel volgt uit de toelichting van artikel 2.1, Keur Delfland 2015.

Met het tekstueel deel, artikel 1.5, vijfde lid (nieuw) is bepaald wie onderhoudsplichtige is van waterstaatswerken aangelegd of gewijzigd op grond van een melding voor de periode totdat het waterstaatswerk in de legger is opgenomen. De opzet van dit artikel volgt de opzet van artikel 1.5, tweede en vierde lid. Ten tijde van inwerkingtreding van dit besluit kunnen alleen natte ecologische zones (type natuurvriendelijke oevers) worden aangelegd, vervangen of gewijzigd zonder vergunning. Dit is bepaald in de Keur Delfland 2015 en bijbehorende Algemene Regels.

Met het tekstueel deel, artikel 2.12, derde lid (nieuw) en artikel 2.14, derde lid (nieuw) is bepaald wie onderhoudsplichtige is van waterkerende kunstwerken die onderdeel uitmaken van de landscheiding en de waterscheiding. Dit artikel bestond nog niet. De opzet van dit artikel volgt o.a. de opzet van artikel 2.12, derde lid, 2.13, derde lid en artikel 2.12, eerste lid. Met onderhavig besluit zijn twee waterkerende kunstwerken die onderdeel uitmaken van de landscheiding op de leggerkaart opgenomen, te weten: Bergsluis en Schutsluis Leidschendam. Voor beiden kunstwerken is de onderhoudsplichtige op de leggerkaart aangewezen. Er staan geen waterkerende kunstwerken, die deel uit maken van een waterscheiding, op de leggerkaart.

Tabel 4 Transponeringstabel Onderhoudsplichtigen naar Legger Delfland

Legger Zeewering, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 4, eerste lid

Artikel 2.9, eerste en vierde lid en artikel 1.5, tweede lid

Artikel 4, tweede lid

Artikel 2.9, tweede lid

Artikel 5

Artikel 2.9, derde en vierde lid en artikel 1.5, tweede lid

Legger Delflandsedijk, zeedijk en Legger Delflandsedijk, rivierdijk

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel over onderhoudsplichtigen buitengewoon onderhoud

Artikel 2.9, eerste en vierde lid en artikel 1.5, tweede lid

Artikel over onderhoudsplichtigen gewoon onderhoud

Artikel 2.9, tweede lid

Artikel over onderhoudsplichtigen kunstwerken.

Artikel 2.9, derde en vierde lid en artikel 1.5, tweede lid

Legger Regionale Waterkeringen, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 3, eerste lid

Artikel 2.10, eerste lid

Artikel 3, tweede lid

Artikel 2.10, tweede lid

Artikel 3, derde lid

Artikel 2.10, derde lid

Artikel 4

Artikel 2.10, vierde en vijfde lid en artikel 1.5, tweede lid

Legger Polderkaden, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 3, eerste lid

Artikel 2.11, eerste lid

Artikel 3, tweede lid

Artikel 2.11, tweede lid

Artikel 3, derde lid

Artikel 2.11, derde lid

Artikel 4

Artikel 2.11, vierde en vijfde lid en artikel 1.5, tweede lid

Legger Landscheidingen, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel over buitengewoon onderhoud

Artikel 2.12, eerste lid

Artikel over gewoon onderhoud

Artikel 2.12, tweede lid

Legger Waterscheidingen, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel over buitengewoon onderhoud

Artikel 2.13, eerste en vierde lid en artikel 1.5, tweede lid

Artikel over gewoon onderhoud

Artikel 2.13, tweede lid

Legger Wateren, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 2.1, eerste lid

Artikel 3.4, eerste lid

Artikel 2.1, tweede lid, a en b

Artikel 3.4, tweede lid, a en b, en achtste lid en artikel 1.5, tweede lid

Artikel 2.1, derde lid

Artikel 3.4, derde lid, en achtste lid en artikel 1.5, tweede lid

Artikel 2.1, vierde lid, a

Artikel 3.4, vierde lid, a, en achtste lid en artikel 1.5, tweede lid

Artikel 2.1, vierde lid, b

Artikel 3.4, vierde lid, b

Artikel 2.1, vijfde lid

Artikel 3.4, vijfde lid en achtste lid en artikel 1.5, tweede lid

Artikel 2.1, zesde lid

Artikel 3.4, zesde lid en achtste lid en artikel 1.5, tweede lid

Artikel 2.2, eerste lid

Artikel 5.11 en artikel 1.5, tweede lid

Artikel 2.2, tweede lid, a en b, en derde lid

Artikel 5.9 en artikel 1.5, tweede lid, artikel 1.2 en de begripsbepaling van eigenaar

Artikel 2.3

Artikel 4.2 en artikel 1.5, tweede lid

Keur Delfland 2015

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 1.2, eerste en tweede lid

Artikel 1.2, eerste en tweede lid

Artikel 2.1, eerste lid

Artikel 1.5, eerste lid

Artikel 2.1, tweede lid

Artikel 1.5, derde lid en artikel 1.6, eerste lid

Artikel 2.1, derde lid

Artikel 5.11

Algemene regel: steigers, vlonders of afmeerpalen

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 3, tweede lid, a

Artikel 3.4, zevende lid

8.Onderhoudsverplichtingen

Met het Besluit Legger Delfland zijn de artikelen over onderhoudsverplichtingen uit (het tekstueel deel van) de verschillende leggers en de Keur Delfland 2015, de Legger Delflandsedijk, Rivierdijk en Zeedijk, de legger landscheidingen en legger waterscheidingen, conform onderstaande transponeringstabel (Tabel 5), overgeheveld naar het tekstueel deel van de Legger Delfland. Daarnaast is één artikel over onderhoudsverplichtingen uit de Algemene regel: steigers, vlonders of afmeerpalen, conform onderstaande transponeringstabel (Tabel 5) overgenomen in het tekstueel deel van de Legger Delfland.

De generieke onderhoudsverplichtingen zijn voorgeschreven in paragraaf 3 van elk hoofdstuk in het tekstueel deel.

Met het tekstueel deel, artikel 1.6, tweede lid (nieuw) is de mogelijkheid tot het opnemen van afwijkende onderhoudsverplichtingen op de leggerkaart gecreëerd. Leggertekst, artikel 1.6, derde lid (nieuw) geeft de verhouding aan tussen het gestelde in het tekstueel deel en op de leggerkaart. Indien een afwijkende of aanvullende onderhoudsverplichting op de leggerkaart is opgenomen, dan is deze te vinden op het informatiescherm van het desbetreffende waterstaatswerk.

Met onderhavig besluit zijn géén (lokaal) afwijkende onderhoudsverplichtingen op de leggerkaart opgenomen. Deze worden met separate wijzigingsbesluiten op de leggerkaart opgenomen. Dit is onderdeel van het onderhoud- en verbeterspoor van de Legger Delfland.

Voor waterstaatswerken en bijbehorende beschermingszones is op het informatiescherm van het betreffende waterstaatswerk een verwijzing, naar het van toepassing zijnde artikel(en) in het tekstueel deel, opgenomen.

De verhouding tot voorschriften over afwijkende onderhoudsverplichtingen in vergunning of overeenkomst ten opzichte van het gestelde in de legger is expliciet gemaakt in het tekstueel deel, artikel 1.6, vierde lid (gedeeltelijk nieuw artikel, gedeeltelijk gebaseerd op Keur Delfland 2015, artikel 2.8).

Met artikel 2.15, tweede lid (nieuw) is de onderhoudsverplichting voor het instandhouden van de overdimensionering bepaald. Deze onderhoudsverplichting was niet expliciet opgenomen in de Keur Delfland 2015 terwijl onderhoudsplichtigen wel zijn aangewezen voor deze onderhoudsverplichting bij regionale waterkeringen en polderkaden.

Met artikel 2.16 (nieuw) is de onderhoudsverplichting van waterkerende kunstwerken bepaald. Er is geen onderscheid tussen gewoon en buitengewoon onderhoud. Dit sluit aan bij de in de diverse leggers geregelde aanwijzing van onderhoudsplichtigen van waterkerende kunstwerken. Artikel 2.16 volgt Keur Delfland 2015, artikel 2.3.

Met artikel 3.5, derde lid (nieuw) is de onderhoudsverplichting ‘gewoon onderhoud van een gestuurde waterbergingszone’ toegevoegd. Met artikel 3.6, tweede en derde lid (nieuw) is de onderhoudsverplichting ‘buitengewoon onderhoud van een natte ecologische zone’ en ‘buitengewoon onderhoud van een gestuurde waterbergingszone’ toegevoegd. Deze onderhoudsverplichtingen ontbraken in de Keur Delfland 2015, terwijl onderhoudsplichtigen wel zijn aangewezen met de Legger Wateren, artikel 2.1, vijfde en zesde lid. De onderhoudsverplichting omvat instandhouding overeenkomstig zijn/haar functie.

