Nadere subsidieregel ‘Evenementen Maassluis’

Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregel ‘Evenementen Maassluis’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Maassluis en artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de Nadere subsidieregel ‘Evenementen Maassluis’.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere subsidieregel wordt verstaan onder:

 • -

  ASM: Algemene Subsidieverordening Maassluis;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis.

 • -

  evenement: een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Maassluis;

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Het college kan subsidie verlenen voor evenementen die gehouden worden in Maassluis en een bijdrage leveren aan de geformuleerde beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de Nota evenementen Maassluis op het gebied van cultuur, citymarketing en/of sport.

 • 2. Het college kan subsidie verlenen voor de volgende categorieën van evenementen:

  • -

   beeldbepalende evenementen: evenementen met een sterke culturele en/of historische binding met de gemeente Maassluis, bovenal een (boven)regionale uitstraling hebben en een duidelijke (economische) spin-off voor Maassluis genereren;

  • -

   innovatieve evenementen: nieuwe evenementen die op het moment van aanvraag in de voorgaande 4 kalenderjaren niet hebben plaatsgevonden, een duidelijke aanvulling vormen op; en onderscheidend zijn in relatie tot; het bestaande aanbod van evenementen binnen de gemeente Maassluis;

  • -

   lokale reguliere evenementen: evenementen die op gemeentelijk niveau voorzien in een lokale behoefte en de sociale cohesie binnen Maassluis bevordert;

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager

In aanvulling op artikel 8 van de ASM kan subsidie worden aangevraagd door rechtspersonen én natuurlijke personen, onder wiens verantwoordelijkheid een evenement wordt georganiseerd binnen de gemeente Maassluis.

Artikel 4 Eisen aan de subsidieaanvraag

De volgende eisen worden gesteld aan de subsidieaanvraag:

 • a.

  De aanvrager draagt zorg voor de benodigde vergunningen voor de gesubsidieerde activiteit;

 • b.

  een gespecificeerde begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven;

 • c.

  de meest recente balansgegevens;

 • d.

  een projectplan met daarin minimaal opgenomen:

  • -

   een omschrijving van het evenement;

  • -

   een duiding van de categorie van het evenement;

  • -

   het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd;

  • -

   de activiteiten;

  • -

   de beoogde doelgroep;

  • -

   de start- en einddatum en tijd;

  • -

   het te verwachten aantal deelnemers;

  • -

   de locatie waar de activiteiten plaatsvinden;

  • -

   een toelichting over hoe de activiteiten aansluiten bij Nota Evenementen;

  • -

   een toelichting op welke wijze duurzaamheid bevorderende maatregelen worden toegepast.

  • -

   een opgave van de organisatie en instelling(en) met wie wordt samengewerkt (buiten de hulpdiensten);

  • -

   een overzicht van de promotie activiteiten;

  • -

   een sponsoroverzicht van het evenement, indien beschikbaar ook van vorige editie (welke sponsors, welke bedragen, welke tegenprestatie hebben zij gekregen).

Artikel 5 Indieningstermijn subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 10 van de ASM kunnen aanvragen voor een subsidie ten behoeve van een jaarlijks terugkerend evenement uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het evenement waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft worden ingediend, waarbij de aanvrager wel wordt verplicht om uiterlijk 1 september in het kalenderjaar voorafgaande aan het evenement een globale indicatie door te geven van het subsidiebedrag dat zal worden aangevraagd.

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • 1. Subsidiabel zijn de kosten van activiteiten die het college noodzakelijk acht voor het bereiken van de doelstelling.

 • 2. Een subsidie op grond van deze nadere regels bedraagt maximaal:

  • -

   50% van de kosten voor lokale reguliere evenementen

  • -

   75% van de kosten voor innovatieve evenementen

  • -

   50% van de kosten voor beeldbepalende evenementen

 • 3. Voor een evenement kan jaarlijks éénmaal subsidie op grond van deze nadere regels worden verleend.

Artikel 7 Subsidiecriteria

 • 1. Het college kan subsidie verlenen voor een lokaal regulier evenement als wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   Het evenement is primair gericht op bezoekers uit de eigen gemeente;

  • b.

