(lichte) Gemeenschappelijke regeling archeologie Delft en Westland

Geldend van 24-03-2022 t/m heden

Intitulé

(lichte) Gemeenschappelijke regeling archeologie Delft en Westland

De colleges van Delft en Westland, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

overwegende dat de gemeente Delft met haar afdeling Erfgoed, team Archeologie en Monumenten over faciliteiten en capaciteiten beschikt voor het duurzaam beschermen en behouden van archeologische waarden en dat de gemeente Westland ter uitvoering van haar wettelijke taken ter zake hiervan gebruik wenst te maken;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de instemming van de beide gemeenteraden;

b e s l u i t e n:

de volgende gemeenschappelijke regeling aan te gaan:

Artikel 1 Doel

Deze regeling heeft tot doel de samenwerking tussen de Gemeenten te bevorderen met betrekking tot al hetgeen behoort tot de wettelijke taken op het gebied van Archeologische Monumentenzorg. Gemeente Delft stelt de faciliteiten en capaciteiten van de Afdeling Erfgoed, team Archeologie en Monumenten beschikbaar aan gemeente Westland inzake het behoud en de bescherming van het archeologische erfgoed in de gemeente Westland.

Artikel 2 Omvang werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling

 • 1. De verplichtingen van de gemeenten zijn neergelegd in het bij deze regeling behorende ‘uitvoeringsprotocol’ (bijlage 1).

 • 2. De werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling worden slechts uitgevoerd ten behoeve van de taakstellingen van de betrokken gemeentes.

Artikel 3 Inbreng van partijen

 • 1. De gemeente Delft brengt ten behoeve van de doelstelling en activiteiten van deze gemeenschappelijke regeling een archeoloog in. De omvang van de werkzaamheden van deze archeoloog worden nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprotocol Gemeenschappelijke regeling Delft-Westland Archeologie (hierna: ‘Uitvoeringsprotocol’).

 • 2. De gemeente Westland brengt ten behoeve van de doelstelling en activiteiten van deze gemeenschappelijk regeling een geldbedrag in ten behoeve van de uitvoering van voornoemde doelstelling en uitvoering. Het geldbedrag kan periodiek worden bijgesteld op basis van de ingediende facturatie vanuit de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 4 Toezicht

De betrokken colleges van burgemeester en wethouders voeren zo vaak als nodig, doch minstens eens per jaar toezicht uit op de werkzaamheden. Jaarlijks wordt een verslag met financiële verantwoording met accountantsverklaring voorgelegd ter controle op de werkzaamheden van(uit) de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 5 Wijziging, opheffing, voortzetting

 • 1. De regeling kan bij eensluidend besluit van de colleges tussentijds worden gewijzigd.

 • 2. De Regeling kan worden opgeheven door een daartoe strekkend unaniem besluit van de colleges.

 • 3. Opheffing van deze regeling is slechts mogelijk indien overeenstemming is bereikt over de eventueel verschuldigde vergoeding ten aanzien van de personele en financiële gevolgen, verband houdende met de opheffing.

 • 4. De regeling blijft in ieder geval geldend tot 1 januari 2026. Partijen geven uiterlijk 1 juli 2025 aan of de regeling wordt voortgezet, met inachtneming van hetgeen onder de leden 1, 2 en 3 van deze bepaling, bij gebreke waarvan de regeling steeds voor een jaar wordt verlengd.

Artikel 6 Registratie

 • 1. De colleges nemen de regeling op in de door hen bij te houden register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2. Het college van Delft zendt een volledig ondertekend exemplaar van deze regeling toe aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

Artikel 7 Rechtspersoonlijkheid en personeel

 • 1. De gemeenschappelijke regeling kent geen rechtspersoonlijkheid.

 • 2. De gemeenschappelijke regeling heeft geen personeel in dienst.