Tabel 5 Transponeringstabel: Onderhoudsverplichtingen naar Legger Delfland

Legger Delflandsedijk, rivierdijk en zeedijjk, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel over onderhoudsplichten buitengewoon onderhoud

Vervangen door artikel 2.15

De strekking van dit artikel komt overeen met de strekking van artikel 2.2 Keur Delfland. Dit artikel is overgeheveld naar de Legger Delfland.

Artikel over onderhoudsplichten gewoon onderhoud

Vervangen door artikel 2.14

De strekking van dit artikel komt overeen met de strekking van artikel 2.2 Keur Delfland. Dit artikel is overgeheveld naar de Legger Delfland.

Legger Landscheidingen, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

«onder het buitengewoon onderhoud… dan 1:1,5.»

Vervangen door artikel 2.6, tweede lid en artikel 2.15.

De strekking van dit artikel komt voor een deel overeen met de strekking van artikel 2.2 Keur Delfland. Dit artikel is overgeheveld naar de Legger Delfland.

«onder het gewoon of dagelijks… artikel 40 van delflands algemene keur»

Artikel 2.14

De strekking van dit artikel komt overeen met de strekking van artikel 2.2 Keur Delfland. Dit artikel is overgeheveld naar de Legger Delfland.

«de landscheidingen, die bij de inwerkingtreding… die ruimere afmetingen worden onderhouden»

Vervangen door artikel 2.6, vierde lid en artikel 2.15

Legger Waterscheidingen, tekstueel deel

Legger Delfland, tekstueel deel

«onder het onderhoud van de waterscheidingen … van de waterscheiding»

Artikel 2.15, derde lid

«onder het dagelijks onderhoud… is opgenomen»

Artikel 2.14

Keur Delfland 2015

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 2.2

Artikel 2.14

Artikel 2.3

Artikel 2.15 eerste lid en artikel 2.16 eerste lid

Artikel 2.4, eerste lid

Artikel 3.5, eerste lid

Artikel 2.4, tweede lid

Artikel 3.5, tweede lid

Artikel 2.4, derde lid

Artikel 3.5, vierde lid

Artikel 2.5

Artikel 3.6, eerste en derde lid

Artikel 2.6

Artikel 5.12 eerste lid

Artikel 2.7

Artikel 4.3, eerste lid 

Artikel 2.8

Artikel 1.6, vierde lid

Algemene regel: steigers, vlonders of afmeerpalen

Legger Delfland, tekstueel deel

Artikel 3, tweede lid, a

Artikel 3.5, vijfde lid

9.Verbetering leggerkaart

Een aantal waterstaatswerken en bijbehorende zoneringen zijn onderwerp geweest van een herbeoordeling en zijn daarmee op de leggerkaart gewijzigd of nieuw opgenomen. De leggerkaart is hiermee verbeterd. De overige onderdelen op de leggerkaart zijn géén onderwerp geweest van een herbeoordeling.

De op de leggerkaart van Legger Delfland gewijzigde en/of nieuw opgenomen (onderdelen van) waterstaatswerken en bijbehorende zoneringen en de van de leggerkaart verwijderde (onderdelen van) waterstaatswerken en bijbehorende zoneringen staan in onderstaande tabel (Tabel 6) kort omschreven en worden getoond op zogenoemde Herbeoordelingskaarten. Dit zijn tijdelijke kaarten, ter ondersteuning van de besluitvormingsprocedure van de Legger Delfland. Deze kaarten tonen alleen de nieuwe, gewijzigde en verwijderde onderdelen op de leggerkaart. Met deze kaarten kunnen belanghebbenden zien wat er nieuw, gewijzigd of verwijderd is op de leggerkaart. Deze kaarten zijn alleen beschikbaar tijdens de besluitvormingsprocedure en kunnen gedurende deze periode worden bekeken via: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ea54d75248264e8db900fa0964c4ac95

Tabel 6: Samenvatting van de verbeteringen op de leggerkaart

Primaire waterkering (de zeewering): Op een aantal locaties is de ligging van de zeewering en de bijbehorende beschermingszone gewijzigd. Dit volgt uit een nieuwe bepaling van de ligging van de duinvoet. Voor het bepalen van de duinvoet is de volgende data gebruikt voor het bepalen van de ligging: 1) ingemeten duinvoet (indien hiermee embryonale duinen tussen strand en de 1e duinenrij worden beschermd), 2) berekende duinvoet op basis van hoogte data (indien dit geen conflict oplevert met aanwezige strandbebouwing), 3) afrastering bij/achter strandbebouwing en op enkele locaties tussen kort bij elkaar liggende strandslagen, 4) ligging waterstaatswerk o.a. bij Spanjaardsduin en haven van Scheveningen. De ligging van de zeewering en de bijbehorende beschermingszone zijn aangepast op de ligging van de duinvoet.