   Het evenement draagt bij aan dialoog en ontmoeting tussen mensen;

  • c.

   De organisatie gaat, voor zover mogelijk, met lokale ondernemers en sponsoren een samenwerking aan;

  • d.

   De organisatie gaat voor de PR activiteiten een gesprek aan met Ervaar Maassluis;

  • e.

   Het evenement sluit aan bij een specifiek door het college gekozen themajaar indien dat op het moment van aanvragen bekend is;

  • f.

   Het evenement zet zich herkenbaar en duidelijk in om duurzaamheid te bevorderen;

  • g.

   Het evenement genereert een economische en maatschappelijke spin-off binnen Maassluis (omzetverhoging lokale ondernemers);

  • h.

   Het evenement sluit duidelijk aan op specifiek doelgroepen bij wie uit de gemeentelijke monitoring blijkt dat deze tot dan toe nog onvoldoende worden bereikt met cultureel aanbod.

 • 2. Het college kan subsidie verlenen voor een beeldbepalend evenement als wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   Het evenement is naast bezoekers uit de eigen gemeente, mede gericht op bezoekers uit de regio, trekt deze aan en laat deze ook kennis maken met andere aspecten van de gemeente;

  • b.

   Het evenement draagt in positieve zin bij aan de vergroting van de naamsbekendheid van onze gemeente bij bewoners en bezoekers;

  • c.

   Het evenement draagt bij aan dialoog en ontmoeting tussen mensen;

  • d.

   De organisatie gaat, voor zover mogelijk, met lokale ondernemers en sponsoren een samenwerking aan;

  • e.

   Het evenement werkt voor de promotie o.a. samen met Ervaar Maassluis;

  • f.

   Het evenement sluit aan bij een specifiek door het college gekozen themajaar indien dat op het moment van aanvragen bekend is;

  • g.

   Het evenement zet zich herkenbaar en duidelijk in om duurzaamheid te bevorderen;

  • h.

   Het evenement genereert een economische en maatschappelijke spin-off binnen Maassluis (omzetverhoging lokale ondernemers);

  • i.

   Het evenement sluit duidelijk aan op specifiek doelgroepen bij wie uit de gemeentelijke monitoring blijkt dat deze tot dan toe nog onvoldoende worden bereikt met cultureel aanbod.

 • 3. Het college kan subsidie verlenen voor een innovatief evenement als wordt voldaan aan de criteria genoemd onder lid 1 of 2 uit dit artikel met dien verstande dat het evenement in de voorgaande 4 kalenderjaren niet heeft plaatsgevonden, een inhoudelijke aanvulling vormt op; en onderscheidend is, in relatie tot het bestaande aanbod van evenementen binnen de gemeente Maassluis. Bij de beoordeling hiervan wordt gekeken naar genre en doelgroep.

 • 4. Het college kan bij de beoordeling van een subsidieaanvraag zich laten adviseren door derde partijen.

 • 5. Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de organisaties die voldoen aan de in deze regels gestelde criteria en die naar het oordeel van het college de meest effectieve bijdrage leveren aan het bereiken van de beleidsdoelstelling van de gemeente.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelregel

 • 1. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond voor het volgende jaar vast met hierbinnen deelplafonds voor lokale reguliere evenementen, innovatieve evenementen en beeldbepalende evenementen.

 • 2. Het college reserveert naast de genoemde deelplafonds in lid 1 van dit artikel jaarlijks een budget om gedurende een kalenderjaar financiële ruimte te houden voor het ondersteunen van niet voorzienbare evenementen.

Artikel 9 Voorschriften

 • 1. Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt.

