Gemeente Middelburg – Vaststellingsbesluit grenzen verkeerskundige bebouwde kommen gemeente Middelburg

Geldend van 30-03-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeente Middelburg – Vaststellingsbesluit grenzen verkeerskundige bebouwde kommen gemeente Middelburg

Zaaknummer 286605

Besluit

Burgemeester en wethouders van Middelburg besluiten:

 • 1.

  bij de nieuwe wijk Essenvelt de grenzen van de verkeerskundige bebouwde kom van Middelburg op de volgende locaties te wijzigen:

  • a.

   de locatie op de Torenweg op ongeveer 35 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Reijersweg en de Reijersdwarsweg, wordt 190 meter in zuidwestelijke richting verplaatst;

  • b.

   de locatie op de Oude Vlissingseweg op ongeveer 90 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Reijersweg, wordt 285 meter in zuidwestelijke richting verplaatst;

 • 2.

  hiervoor de grenzen van de verkeerskundige bebouwde kommen van de gemeente Middelburg gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de in bijlage 1 genoemde locatiebeschrijvingen, onder intrekking van het vaststellingsbesluit van 18 oktober 2016 met zaaknummer 163795.

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

(Verkeers)bord: verkeersbord als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Aanleiding

Op 23 oktober 2017 is het bestemmingsplan Essenvelt onherroepelijk geworden. Het plangebied Essenvelt ligt aan de zuidzijde van Middelburg. Het plangebied grenst aan de noordzijde aan de bestaande wijken Erasmuswijk en Reijershove, aan de oostzijde aan de Torenweg, aan de zuidzijde aan Groot-Abeele en aan de westzijde aan het Kanaal door Walcheren.

De plancapaciteit van Essenvelt voorziet in maximaal 400 woningen en appartementen. De nieuwe wijk krijgt een hoofdaansluiting op de Torenweg en de Oude Vlissingseweg. De aansluiting op de Torenweg ligt ten zuiden van Belfort 77 en de aansluiting op de Oude Vlissingseweg ligt ten zuiden van Oude Vlissingseweg 64.

Omdat over enkele maanden wordt gestart met de bouw van woningen, is het noodzakelijk het plangebied toe te voegen aan de bebouwde kom van Middelburg.

Doel

De grenzen van de verkeerskundige bebouwde kom zijn bedoeld om de snelheid van het verkeer te regelen en daarmee de veiligheid op de weg te verzekeren (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet 1994).

Argumenten

De uitbreiding van de bebouwde kom is een logisch gevolg op de vaststelling van het bestemmingsplan Essenvelt.

In paragraaf 4.4 (Verkeer en parkeren) van de toelichting op het bestemmingsplan Essenvelt staat dat het stedenbouwkundig ontwerp voor het plangebied voorziet in twee ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer. Om te voorkomen dat bestaande infrastructuur in Reijershove te veel wordt belast krijgt het plangebied een eigen aansluiting op de Torenweg, maar ook de mogelijkheid het gebied via de Oude Vlissingseweg te bereiken blijft bestaan.

Voor alle straten, inclusief de hoofdontsluitingsweg, zal een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden.

In verband met de realisatie van Essenvelt zal de grens van de bebouwde kom bij de Oude Vlissingseweg en de Torenweg worden opgeschoven naar de zuidgrens van Essenvelt. De betreffende weggedeelten zijn inmiddels in eigendom en beheer van Gemeente Middelburg.

De nieuwe locaties zijn gekozen op basis van de criteria voor toepassing van bebouwdekomgrenzen.

In artikel 156a van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat burgemeester en wethouders op kosten van de gemeente de grenzen van de bebouwde kom of kommen aanduiden voor zover en op de wijze als bij ministeriële regeling bepaald. De ministeriële regeling betreft de toepassings- en plaatsingsvoorschriften voor de borden H1 en H2 (bebouwde kom respectievelijk einde bebouwde kom) in hoofdstuk II, paragraaf 4, van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

Voor de toepassing van de bebouwdekomgrenzen is bepaald dat de grens van de bebouwde kom, aangegeven door bord H1 en H2, wordt gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de wegomgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg. Ter plaatse van de komgrens moet een zodanige wijziging van de wegkenmerken voorkomen dat het verschil in karakter van de weg voor en na het bord H1 of H2 aldaar zoveel mogelijk benadrukt wordt.