Daarnaast zijn de ligging van de duinvoet (als begrenzing van de zeewering) en het strand (als onderdeel van de beschermingszone) nieuw op de leggerkaart. De duinvoet en het strand zijn o.a. belangrijk om te bepalen waar welke regels gelden.

Het vastleggen van de ligging van de duinvoet (en daarmee op een aantal locaties het verplaatsen van de zeewaartse begrenzing van het waterstaatswerk) heeft tot doel het beschermen van de embryonale duinen en het vastleggen van de aangroei duinen zodat de zeewering kan meegroeien met de zeespiegelstijging

Compartimenteringswerken: Een compartimenteringswerk is een kunstwerk welke een deel van een oppervlaktewatersysteem kan af sluiten om leegstromen te voorkomen bij een calamiteit. Er staan nu 30 compartimenteringswerken op de leggerkaart. Deze compartimenteringswerken bestaan al maar stonden voorheen nog niet op de Leggerkaart. De compartimenteringswerken staan als ondersteunend kunstwerk op de leggerkaart. Van een compartimenteringswerk is in de legger het volgende opgenomen: ligging, afmetingen, wie het onderhoud moet doen en wat dit onderhoud is.

Sluizen: Een sluis is een afsluitbare en regelbare opening in een waterkering waarbij aan weerszijden van de afsluiting water staat. Er staan 9 nieuwe sluizen op de leggerkaart. Deze sluizen bestaan al maar stonden voorheen nog niet op de leggerkaart. Deze 9 sluizen zijn onderdeel van de waterkering en staan daarom als waterkerende kunstwerken op de leggerkaart. Van een sluis is in de legger het volgende opgenomen: ligging, afmetingen, wie het onderhoud moet doen en wat dit onderhoud is.

Regionale waterkering: Op een aantal locaties is het leggerprofiel van de regionale waterkering ter hoogte van de binnenboezem Berkel gecorrigeerd. De kruinhoogte van de regionale waterkering stond onjuist op het leggerprofiel.

Persleidingen bij (oppervlaktewater)gemalen: Persleidingen van (oppervlaktewater)gemalen stonden voorheen als duiker op de leggerkaart. Dit is veranderd naar ‘persleiding bij gemaal’. Met deze aanpassing is ook de algemene aanwijzing van onderhoudsplichtigen gewijzigd. Er wordt in de legger geen onderscheid meer gemaakt bij de aanwijzing van onderhoudsplichtigen in het onderhoud van de constructie van de duiker en het onderhoud dat nodig is voor een goede doorstroming. De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemaal en de leiding, tenzij dit anders is geregeld op de leggerkaart of in vergunning of overeenkomst. Er staan 269 persleidingen op de leggerkaart. Bij 173 persleidingen is Delfland als onderhoudsplichtige op de leggerkaart opgenomen omdat Delfland ook onderhoudsplichtige is van het bijbehorende gemaal. Bij de overige persleidingen is géén onderhoudsplichtige op de leggerkaart opgenomen. Deze worden met separate wijzigingsbesluiten op de leggerkaart opgenomen. Dit is onderdeel van het onderhoud- en verbeterspoor van de Legger Delfland.

Gestuurde waterbergingszone: Een gestuurde waterbergingszone (begripsbepaling) is een oppervlaktewaterlichaam, inclusief droge oevers, dat door kunstmatige aanpassing van het peil kan worden ingezet voor een tijdelijke verruiming van de bergingscapaciteit van één of meer watersystemen, en als zodanig is aangegeven op de leggerkaart. Er staan 12 nieuwe gestuurde waterbergingszone op de leggerkaart, te weten: polderwaterberging Bagijneland, polderwaterberging Dobbeplas, polderwaterberging Groeneveldsepolder, polderwaterberging Hoefpolder, polderwaterberging Kraaiennest Plas II, polderwaterberging Kraaiennest Plas III, polderwaterberging Lange Kruisweg, polderwaterberging Markuslaan, polderwaterberging Oude Polder van Pijnacker, polderwaterberging Plan van Buuren, polderwaterberging Plas van den Ende, polderwaterberging skivijver. Deze gestuurde waterbergingszones bestaan al maar stonden voorheen nog niet op de leggerkaart. Van een gestuurde waterbergingszone is in de legger het volgende opgenomen: ligging, bergen vermogen, maximale kunstmatige peilstijging, wie het onderhoud moet doen en wat dit onderhoud is.