 • 2. Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de ASM wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

  • a.

   de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het verwachte aantal bezoekers van een evenement;

  • b.

   het evenement in plaats, datum en tijdstip concurrerend is geprogrammeerd met één of meer andere evenementen binnen de gemeente;

  • c.

   de aanvrager niet kan aantonen over voldoende organisatiekracht en inhoudelijke kwaliteit te beschikken;

  • d.

   de aanvrager ook zonder subsidieverlening kan beschikken over voldoende financiële middelen om de kosten van het evenement te dekken;

  • e.

   voor de activiteiten die in het kader van het evenement worden uitgevoerd reeds anderszins door het college subsidie is verleend;

Artikel 10 Evaluatie

De Nota evenementen, in welk kader de subsidie voor evenementen wordt verleend, wordt periodiek geëvalueerd en kan leiden tot aanpassing van onderhavige nadere regels.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de bepalingen in deze subsidieregel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere subsidieregel treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze beleidsregel.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere subsidieregel kan worden aangehaald als Nadere subsidieregel Evenementen Maassluis.

Artikel 14 Intrekken oude subsidieregel

De onderdelen 4.3 Lokale culturele evenementen, 5.1 Promotie en 5.2 Volksfeesten uit de Nadere subsidieregel 2018 worden ingetrokken met de inwerkingtreding van onderhavige subsidieregel.

Artikel 15 Overgangsbepalingen

Op subsidieaanvragen die zijn ingediend vanaf 2022 geldt de onderliggende Nadere subsidieregel evenementen Maassluis.

Ondertekening

Aldus besloten in vergadering van burgemeester en wethouders van Maassluis op 1 februari 2022.

De secretaris,

Ing. P.D. Verstoep

De burgemeester,

dr. T.J. Haan

Toelichting Nadere subsidieregel evenementen Maassluis

Algemeen

In de Nota evenementen Maassluis heeft de gemeenteraad een koers gekozen binnen welke kaders men evenementen financieel wil ondersteunen. Onderliggende Nadere subsidieregel evenementen Maassluis vormt de uitwerking van deze kaders en geeft aan hoe een subsidie kan worden aangevraagd en welke vereisten er gelden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Geen toelichting nodig.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Middels deze nadere regels wordt beoogd om uitsluitend evenementen financieel te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het realiseren van beleidsdoelstellingen in de Nota evenementen van de gemeente Maassluis. Feitelijk is dit een doorvertaling van bestaande beleidsvisies: Citymarketingbeleid Maassluis 2019-2024 ‘Op volle kracht vooruit’: Cultuurvisie 2015-2020 ‘Alles stroomt, niets blijft hetzelfde’ en de evaluatie uit 2020 en tot slot de Sportnota 2013. Belangrijk voor een aanvraag is om te onderbouwen op welke wijze een evenement aansluiting kan vinden op deze beleidsvisies.

Er is onderscheid gemaakt tussen 3 hoofdcategorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

Lokale reguliere evenementen:

Binnen deze categorie zullen doorgaans de meeste evenementen vallen. Dit zijn de veelal kleine en middelgrote evenementen die Maassluis rijk is. Het gaat dan meestal om evenementen die periodiek plaatsvinden.

Innovatieve evenementen:

Deze categorie is bedoeld om nieuw evenementenaanbod te stimuleren. Het gaat nadrukkelijk om nieuwe evenementen die de voorgaande 4 jaren (minimaal!) op het moment van aanvraag nog niet hebben plaatsgevonden. Het aanbod moet qua invulling een duidelijke meerwaarde en vernieuwende waarde hebben t.o.v. het bestaande aanbod.

Beeldbepalende evenementen:

Deze categorie is bedoeld om de (bestaande) grote evenementen met regionale uitstraling de komende jaren te verstevigen en uit te bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Furieade.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager

Een subsidie kan uitsluitend worden verleend aan de persoon en/of organisatie onder wiens verantwoordelijkheid en risico het evenement wordt georganiseerd.

Artikel 4 Eisen aan de subsidieaanvraag

Om een inhoudelijke beoordeling te kunnen maken voor de aanvraag om subsidie worden er eisen gesteld aan de aanvraag. Indien een aanvraag niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn in dit artikel, zal een aanvraag niet in behandeling worden genomen. Een aanvrager krijgt de mogelijkheid de aanvraag aan te vullen indien deze niet compleet is.