Voor de plaatsing van de bebouwdekomborden is bepaald dat bord H2 links of rechts van de weg of rijbaan kan worden geplaatst en dat beide borden kunnen worden weggelaten langs voetpaden, onverplichte fietspaden en ruiterpaden.

Op basis van de uitvoeringsvoorschriften heeft het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte CROW in publicatie 135 aanbevelingen opgesteld voor de locatie en inrichting van de bebouwdekomgrenzen. In paragraaf 4.1 van de CROW-publicatie wordt het begrip komgrens gedefinieerd als een (verkeers)technische inrichting op de weg, bedoeld om weggebruikers duidelijk te maken dat een aangepast (snelheids)gedrag noodzakelijk is vanwege het binnengaan of verlaten van de bebouwde omgeving.

Aan de hand van de geplande bebouwing en de overgang in het landschap wordt de bebouwde kom van Middelburg op de volgende locaties gewijzigd:

 • 1.

  locatie M22 op de Torenweg op ongeveer 35 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Reijersweg en de Reijersdwarsweg, wordt 190 meter in zuidwestelijke richting verplaatst;

 • 2.

  locatie M23 op de Oude Vlissingseweg op ongeveer 90 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Reijersweg, wordt 285 meter in zuidwestelijke richting verplaatst.

Met name door de landschappelijke inrichting is er op deze locaties een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de wegomgeving aanwezig met een buiten de bebouwde kom gelegen weg.

Uitvoering

De verkeersborden H1 (bebouwde kom) en H2 (einde bebouwde kom) op de Torenweg ten zuidenwesten van de kruising met de Reijersweg worden in zuidwestelijke richting verplaatst tot ongeveer 225 meter ten zuidwesten van deze kruising.

De verkeersborden H1 (bebouwde kom) en H2 (einde bebouwde kom) op de Oude Vlissingseweg ten zuidwesten van de kruising met de Reijersweg worden in zuidwestelijke richting verplaatst tot ongeveer 375 meter ten zuidwesten van deze kruising.

Handhaving

Over dit besluit hebben wij advies gevraagd aan de korpschef. De gemandateerde van de korpschef heeft aangegeven dat de politie onderzoek heeft verricht, dat de politie geen feiten of omstandigheden kent die het nemen van het besluit in de weg staan en dat de maatregel handhaafbaar is.

Wettelijke basis en bevoegdheid

Volgens artikel 20a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden de bebouwdekomgrenzen vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in artikel 7 van het Delegatiebesluit gemeente Middelburg 2007 deze bevoegdheid overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

in hun vergadering van 22 maart 2022.

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

Mededelingen

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht (artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht).

Belanghebbende

U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop een besluit betrekking heeft. Bij een willekeurige verkeersdeelnemer is dat onderscheid onvoldoende aanwezig.

Online bezwaar maken

Uw bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen. U vindt het webformulier via de link www.middelburg.nl/bezwaar.

Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u uw inlogcode van DigiD nodig.

Voorlopige voorziening

Vereisen uw belangen met spoed tijdelijke maatregelen? Dan kunt u, nadat u bezwaar hebt gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het verzoek hiertoe richt u aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 184 voor particulieren en € 365 voor organisaties.

Bijlage 1 Locatiebeschrijvingen grenzen verkeerskundige bebouwde kommen gemeente Middelburg

Middelburg

 • M1.

  Sandberglaan, ongeveer 130 meter ten noorden van de aansluiting met de Laan der Verenigde Naties en de President Rooseveltlaan

 • M2.

  Brigdamseweg, ongeveer 90 meter ten noordoosten van de aansluiting met de Willem Arondeusstraat

 • M3.

  President Rooseveltlaan, fietsdoorsteek richting Brigdamseweg tegenover de aansluiting met de Nieuwenhovenseweg

 • M4.