Gestuurde waterbergingszone ‘Wollebrand’ en ‘Oostmade’: De boezemwaterberging ‘Wollebrand’ en ‘Oostmade’ zijn op de leggerkaart aangegeven als ‘gestuurde waterbergingszone’. De boezemwaterberging ‘Wollebrand’ en ‘Oostmade’ stonden niet juist op de leggerkaart van de Legger Wateren, namelijk als Bergingsgebied.

Overige nieuwe, gewijzigde en verwijderde waterstaatswerken en zoneringen:

Delfland streeft naar één integrale, actuele, betrouwbare, complete legger. Daarom past Delfland de legger ook regelmatig aan (in het zogenoemde onderhouds- en verbeterspoor). Met het onderhoud- en verbeterspoor wordt de Legger Delfland stapsgewijs met separate wijzigingsbesluiten van de Legger Delfland geactualiseerd en verbeterd. Deze wijzigingsbesluiten zijn geen onderdeel van onderhavig besluit.

Naar aanleiding van de ter inzage van het ontwerp Besluit Legger Delfland en de kennisgeving heeft Delfland meerdere zienswijze ontvangen en is Delfland geattendeerd op een aantal onjuistheden op de leggerkaart. Naar aanleiding van deze zienswijzen en meldingen is met het Besluit Legger Delfland de leggerkaart nu al aangepast op deze specifieke locaties in plaats van op een later tijdstip (in het zogenoemde onderhouds- en verbeterspoor).

De wijzigingen van de leggerkaart die volgen uit ingekomen zienswijzen of ambtshalve wijzigingen staan beschreven in de ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen inzake ontwerp Besluit Legger Delfland’ en worden getoond op de volgende herbeoordelingskaart:

 • -

  “nieuw en gewijzigd (overig)”: Deze kaart toont de op de leggerkaart nieuwe en gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen voor zover deze niet op één van de andere herbeoordelingskaarten staan.

 • -

  “Verwijderd (overig)”. Deze kaart toont de van de leggerkaart verwijderde waterstaatswerken en zoneringen.

10.Overig

Met het Besluit Legger Delfland zijn de artikelen uit de verschillende leggers samengevoegd. Een aantal artikelen uit het tekstueel deel van de verschillende leggers zijn vervallen. In Tabel 7 staan de artikelen die zijn komen te vervallen voor zover deze nog niet zijn benoemd in Tabel 3, Tabel 4 of Tabel 5.

Tabel 7 Vervallen artikelen

Legger Zeewering, tekstueel deel

Artikelen onder Slotbepalingen

Vervallen.

Legger Delflandsedijk, zeedijk en rivierdijk, tekstueel deel

Artikel Overgangsbepalingen

Vervallen.

Legger Regionale Waterkeringen, tekstueel deel

Artikel 5

Vervallen

Artikel 6

Vervallen. Voorschriften/afspraken in een (rechtsgeldige) vergunning of afspraken kunnen niet vervallen door vaststelling of wijziging van een legger. Artikel 1.5, tweede lid, is vergelijkbaar met dit artikel.

Artikel 7

Vervallen.

Artikel 8

Vervallen.

Legger Polderkaden, tekstueel deel

Artikel 5

Vervallen.

Artikel 6

Vervallen. Voorschriften/afspraken in een (rechtsgeldige) vergunning of afspraken kunnen niet vervallen door vaststelling of wijziging van een legger. Artikel 1.5, tweede lid, is vergelijkbaar met dit artikel.

Artikel 7

Vervallen.

Artikel 8

Vervallen.

Legger Landscheidingen, tekstueel deel

Artikelen onder Slotbepalingen

Vervallen

Algemene toelichting: Hoofdstuk 2. Keur Delfland 2015

Een aantal artikelen uit de Keur Delfland 2015 zijn overgeheveld naar Legger Delfland of Besluit Legger Delfland en zijn daarmee vervallen (Besluit Legger Delfland artikel 6). De transponeringstabellen zijn te vinden in Tabel 4, Tabel 5 en Tabel 8 van deze Algemene Toelichting.

