Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein 2018

Geldend van 11-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2022

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein 2018

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein 2018;

Gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 21 van de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Stein 2018’, artikel 11 van de ‘Verordening jeugdhulp Stein 2015’ en art 150 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein 2018

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-Verdrag) en andere daarmee verband houdende beleidsvelden en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. Andere begrippen:

  • a.

   Adviesraad Sociaal Domein: vorm van burger- en cliëntenparticipatie waarbij ingezetenen en cliënten vroegtijdig betrokken worden bij de voorbereiding van het beleid betreffende het sociaal domein, in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid betreffende het sociaal domein te doen en vroegtijdig gevraagd en ongevraagd advies uit kunnen brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende het sociaal domein.

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein.

  • c.

   Sociaal domein: de gemeentelijke beleidsterreinen werk, inkomen en arbeidsmarkt, welzijn, maatschappelijke zorg, jeugdhulp, gezondheidsbeleid, passend onderwijs, vrijwilligerswerk en de lokale inclusie agenda.

Artikel 2. Doel

Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is dat burgers en cliënten invloed kunnen uitoefenen op het lokale beleid en de uitvoering met betrekking tot de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, het VN-Verdrag en andere daarmee verband houdende beleidsvelden.

Artikel 3. Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden benoemd en ontslagen door het college. De Adviesraad Sociaal Domein draagt kandidaten voor.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein betrokken personen.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste14 personen.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein benoemt uit zijn midden een voorzitter voor een termijn van 4 jaar.

 • 5. De leden dienen:

  • a.

   in de gemeente woonachtig zijn.

  • b.

   niets te doen of te laten dat tot (de schijn van) belangenverstrengeling leidt.

  • c.

   de leden stellen de gemeente in kennis van wijzigingen in functie(s) die zij buiten de Adviesraad Sociaal Domein vervullen, indien er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

 • 6. Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein is niet verenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van het college, de gemeenteraad en/of commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

  • b.

   de functie van ambtenaar binnen de gemeente Stein;

  • c.

   het zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met aan gemeente Stein gerelateerde zakelijke belangen bij de uitvoering van beleid op het terrein van het sociaal domein.

 • 7. Benoeming door het college vindt plaats voor een periode van zes jaar. Herbenoeming voor eenzelfde periode van zes jaar is eenmaal mogelijk.

 • 8. De Adviesraad Sociaal Domein kiest een penningmeester uit zijn midden.

 • 9. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben stemrecht. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 10. De Adviesraad Sociaal Domein komt ten minste 6 maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 11. De Adviesraad Sociaal Domein maakt een eigen huishoudelijk regelement, passend binnen de ter zake relevante wet- en regelgeving, waaronder deze verordening.

 • 12. De Adviesraad Sociaal Domein overlegt ten minste 2 maal per jaar met de portefeuillehouder.

 • 13. De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet, personen die aanspraak maken op een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, beschermd wonen of opvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en jeugdigen en hun ouders die aanspraak maken op ondersteuning, hulp of zorg op grond van de Jeugdwet worden door de Adviesraad Sociaal Domein betrokken bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Artikel 3a. Instelling Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid wordt toegevoegd en luid als volgt:

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein stelt een klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid in, welke bestaat uit minimaal twee leden uit de Adviesraad Sociaal Domein, aangevuld met minimaal twee en maximaal vijf (ervarings)deskundigen.

 • 2. De klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid maakt concept-adviezen op het terrein van toegankelijkheid (VN-Verdrag) en biedt deze ter vaststelling aan de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 3. De (ervarings)deskundigen ontvangen een door het college vastgestelde vergoeding voor de vergaderingen van de 'klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid'. Zie artikel 11.

 • 4. Voor de (ervarings)deskundigen gelden dezelfde vereisten als voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein geformuleerd in artikel 3, leden 5 en 6.

 • 5. Indien een (ervarings)deskundige niet (meer) voldoet aan één of meerdere van de vereisten zoals bedoeld in leden 5 en/of 6, is de Adviesraad Sociaal Domein bevoegd de betreffende (ervarings)deskundige de toegang tot vergaderingen van de klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid te ontzeggen.

Artikel 4. Einde lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein eindigt:

  • a.

   na het verstrijken van de zittingsduur, volgens een vast te stellen schema;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   door tussentijds ontslag;

  • d.

   door het aanvaarden van een onverenigbare functie, als genoemd in artikel 3, zesde lid;

  • e.

   door het niet langer voldoen aan de in artikel 3 genoemde benoembaarheidseisen.

