Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2022

Geldend van 26-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2022

Het college van Heemstede;

gelet op:

 • -

  Artikel 31, tweede lid, onder m van de Participatiewet

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2022

Artikel 1 Definities

 • 1. Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. Daarnaast wordt in deze regeling verstaan onder:

  • -

   belanghebbende: personen met een bijstandsuitkering;

  • -

   bijstandsuitkering: uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

  • -

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • -

   gift/giften: onverplichte of onverschuldigde betaling van geld of schenking in natura uit vrijgevigheid door een natuurlijke persoon of door een instelling, waarbij geen sprake is van een tegenprestatie, wederdienst of verplichtend karakter;

  • -

   uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Artikel 2 Vrijlating van giften algemeen

 • 1. Giften aan een belanghebbende worden niet tot de middelen gerekend als bedoeld in artikel 31 Participatiewet tot een bedrag van € 1.200,- per kalenderjaar;

 • 2. de waarde van giften in natura wordt zo nodig bepaald op basis van de waarde in het economisch verkeer;

 • 3. Giften, of cumulatie van giften, boven de € 1.200,- per kalenderjaar moet door de belanghebbende binnen 6 weken worden gemeld bij de IASZ.

Artikel 3 Giften met een specifieke bestemming

Giften met een specifieke bestemming worden niet tot de middelen gerekend als bedoeld in artikel 31 Participatiewet en tellen dus niet mee voor de vrijlating van giften als bedoeld in artikel 2

indien:

 • 1.

  belanghebbende, indien de gift niet was ontvangen, voor deze kosten aanspraak zou kunnen maken op bijzondere bijstand;

 • 2.

  belanghebbende de gift daadwerkelijk besteed aan scholing en opleiding, waaronder het behalen van het rijbewijs;

 • 3.

  belanghebbende de gift daadwerkelijk besteed aan het aflossen van betalingsachterstanden voor huur, energielasten, zorgverzekering of ter beschikking wordt gesteld van een schuldhulpverleningstraject;

 • 4.

  belanghebbende de giften heeft ontvangen van charitatieve instellingen, zoals de voedselbank, sociale fondsen en hulporganisaties.

Artikel 4 Giften hoger dan € 1.200,- per kalenderjaar

 • -

  giften met een periodiek karakter worden voor het meerdere in aanmerking genomen als inkomen;

 • -

  giften met een eenmalig karakter worden voor het meerdere in aanmerking genomen als vermogen.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling, als strikte toepassing van deze regeling leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2022.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 15 maart 2022