Algemene toelichting: Hoofdstuk 3. Toezicht en handhaving

In artikel 2.2 Omgevingsbesluit is bepaald dat de regels op grond van artikel 78, tweede lid, niet in de Waterschapsverordening mogen worden opgenomen. Anticiperend hierop zijn de artikelen 4.1, 4.2 en 4.3 uit de Keur Delfland 2015, voor zover deze gaan over regels op grond van artikel 78, tweede lid, conform onderstaande transponeringstabel, overgeheveld naar Hoofdstuk 3 van dit besluit. Met inwerkingtreding van dit besluit is artikel 4.2, Keur Delfland 2015 vervallen.

Tabel 8 Transponeringstabel Keur Delfland 2015 naar Besluit Legger Delfland

Keur Delfland 2015

Besluit Legger Delfland

Artikel 4.1, voor zover dit gaat over regels op grond van artikel 78, tweede lid

Artikel 7

Artikel 4.2

Artikel 8

Artikel 4.3, voor zover dit gaat over regels op grond van artikel 78, tweede lid

Artikel 9

Deel 2: Artikelsgewijze toelichting op het Besluit Legger Delfland

Artikelsgewijze toelichting: Hoofdstuk 1 Legger Delfland

Toelichting op Artikel 1 Vaststelling Integrale Legger Delfland

Krachtens dit artikel stelt de Verenigde Vergadering één integrale legger vast (“Legger Delfland”). Met de term integraal wordt bedoeld dat alle zaken die Delfland onderdeel wil laten zijn van een legger, in de Legger Delfland zijn samengebracht.

De wettelijke grondslag van dit artikel is artikel 78, tweede lid, Waterschapswet alsmede artikel 5.1, eerste lid, Waterwet.

Het derde lid geeft aan wat er in de Legger Delfland is bepaald.

De Legger Delfland bestaat uit twee delen: het tekstueel deel (de leggertekst) en de leggerkaart. De beide onderdelen van de Legger Delfland moeten altijd in samenhang met elkaar worden gelezen.

Toelichting op Artikel 2 Tekstuele deel

Een deel van de legger is vervat in tekstuele bepalingen. Deze tekstuele bepalingen zijn samengebracht in het tekstuele deel van de Legger Delfland. Dit is een tekstdocument welke is vormgegeven is in bijlage A van dit besluit en bevat bepalingen over het gestelde in het tweede lid van dit artikel.

Het kan nodig zijn om het tekstueel deel na inwerkingtreding van dit besluit (partieel) te wijzigen. Dit zal dan geschieden door middel van een partieel leggerwijzigingsbesluit van het tekstueel deel. Voor zover het tekstuele deel van de Legger Delfland na de inwerkingtreding van het Besluit Legger Delfland (partieel) wijzigt, zal het derde lid van dit artikel expireren voor zover dit het gewijzigde deel betreft.

Het vierde lid verplicht Delfland een elektronische voorziening te hebben en te houden waarmee het tekstuele deel wordt ontsloten. Ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit zal het tekstuele deel via de website van het Hoogheemraadschap van Delfland beschikbaar zijn.

Toelichting op Artikel 3 Leggerkaart

Op grond van artikel 5.1 Waterwet maakt van de legger een overzichtskaart deel uit waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. De leggerkaart geeft invulling aan deze wettelijke verplichting.

De legger op grond van artikel 78, tweede lid, Waterschapswet kent niet een verplichting dat een overzichtskaart hiervan deel uitmaakt. Uit het oogpunt van ontsluiting heeft Delfland ervoor gekozen om in ieder geval een deel van de gegevens die op grond van artikel 78, tweede lid, Waterschapswet deel dienen uit te maken van de Legger Delfland (ook) zichtbaar te laten zijn in de leggerkaart. Dit is onder andere vastgelegd in de Uitgangspunten notitie Legger Wateren (dossier nr. 32031, 2015).

In het eerste lid is de leggerkaart omschreven.

Uit het tweede lid volgt dat de leggerkaart bestaat uit een weergave van meerdere digitale gegevensbestandsdelen. Delfland noemt deze gegevensbestanden tezamen ‘de leggerdatabase’. Dit lid wijst de gegevensbestanden aan die tezamen noodzakelijk zijn voor de leggerkaart ten tijde van de inwerkingtreding van de Legger Delfland. De gegevensbestanden staan in bijlage B bij dit besluit. Een overzicht van die bestanddelen (met naam, datum en tijd van laatste wijziging en grootte van het bestand) is weergegeven bijlage C bij dit besluit. Hiermee wordt de authenticiteit van de leggerkaart en de leggerdatabase behorende bij dit besluit gewaarborgd.