Artikel 8 Geschillen

De gemeenten verplichten zich om in geval van geschillen omtrent de inhoud en uitvoering van deze Regeling met elkaar in overleg te treden waarbij zal worden getracht om tot een oplossing omtrent het geschil te komen. Indien in het overleg niet tot een oplossing wordt gekomen zullen de gemeenten het geschil voorleggen aan gedeputeerde staten van Zuid- Holland, conform artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 9 Inwerkingtreding van de regeling

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020.

 • 2. Deze regeling treedt in de plaats van de eerdere rechtsverhoudingen tussen de gemeente Delft en gemeente Westland ter zake de inhoud en strekking, het één en ander overeenkomstig de uitwerking in het Uitvoeringsprotocol.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling archeologie Delft- Westland.

Toestemming gemeenteraden ex artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenteschappelijke regeling bij besluit van:

Gemeenteraad Delft: 2020

Gemeenteraad Westland: 2020

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van Delft op 2020

de secretaris,

de burgemeester,

Aldus vastgesteld door het college van Westland op 2020

de secretaris,

de burgemeester,

Uitvoeringsprotocol GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DELFT-WESTLAND ARCHEOLOGIE, als bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling archeologie Westland

Verplichtingen van de gemeente Delft ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling Delft-Westland (hierna: de gemeenschappelijke regeling)

Artikel 1

Inzake de bescherming van het archeologische erfgoed in de gemeenten Delft en Westland zal de gemeenschappelijke regeling via college van Delft zorgdragen dat:

I. de afdeling Erfgoed, team archeologie en monumenten, van de gemeente Delft, ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid wordt gesteld optimaal archeologische werkzaamheden te verrichten voor de deelnemende gemeenten;

II. vanuit de afdeling Erfgoed, team archeologie en monumenten van de gemeente Delft ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Westland beschikbaar zal zijn 1,0 FTE archeologisch adviseur op basis van schaal 11 voor het uitvoeren van de hierna volgende taken:

Beleidsuitvoerende taken:

 • a.

  Het informeren/adviseren van medewerkers/het college van de gemeenten Delft en Westland met betrekking tot de uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid, met als doel waardevolle archeologische resten zoveel mogelijk in situ te behouden. Indien dit niet mogelijk is richt advisering zich op maatregelen m.b.t. duurzaam behoud ex situ;

 • b.

  Het adviseren van de gemeenten Delft en Westland inzake het aanpassen en/of actualiseren van het gemeentelijk archeologiebeleid;

 • c.

  Toezien op de naleving van het gemeentelijk archeologiebeleid van de deelnemende gemeenten;.

 • d.

  Het uitvoeren van Quick scans ten behoeve van het adviseren van de deelnemende gemeenten;

 • e.

  Het opstellen van eisen/voorwaarden (incl. toelichting) op het gebied van archeologische monumentenzorg (hierna: AMZ) in documenten zoals de structuur-/omgevingsvisie, bestemmingsplannen/het omgevingsplan, MER’s, projectplannen, vergunningen en beschikkingen. Indien de betrokken gemeente niet zelf de opsteller is van dergelijke documenten, worden documenten van derden gecontroleerd op uitspraken met betrekking tot AMZ;.

 • f.

  Het beoordelen van rapportages van archeologisch onderzoek en de daaruit voortvloeiende selectieadviezen, die zijn opgesteld in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente Westland en/of de gemeente Delft de rol van bevoegde overheid (BO) vervult of optreed als adviseur van een andere BO;

 • g.

  Het beoordelen van Programma’s van Eisen die zijn opgesteld ten behoeve van archeologisch onderzoek in de gemeente Westland en/of Delft in het kader van projecten waarbij de gemeente Westland de rol van BO vervult of optreed als adviseur van een andere BO;

 • h.

  Het ondernemen van veldbezoek bij archeologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd in de deelnemende gemeenten in het kader van toezicht vanuit de deelnemende gemeente, of op verzoek van de uitvoerende partij/opdrachtgever;

 • i.

  Het adviseren van de colleges van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de omgang met bij de gemeente gemelde toevalsvondsten (indien nodig na uitvoering van een veldinspectie);

 • j.

  Het registeren van toevalsvondsten in Archis, het archeologisch informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

 • k.