Artikel 5 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Voor de aanvraag van een evenementensubsidie gelden in beginsel de termijnen zoals deze zijn genoemd in de ASM. Bij jaarlijks terugkerende evenement wil het college coulance bieden, omdat ervaring leert dat organisaties in een vroeg stadium (1 september) niet altijd een gedetailleerde begroting en/of programma kunnen overleggen. In dergelijke gevallen wordt wel gevraagd om uiterlijk 1 september een indicatie te geven van het gevraagde subsidiebedrag met een zo volledig mogelijke onderbouwing. De volledige aanvraag kan dan later volgen, uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het betreffende evenement.

Artikel 6 Hoogte subsidie

Het college is van mening dat evenementen voor de continuïteit niet volledig afhankelijk kunnen zijn van gemeentelijke subsidie. Daarom zal de gemeente in de basis uitsluitend op basis van cofinanciering subsidiëren. Het maximale subsidiebedrag is een percentage t.o.v. de begroting. Voor innovatieve evenementen is het college bereid een hogere bijdrage te verlenen en fungeert deze als ‘aanjaagsubsidie’. Vanzelfsprekend kan een dergelijke subsidie slechts eenmaal worden verleend en zal bij een nieuwe editie van het evenement er beroep gedaan kunnen worden op de overige categorieën.

Artikel 7 Subsidiecriteria

In dit artikel is specifiek aangegeven voor de verschillende categorieën op welke criteria inhoudelijk wordt getoetst. Deze criteria zijn een uitwerking van de beleidsdoelstelling zoals deze zijn genoemd in de Nota evenementen. Afhankelijk van de categorie gelden er verschillende criteria. In de praktijk kan het college zich laten adviseren door externe partijen, te weten de Culturele Raad Maassluis, de Maassluise Sport- en recreatieraad en Ervaar Maassluis.

De gemeente zal bij de beoordeling gebruikmaken van inzichten en eventuele monitoring van eerdere evenementen. De gemeente stelt zich als doel om met regelmaat te evalueren hoeveel mensen er op evenementen afkomen en welke doelgroepen bereikt worden. De inzichten hiervan neemt de gemeente mee in gesprekken met de organisatie om evenementen blijvend te laten aansluiten op de beleidsdoelstellingen.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelregel

Het college zal jaarlijks drie deelplafonds hanteren, zodat er voldoende budget is om verzoeken binnen de diverse categorieën te kunnen honoreren. Om in de praktijk ook flexibel te kunnen opereren bij spontane evenementen die voorzien konden worden reserveert het college jaarlijks nog een ‘reserve’.

Artikel 9 Voorschriften

Het college zal aan de eventuele subsidiebeschikking specifieke voorschriften verbinden. De subsidieontvanger wordt na afloop van het evenement gevraagd een inhoudelijk verslag aan te leveren waaruit blijkt dat het evenement heeft plaatsgevonden en welke doelen hiermee volgens de aanvrager zijn bereikt.

Artikel 10 Evaluatie

De Nota evenementen is vastgesteld door de gemeenteraad voor onbepaalde tijd. In het geval deze Nota wordt herzien dan kan dit vanzelfsprekend ook leiden tot aanpassing van de onderliggende nadere regels.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere niet voorzienbare gevallen afwijken van deze nadere regels. Het college zal in een dergelijk geval motiveren waarom het afwijkt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking nadat deze officieel zijn gepubliceerd.

Artikel 13 Citeertitel

Geen toelichting nodig.

Artikel 14 Intrekken oude subsidieregel

De hiervoor geldende nadere regels voor subsidiestrekking rondom evenementen worden ingetrokken met de inwerkingtreding van deze nadere regels.

Artikel 15 Overgangsbepalingen

Alle aanvragen die zijn ingediend voor een subsidie in 2022 worden getoetst aan deze nieuwe nadere regels. Aanvragen die hiervoor zijn ingediend worden nog getoetst aan de hiervoor geldende nadere regels. In het geval dat bestaande subsidiepartners, die al meerdere jaren subsidie ontvangen, als gevolg van deze nieuwe nadere regels minder subsidie ontvangen zal een passende overgangsregeling worden getroffen.