De leggerkaart bij dit besluit is een digitale verbeelding (een digitale weergave) van de digitale gegevensbestandsdelen (de leggerdatabase) vormgegeven in bijlage B bij dit besluit. In het derde lid is bepaald via welke URL de leggerkaart behorende bij dit besluit te zien is gedurende de besluitvormingsprocedure van dit besluit. De leggerkaart bij dit besluit kan ook gevisualiseerd worden door een kaartindeling van de leggerdatabase bij dit besluit met Arcgis programma te openen.

Bij de inwerkingtreding van de Legger Delfland is de leggerkaart zo compleet mogelijk. Bij inwerkingtreding zijn nog niet alle in het gebied aanwezige waterstaatswerken – inclusief bijbehorende leggergegevens – op de leggerkaart getoond. Dit komt bijvoorbeeld doordat er een verwerkingstijd zit tussen de uitvoering van werken en de opname van waterstaatswerken op de leggerkaart. Ook ontbreken er gegevens en waterstaatswerken omdat er in het verleden minder gegevens werden geregistreerd.

Delfland zal de leggerkaart periodiek bij werken, althans actualiseren. Hiermee verkrijgt en behoudt Delfland een actuele, betrouwbare en complete leggerkaart. Dit zal dan geschieden door middel van partiële leggerwijzigingsbesluiten van de leggerkaart en bijbehorende leggerdatabase. Elke leggerwijzigingsbesluit heeft een unieke leggeractualisatiecode.

Het vierde lid bepaald dat de leggerkaart wordt bijgewerkt door middel van gegevensbestanden van dezelfde soort als bedoeld in het tweede lid. Voor zover de leggerkaart en de bijbehorende leggerdatabase van de Legger Delfland na de inwerkingtreding van dit besluit (partieel) wijzigt, zal het tweede lid van dit artikel expireren voor zover dit het gewijzigde deel betreft.

Bijlage B is in zoverre te beschouwen als een “momentopname” aangaande de leggerdatabase en de leggerkaart op het moment van inwerkingtreding van dit besluit.

Het vijfde lid verplicht Delfland een elektronische voorziening te hebben en te houden waarmee de leggerkaart wordt ontsloten. De vigerende Legger Delfland zal ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit via de website van het Hoogheemraadschap van Delfland beschikbaar zijn. Dit zal zijn via de website: https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/legger of een andere website die hiervoor in de plaats is getreden. Dit geldt zowel voor de leggerkaart als de gegevensbestanden waaruit de leggerkaart bestaat.

Het zesde lid regelt de kenbaarheid van afzonderlijke bijwerkingen van de leggerkaart zoals bedoeld in het vierde en vijfde lid van dit artikel. De afzonderlijke bijwerkingen kunnen naar datum en inhoud achterhaald worden aan de hand van de bijbehorende leggeractualisatiecode.

Toelichting op Artikel 4 Intrekking leggers

Op het moment van inwerkingtreding van de Legger Delfland zijn de leggers die zijn genoemd in dit artikel ingetrokken.

Toelichting op Artikel 5 Overgangsrecht leggers

Voor het actualiseren en verbeteren van de leggerkaart volgt Delfland een onderhoud- en verbeterspoor. Met het onderhoud- en verbeterspoor wordt de leggerkaart met separate wijzigingsbesluiten geactualiseerd en verbeterd.

In dit artikel is het overgangsrecht opgenomen voor procedures met betrekking tot wijzigingen van de leggerkaart van één of meerdere leggers genoemd in artikel 4 gedurende de tijdspanne van voorbereiding en besluitvorming aangaande dit besluit.

Vastgestelde aanpassingen van de legger(s) staan hier: https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/.

Voorgestelde aanpassingen van de legger(s) waarvan de procedure nog niet is afgerond staan hier: https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/leggerwijzigingen-leggercorrecties/.

Artikelsgewijze toelichting: Hoofdstuk 2 Keur Delfland 2015

Toelichting op Artikel 6 Wijzigingen Keur Delfland 2015

Dit artikel wijzigt de Keur Delfland 2015 (Keur Delfland 19 februari 2015). De grondslag van dit artikel is artikel 78, eerste lid, Waterschapswet.

Met inwerkingtreding van dit besluit zijn de artikelen uit de Keur Delfland 2015 genoemd in het eerste lid van dit artikel krachtens dit besluit vervallen. De artikelen zijn ingevoegd in het tekstuele deel van de Legger Delfland. Dit geldt ook voor begripsbepalingen van onderdeel 4, 10, 17, 18, 19 en 24, artikel 1.1.

Een uitzondering betreft het artikel 4.2 Keur Delfland 2015 dat is vervat in artikel 6 van dit besluit.