  President Rooseveltlaan, fietsdoorsteek richting Brigdamseweg aan de zuidwestzijde van de rotonde met de M.H. Boassonlaan

 • M5.

  P.A. Bouwensestraat, ongeveer 60 meter ten zuidwesten van de rotonde met de Havenpoortweg (N57)

 • M6.

  Prooijenseweg, ongeveer 50 meter ten noordoosten van de aansluiting met de Geersesweg

 • M7.

  Veerseweg, ongeveer 100 meter ten noordoosten van de aansluiting met de Grote Sternstraat

 • M8.

  Krooneveldweg, ongeveer 40 meter ten westen van de rotonde met de Oostperkweg

 • M9.

  Oostperkweg, ongeveer 5 meter ten zuiden van de rotonde met de Krooneveldweg

 • M10.

  fietspad Oude Veerseweg, ongeveer 70 meter ten zuidoosten van de aansluiting met de Oude Veerseweg

 • M11

  Nieuwe Kleverskerkseweg, tussen de Arnebrug en de aansluiting met de Doeleweg

 • M12

  Schietbaan, ongeveer 150 meter ten zuidoosten van de aansluiting met de Segeerssingel

 • M13

  Schietbaan, ongeveer 20 meter ten noordwesten van de rotonde met de Torenweg

 • M14

  Schietbaan, ongeveer 40 meter ten zuidoosten van de rotonde met de Torenweg

 • M15

  Ampèreweg, ongeveer 30 meter ten noordoosten van de rotonde met de Havenpoortweg (op- en afrit N57)

 • M16

  Mozartweg, ongeveer 80 meter ten zuidwesten van de rotonde met de Schietbaan en de Havenpoortweg (op- en afrit N57)

 • M17

  Steenbakkerijweg, ongeveer 40 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Elektraweg

 • M18

  Pad door de Oude Haven, ongeveer 70 meter ten noordoosten van de aansluiting met de Duke Ellingtonstraat

 • M19

  Sloeweg Noord, ongeveer 140 meter ten zuidoosten van de rotonde met de Althoornweg, de Mortiereboulevard en de Schroeweg

 • M20

  Bosschaartsweg, direct ten noordwesten van de aansluiting met de Moeringweg (Vlissingen)

 • M21

  Reijersdwarsweg, ongeveer 20 meter ten zuidoosten van de aansluiting met de Torenweg

 • M22

  Torenweg, ongeveer 225 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Reijersweg en de Reijersdwarsweg

 • M23

  Oude Vlissingseweg, ongeveer 375 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Reijersweg

 • M24

  Nieuwe Vlissingseweg, ongeveer 275 meter ten zuiden van de aansluiting met de Poelendaeleweg en de Poelendaelesingel

 • M25

  Stromenweg, tussen de aansluitingen met de Nieuwe Vlissingseweg en de parallelweg van de Nieuwe Vlissingseweg

 • M26

  Nieuwe Vlissingseweg (parallelweg), ongeveer 70 meter ten noorden van de aansluiting met de Bedrijfsweg (Vlissingen)

 • M27

  Abeelseweg, ongeveer 170 meter ten westen van de aansluiting met de Nieuwe Vlissingseweg (parallelweg)

 • M28

  Bunkerpad, ongeveer 80 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Stromenweg

 • M29

  Abeelseweg, ongeveer 80 meter ten zuiden van de aansluiting met de Stromenweg

 • M30

  Koudekerkseweg, ongeveer 115 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Stromenweg

 • M31

  Breeweg, ongeveer 20 meter ten westen van de aansluiting met de Laan der Verenigde Naties

 • M32

  Laurens Stommespad, ongeveer 15 meter ten zuiden van de aansluiting met de Walcherseweg

 • M33

  Walcherseweg, ongeveer 10 meter ten oosten van de aansluiting met het Laurens Stommespad en de Zandvoortweg

Arnemuiden

 • A1.

  Doeleweg, ongeveer 90 meter ten noordwesten van de aansluiting met de Akkerlaan

 • A2.

  Botter, ongeveer 15 meter ten oosten van de aansluiting met de Derringmoerweg

 • A3.