  Het (op verzoek) bijwonen van bijeenkomsten van de erfgoedcommissie;

 • l.

  Het zorg dragen dat de deelnemende gemeenten toegang hebben tot een volledig archief van zaken die relevant zijn voor een gedegen uitvoering van AMZ in de gemeente;

 • m.

  Het verstrekken van informatie met betrekking tot AMZ binnen de deelnemende gemeenten aan particuliere partijen die een rol spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente;

Publieksgerichte taken:

 • a.

  Het inspelen op de behoeftes van de deelnemende gemeenten op het gebied van publieksbereik en archeologie (voorlichting aan pers, scholen, oudheidkundige verenigingen en anderszins geïnteresseerden, het geven van lezingen en het organiseren van publieksgerichte zaken, zoals tentoonstellingen, etc.). De mogelijkheden tot het uitvoeren van bepaalde wensen is afhankelijk van de beschikbare middelen vanuit de deelnemende gemeenten of derden;

 • b.

  Het (op verzoek) ondersteunen van de in de deelnemende gemeenten op archeologisch terrein actieve verenigingen.

Verplichtingen van de gemeente Westland ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling Archeologie Delft-Westland

Artikel 2

I. Inzake de bescherming van het archeologische erfgoed in de gemeenten Delft en Westland zal de gemeenschappelijke regeling via het college van Westland zorgdragen dat:

 • a.

  De afdeling Erfgoed, team archeologie en monumenten van de gemeente Delft in de gelegenheid wordt gesteld optimaal archeologische werkzaamheden te verrichten voor de gemeenten Delft en Westland, door:

  • -

   binnen de eigen organisatie duidelijk te communiceren dat voor vraagstukken omtrent AMZ een beroep gedaan dient te worden op de afdeling Erfgoed, team archeologie en monumenten;

  • -

   de afdeling Erfgoed, team archeologie en monumenten intensief en vroegtijdig te betrekken bij processen en beslismomenten op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Westland;

  • -

   de afdeling Erfgoed, team archeologie en monumenten indien nodig te ondersteunen bij de taken zoals beschreven in artikel 1, bijvoorbeeld op het gebied van handhaving;

  • -

   tijdig te communiceren wat er van de afdeling Erfgoed, team archeologie en monumenten verwacht wordt, indien dit in de loop der tijd blijkt af te wijken van taken zoals beschreven in artikel 1.

 • b.

  Er toegang wordt verleend tot het pand van de Gemeente Westland en toegang tot de interne (digitale)systemen van de gemeente Westland;

 • c.

  Er jaarlijks financiële middelen ter beschikking worden gesteld ad €142.780 bruto (netto € 118.000) ten behoeve van de werkzaamheden van de regeling. Doch vanaf het moment van inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling pro rato, met inachtneming wat reeds aan middelen ter beschikking is gesteld;

 • d.

  Voornoemd bedrag wordt vanaf 1 januari 2024 geïndexeerd in overleg tussen partijen.

Artikel 3

Werkzaamheden van/door de Gemeenschappelijke regeling Delft-Westland Archeologie ten behoeve van de gemeenten Delft en Westland op het gebied van archeologie en monumentenzorg, zoals beschreven en uitgewerkt hierboven, worden beheerst door ARVODI 2018-voorwaarden, zoals deze geldend zijn vastgesteld en bekendgemaakt in de Staatscourant d.d. 14 mei 2018 en 24 mei 2018 (Staatscourant 2018, 26414).

Artikel 4

 • a.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsprotocol Gemeenschappelijke regeling Archeologie Delft-Westland.

 • b.

  Met de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling en het Uitvoeringsprotocol Gemeenschappelijke regeling Archeologie Delft-Westland stemmen partijen in met de beëindiging van eerdere rechtsverhoudingen, doch wordt nog wel uitvoering gegeven aan lopende opdrachten uit hoofde van die rechtsverhoudingen, het één en ander met inachtneming van artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Delft-Westland.

Aldus vastgesteld door het college van Westland op 09-03-2021

de secretaris,

de burgemeester,