Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte gemeente Amstelveen 2022

Geldend van 05-04-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte gemeente Amstelveen 2022

Zaaknummer: Z21-092023

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

besluit vast te stellen de:

Verordening Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte gemeente Amstelveen 2022

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • adviescommissie beeldende kunst: een vaste door het college ingestelde adviescommissie als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet, bestaande uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van kunst en cultuur;

 • bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • gebouw: bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Woningwet;

 • kunstopdracht: een door het college verstrekte opdracht aan één of meer beeldende kunstenaars of vormgevers tot het vervaardigen of ontwerpen van een kunstwerk;

 • kunstwerk: een voortbrengsel van (toegepaste) beeldende kunst of vormgeving;

 • openbare ruimte: een fysieke plaats of ruimte die voor iedereen toegankelijk is;

 • reserve: in de gemeentebegroting opgenomen reserve voor uitvoering van deze verordening, genaamd de bestemmingsreserve Kunst in de Openbare Ruimte;

 • werk: een infrastructurele voorziening, geen bouwwerk of gebouw zijnde.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De verordening is van toepassing op de bouw en verbouw van gemeentelijke bouwwerken en gemeentelijke gebouwen, alsmede op de aanleg en heraanleg van gemeentelijke werken.

 • 2.

  De raad kan een maximumbedrag instellen, indien de totale kosten van bouwwerken, gebouwen en werken als bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet in verhouding staan tot het benodigde bedrag voor de realisatie van kunst in de openbare ruimte.

Artikel 3 Bedrag voor kunstwerken

 • 1.

  Over de vierjarige raming van de gemeentelijke bijdrage in de totale kosten van nieuwbouw, verbouw, aanleg en heraanleg, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt een bedrag berekend ten behoeve van de realisatie van kunst in de openbare ruimte.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde bedrag bedraagt 1% over de raming van de gemeentelijke bijdrage in de totale kosten.

Artikel 4 Storting in de reserve

 • 1.

  Het college stort het bedrag als bedoeld in artikel 3 direct na vaststelling van de desbetreffende begrotingspost of -wijziging van de gemeentebegroting in de reserve.

 • 2.

  Het bedrag in de reserve is beschikbaar voor de realisatie en het onderhoud van kunstwerken en alle directe kosten die hieraan worden toegerekend.

Artikel 5 Procedure kunstopdrachten

 • 1.

  Het college verleent de kunstopdrachten, waarbij het door het college vastgestelde Protocol kunstopdrachten percentageregeling KOR wordt gevolgd. In bijzondere gevallen kan het college hiervan gemotiveerd afwijken.

 • 2.

  Bij de verlening van een kunstopdracht wint het college voorafgaand hieraan advies in bij de Adviescommissie Beeldende Kunst.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte Amstelveen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 februari 2022.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens