Reglement van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Edam-Volendam)

Geldend van 25-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Reglement van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden;

B E S L U I T:

vast te stellen het reglement en de toelichting houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Edam-Volendam).

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In dit reglement wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b.

   het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

  • c.

   ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders;

  • d.

   buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders;

  • e.

   gemeentehuis: alle gebouwen en de daaraan verbonden omsloten (buiten)ruimten dan wel de daarvoor in aanmerking komende vaartuigen die een ligplaats hebben aan de wal welke is aangeduid met een adres en die bij besluit van het college van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;

 • 2. Bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op een geregistreerd partnerschap, het sluiten van een geregistreerd partnerschap en op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Locatie

 • 1. Onverminderd wat daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen ook elders binnen de gemeente hun ambtsbezigheden verrichten voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan.

Artikel 3 Leiding

De coördinator van de sectie Publiek is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke

stand.

Artikel 4 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand aanwijzen die worden belast met het verrichten van bepaalde taken. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan ook een persoon zijn die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is.

 • 4. De in het eerste en derde lid bedoelde ambtenaren worden door burgemeester en wethouders aangewezen. Als ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan slechts worden aangewezen de persoon die in de uitoefening van zijn ambt geen onderscheid maakt als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet gelijke behandeling, tenzij het onderscheid is gebaseerd op een wettelijk voorschrift.

Artikel 5 Aanwijzing

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een bij het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar werkzaam is in gemeentedienst.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie in dienst van de gemeente Edam-Volendam vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen.

 • 4. Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag kunnen voor een huwelijksvoltrekking in de gemeente Edam-Volendam worden aangewezen:

  • (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die al in een andere gemeente zijn aangewezen en van wie de aanwijzing en beëdiging nog niet is verlopen of

  • personen met ervaring in een publieke ceremoniële functie.

Artikel 6 Voorwaarden aanwijzing voor één dag

Aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 5 onder 4 zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • de datum en locatie van het huwelijk worden vastgesteld in overleg met de sectie Publiek van de gemeente Edam-Volendam;

 • het bruidspaar verzoekt schriftelijk tot de aanwijzing van een babs voor één dag; dit verzoek wordt voorzien van handtekeningen van het bruidspaar en de aan te wijzen babs;

 • het verzoek moet uiterlijk 2 maanden voor de ceremoniedatum zijn ontvangen;

 • bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd (indien van toepassing):

  • kopie van de houderpagina van een geldig identiteitsbewijs van de babs

  • de beëdigingsakte van de Rechtbank

  • het aanwijzingsbesluit (indien al babs in andere gemeente)

  • (eventueel) een verklaring van de gemeente waar de babs momenteel werkzaam is.

 • Aan de aanwijzing van een babs voor één dag zijn kosten verbonden.

 • Beslissingsbevoegd in deze namens de Burgemeester is de Coördinator sectie Publiek.

Artikel 7 Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor andere tijdstippen kan een schriftelijk verzoek worden ingediend.

  • b.

   Kosteloze en kort-zakelijke huwelijken worden uitsluitend voltrokken op woensdagen om 08.30 uur en 09.00 uur, alleen voor inwoners van de gemeente Edam-Volendam.

  • c.

   Voor overige werkzaamheden zijn de openstellingsuren van de sectie Publiek van toepassing.

 • 2. Het bureau is gesloten op het moment dat de openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk geopend is.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Vergoeding buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1. De vergoeding aan (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand in de zin van artikel 5 lid 1 en lid 2 van dit reglement, vindt plaats op basis van een arbeidsrechtelijke overeenkomst.

 • 2. Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, in de zin van artikel 5, lid 3 en 4 hebben geen recht op een aparte vergoeding van de gemeente Edam-Volendam.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement burgerlijke stand Edam-Volendam.

 • 2. Bij dit reglement behoort de “Toelichting bij Reglement Burgerlijke Stand gemeente Edam-Volendam.

 • 3. Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

 • 4. Ambtenaren die zijn benoemd, maar nog niet geschorst of ontslagen, worden na 1 januari 2020 als aangewezen aangemerkt.

 • 5. Het reglement Burgerlijke Stand gemeente Edam-Volendam 2018 wordt met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 24 maart 2020,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Bijlage 1 Toelichting bij Reglement Burgerlijke Stand gemeente Edam-Volendam

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen van akten in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking.