 • 2. Wanneer een lid komt te verkeren in omstandigheden, dat deze niet langer meer voldoet aan de benoembaarheid, of een met het lidmaatschap onverenigbare functie heeft aanvaard, geeft dat lid daarvan onverwijld kennis aan de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 5. Ambtelijk secretaris

Het college stelt een ambtelijk secretaris aan om te waarborgen dat de Adviesraad Sociaal Domein in staat is zijn taken naar behoren te vervullen. De secretaris is geen lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Wel kan hij, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van het college van Burgemeester en Wethouders, de Adviesraad Sociaal Domein en de ambtelijk secretaris

Artikel 6. Taken van het college van Burgemeester en Wethouders

 • 1. Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens advies aan de Adviesraad Sociaal Domein op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het gemeentebestuur geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan.

 • 2. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de Adviesraad Sociaal Domein wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

Artikel 7. Ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  geeft het de leden van de Adviesraad Sociaal Domein toegang tot kantoormiddelen zoals een kopieermachine en een printer;

 • c.

  zorgt het ervoor, met inachtneming van artikel 8, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken;

 • d.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de Adviesraad Sociaal Domein is verzocht;

 • e.

  zorgt het ervoor dat aan de Adviesraad Sociaal Domein de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein;

 • f.

  verstrekt het de informatie, bedoeld onder e, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • g.

  indien van toepassing, ziet het erop toe dat de Adviesraad Sociaal Domein wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

Artikel 8. Taken en bevoegdheden van de Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid binnen het sociaal domein.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein brengt een gevraagd advies binnen 6 weken uit.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein krijgt van het college uit eigen beweging en op verzoek binnen minimaal 6 weken vóór het moment van vereiste advisering alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

 • 4. In spoedeisende gevallen kan de in lid 2 genoemde termijn voor het uitbrengen van advies korter zijn dan 6 weken. In voornoemd geval wordt de reden van het spoedeisende karakter door het college of de gemeenteraad toegelicht.

 • 5. Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht.

 • 6. De Adviesraad Sociaal Domein heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot een individuele persoon, maar wel over de hiervoor gehanteerde procedures, regelingen en richtlijnen.

 • 7. De Adviesraad Sociaal Domein kan één of meerdere (externe) deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.

Artikel 9. Taken van de ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris:

 • a.

  draagt in overleg met de Adviesraad Sociaal Domein zorg voor een vergaderreglement en ziet toe op de naleving ervan;

 • b.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein een vergaderkalender samen;

 • c.

  stelt in overleg met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • d.

  verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken, met inachtneming van artikel 8, tweede lid, uiterlijk 10 werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden;

 • e.

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij een tussentijds extra overleg in, en

 • f.

  maakt een verslag van de vergaderingen en zendt deze gelijktijdig met de uitnodiging van de volgende vergadering aan de leden.

Artikel 10. Budget Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. Ten behoeve van de Adviesraad Sociaal Domein wordt jaarlijks door het college een werkbudget beschikbaar gesteld, onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   voor 1 november van het kalenderjaar dient de Adviesraad Sociaal Domein een begroting in voor het daarop volgende kalenderjaar;

  • b.

   het college beslist hierop voor 1 december van het kalenderjaar en stelt daarbij het werkbudget voor de Adviesraad Sociaal Domein vast.

  • c.

   ten laste van het budget kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

2. Jaarlijks voor 1 april brengt de Adviesraad Sociaal Domein aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget.

Artikel 11. Vergoeding aan de leden

 • 1. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein ontvangen een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. Het college bepaalt jaarlijks de hoogte van de vrijwilligersvergoeding die per kwartaal uitbetaald wordt. Leden van de Adviesraad Sociaal Domein die niet het gehele kwartaal lid zijn worden naar rato uitbetaald.

 • 2. De (ervarings)deskundigen ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering. Het college bepaalt jaarlijks de hoogte van de vergoeding die per vergadering van de klankbordgroep wordt uitbetaald.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 12. Evaluatie

Tweejaarlijks wordt tussen de Adviesraad Sociaal Domein en het college geëvalueerd of het functioneren van de cliëntenparticipatie voldoet, de eerste maal in het tweede kwartaal van 2017. De Adviesraad Sociaal Domein brengt verslag uit van deze evaluatie aan de gemeenteraad.

Artikel 13. Intrekken oude verordening

De ‘Verordening Participatieraad Stein 2015’ wordt met ingang van 1 juli 2018 ingetrokken.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2018.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Stein 2018’.

Ondertekening

Aldus besloten in de besluitvormende raadsvergadering van 7 juni 2018

De raad voornoemd,

de Griffier,

de Voorzitter,