  Zoutneringstraat, ongeveer 25 meter ten oosten van de aansluiting met de Derringmoerweg

 • A4.

  Van Cittersweg, ongeveer 150 meter ten noorden van de aansluiting met de Zuster van Donkstraat

 • A5.

  Veerseweg, ongeveer 60 meter ten noordoosten van de aansluiting met de Van Cittersweg

 • A6.

  Steigerweg, ongeveer 40 meter ten oosten van de aansluiting met de Van Cittersweg

 • A7.

  Nieuwlandseweg, ongeveer 50 meter ten zuiden van de aansluiting met de Arnestraat

Nieuw- en Sint Joosland

 • N1.

  Veerstraat, ongeveer 20 meter ten noordwesten van de aansluiting met de Molendijk en de Walravenstraat

 • N2.

  Langeweg, ongeveer 20 meter ten noorden van de aansluiting met de Oude Rijksweg

 • N3.

  Oude Rijksweg, ongeveer 70 meter ten noordoosten van de aansluiting met de Langeweg

 • N4.

  Molendijk, ongeveer 80 meter ten zuidoosten van de zuidoostelijke aansluiting met de Molenweg

Sint Laurens

 • S1.

  Wilgenhoekweg, ongeveer 340 meter ten noorden van de aansluiting met de Van ‘t Hoffweg

 • S2.

  Van ’t Hoffweg, ongeveer 75 meter ten oosten van de aansluiting met de Noordweg

 • S3.

  Brigdamseweg, ongeveer 250 meter ten oosten van de aansluiting met de Noordweg

 • S4.

  Schotelweg, ongeveer 80 meter ten westen van de aansluiting met de Noordweg

 • S5.

  Leliëndaalseweg, ongeveer 120 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Noordweg

 • S6.

  Singelweg, ongeveer 20 meter ten westen van de aansluiting met de Laan van Popkensburgh en de Burgemeester Baaslaan

Kleverskerke

 • K1.

  Oude Kleverskerkseweg, ongeveer 40 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Dorpsstraat

 • K2.

  Nieuweweg, ongeveer 50 meter ten noordwesten van de aansluiting met de Dorpsstraat

 • K3.

  Ruilverkavelingsweg, ongeveer 40 meter ten noordoosten van de aansluiting met de Dorpsstraat

Oranjeplaat

 • O1.

  Muidenweg, ongeveer 30 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de parallelweg

 • O2.

  Muidenweg, ongeveer 10 meter ten zuiden van de aansluiting met de Spieringplaatweg

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Middelburg

van 22 maart 2022, zaaknummer 286605,

de secretaris,

mr. A. van den Brink

Bijlage 2 Overzichtstekening grenzen verkeerskundige bebouwde kom Middelburg

Middelburg

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Middelburg

van 22 maart 2022, zaaknummer 286605,

de secretaris,

mr. A. van den Brink

Bijlage 3 Overzichtstekening grenzen verkeerskundige bebouwde kom Arnemuiden

Arnemuiden

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Middelburg

van 22 maart 2022, zaaknummer 286605,

de secretaris,

mr. A. van den Brink

Bijlage 4 Overzichtstekening grenzen verkeerskundige bebouwde kom Nieuw- en Sint Joosland

Nieuw- en Sint Joosland

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Middelburg

van 22 maart 2022, zaaknummer 286605,

de secretaris,

mr. A. van den Brink

Bijlage 5 Overzichtstekening grenzen verkeerskundige bebouwde kom Sint Laurens

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Middelburg

van 22 maart 2022, zaaknummer 286605,

de secretaris,

mr. A. van den Brink

Bijlage 6 Overzichtstekening grenzen verkeerskundige bebouwde kom Kleverskerke

Kleverskerke

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Middelburg

van 22 maart 2022, zaaknummer 286605,

de secretaris,

mr. A. van den Brink

Bijlage 7 Overzichtstekening grenzen verkeerskundige bebouwde kom Oranjeplaat

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Middelburg

van 22 maart 2022, zaaknummer 286605,

de secretaris,

mr. A. van den Brink