Besluit tot vaststellen Bomenlijst en kaart met uitsluitingen

Geldend van 26-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit tot vaststellen Bomenlijst en kaart met uitsluitingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 25 januari 2022;

overwegende dat:

  • Op 21 mei 2021 de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Woensdrecht 2020 (hierna: Apv) in werking is getreden;

  • Op grond van artikel 4:11 lid 2 Apv het college bevoegd is tot het vaststellen van een Bomenlijst en een kaart met uitsluitingen. De Apv is aangepast ten opzichte van de vorige versie;

  • De vorige versie van de Apv geen kaart noemde met uitsluitingen, maar een lijst met uitsluitingen. Deze lijst heeft het college destijds vastgesteld. De kaart met uitsluitingen, zoals deze genoemd wordt in de inmiddels gewijzigde Apv, heeft het college echter niet vastgesteld. Het hierdoor nodig is deze kaart met uitsluitingen alsnog vast te stellen.

gelet op het bepaalde in artikel 4:11 lid 1 van de Apv;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van dat artikel bevoegd is tot het vaststellen van een Bomenlijst en een kaart met uitsluitingen,

besluiten vast te stellen:

1. de Bomenlijst 2022, zoals bedoeld in artikel 4:11, lid 2 van de Apv;

2. de Kaart met Uitsluitingen 2022, zoals bedoeld in artikel 4:11, lid 2 van de Apv.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2022,

burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

de secretaris, de burgemeester,

A.P.E. Baart MBA, drs. J.J.C. Adriaansen