Krachtens het tweede lid zijn meerdere begripsbepalingen uit de Keur Delfland 2015 gewijzigd zodat die in overeenstemming zijn met de betreffende begripsbepalingen in de Legger Delfland. De meeste begripsbepalingen zijn aangepast zodat deze verwijzen naar hogere wetgeving.

De begripsbepaling van Ondersteunend kunstwerk is aangepast omdat de taalkundige uitleg van de begripsbepaling van dit waterstaatswerk in de Keur Delfland 2015 met zich mee brengt dat ook de andere categorieën waterstaatswerken (zoals een waterkering), als die door mensenhanden tot stand zijn gebracht, daaronder vallen. Dat is onwenselijk. Om die reden is gekozen voor een nieuwe definitie.

De begripsbepaling van Profiel van vrije ruimte is aangepast omdat de taalkundige uitleg van de begripsbepaling in de Keur Delfland 2015 met zich mee brengt dat het profiel van vrije ruimte ter weerszijden van een waterstaatswerk moet liggen, terwijl het profiel van vrije ruimte ook aan één zijde ligt.

De begripsbepaling van Waterkering is aangepast zodat deze aansluit op de begripsbepaling het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland. De begripsbepaling van dit waterstaatswerk in de Keur Delfland 2015 is niet in overeenstemming met de categorisering van waterstaatswerken in de Waterwet, in zoverre dat ook (bijbehorende) ondersteunende kunstwerken onder de definitie van waterkering in de Keur vallen, terwijl die in de systematiek van de Waterwet moeten worden aangemerkt als een afzonderlijke categorie van waterstaatswerken, dus naast die van waterkeringen.

Artikelsgewijze toelichting: Hoofdstuk 3 Toezicht en Handhaving

Toelichting op Artikel 7 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de begripsbepalingen van de Legger Delfland van toepassing verklaard op hoofdstuk 3 van dit besluit. De begripsbepalingen staan in artikel 1 van het tekstueel deel van de Legger Delfland. Het gaat om een zogenaamde statische verwijzing. Dat betekent dat latere wijzigingen van de begrippen in de Legger Delfland geen invloed hebben op de betekenis van de begrippen in hoofdstuk 3 van dit besluit.

Toelichting op Artikel 8 Aanwijzing toezichthouders

Dit artikel voorziet in de op grond van artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht vereiste wettelijke grondslag voor de aanwijzing van toezichthouders. Het toezicht wordt primair opgedragen aan door het bestuur aangewezen ambtenaren. Het artikel biedt Delfland ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor de schouw andere personen dan ambtenaren in te schakelen. In alle gevallen is een aanwijzingsbesluit van het bestuur nodig.

De grondslag van dit artikel is artikel 78, eerste lid, Waterschapswet.

Toelichting op Artikel 9 Schouw

Onder “schouw” dient te worden verstaan: uitoefening van toezicht op de naleving van de onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken en beschermingszones. Een schouw is te beschouwen als een systematische controle, die van tevoren wordt aangekondigd en volgens een protocol uitgeoefend. Onder de schouw vallen bijvoorbeeld niet het toezien op de naleving van vergunningvoorschriften of ad hoc inspecties.

De grondslag van dit artikel is artikel 78, eerste lid, Waterschapswet.

Toelichting op Artikel 10 Strafbepalingen

Uit artikel 81 Waterschapswet volgt de bevoegdheid om een overtreding van een door Delfland vastgestelde verordening strafbaar te stellen. Het artikel maximeert die strafbaarheidstelling, namelijk drie maanden hechtenis of een geldboete van de tweede categorie als bedoeld in artikel 23 Wetboek van Strafrecht. Voorts dient die strafbaarheidstelling bij verordening te worden bepaald.

In dit artikel is de maximumstraf bepaald overeenkomstig artikel 81 Waterschapswet. Deze strafbepalingen staan los van of naast het bestuursrechtelijke instrumentarium – bestuursdwang en last onder dwangsom – waarover Delfland in geval van overtreding kan beschikken.

De grondslag van dit artikel is artikel 78, eerste lid, Waterschapswet is samenhang met artikel 81, eerste lid, Waterschapswet.

Toelichting op Artikel 11 Overgangsrecht toezicht en handhaving

In dit artikel is het overgangsrecht opgenomen voor handhavingsbeschikkingen en aanwijzingsbesluiten toezichthouders met als (mede) grondslag een krachtens dit besluit vervallen artikel.

Toelichting op Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Toelichting op Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

Er is geen verdere toelichting over dit artikel.