Artikel 2 Locatie

In de gemeente Edam-Volendam zijn meerdere (vaste) huwelijkslocaties. Deze zijn door B&W aangewezen als officiële trouwlocatie. Een bruidspaar kan een schriftelijk verzoek indienen voor een andere trouwlocatie. Deze locatie moet wel aan bepaalde criteria voldoen (zie bijlage II en III). Als de locatie voor het eerst wordt gebruikt als trouwlocatie dient eerst een onderzoek te worden uitgevoerd. Een ambtenaar gaat naar de locatie voor inspectie. Tevens zal er een gesprek met de locatiebeheerder plaatsvinden. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Hierna zal het afdelingshoofd op het verzoek besluiten. Indien het een locatie is die al eerder als trouwlocatie is gebruikt, kan er na het schriftelijke verzoek van het bruidspaar door het hoofd van de afdeling Samenleving worden besloten. Het aantal bezoekers dat in de trouwzaal wordt toegestaan mag niet meer zijn dan wettelijk is toegestaan en/of is opgenomen in de gebruiksvergunning.

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is de gemeente Edam-Volendam verplicht minimaal twee keer per week de gelegenheid te geven tot een kosteloze huwelijksvoltrekking. Dit is alleen voor inwoners van de gemeente Edam-Volendam. Deze ceremonie wordt door een toegewezen (b)abs gehouden in de spreekkamer van de sectie Publiek. Er mogen maximaal 2 getuigen aanwezig zijn en verder geen overige aanwezigen. Er wordt geen toespraak gehouden en er is geen gelegenheid tot het nemen van foto´s of het wisselen van ringen. Bovendien kunnen tijdens een kosteloze ceremonie meerdere huwelijken tegelijk worden gesloten.

Voor inwoners van de gemeente Edam-Volendam met een (aantoonbaar) inkomen op bijstandsniveau volgens de Participatiewet (Pw) is het kosteloos voltrekken ook mogelijk in de B&W-kamer van het Stadskantoor. Bij deze voltrekking worden maximaal 10 personen toegelaten (inclusief bruidspaar) en wordt een korte toespraak gehouden. Door het tonen van een uitkeringsspecificatie kan men voor deze ceremonie in aanmerking komen. Indien inwoners van de gemeente Edam-Volendam een inkomen hebben boven de bijstandsnorm kan er ook nog gekozen worden voor een “zakelijk” huwelijk. Tegen een gereduceerd tarief kan de ceremonie dan plaatsvinden in de B&W-kamer met maximaal 10 personen waarbij dan een korte toespraak wordt gehouden.

Artikel 3 Leiding van de dienst

De coördinator van de sectie Publiek heeft de leiding maar de (b)abs is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de verrichtte werkzaamheden. De (b)abs is wel verantwoording schuldig aan het gemeentebestuur voor de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 4, 5 en 6 Aanwijzing

In deze artikelen wordt bepaald wie tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Edam-Volendam kunnen worden aangewezen (art. 16, boek 1 BW). Iedereen die volledig handelingsbekwaam is, kan in principe worden aangewezen tot babs. De babs voltrekt ceremonies zowel tussen personen van verschillend geslacht als tussen personen van hetzelfde geslacht.

Voor bepalingen omtrent het ontslag van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt verwezen naar artikel 8:2 en 8:2a CAR.

Artikel 7 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Het reserveren van een huwelijk kan om praktische redenen maximaal één jaar voor de geplande datum. De meeste mensen krijgen voor een huwelijk (bijzonder) verlof. Vandaar dat er in de meeste (gewone) gevallen op de in artikel 6 lid 1a genoemde dagen en tijdstippen een voltrekking kan plaatsvinden. Een voltrekking op een andere dag of tijdstip is mogelijk. Dit moet dan schriftelijk door het bruidspaar worden aangevraagd waarna hierover in mandaat wordt besloten.

Voor het aanvragen van een voltrekking op zondag, geldt als criterium minimaal dat het bruidspaar, los van artikel 6 lid 2 t/m 5, zwaarwegende redenen heeft en er een babs op vrijwillige basis beschikbaar is. Verder is er bij een voltrekking op zondag geen bode aanwezig en kan de voltrekking niet plaatsvinden in het Stadhuis in Edam.

Op onderstaande data kunnen in ieder geval geen ceremonies worden gehouden:

Datum

Geen huwelijken in Volendam

Geen huwelijken Edam

1 januari

X

X

Goede vrijdag

X

X

1e en 2e Paasdag

X

X

Viering Koningsdag

X

X

5 mei

X

X

Hemelvaartsdag

X

X

1e en 2e Pinksterdag

X

X

1e en 2e Kerstdag

X

X

Dag van personeelsuitje

X

X

Andere brugdagen nader te bepalen door HRM

X

X

Kermis

X 1e weekend september

X Laatste weekend augustus

Lintjesregen

X

Kaasmarkt

woensdagochtend in juli en augustus, ‘s middags wel mogelijk

Braderie

X

Muziekdag

X 2e of 3e weekend in juni

Waterdag

X